Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentaties van de interactiedag voor de Vlaamse archeologiesector op 26 september 2018 (voor de pauze)

2,671 views

Published on

Op 26 september 2018 organiseerde Onroerend Erfgoed een interactiedag voor de Vlaamse archeologiesector. Tijdens de plenaire sessie werden toelichtingen gegeven over actuele thema’s uit de Vlaamse archeologie. Een eerste presentatie gaat over de komende wijzigingen aan de archeologieregelgeving, over versie 3.0 van de Code van Goede Praktijk en over het evaluatierapport archeologie voor het werkjaar 2017. Een tweede presentatie gaat in op archeologische zones en de GGA-kaart, op handleidingen en vorming, op het archeologieportaal en op het depotnetwerk.

Published in: Environment
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Presentaties van de interactiedag voor de Vlaamse archeologiesector op 26 september 2018 (voor de pauze)

 1. 1. Interactiedag Vlaamse archeologie sector
 2. 2. Introductie 9.30-10.30: Wijzigingen regelgeving archeologie Code van Goede Praktijk versie 3.0 Evaluatierapport archeologie werkjaar 2017 10.30-10.50: koffiepauze 10.50-12.15: Recente instrumenten AZ en GGA Archeologieportaal Depotnetwerk 12.15-13.30: broodjeslunch 13.30-15.30: rondetafels 15.30: afsluiting met drankje
 3. 3. Wijziging regelgeving: archeologie
 4. 4. INHOUD 1. Wat voorafging: achtergrond 2. Wat verandert: wijzigingen aan de regelgeving (archeologie) 3. Wat nog volgt: verdere stappen
 5. 5. 1. Wat voorafging…
 6. 6. Wat voorafging 1) Onroerenderfgoeddecreet en –besluit treden in werking vanaf 2015 (archeologie: deels 2016) 2) Regeerakkoord VR 2014-2019: “Halverwege 2017 evalueren we de eerste resultaten van dit decreet en de effecten ervan op het terrein, met het oog op eventuele bijsturingen.” 3) Mei 2017: evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet 4) Juli 2017: goedkeuring Conceptnota ‘Aanpassing OE- decreet n.a.v. de ex-post evaluatie’
 7. 7. Wat voorafging 5) 13 juli 2018: bekrachtiging en afkondiging van het decreet houdende wijziging van het OE-decreet n.a.v. de ex-post evaluatie (=beslist) 6) 20 juli 2018: eerste principiële goedkeuring van het besluit van de VR houdende wijziging van het OE- besluit n.a.v. de ex-post evaluatie (=lopende)
 8. 8. 2. Wat verandert…
 9. 9. Wat verandert er niet? Verhogen van de oppervlaktecriteria buiten archeologische zones naar 5000 m²
 10. 10. Algemeen WIJZIGINGEN DOORHEEN DE GANSE REGELGEVING ▪ Reduceren “beveiligde zending”; ▪ Afstemmen formulering termijnen: maanden -> dagen.
 11. 11. Instanties en actoren ▪ Gedifferentieerde erkenning archeologen ▪ Decreet = mogelijkheid, besluit = modaliteiten ▪ Type 1 ▪ Alle archeologisch onderzoek ▪ Huidige erkenningsvoorwaarden plus opleiding CGP, natuurlijk persoon ervaring 1j/10j (<> 1/5) ▪ Rechtspersoon ervaring blijft 3j/10j ▪ Type 2 ▪ Enkel archeologienota o.b.v. vooronderzoek zonder ingreep ▪ Huidige erkenningsvoorwaarden plus opleiding CGP, minus opgravingservaring ▪ Rechtspersoon: beschikken over type 1 of type 2 natuurlijk persoon
 12. 12. Instanties en actoren ▪ Beide in natuurlijk persoon en rechtspersoon ▪ Eenvoudige procedure type 1 -> type 2 ▪ Type 2 -> type 1 = nieuwe aanvraag
 13. 13. Instanties en actoren ▪ Overgang: ▪ Universiteiten: type 1 met uitbreiding naar archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem aan of in beschermde archeologische sites; ▪ Huidige erkende archeologen automatisch type 1 ▪ Aanvragen in behandeling automatisch type 1 ▪ Binnen 2 jaar in regel stellen met opleiding CGP ▪ Van rechtswege (inter)gemeentelijke automatisch type 2 ▪ Mogelijkheid tot van rechtswege erkenning (inter)gemeentelijke archeologen vervalt
