Valtion työnantajatoiminta 27092010

Sitra / Uusi johtajuus
Sitra / Uusi johtajuusSitra / