Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie seminar flex 22-11-2011 bv casper

857 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie seminar flex 22-11-2011 bv casper

 1. 1. Flex B.V.: een praktische verkenning Casper Jones Laurens Kelterman 23 november 2011
 2. 2. <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Praktijk voorbeelden </li></ul><ul><li>Statuten van de Flex B.V. </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 3. 3. <ul><li>INLEIDING. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>VBC Notarissen </li></ul><ul><li>3 vestigingen: </li></ul><ul><li>- Amersfoort </li></ul><ul><li>- Barneveld </li></ul><ul><li>- Nijkerk </li></ul><ul><li>circa 70 medewerkers </li></ul><ul><li>kernwaarden: </li></ul><ul><ul><li>kwaliteit - specialisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>vakbekwaamheid - creativiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>innovatie </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Specialisaties </li></ul><ul><li>- bedrijfsopvolging - estate planning </li></ul><ul><li>- familiebedrijven - non profit </li></ul><ul><li>- fusies & overnames - governance </li></ul><ul><li>- internationale transacties - agrarisch recht </li></ul><ul><li>- NSW landgoederen - (executie)veilingen </li></ul><ul><li>- commercieel vastgoed </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Nationale ontwikkelingen </li></ul><ul><li>afschaffing verklaring van geen bezwaar </li></ul><ul><li>personenvennootschappen gaan niet door </li></ul><ul><li>bestuur en toezicht </li></ul><ul><li>centraal aandeelhoudersregister </li></ul><ul><li>oprichten “simpele” B.V. zonder notaris </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Europese ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Inspire Art (2000) </li></ul><ul><li>SPE (2008) </li></ul><ul><li>Single member template (2011) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Totstandkoming </li></ul><ul><li>Commissie De Kluiver (2004) </li></ul><ul><li>Consultaties (2005-2006) </li></ul><ul><li>Wetsvoorstel (mei 2007) </li></ul><ul><li>Tweede Kamer akkoord (december 2009) </li></ul><ul><li>Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet (oktober 2011) </li></ul><ul><li>Commentaar NOB (11-11-2011) </li></ul><ul><li>Voorbereidend onderzoek Eerste Kamer (22-11-2011) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>2. PRAKTIJK VOORBEELDEN. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Joint ventures </li></ul><ul><li>Werknemersparticipaties </li></ul><ul><li>Overnames </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Joint ventures </li></ul><ul><li>schorsing/ontslag/benoeming </li></ul><ul><li>statutaire verplichtingen </li></ul><ul><li>aandeelhoudersovereenkomst vs. statuten </li></ul><ul><li>overig </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Benoeming </li></ul><ul><li>Knelpunten </li></ul><ul><li>AVA benoemt </li></ul><ul><li>bindende voordracht </li></ul><ul><li>ten minste 2 personen </li></ul><ul><li>AVA ontslaat </li></ul>A B BV
 13. 13. <ul><li>benoeming wordt door vergadering van bepaalde soort of aanduiding </li></ul><ul><li>iedere aandeelhouder moet wel deelnemen aan besluitvorming! </li></ul><ul><li>benoeming plaatsvervangend bestuurder </li></ul><ul><li>commissarissen -> 1/3 door “anderen” </li></ul>A B Flex BV
 14. 14. <ul><li>Ontslag/schorsing </li></ul><ul><li>ontslag door orgaan bevoegd tot benoeming </li></ul><ul><li>statuten kunnen ook ander orgaan aanwijzen </li></ul><ul><li>ontslag/schorsing door AVA </li></ul><ul><li>-> max. 2/3 meerderheid! </li></ul><ul><li>termijn oproeping AVA wordt 8 dagen </li></ul>A B Flex BV
 15. 15. <ul><li>Statutaire verplichtingen </li></ul><ul><li>Knelpunten </li></ul><ul><li>alleen ten aanzien van volstorten en aanbieden aandelen </li></ul><ul><li>de rest contractueel </li></ul>
 16. 16. <ul><li>aan aandeelhouderschap kunnen verplichtingen worden gekoppeld: </li></ul><ul><li>- leveren/afnemen van producten </li></ul><ul><li>- hoofdelijke aansprakelijkheid </li></ul><ul><li>- geld lenen aan Flex B.V. </li></ul><ul><li>kwaliteitseisen </li></ul><ul><li>- partij bij een aandeelhoudersovereenkomst </li></ul><ul><li>grens: incorporation by reference </li></ul><ul><li>fiscaliteit -> box II? </li></ul>
