Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuan muc ke toan Vas 23

3,940 views

Published on

i am so proud

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Chuan muc ke toan Vas 23

 1. 1. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 23 Start
 2. 2. NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH - 3. NỘI DUNG 2. GIẢI1. GIỚI CHUẨN 4. CÂU THÍCH THIỆU MỰC VÀ HỎI TÌNH THUẬTCHUNG LÀM RÕ HUỐNG NGỮ THÔNG TƯ Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 3. 3. 1. GIỚI THIỆU CHUNG Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-THÔNG TIN BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư HD: TT 20/2006/TT-BTC  Quy định và hướng dẫn các trường hợp DN phải điều chỉnhMỤC ĐÍCH BCTC, các nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh khi có những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;  Giải trình về ngày phát hành BCTC và các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm  Nếu các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không phù hợp với nguyên tắc hoạt động liên tục thì doanh nghiệp không được lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục.. PHẠM VI Áp dụng cho việc kế toán và trình bày thông tin về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 4. 4. 2. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮCÁC CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾTOÁN NĂM CẦN ĐIỀU CHỈNHCÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁNNĂM KHÔNG CẦN ĐIỀU CHỈNHHOẠT ĐỘNG LIÊN TỤCNGÀY PHÁT HÀNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 5. 5. Sự Kiện Phát Sinh Sau Ngày Kết Thúc Kỳ Kế Toán Là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chínhđã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đếnngày phát hành báo cáo tài chính. SỰ KIỆN CẦN ĐIỀU CHỈNH SỰ KIỆN KHÔNG CẦN ĐIỀU CHỈNH những sự kiện có các bằng chứng những sự kiện có dấu hiệu về các sự bổ sung về các sự kiện tồn tại vào kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần kế toán năm cung cấp bằng chứng về phải điều chỉnh sổ kế toán và báo các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính không ảnh hưởng đến báo cáo cáo tài chính tài chính nên không cần phải điều Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | chỉnh sổ kế toán Country cáo tài chính. Street Address 12345, City, và báo
 6. 6. Ngày Phát Hành Báo Cáo Tài Chính Là ngày, tháng, năm ghi trên báo cáo tài chính mà Giám đốc(hoặc người được ủy quyền) của đơn vị kế toán ký duyệt báo cáotài chính để gửi ra bên ngoài doanh nghiệp.Cần Phân Biệt Ngày Phát Hành BCTC Và Ngày Kết Thúc Kỳ Kế Toán Năm• Ngày kết thúc kỳ kế toán năm:là ngày cuối cùng của một kì ké toán Ví dụ: kì kế toán năm kéo dài từ ngày 1/01/N đến 31/12/N. Ngày kết thúc kì kế toánnăm là ngày 31/12/N• Ngày phát hành BCTC: thường xảy ra khoảng 1-3 tháng sau ngày kết thúc kì kế toán Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 7. 7. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:Là những sự kiện phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngàykết thúc kì kế toán năm toán đến ngày phát hành báo báo cáo tàichínhCác sự kiện phát sinh sau ngày phát hành báo cáo tài chínhkhông thuộc phạm vi áp dụng và hướng dẫn của Chuẩn mực kếtoán số 23 “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toánnăm” và hướng dẫn tại Thông tư 20/2006 Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 8. 8.  Qui trình phát hành báo cáo tài chính phụ thuộc vào :• cơ cấu quản lý• yêu cầu và thủ tục cần tuân thủ về lập, soát xét, kiểm tra vàphát hành báo cáo tài chính. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán nămbao gồm tất cả các sự kiện phát sinh đến ngày phát hành báo cáotài chính. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 9. 9. 2. NỘI DUNG CHUẨN MỰC VÀ LÀM RÕ THỒNG TƯCác sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toánnăm cần điều chỉnh• Các sự kiện• Cách điều chỉnhCác sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toánnăm không cần điều chỉnhTrình bày báo cáo tài chính Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country• Ngày phát hành báo cáo tài chính• Trình bày về sự kiện tồn tại trong kỳ kế toán năm
 10. 10. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 11. 11. Tại Sao Phải Điều Chỉnh Các Sự Kiện Này? Những sự kiện đã xảy ra sau ngày kết thúc kỳkế toán năm nhưng có khả năng ảnh hưởng trọngyếu đến báo cáo tài chính Thiếu sự kiện này hoặc thiếu tính chính xác củasự kiện này sẽ ảnh hưởng đến các quyết định củangười sử dụng báo cáo tài chính. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 12. 12. Các Sự Kiện Cần Điềuchỉnh Mang Tính Trọng Yếu gồm - Những rủi ro hay - Những số liệu sự kiện có thể xảy - Những điều chỉnh kế tạm tính hoặc ra; toán bất thường đã chưa được xác thực hiện hay dự nhận; định thực hiện; - Những cam - Những tài sản bị kết, khoản vay hay trưng dụng ...bảo lãnh mới được ký kết;; - Thoả thuận sáp - Những cổ phiếu nhập hay giải thể đã hay trái phiếu Www.Mywebsite.Com | được 567 890 | Street Address 12345, City, Country +12 34 ký kết hay dự mới phát hành; kiến;
 13. 13. CÁC SỰ KIỆN CẦN ĐIỀU CHỈNH Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh sổ kế toán và báo cáo tài chính phải là các sự kiện cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính và phải xác định được (định lượng được). Có thể kế đến như: xác nhận được sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm về giá gốc của tài sản đã mua hoặc số tiền thu được từ việc bán tài sản trong kỳ kế toán năm. Thông tin về việc phá sản của khách hang Ước tính lợi nhuận ròng của việc bán hang tồn kho sau ngày kết thúc kỳ kế toán Các khoản thanh toán tiền thưởng Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country Phát hiện ra các sai sót và gian lận chỉ ra rằng báo cáo tài chính không được chính xác
 14. 14. VÍ DỤ 1Kết luận của Toà ánsau ngày kết thúc kỳ kế - chỉnh khoản dự phòng đã được ghitoán năm, xác nhận nhận từ trướcdoanh nghiệp có nhữngnghĩa vụ hiện tại vàongày kết thúc kỳ kếtoán năm, đòi hỏi - ghi nhận những khoản dự phòng mớidoanh nghiệp điềuchỉnh - ghi nhận những khoản nợ phải thu, nợ phải trả mới. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 15. 15. Cụ thể : Kết luận của toà án sau ngày kết thúc kỳ kế toán nămxác nhận doanh nghiệp sản xuất máy tính Nam Hương có nghĩa vụhiện tại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm dự kiến sẽ phải thanh toánchi phí bảo hành sản phẩm cao hơn số dự phòng chi phí bảo hành đãlập. Doanh nghiệp phải điều chỉnh tăng dự phòng chi phí bảo hànhđã lập để đảm bảo đủ nguồn thực hiện nghĩa vụ chi trả về bảo hànhsản phẩm cho khách hàng. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 16. 16. VÍ DỤ 2 i - Khách hàng bị phá sản sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đã chứng minh khoản phải thu của khách hàng trên Bảng cân đối kế toán cần phải điều chỉnh thành Một tài sản bị tổn khoản lỗ trong năm. thất trong kỳ kếtoán năm, hoặc giá trị của khoản tổnthất được ghi nhậntừ trước đối với tài ii - Hàng tồn kho được bán sản này cần phải sau ngày kết thúc kỳ kế toán điều chỉnh : năm cung cấp bằng chứng về giá trị thuần có thể thực hiện Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country kết thúc kỳ kế được vào ngày toán năm của hàng tồn kho.
 17. 17.  Việc xác nhận sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm về giá gốc của tài sản đã mua hoặc số tiền thu được từ việc bán tài sản trong kỳ kế toán năm. VD: ngày 20/12/N bán 1 thiết bị sản xuất trị giá 60 trđ nhưng chưathu được tiền, ngày 3/1/N+1 khách hàng trả tiền thiết bị sản xuát 60 trđ Việc phát hiện những gian lận và sai sót chỉ ra rằng báo cáo tàichính không được chính xác. VD: Ngày 14/1/N+1 phát hiện ra 1 phiếu thu nghiệp vụ bán hàngngày 11/12/N với số tiền 20 trđ +12 34 nhân| viênAddress 12345, City,bỏ chứng từ thu ra Www.Mywebsite.Com | do 567 890 Street kế toán Countryngoài sổ sách vì mục đích cá nhân.
