Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chapter1

123 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chapter1

  1. 1. รายชื่อผู้จัดทำา1.นางสาวเกชรัชต์ ศรีวะรา533050423-12.นายชวลิต แช่มชื่น533050425-73.นางสาวธริยา โคตรสมบัติ533050428-1
  2. 2. 1.สรุปสาระสำาคัญเกี่ยวกับ ความหมายของเทคโนโลยี และการศึกษา พร้อมทั้งเปรียบเทียบพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษาในช่วงยุคต่างๆเทคโนโลยี หมายถึง การนำาแนวคิด หลักการเทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานดังนี้• ประสิทธิภาพ(Efficiency)• ประสิทธิผล(Effectiveness)• ประหยัด(Economy)• ปลอดภัย(Safety)เทคโนโลยี หมายถึง การนำาแนวคิด หลักการเทคนิค วิธีการ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบงานนั้นๆให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานดังนี้• ประสิทธิภาพ(Efficiency)• ประสิทธิผล(Effectiveness)• ประหยัด(Economy)• ปลอดภัย(Safety)
  3. 3. สื่อการศึกษา หมายถึง เป็นสิ่งที่บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจำาเป็นจะต้องใช้เพื่อพัฒนาการสอนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการศึกษา จะต้องเริ่มที่การเข้าใจถึงบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้สื่อการศึกษา หมายถึง เป็นสิ่งที่บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจำาเป็นจะต้องใช้เพื่อพัฒนาการสอนและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการศึกษา จะต้องเริ่มที่การเข้าใจถึงบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ความเป็นมาของพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยกรีก กลุโซฟิสต์(Sophist) เป็นกลุ่มครูผู้สอนชาวกรีก ได้ออกทำาการสอนความรู้ต่างๆให้กับชนรุ่นเยาว์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่อง ในการอธิบาย โต้แย้ง ถกปัญหาจนได้รับการขนานว่า เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มสมัยกรีก กลุโซฟิสต์(Sophist) เป็นกลุ่มครูผู้สอนชาวกรีก ได้ออกทำาการสอนความรู้ต่างๆให้กับชนรุ่นเยาว์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดปราดเปรื่อง ในการอธิบาย โต้แย้ง ถกปัญหาจนได้รับการขนานว่า เป็นนักเทคโนโลยีการศึกษากลุ่ม
  4. 4. โจฮัน อะมอส คอมินิอุส(Johannes AmosComenius ค.ศ.1592-1670) เป็นผู้ที่ใช้วัสดุ สิ่งของที่เป็นของจริงและรูปภาพ เข้ามาช่วยในการสอนอย่างจริงจังรวมทั้งแนวคิดในเรื่องวิธีการสอนใหม่ที่ให้ความสำาคัญต่อการใช้วัสดุ ของจริงมาใช้ในการสอน ได้รับการขนานนามว่า เป็น “บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา”โจฮัน อะมอส คอมินิอุส(Johannes AmosComenius ค.ศ.1592-1670) เป็นผู้ที่ใช้วัสดุ สิ่งของที่เป็นของจริงและรูปภาพ เข้ามาช่วยในการสอนอย่างจริงจังรวมทั้งแนวคิดในเรื่องวิธีการสอนใหม่ที่ให้ความสำาคัญต่อการใช้วัสดุ ของจริงมาใช้ในการสอน ได้รับการขนานนามว่า เป็น “บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา”พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีส่วนประกอบหลักที่สำาคัญได้แก่1.พัฒนาการด้านการออกแบบการสอน (instructional Design Roots)2.ความเป็นมาและพัฒนาการของสื่อการเรียนการสอน(InstructionailMedia Roots)3.คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน(Instructional Computing Roots)พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีส่วนประกอบหลักที่สำาคัญได้แก่1.พัฒนาการด้านการออกแบบการสอน (instructional Design Roots)2.ความเป็นมาและพัฒนาการของสื่อการเรียนการสอน(InstructionailMedia Roots)3.คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน(Instructional Computing Roots)
  5. 5. 2.จำำแนกองค์ประกอบขอบข่ำยของเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำว่ำมีควำมสำำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำในยุคปัจจุบันอย่ำงไรทฤษฎีและกำรปฏิบัติในขอบข่ำยที่เกี่ยวข้องกับ กำรออกแบบ กำรพัฒนำ กำรใช้กำรจัดกำรและกำรประเมินผลของกระบวนกำรและประเมินผลของกระบวนกำรและแหล่งกำรเรียนรู้จะเห็นควำมสัมพันธ์ทั้ง 5 ขอบข่ำย
  6. 6. 3.Educational Technology และ InstructionalTechnology มีความเหมือนความแตกต่างหรือสัมพันธ์กันอย่างไรEducational Technology และ InstructionalTechnology มีความเหมือนกันคือเป็นกระบวนการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนาการใช้ เพื่อการเรียนรู้ แต่สำาหรับ Instructional Technology ไม่ได้มีขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการผลิตสื่อเพียงเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงเทคนิควิธีการตลอดจนสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนEducational Technology และ InstructionalTechnology มีความเหมือนกันคือเป็นกระบวนการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนาการใช้ เพื่อการเรียนรู้ แต่สำาหรับ Instructional Technology ไม่ได้มีขอบเขตของวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการผลิตสื่อเพียงเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงเทคนิควิธีการตลอดจนสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน
  7. 7. 4.การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นรูปประธรรมได้อย่างไรการนำาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และการทำาความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา– การเลือกหรือการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา,เลือก,ออกแบบแนวทาง– การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา,พัฒนา,วิธีการ,การทดสอบและปรับปรุงวิธีการ,การสอบและการประเมินผล– การนำาไปใช้และควบคุมกำากับ,การนำาไปใช้ควบคุมTechnologyจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย เกิดประโยชน์หรือโทษอย่างรัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดผลในทุกด้านแน่ชัดอยู่แล้ว เราจะต้องนำา Technology ที่ต้องเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาแล้ว เราต้องดูว่า ระบบการเรียนการสอนของเราสนับสนุนสิ่งที่อยู่ภายใต้คำาจำากัดความของ Self Studyการนำาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และการทำาความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา– การเลือกหรือการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา,เลือก,ออกแบบแนวทาง– การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา,พัฒนา,วิธีการ,การทดสอบและปรับปรุงวิธีการ,การสอบและการประเมินผล– การนำาไปใช้และควบคุมกำากับ,การนำาไปใช้ควบคุมTechnologyจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย เกิดประโยชน์หรือโทษอย่างรัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดผลในทุกด้านแน่ชัดอยู่แล้ว เราจะต้องนำา Technology ที่ต้องเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาแล้ว เราต้องดูว่า ระบบการเรียนการสอนของเราสนับสนุนสิ่งที่อยู่ภายใต้คำาจำากัดความของ Self Study

×