 17. 17. <ul><li>opschorting aandeelhoudersrechten </li></ul><ul><li>aanbieden aandelen </li></ul><ul><li>bij verplichte aanbieding is discount mogelijk, mits statutair geregeld </li></ul><ul><li>opschorting vervalt, indien Flex B.V. niet binnen 3 maanden een gegadigde aanwijst </li></ul><ul><li>aanbiedingsplicht vervalt indien aandelen niet binnen redelijke termijn zijn afgenomen </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Overig </li></ul><ul><li>blokkering naar eigen inzicht -> uiterst bezwaarlijk </li></ul><ul><li>fiscaliteit -> box II? </li></ul><ul><li>lock-up </li></ul><ul><li>geschillenregeling </li></ul>A B Flex BV
 19. 19. <ul><li>Aandeelhoudersovereenkomst vs. statuten </li></ul><ul><li>obligatoir vs. vennootschapsrechtelijke werking </li></ul><ul><li>niet naleving aandeelhoudersovereenkomst  </li></ul><ul><li>-> opschorting rechten </li></ul><ul><li>kenbaarheid </li></ul><ul><li>&quot;incorporation by reference&quot; is niet toegestaan </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Werknemersparticipaties </li></ul><ul><li>Bonussen/Tanti è mes </li></ul><ul><li>Stock Appreciation Rights (Sars) </li></ul><ul><li>Opties op aandelen </li></ul><ul><li>Winstbewijzen </li></ul><ul><li>Certificaten van aandelen </li></ul><ul><li>Aandelen </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Certificaten van aandelen </li></ul><ul><li>Knelpunten </li></ul><ul><li>Vergaderrechten </li></ul><ul><li>Inkoop </li></ul>Ondernemer Werknemers STAK BV
 22. 22. <ul><li>Vergaderrechten </li></ul><ul><li>statuten geven doorslag </li></ul><ul><li>Inkoop certificaten </li></ul><ul><li>geen machtiging AVA </li></ul><ul><li>> 50% </li></ul><ul><li>uitkeringstest </li></ul>Ondernemer Werknemers STAK Flex BV
 23. 23. <ul><li>Aandelen </li></ul><ul><li>Knelpunten </li></ul><ul><li>stemrecht </li></ul><ul><li>mogen bad leaver bepalingen? </li></ul><ul><li>inkoop van aandelen </li></ul>Ondernemer Werknemers BV
 24. 24. <ul><li>Stemrechtloze aandelen </li></ul><ul><li>geen stemrecht </li></ul><ul><li>bad leaver bepalingen mogen! </li></ul><ul><li>inkoop eenvoudiger </li></ul>Ondernemer Werknemers (stemrechtloos) Flex B.V.
 25. 25. <ul><li>Showstoppers </li></ul><ul><li>wel vergaderrecht </li></ul><ul><li>statutenwijziging tenzij… </li></ul><ul><li>fiscaliteit -> box II? </li></ul>Ondernemer Werknemers (stemrechtloos) Flex B.V.
 26. 26. <ul><li>Het beste alternatief? </li></ul><ul><li>stemrechtloze aandelen met certificaten zonder vergaderrecht? </li></ul><ul><li>als fiscaliteit meezit…. </li></ul>Ondernemer Werknemers (zonder vergader- recht STAK BV
 27. 27. <ul><li>Winstbewijzen! </li></ul><ul><li>zeer flexibel </li></ul><ul><li>g één notariele akte </li></ul><ul><li>geen inbreng </li></ul><ul><li>geen stem- en vergaderrecht </li></ul><ul><li>geen informatierechten </li></ul><ul><li>discussie in literatuur </li></ul>
 28. 28. <ul><li>fiscale eenheid </li></ul><ul><li>ten minste 95% juridische en economische eigendom </li></ul><ul><li>Flex B.V. -> ook ten minste 95% van de stemrechten </li></ul><ul><li>waarom juridisch eigendom? </li></ul>Ondernemer Werknemers (winstbewijzen) Holding Flex B.V.
 29. 29. <ul><li>Overnames </li></ul><ul><li>koopholding </li></ul><ul><li>financiering </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Koopholding </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Nu </li></ul><ul><li>nachgr ündung </li></ul><ul><li>beschrijving </li></ul><ul><li>accountantsverklaring </li></ul><ul><li>machtiging AVA </li></ul><ul><li>Flex B.V. </li></ul><ul><li>géén formaliteiten </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Financiering door de B.V. </li></ul><ul><li>Nu </li></ul><ul><li>geen zekerheid </li></ul><ul><li>leningen in beperkte mate </li></ul><ul><li>statuten moeten toestaan </li></ul><ul><li>ook voor dochtermaatschappijen </li></ul><ul><li>Flex B.V. </li></ul><ul><li>géén formaliteiten </li></ul>A B Flex BV
 33. 33. <ul><li>Financiering door derde </li></ul><ul><li>stemrechtloze aandelen </li></ul>
 34. 34. Vragen? Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen Casper Jones & Laurens Kelterman 033-4601676 033-4601622 c.jones@vbcnotarissen.nl [email_address]

×