 18. 18. ĐIỀU CHỈNH Việc điều chỉnh sổ kế toán và báo cáo tài chính về những sựkiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được thực hiệntheo một trong ba phương pháp điều chỉnh sổ kế toán quy địnhtrong Luật Kế toán như:• Phương pháp cải chính,• phương pháp ghi số âm• phương pháp ghi bổ sung. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 19. 19. Sai sót trong diễn giải Sai không liên quan Nội dung đến quan hệ đối ứng Số liệu sai sót đượcPhương phát hiện sớm chưa ảnh hưởng đến sốPháp Cải tổng cộng Chính Gạch số (hoặc chữ) ghi sai một dòng bằng chữ đỏ Cách sửa Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Ghi lại số (hoặc chữ) đúng bằng Street Address 12345, City, Country mực thường lên phía trên số (hoặc chữ) đã ghi sai
 20. 20. Phương pháp ghi bổ sung Nội dung Cách sửa- Ghi đúng quan hệ đối ứng - Ghi thêm một định khoảntài khoản nhưng số tiền nhỏ tương tự với số phát sinh là hơn số chênh lệch giữa số đúng - Bỏ sót nghiệp vụ kinh tế với số đã ghi nhỏ hơn phát sinh - Bổ sung định khoản bỏ sót Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 21. 21. • Ghi lại định khoản Nội dung tương tự nhưng số phát sinh là chênh lệch giữa số thực tếPhương và số đã ghi bằng số âm • Ghi đúng quan hệ pháp đối ứng tài khoản • Ghi lại bút toán sai quan hệ đối ứng nhưng số đã nghighi âm lớn hơn số thực tế phát sinh với số phát sinh là số âm để hủy bút toán ghi sai và ghi • Ghi sai quan hệ đối lại bút toán đúng ứng tài khoản • Ghi lại bút toán • Ghi trùng nhiều lần trùng nhiều lần với một NVKT phát số phát sinh là số sinh âm Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country Cách sửa
 22. 22. VÍ DỤ Năm 2010, doanh nghiệp điện máy Nhật Tiến lập dự phòng bảo hành sản phẩm cho khách hàng với tổng số tiền là 50 triệu đồng. Sau ngày kết thúc kì kế toán năm, kết luận của Tòa án cho rằng doanh nghiệp này có nghĩa vụ hiện tại vào ngày kết thúc kì kế toán năm phải thanh toán chi phí bảo hành sản phẩm cao hơn mức dự phòng đã lập là 20 triệu đồng. Doanh ngiệp phải điều chỉnh sổ kế toán như thế nào?Gợi ý: Trường hợp này, doanh nghiệp Nhật Tiến phải tiếnhành điều chỉnh tăng dự phòng chi phí bảo hành đã lập đểđảm bảo đủ nguồn thực hiện nghĩa vụ chi trả về bảo hành sảnphẩm cho khách hàng Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 23. 23. Điều chỉnh sổ theo phương pháp bổ sung:Căn cứ vào số dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm phải lập và sốdự phòng tăng đã lập, kế toán điều chỉnh sổ kế toán khoản dựphòng chi phí bảo hành sản phẩm cho khách hàng như sau:a.Căn cứ vào khoản dự phòng bảo hành sản phẩm cần phải lậpthêm, ghi:Nợ TK 641 – 20.000.000đ Có TK 352 – 20.000.000đb. Kết chuyển tăng chi phí bán hàng để xác định kết quả, ghi:Nợ TK 911 – 20.000.000đ Có TK 641 – 20.000.000đ Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 24. 24. c. Điều chỉnh giảm Thuế TNDN phải nộp (nếu có) và điều chỉnhgiảm chi phí thuế TNDN hiện hành, ghi:Nợ TK 3334 – 5.000.000đ Có TK 8211 –5.000.000đĐồng thời kết chuyển giảm chi phí thuế TNDN hiện hành (Nếu đãthực hiện bút toán kết chuyển cuối kỳ), ghi:Nợ TK 8211 – 5.000.000đ Có TK 911 – 5.000.000đd. Điều chỉnh giảm lợi nhuận chưa phân phối (Nếu đã thực hiệnbút toán kết chuyển cuối kỳ), ghi:Nợ TK 421 – 5.000.000đ Có TK 911 – 5.000.000đ Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 25. 25. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 26. 26. CÁC SỰ KIỆN KHÔNG CẦN ĐIỀU CHỈNH Doanh nghiệp không phải điều chỉnh các số liệu đã ghi nhậntrong báo cáo tài chính về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kếtoán năm không cần điều chỉnhVí dụ: Việc giảm giá trị thị trường của các khoản đầu tư vốn góp liêndoanh, các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong khoảng thời gian từngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 27. 27. CÁC SỰ KIỆN KHÔNG CẦN ĐIỀU CHỈNH Nếu các sự kiện không cần điều chỉnh phát sinh sau ngàykết thúc kỳ kế toán năm là trọng yếu, việc không trình bày cácsự kiện này có thể ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của ngườisử dụng khi dựa trên các thông tin của báo cáo tài chính. Vì vậydoanh nghiệp phải trình bày đối với các sự kiện trọng yếu khôngcần điều chỉnh về:(a) Nội dung và số liệu của sự kiện;(b) ước tính ảnh hưởng về tài chính, hoặc lý do không thể ướctính được các ảnh hưởng này Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 28. 28. CÁC SỰ KIỆN KHÔNG CẦN ĐIỀU CHỈNH CẦN PHẢI TRÌNH BÀY TRÊN BCTCViệc hợp nhất kinh doanh theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Hợp nhất kinhdoanh" hoặc việc thanh lý công ty con của tập đoàn; Việc công bố kế hoạch ngừng hoạt động, việc thanh lý tài sản hoặc thanh toán các khoản nợ liên quan đến ngừng hoạt động; hoặc việc tham gia vào một hợp đồng ràng buộc để bán tài sản hoặc thanh toán các khoản nợ; Mua sắm hoặc thanh lý tài sản có giá trị lớn;Nhà xưởng sản xuất bị phá hủy vì hỏa hoạn, bão lụt; Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 29. 29. CÁC SỰ KIỆN KHÔNG CẦN ĐIỀU CHỈNH CẦN PHẢI TRÌNH BÀY TRÊN BCTCThực hiện tái cơ cấu chủ yếu; Các giao dịch chủ yếu và tiềm năng của cổ phiếu thường; Thay đổi bất thường, quan trọng về giá bán tài sản hoặc tỷ giá hối đoái. Thay đổi về thuế có ảnh hưởng quan trọng đến tài sản, nợ thuế hiện hành hoặc thuế hoãn lại; Tham gia những cam kết, thỏa thuận quan trọng hoặc những khoản nợ tiềm tàng; Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, CountryXuất hiện những vụ kiện tụng lớn
 30. 30. CỔ TỨC Các khoản cổ tức không phải ghi nhận là các khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán tại ngày kết thúcNgày kêt thúc kỳ kế toán năm, mà Ngày phát kỳ KT năm được trình bày trong hành BCTC bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán số 21 “trình bày báo cáo tài chính”. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 31. 31. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 32. 32. HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC Nếu ban giám đốc xác nhận sau ngày kết thúckỳ kế toán năm có dự kiến giải thể doanhnghiệp, ngừng sản xuất kinh doanh, thu hẹp đángkể quy mô hoạt động hoặc phá sản thì doanhnghiệp không được lập báo cáo tài chính trên cơsở nguyên tắc hoạt động liên tục. Trong đó: Cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục là: một đơn vị được coilà hoạt động liên tục trong một tương lai gần có thể dự đoán được(ít nhất là một năm kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán) khi khôngcó ý định hoặc yêu cầu phải giải thể, ngừng hoạt động hoặc thuhẹp đáng kể quy mô hoạt động, tìm kiếm sự bảo hộ từ các chủ nợ Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Countrytheo pháp luật và các quy định hiện hành.