 14. 14. Instanties en actoren ▪ Opvolgingsvoorwaarden geactualiseerd (besluit): ▪ Bijscholing CGP (1x/2j) (≠ opleiding CGP) ▪ Toezicht op alle onderzoeksaspecten ▪ Evaluatie- en schorsing aangepast (besluit): ▪ Grond: erkenningsvoorwaarden, opvolgingsvoorwaarden, kwaliteit onderzoek ▪ Evaluatie: opvragen documenten, plaatsbezoek, gesprek ▪ Tekortkomingen: eventueel schorsing, gevolg = activiteiten verderzetten op voorwaarde van remediëring ▪ Optioneel tijdelijk verbod aannemen nieuwe opdrachten ▪ Duur schorsing: 120 dagen + 120 dagen verlenging (i.f.v. uitvoeren remediëring) ▪ Na einde schorsing: evaluatie + eventueel intrekking
 15. 15. Archeologie ▪ Beoordeling (archeologie)nota ▪ Decreet: indiening + bekrachtiging (archeologie)nota -> melding + aktename ▪ ≠ louter administratieve mededeling ▪ Criteria beoordeling = overeenstemming CGP ▪ Negatieve beslissing indien PvM geen adequate omgang met archeologisch erfgoed of geen nuttige kenniswinst ▪ Voorwaarden blijven mogelijk ▪ Termijn 15 dagen (<>21d) ▪ Melding archeologienota exclusief via archeologieportaal ▪ Besluit: doorvertaling melding + aktename in procedures ▪ Overgang: bekrachtigd = in akte genomen
 16. 16. Archeologie ▪ Beoordeling vooronderzoek met ingreep in de bodem ▪ Decreet: melding -> toelating ▪ Inhoud & procedure idem ▪ Termijn idem (15d), goedkeuring = starten, mits melding aanvang (<>melding) ▪ Besluit: doorvertaling toelating in procedures ▪ Overgang: “aanvaarde” melding = toelating
 17. 17. Archeologie ▪ Gemeentelijke vrijstelling (archeologie)nota ▪ Decreet: bijkomende vrijstellingsgrond ▪ Erkende OE-gemeente, gemeentelijk reglement (=gemeenteraad) ▪ Percelen max 5.000m², geen beschermde goederen (alle), geen vastgestelde AZ ▪ O.b.v. onderzoek door erkende archeoloog in dienst van OE- gemeente ▪ Besluit: extra parameters & procedure ▪ Grond = waarnemingen en wetenschappelijke argumenten, met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde ▪ OE-gemeente maakt over aan agentschap (≠ beoordeling) ▪ Publicatie door agentschap ▪ Van kracht na publicatie
 18. 18. Archeologie ▪ Bij bepaling noodzaak archeologienota: beperking van bodemingreep tot vergunningsplichtige handelingen ▪ Bij bepaling impact & maatregelen i.k.v. (archeologie)nota blijft geheel van handelingen ▪ Exclusieve indiening (archeologie)nota, archeologierapport en eindverslag via portaal ▪ Bezorgen beslissing via archeologieportaal mogelijk ▪ Indien portaal onbereikbaar om technische redenen: beveiligde zending ▪ Overgang: indien melding vooronderzoek, (archeologie)nota, omgevingsvergunning ingediend voor inwerking = huidige procedure, ingediend na inwerking = nieuwe procedure
 19. 19. Premies ▪ Alles in besluit (decreet = mogelijkheid premie vooronderzoek) ▪ Premie buitensporige opgravingskosten: ▪ Verhoging 40 -> 80%; ▪ Forfaitaire berekening blijft; ▪ Overgang: % bij begin veldwerk telt ▪ Premie archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: ▪ Zelfde toepassingsgebied en doelgroep als PBO; ▪ Op forfaitaire basis, 80% (variabelen = MB); ▪ Enkel voor luik met ingreep in de bodem (rest = franchise); ▪ Aan te vragen vanaf aktename (archeologie)nota tot 120 dagen erna; ▪ Bij uitgesteld traject: pas na nota; ▪ Max 1 premie per vooronderzoek.
