Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preses relize 06 2012_par_p_pkoncepciju_seminara

217 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Preses relize 06 2012_par_p_pkoncepciju_seminara

  1. 1. Notika diskusija par valsts iestāžu sadarbības iespējām sniegtkoordinētu uzņēmējdarbības atbalstu, publisko pakalpojumusniegšanu reģionos un nozaru politiku ieguldījumu reģionālāsattīstības mērķu sasniegšanā.Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas organizētās reģionālāspolitikas veidošanas diskusijas ietvaros, kas notika š.g. 26.jūnijā, tikasniegta starptautiski atzīta eksperta - OECD Attīstības un investīcijuforuma priekšsēdētāja Grega Klārka (Greg Clark) ievadlekcija parmūsdienu reģionālās politikas tendencēm un to pārņemšanas iespējāmLatvijā, kam sekoja ar eksperta līdzdalību spraigas diskusijas divās darbagrupās – „Valsts iestāžu sadarbība uzņēmējdarbības atbalstam unpakalpojumu sniegšanai reģionos” un „Reģionālās attīstības pasākuminozaru politikās”.Diskusijā par valsts iestāžu sadarbības iespējām sniegt koordinētuuzņēmējdarbības atbalstu un publisko pakalpojumu sniegšanu reģionos,kurā tai skaitā tika prezentēta ESF projekta „Publisko pakalpojumusistēmas pilnveidošana” (Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/002) ietvarosizstrādātā Publisko pakalpojumu sistēmas attīstības koncepcijas projektaietvars. Diskusijas gaitā tika pārrunāti jautājumi par valsts iestāžusadarbības iespējamajiem risinājumiem, efektīvas uzņēmējdarbībasatbalsta un publisko pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveidi. Diskusijasdalībniekiem nonākot pie atziņām, ka tikai ciešā sadarbībā un laužotresorisko pieeju ir iespējams panākt efektīvus risinājumus.Diskusijā par reģionālās attīstības pasākumiem nozaru politikās tikaprezentēts Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas redzējums parnozaru politiku lomu reģionālās attīstības sekmēšanā un nepieciešamībunodrošināt koordināciju starp reģionālo politiku un nozaru politikām.Diskusijas ietvaros nozaru ministriju pārstāvji un citi diskusijas dalībniekiizteica viedokļus par līdzšinējo pozitīvo un negatīvo pieredzi unkoordinācijas nepieciešamību un iespējām nākotnē, kā arī par reģionālāspolitikas mērķteritorijām un iespējamajiem reģionālās politikas atbalstapasākumiem.Noslēdzot dienu, abas darba grupas pārrunāja gūtās atziņas un iespējamosturpmākās rīcības modeļus, kur atslēgas vārdi ir sadarbība unuzdrīkstēšanās īstenot pārmaiņas.

×