 33. 33. Các sự kiện hoặc các điều kiện riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau có thể gâyra sự nghi ngờ đáng kể về sự phù hợp của giả định hoạt động liên tục được nêurõ trong các dấu hiệu sau đây: Dấu hiệu HĐ không liên tục Dấu hiệu tài Dấu hiệu hoạt Dấu hiệu chính động khác Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 34. 34. DẤU HIỆU TÀI CHÍNH Đơn vị lâm vào tình trạng nợ phải trả lớn hơn tài sản hoặc nợ phải trả ngắnhạn lớn hơn tài sản lưu động; Đơn vị có các khoản nợ dài hạn sắp đến hạn trả mà không có khả năng đượcgiãn nợ hoặc không có khả năng thanh toán, hoặc đơn vị phụ thuộc quá nhiều vàocác khoản vay ngắn hạn để tài trợ các tài sản dài hạn; Dấu hiệu về việc cắt bỏ các hỗ trợ tài chính của khách hàng và chủ nợ; Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh bị âm thể hiện trên báo cáo tài chínhhay dự báo trong tương lai; Lỗ hoạt động kinh doanh lớn hoặc có sự suy giảm lớn về giá trị của các tài Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Countrysản được dùng để tạo ra các luồng tiền;
 35. 35. DẤU HIỆU TÀI CHÍNH Đơn vị có các chỉ số tài chính xấu dưới mức bình thường; Nợ tồn đọng hoặc ngừng thanh toán cổ tức; Không có khả năng thanh toán nợ khi đến hạn; Không có khả năng tuân thủ các điều khoản của hợp đồng tíndụng; Chuyển đổi từ các giao dịch mua chịu sang mua thanh toánngay với các nhà cung cấp; Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country Không có khả năng tìm kiếm các nguồn tài trợ cho việc pháttriển các sản phẩm mới thiết yếu hoặc các dự án đầu tư thiết yếu.
 36. 36. • Đơn vị bị thiếu thành phần lãnh đạo chủ chốt màDấu hiệu không được thay thế; về mặt • Đơn vị bị mất một thị trường lớn, mất giấy phép bản quyền hoặc mất một nhà cung cấp quan trọng; hoạt • Đơn vị gặp khó khăn về tuyển dụng lao động hoặc động thiếu hụt các nguồn cung cấp quan trọng. • Không tuân thủ theo các quy định về vốn cũng như các quy định khác của pháp luật; • Đơn vị đang bị kiện và các vụ kiện này chưa được xử Các dấu lý mà nếu đơn vị thua kiện có thể dẫn đến các khoản bồi thường không có khả năng đáp ứng được;hiệu khác • Thay đổi về luật pháp hoặc chính sách của Nhà nước làm ảnh hưởng bất lợi tới đơn vị; Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country • Các dấu hiệu khác.
 37. 37.  Nếu kết quả kinh doanh bị giảm sút và tình hình tài chính xấu đi sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm thì phải xem xét nguyên tắc hoạt động liên tục có còn phù hợp để lập báo cáo tài chính hay không. Nếu nguyên tắc hoạt động liên tục không còn phù hợp để lập báo cáo tài chính nữa thì doanh nghiệp phải thay đổi căn bản cơ sở kế toán chứ không phải chỉ điều chỉnh số liệu đã ghi nhận theo cơ sở kế toán ban đầu. Vậy, cơ sở kế toán nào được áp dụng thay thế? - cơ sở thực thu thực chi - cơ sở tài sản ròng - .... Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 38. 38. Nguyên Tắc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Không Theo Cơ Sở Hoạt Động Liên Tục Chuẩn mực kế toán số 21 "Trình bày báo cáo tài chính" quy định phải giải trình trong trường hợp:a - Báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục.b - Ban Giám đốc nhận thấy có vấn đề không chắc chắn trọng yếu liên quanđến các sự kiện hoặc điều kiện dẫn đến những nghi ngờ về khả năng hoạtđộng liên tục của doanh nghiệp. Những sự kiện hoặc điều kiện quy định phảigiải trình này có thể phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 39. 39. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 40. 40. Các sự kiệnNgày phát tồn tại tronghành BCTC kỳ kế toán năm Trình bày BCTC Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 41. 41. NGÀY PHÁT HÀNH BÁO CÁO TÀI CHÍNHDoanh nghiệp phải trình bày ngày phát hành báo cáo tài chính và người quyết định phát hành. Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người khác có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi báo cáo tài chính trước khi phát hành, doanh nghiệp phải trình bày việc này.Điều quan trọng là báo cáo tài chính không phản ánh các sự kiện phát sinh sau ngày phát hành Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 42. 42. TRÌNH BÀY VỀ SỰ KIỆN TỒN TẠI TRONG KỲ KẾ TOÁN NĂM .Nếu DN nhận được thông tin sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm về các sự kiện tồn tại trong kỳ kế toán, DN phải trình bày về các sự kiện này trên cơ sở xem xét những thông tin mới. =>Quy định này buộc DN trong khoảng thời gian sau khi kết thúc kỳ kếtoán năm và trước thời điểm phát hành BCTC, tất cả các thông tin có thể ảnhhưởng tới số liệu trên BCTC của DN sẽ phải được xem xét trên cơ sở cập nhậtliên tục trước khi phản ánh vào số liệu trên BCTC. Trong nhiều trườnghợp, ngay cả khi thông tin được cập nhật tới ngày phát hành không làm ảnhhưởng tới số liệu trên BCTC, DN vẫn cần công bố thông tin này kèm theoBCTC được phát hành. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 43. 43. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp phải trình bày trong báo cáo tài chính để phản ánh thông tin nhận được sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, ngay cả khi thông tin này không ảnh hưởng đến các số liệu đã trình bày trong báo cáo tài chính.Ví dụ: Sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có bằng chứng về việcsẽ xảy ra một khoản nợ tiềm tàng đã tồn tại trong kỳ kế toánnăm. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 44. 44. Ví dụ cụ thể: Khi DN nhận được thông tin về khả năng phá sản của một kháchhàng có số dư nợ phải thu mà chưa có bằng chứng chắc chắn về khả năng khôngthu hồi được nợ, DN sẽ phải xem xét thông tin này một cách liên tục và cập nhậtnhất trước khi quyết định có xử lý khoản nợ phải thu đó như một khoản khôngthu hồi được, cho tới ngày phát hành BCTC ra bên ngoài. Và ngay cả trongtrường hợp khoản nợ này không đủ điều kiện để xử lý như khoản không thu hồiđược, thì thông tin về khả năng không thu hồi được nợ vẫn cần được DN công bốkèm theo trên BCTC khi phát hành ra ngoài. Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 45. 45. 4.CÂU HỎI TÌNH HUỐNGCâu 1: Ngày 10/2/2009, doanh nghiệp N bị cháy hết một khu nhà xưởng. Thì sự kiệnnày có phải điều chỉnh giảm giá trị tài sản cố định trên báo cáo năm 2008 hay không?Câu 2: cho các tình huống sau:a) Trong năm 20x7, công ty đã vi phạm hợp đồng về cung cấp dịch vụ cho khách hàng X. Ngày 15.2.20x8, khách hàng đã khởi kiện công ty với số tiền đòi bồi thường là 600 triệu đồng. Vào một ngày trước ngày ký báo cáo tài chính, hai bên đã đạt được một thỏa thuận là công ty sẽ bồi thường cho khách hàng X 400 triệu.b) Thanh lí một tài sản cố định trị giá 100 triệuc) Phát hiện ra thủ quỹ công ty đã biển thu một số tiền lớn là 200 triệu đồngd) Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đôngCác sự kiện trên đây phát sinh dau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng trước ngàyphát hành BCTC. Theo các ban, doanh nghiệp sẽ xử lí như thế nào? Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 46. 46. Câu 3:Ngày 11/2/2011, Ngân hàng nhà nước chính thức điều chỉnh tỷ giá giaodịch ngoại tệ lên 20.695 đ/ 1 USD, tăng thêm 9,3%. Trong khi đó tỷ giá bìnhquân liên ngân hàng tại 31/12/2010 là 18.932 VNĐ/1USD. Trường hợp này cóảnh hưởng rất lớn đối với các doanh nghiệp có hoạt động SXKD liên quan đếnUSD. Xin hỏi, như vậy khi kiểm toán BCTC năm 2010, trên báo cáo tài chínhnăm 2010, có cần phải công bố trong sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lậpbáo cáo tài chính đối với sự kiện thay đổi tỷ giá này không? Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 47. 47. THÀNH VIÊN NHÓM 211.Trần Thị Uyên Phương2.Nguyễn Thị Thu Thảo3.Nguyễn Thị Ánh Thơ4.Lê Thị Hồng Nhung5.Thái Thị Kiều Trang Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 48. 48. THANK YOU Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 49. 49. TRẢ LỜI CÂU 1Mục 20, Chuẩn mực Kế toán số 23Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh cầnphải trình bày trên báo cáo tài chính, như:(a) Việc hợp nhất kinh doanh theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Hợp nhất kinhdoanh" hoặc việc thanh lý công ty con của tập đoàn;(b) Việc công bố kế hoạch ngừng hoạt động, việc thanh lý tài sản hoặc thanh toán cáckhoản nợ liên quan đến ngừng hoạt động; hoặc việc tham gia vào một hợp đồng ràngbuộc để bán tài sản hoặc thanh toán các khoản nợ;(c) Mua sắm hoặc thanh lý tài sản có giá trị lớn;(d) Nhà xưởng sản xuất bị phá hủy vì hỏa hoạn, bão lụt;(e) Thực hiện tái cơ cấu chủ yếu;... Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 50. 50. TRẢ LỜI CÂU 2a)Đây là một sự kiên cần phải điều chỉnh khoản dự phòng cao hơn khoản dựphòng đã lập. Quy định tại thông tư 20/2006- mục 2.1.1b)Quy định tại điều 20c VAS 23 (Mua sắm hoặc thanh lý tài sản có giá trị lớn). koc)Quy định tại điều 20f VAS 23 (Các giao dịch chủ yếu và tiềm năng của cổ phiếuthường). kod)Quy định tại điều 7d VAS 23 (Việc phát hiện những gian lận và sai sót chỉ rarằng báo cáo tài chính không được chính xác). Có Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country
 51. 51. TRẢ LỜI CÂU 3 Theo quy định tại Chuẩn mực Kế toán số 23 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kếtthúc kỳ kế toán năm", việc điều chỉnh tỷ giá giao dịch giữa đồng Việt Nam với đồng ĐôlaMỹ theo Quyết định số 230/QĐ-NHNN ngày 11/02/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam ban hành một số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tíndụng được phép giao dịch hối đoái là sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán nămkhông cần điều chỉnh. Tuy nhiên, theo quy định tại đoạn 09 và 19 của Chuẩn mực Kế toán số 23 và điểm2.2.2 mục II, Phần B của Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 hướng dẫn kế toán 06Chuẩn mực kế toán đợt 4 thì các doanh nghiệp phải trình bày đối với các sự kiện không cầnđiều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là trọng yếu. Trong câu hỏi nêutrên, bạn cần phải xét đoán ở từng doanh nghiệp cụ thể việc thay đổi tỷ giá hối đoái ngày11/02/2011 sẽ có ảnh hưởng trọng yếu, nếu không trình bày sự kiện này có thể ảnh hưởng Www.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Countryđến quyết định kinh tế của người sử dụng khi dựa trên các thông tin của báo cáo tài chínhnăm 2010.
 52. 52. Vì sao theo chuẩn mực số 23 được điều chỉnh thăng hoặc giảm hang tồn kho nhưng không được điều chỉnh dự phòng tăng hoặc giảm chênh lệch tỷ giá hối đoáiWww.Mywebsite.Com | +12 34 567 890 | Street Address 12345, City, Country

×