 20. 20. 3. Wat nog volgt…
 21. 21. Verdere stappen ▪ Oktober: tweede principiële goedkeuring besluit na SARO advies; ▪ December-januari: definitieve goedkeuring besluit na advies RvS; ▪ Januari-maart: opmaak en goedkeuring noodzakelijke MB’s: ▪ MB premie buitensporige opgravingskosten (aanpassing); ▪ MB vaststelling Code van Goede Praktijk (aanpassing): vertalen termen en procedures; ▪ MB forfaitaire basiskosten en variabelen premie archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem; ▪ MB inhoud aanvraagdossier premie archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem; ▪ 1 maart of 1 april: inwerkingtreding gewijzigde regelgeving;
 22. 22. Onder voorbehoud…
 23. 23. Code van Goede Praktijk versie 3.0
 24. 24. WAAROM VERSIE 3.0?
 25. 25. 2017: noden nagaan en voorbereidend overleg Resultaat: eerder beperkt 2018: politieke besprekingen wijzigingen archeologieregelgeving: opdracht aanpassing CGP i.f.v. uitbreiding archeologienota met beperkte samenstelling Toevoeging archeologierapport In werking: 1 oktober 2018
 26. 26. WAAR KOMT DE MOSTERD VANDAAN?
 27. 27. Overleg VONA Overleg aardkundigen Input depotnetwerk Bevraging & overleg onderzoekers & consulenten agentschap Screening
 28. 28. WAT ZIJN DE HOOFDLIJNEN?
 29. 29. Archeologienota beperkte samenstelling Eén doorslaggevend aspect -> een beperkt aantal doorslaggevende aspecten Aantoonbare zekerheid -> hoge waarschijnlijkheid Niet: enkel contra-archeologie argumenten aanhalen en pro- argumenten nalaten Wel: combinatie van 2 of 3 doorslaggevende argumenten uit verschillende hoeken (bv. aspect van landschappelijke situatie + aspect van historische context + toekomstige plannen = conclusie) Niet: hoge waarschijnlijkheid = vaag vermoeden of mogelijke indicatie Wel: hoge waarschijnlijkheid = evidente conclusie Motivering blijft nodig
 30. 30. Aardkunde Verduidelijking assistent-aardkundige: academisch diploma met relevante opleidingsonderdelen m.b.t. aardkunde Definities scherper gesteld Boorlijst en referentieprofiel afgestemd op DOV en mekaar (cf. grenswaarden & termen) + kalkreactie met HCl toegevoegd Onderscheid tussen putwandprofiel (i.f.v. registratie sporen) en referentieprofiel (i.f.v. aardkunde) scherper gesteld Verduidelijking inzet assistent-aardkundige, behalve degene waarvoor expliciet aardkundige nodig is Verduidelijking FAO: niet volledige FAO beschrijving profiel te maken, maar wel beschrijving technische gegevens uit boorlijst of referentieprofiel volgens FAO-methode, tenzij anders aangegeven Beschrijving veen: “Steckbriefe Moorsubstrate” geschrapt
 31. 31. Archeologierapport Basis = veldwerk, niet assessment Drastische revisie en inperking Beperking van administratieve gegevens: indien ingevuld in archeologieportaal, niet hernemen in archeologierapport Beschrijving onderzoeksopdracht geschrapt (staat al in archeologienota of toelatingsaanvraag) Beschrijving werkwijze beperkt: enkel afwijkingen t.a.v. voorziene aanpak en CGP, plan met contouren werkputten/sleuven, betrokken actoren Beschrijving resultaten: bondig, op basis van veldwerk, beperking aantal foto’s, plannen en beschrijvingen Beschrijving verdere aanpak: beperkt tot afwijkingen van / aanvullingen op wat voorzien was
 32. 32. Archeologierapport Voorstel bewaring: voor zover afwijking t.a.v. wat voorzien was (niet voorzien, toch gevonden en omgekeerd, beter/slechter bewaard dan voorzien) Overgang: veldwerk beëindigd voor 1 oktober = “oude stijl” mag, veldwerk beëindigd na 1 oktober = “nieuwe stijl”
 33. 33. Menselijke resten Bijstelling CGP i.f.v. afwegingskader menselijke resten Beperking en verduidelijking staalname Assessment: inzet fysisch antropoloog verduidelijkt (wel/niet eigenhandig skeletformulieren ingevuld, vereiste mate van detail bij assessment skeletresten zelf)
