Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

X quang trong nha khoa

17,256 views

Published on

bài giảng X quang trong nha khoa

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

X quang trong nha khoa

 1. 1. XQ HÀM MẶT
 2. 2. Các phim thường dùng trong Hàm Mặt • Phim cắn ( Bellot/ Simpson ) • Phim hàm chếch • Phim Mặt thẳng • Phim sọ nghiêng ( Cephalometric ) • Phim hirtz / dưới đỉnh – cằm ( SMV ) • Phim blondeaux • Phim panorama • Phim Shuller • Một số phim khác : CT scanner, MRI, phim Sialo
 3. 3. Tư thế kỹ thuật : Hàm trên Hàm dưới
 4. 4. Phim Bellot Nang ống mũi khẩu cái
 5. 5. Phim Bellot Lateral periodontal cyst
 6. 6. Phim Simpson
 7. 7. CBCT sỏi tuyến dưới hàm
 8. 8. Phim hàm chếch
 9. 9. Phim hàm chếch
 10. 10. Phim mặt thẳng
 11. 11. Phim sọ nghiêng
 12. 12. Phim Blondeau/Water Mòi- c»m - phim ( ¸p dông nhiÒu), bÖnh nh©n n»m sÊp, h¸ miÖng, c»m vµ mòi tx lªn hép phim.
 13. 13. Phim Hirtz
 14. 14. Phim panorama
 15. 15. Desmoplastic ameloblastoma
 16. 16. Phim Schuller
 17. 17. Hình ảnh
 18. 18. CT Scan

×