Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar arbeidsrecht veranderingen wet werk & zekerheid - van diepen van der kroef advocaten

2,877 views

Published on

Nu de wet Werk & Zekerheid per 1 januari 2015 definitief zal worden ingevoerd, zal er in het arbeidsrecht veel komen te veranderen. Arbeidsrecht specialisten van Van Diepen Van der Kroef Advocaten hebben relaties en geïnteresseerden bijgepraat over deze veranderingen en de gevolgen bij het ondernemen.

Slides Arbeidsrecht 2.0
De slides van de sprekers zijn nu beschikbaar en deze gaan in op de veranderingen die voortvloeien uit de nieuwe wet Werk & Zekerheid die voor ondernemers van belang zijn.

Ook vragen over arbeidsrecht?
Mocht u naar aanleiding van deze veranderende wet Werk & Zekerheid ook met vragen zitten inzake arbeidsrecht, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze specialisten via 072-5121300 of mail ons op alkmaar@vandiepen.com

Published in: Law

Seminar arbeidsrecht veranderingen wet werk & zekerheid - van diepen van der kroef advocaten

 1. 1. Veranderingen door nieuwe Wet Werk & Zekerheid 1 d Sectie Arbeidsrecht, vestiging Alkmaar • Suzanne van Ketel • Bart Komen • Roelie Conijn • Valérie van der Vliet
 2. 2. Inwerkingtreding Wet Werk en Zekerheid Wijziging positie flexwerkers Wijziging keten-bepaling Wijziging ontslagrecht Verkorting duur WW 01/01/2015 01/07/2015 01/01/2016
 3. 3. Wet Werk en Zekerheid, de wijzigingen per 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Loondoorbetaling Participatiewet Aanzegplicht
 4. 4. De wijzigingen in het kort De proeftijd • tot 6 maanden, niet • tot 2 jaar, 1 maand •onbepaald, 2 maanden Concurrentiebeding •alleen bij onbepaald •anders motiverings-plicht Loondoorbetaling hoofdregel: wel loon bij geen arbeid, tenzij Participatiewet •voor 2026, 100.000 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking, • toekomst: Quotumwet
 5. 5. Wijziging art.7:652 BW Vanaf ½ tot 2 jaar, 1 maand Onbepaalde tijd, 2 maanden Sanctie = nietigheid Niet bij opvolgend contract De Proeftijd per 1 januari 2015
 6. 6. Het concurrentiebeding per 1 januari 2015 alleen bij ovk onbepaalde tijd + tenzij gemotiveerd - tenzij onbillijk/verwijt-baar 7:653 BW
 7. 7. De loondoorbetalingsverplichting per 1 januari 2015 Art. 7:628 BW oud Art. 7:627 BW oud Art. 7:628 BW nieuw Maximaal 6 maanden loonuitsluiting Verlengen bij CAO Uitzondering uitzendovereen-komsten Art. 7:691 BW
 8. 8. Participatiewet per 1 januari 2015 “Wie kan werken moet daarvoor de kans krijgen, of je nou een beperking hebt of niet” Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociaal akkoord 100.000 arbeidsplaatsen Overheid 25.000 arbeidsplaatsen Quotumwet in de maak voor 1 januari 2016
 9. 9. Einde presentatie Valérie
 10. 10. Aanzegplicht Aanzegplicht Schriftelijk informeren 1 maand voor afloop arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Sanctie: vergoeding 1 maand salaris Termijn: binnen 3 maanden na aanzegmoment
 11. 11. Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ontslagrecht Flexibele arbeidsovereenkomsten (ketenregeling) AOW – gerechtigde leeftijd Bedenktermijn
 12. 12. Ketenregeling Ketenregeling 3 jaar maximaal 3 arbeidsovereenkomsten 3 maanden onderbreking Vanaf 1 juli 2015? 2 jaar maximaal 3 arbeidsovereenkomsten 6 maanden doorbreking
 13. 13. Ketenregeling Huidige arbeidsovereenkomsten? Wijzingen voor arbeidsovereenkomsten op of na 1 juli 2015 Ketenregeling
 14. 14. Ketenregeling Ketenregeling Voorbeeld 1 1 juli 2013 arbeidsovereenkomst 1 jaar 1 juli 2014 verlenging 1 jaar 1 juli 2015 verlenging 1 jaar A rbeidsovereenkomst onbepaalde tijd?
 15. 15. Ketenregeling Ketenregeling Voorbeeld 2 1 januari 2014 arbeidsovereenkomst 1 jaar 1 januari 2015 verlenging 1 jaar Einde per 1 januari 2016 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
 16. 16. Ketenregeling Ketenregeling Voorbeeld 3 1 april 2013 arbeidsovereenkomst 1 jaar 1 april 2014 verlenging 1 jaar Einde per 1 april 2015 Nieuwe start per 1 augustus 2015 A rbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
 17. 17. Einde contract zonder procedure Einde contract zonder procedure Schriftelijk Opzegging met instemming Beëindigings-overeenkomst
 18. 18. Bedenktermijn Bedenktermijn Bedenktermijn 2 weken werknemer Bedenktermijn 3 weken als niet gewezen op bedenktermijn Misbruik bij onderhandelingen ontslagvergoeding
 19. 19. AOW-gerechtigde leeftijd AOW-gerechtigde leeftijd Opzegging zonder toestemming UWV of ontbinding kantonrechter Geen transitievergoeding
 20. 20. Wijzigingen WW Wijzigingen WW Maximaal 38 maanden WW Na 12 maanden alle arbeid passend Maximaal 24 maanden WW Na 6 maanden alle arbeid passend
 21. 21. Wijzingen WW Wijzigingen WW Wanneer: • Per 1 januari 2016 • Opbouw voor 2016 wordt gerespecteerd • Herstelmaatregelen in cao • Eerste 10 jaar – een maand per dienstjaar • Daarna – een half jaar per dienstjaar tot maximum van 24 maanden
 22. 22. Het ontslagrecht 2.0
 23. 23. Waarom een ander ontslagrecht Sneller/ goedkoper/ eerlijker eerlijker begrijpelijker Economische motieven
 24. 24. Twee ontslagroutes UWV- Route • Hoger beroep mogelijk ontbindingsroute • Hoger beroep mogelijk
 25. 25. Sneller/goedkoper? Hoge Raad UWV kantonrechter Hof kantonrechter Hof
 26. 26. Opzeggen Niet zonder INSTEMMING, TENZIJ (o.a.): * Toestemming UWV * Proeftijd * Ontslag op staande voet
 27. 27. Opzegging niet nodig Instemming (herroepbaar) Beëindigen met wederzijds goedvinden
 28. 28. Opzeggen Wanneer: • Bedrijfseconomische omstandigheden • 104 ziek + arbeidsongeschikt
 29. 29. Sanctie • vernietiging (rechter) • billijke vergoeding Binnen twee maanden
 30. 30. Versoepeling • Bij bedrijfseconomisch ontslag 10% talentregeling!
 31. 31. Ontbinding  in persoon van de werknemer  weigering toestemming UWV  arbeidsovereenkomst bepaalde tijd zonder opzegbeding
 32. 32. Ontbinding • Nieuw: Ontbinden met opzegtermijn
 33. 33. Hoger Beroep Binnen 2 of 3 maanden Herstel arbeidsovereenkomst! Vergoeding
 34. 34. Vergoeding
 35. 35. Vergoeding voor werknemer bij einde dienstverband Transitievergoeding Billijke vergoeding (zware toets!) Vergoeding
 36. 36. Transitievergoeding Wie : iedereen (onvrijwillig/niet verwijtbaar) Vanaf 2 jaar in dienst (ook bepaalde tijd)
 37. 37. Berekening transitievergoeding Tot 10 jaar in dienst: • 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar Na 10 jaar: •½ maandsalaris per gewerkt dienstjaar
 38. 38. Let op! Minder/ verval • Minus collectieve inspanningen • (van werk naar werk) Minder/ verval • hardheidsclausule Minder/ verval • Verwijtbaar ontslag werknemer
 39. 39. Let op! (part two) Niet/ Hoger • 50+ en 10 jaar in dienst • (overgangsrecht tot 2020) Niet • Jongeren tot 18 jaar met contract 12 uur of minder niet • Pensioen/AOW leeftijd
 40. 40. Billijke vergoeding Valse grond Billijke vergoeding discriminatie Grovelijk verzuim plichten WG Laakbaar gedrag WG
 41. 41. Overzicht nu en straks
 42. 42. Alles anders? • Bij CAO Eigen ontslag instantie Eigen ontslagregels Eigen transitievergoeding
 43. 43. Bedankt voor uw belangstelling www.vandiepen.com Meer weten? Neem dan contact op met ons: 072 512 13 00 alkmaar@vandiepen.com

×