 34. 34. Staalname natuurwetenschappen Referentiestalen: ongezeefd volume 5 liter -> 1 liter i.f.v. specifiek (veelal microscopisch) onderzoek bij assessment, verwerking of verder onderzoek Toevloed aan ongezeefde “referentiestalen” beperken Staalname bij waarderend booronderzoek verduidelijkt: via aangepaste boringen en niet uit gewone boorkernen, indienstaalname relevant
 35. 35. Metaaldetectie Metaaldetectievondsmeldingsformulier: opname nieuwe online toepassing in CGP + afstemming vereisten rapportering Verduidelijking: vismagneet = metaaldetector
 36. 36. Booronderzoek Landschappelijk booronderzoek: schrappen stuk verwerking -> handelingen geschrapt, resultaat verhuisd naar rapportering (analogie andere methoden VZI) Verkennend en waarderend booronderzoek: maaswijdte bij zeven prehistorie: extra stap tot 6mm 2mm blijft norm Uitzondering tot max 6mm i.p.v. direct snijden Snijden indien ook max 6mm niet kan Waarderend booronderzoek: diameter boor 10 cm (cf. verkennend)
 37. 37. Melding vooronderzoek metadata die in archeologieportaal wordt ingevoerd niet extra op te nemen Verduidelijking; bouwplannen voor zover al gekend Verduidelijking: resultaten vooronderzoek zonder ingreep volstaat samenvatting (≠ opname van volledig rapport)
 38. 38. Verduidelijkingen & procedures Stedenbouwkundige vergunning & verkavelingsvergunning = omgevingsvergunning Niet bekrachtigde archeologienota kan bij aanvraag omgevingsvergunning Rolbeschrijving actoren: scherper gesteld en verduidelijkt Archeologieportaal nominatief opgenomen Sporenlijst: vorm en afmetingen geschrapt: blijkt uit andere onderzoeksdocumenten Controleboring ≠ vervanging landschappelijke boring benadrukt Toevoeging dat bij bureauonderzoek geen lijsten nodig zijn
 39. 39. Verduidelijkingen & procedures Opvolging afbraakwerken & rooien vegetatie bij vooronderzoek = vermijden van schade, registreren van archeologische sporen = werfbegeleiding Aanleg meetsystemen vereenvoudigd i.f.v. digitale realiteit Nota na uitgesteld vooronderzoek: rapportering over eerdere fase vooronderzoek (archelogienota) niet integraal hernemen, verwijzing naar ID volstaat PvM: extra nadruk op link fasering uitgesteld vooronderzoek en fasering geplande (bouw)werken Coupetekeningen opgraving: vectorisering enkel voor sporen/spoorcombinaties die bij assessment geselecteerd worden voor verwerking, voor andere volstaat scan analoge tekening
 40. 40. WAAR BLIJFT 4.0?
 41. 41. Eind 2018/begin 2019: versie 4.0 (of 3.1?) Vertaling wijzigingen regelgeving procedures, inhoud Nieuwe inhoudelijke update: 2020?
 42. 42. Evaluatierapport archeologie 2017 Agentschap Onroerend Erfgoed
 43. 43. Aanpak evaluatierapport 2017 Jaarlijkse opdracht Effecten archeologieregelgeving Voor VR en VP Basis: cijfermatige indicatoren (archeologieportaal, inventaris, geoportaal, …) Aanvullende diepte-analyses Focus: effecten (actoren, vergunning- & bouwtraject, financieel, kennis) Randvoorwaarden: beschikbaarheid & betrouwbaarheid data tijdsverloop nodig voor trends voorkomen in voldoende volume (representativiteit) Geen bevraging sectoren, wel visieteksten + hoorzitting
 44. 44. Uitgelicht 2017: 1e volledige jaar Tendensen uit 2016 zetten zich door Wijzigingen regelgeving 2017 hebben effect op cijferreeksen Nieuwe factor: nota’s na uitgesteld vooronderzoek Beperkt aantal opgravingen gestart, 10 afgerond: geen data Meten kenniswinst nog niet mogelijk Uitgestelde vooronderzoeken blijven uit
 45. 45. Kader Beschermde sites: +9 =36 (0,08% grondgebied) Vastgestelde AZ: stagnering (0,46% grondgebied) GGA: forse uitbreiding (2,05% grondgebied) Erkende archeologen: +22% = 196 (25 + 1 rechtspersonen) OE-gemeenten: verdubbeling tot 19 gemeenten, 16 via IOED IOED: +9 = 25 (56% Vlaamse gemeenten) 3.124 bekrachtigde archeologienota’s (op 4.039 = 77,3%) 7,1% met voorwaarden 8,6% beperkte samenstelling 229 bekrachtigde nota’s (op 288 = 79,5%) 263 meldingen VMI, 226 uitvoerbaar (85,9% aanvaard)
 46. 46. Kader 9.245ha terrein betrokken bij vooronderzoek (M&ZI) Ligging vooral buiten AZ en beschermde site Verwachte toestroom nota’s bleef uit, vele redenen mogelijk 53 archeologierapporten 47% opgraving na archeologienota 32% overgang oude regelgeving 20% toevalsvondst 10 eindverslagen vooral overgang oude regelgeving en toevalsvondsten Toevalsvondsten: 76 meldingen, 28 terreinonderzoeken
 47. 47. Actoren 93 erkende archeologen natuurlijk persoon dienden in (55%) Indienen als administratieve handeling (1 pers: 207 stuks) Minstens 72% gelinkt aan rechtspersoon, bureaus prominent Ligt in realiteit hoger, koppeling niet gelegd 33% archeologen heeft slaagpercentage van +90% 50% archeologen heeft slaagpercentage van 70-90% 77% ingediende documenten slaagt bij 1e poging (18% 2e)
 48. 48. Actoren OE-gemeenten: 198 dossiers (=4,3%), ongelijke verdeling Leuven, Turnhout, Brecht koploper OE-gemeenten: Vaker voorwaarden (14% <> 4,9%) Vaker stilzwijgend (7,5% <> 1%) Minder weigering (9,1% <> 23,1%) Zelfde expliciete bekrachtiging (ca. 70%) Vele redenen mogelijk Detectoristen: 1.387 meldingen (1.636 vrijetijdsdetectoristen) OE-depots: nog geen gegevens beschikbaar
 49. 49. Vergunning- & bouwproces 9,1% bouwvergunningen VL krijgt archeologisch traject Excl. renovatie: 16,5% Spreiding = ruimtelijke dynamiek Vlaanderen 33% nieuwbouw, 29% verkaveling, 15% lijninfrastructuur, 10% omgevingsaanleg, 9% uitbreiding bestaande bebouwing Nieuwbouw & uitbreiding hoger weigeringspercentage Verkaveling & lijninfrastructuur lager weigeringspercentage 78% private initiatiefnemer, relatief gezien groter publiek aandeel (bouw Vlaanderen = 3% publiek) 75% perceelsoppervlak groter dan 5.000m²
 50. 50. Vergunning- & bouwproces 80% archeologienota’s o.b.v. bureauonderzoek Helft geen maatregelen Helft uitgesteld vooronderzoek 8,6% beperkte samenstelling: 60% wegens (o.m.) gebrek aan kennispotentieel Vaker bij lijninfrastructuur en omgevingsaanleg
 51. 51. Vergunning- & bouwproces advies: 53% geen maatregelen, 42% uitgesteld vooronderzoek, 5% opgraving Definitieve maatregelen (excl. uitgesteld vooronderzoek): 89% vrijgave, 10% opgraving Nota’s: 80% geen maatregelen, 20% opgraving Geen maatregelen: meer lijninfrastructuur Opgraving: meer verkaveling Uitgesteld vooronderzoek: vooral private bouwheren Werfbegeleiding i.p.v. opgraving: lijninfrastructuur & omgevingsaanleg
 52. 52. Vergunning- & bouwproces Tijdsinvestering: 6 werkdagen archeologienota, 7 nota Enkel bureauonderzoek: 5 werkdagen Beperkte samenstelling: 3 werkdagen + landschappelijk: 7 werkdagen + proefsleuven: 12 werkdagen Uitstellen vooronderzoek: +1 werkdag Pieken op veelvouden van 5 werkdagen (=werkweek?) Lichte daling t.o.v. 2016 Effecten van opgravingen nog niet meetbaar
 53. 53. Financieel Archeologienota’s: 10,1 miljoen euro Nota’s: 1,5 miljoen euro Totaal vooronderzoek: 11,6 miljoen euro Toevalsvondsten: 230.000 euro Opgravingen: nog niet voorhanden Kostprijs: archeologienota: 3.000 euro, nota: 5.000 euro Bureauonderzoek: 2.500 euro Beperkte samenstelling: 1.750 euro + landschappelijk: 3.000 euro + proefsleuven: 6.750 euro Uitstellen vooronderzoek: +15% Meer spreiding dan 2016 “Ronde” prijzen in veelvouden van 250/500
 54. 54. Tijd voor een drankje…

×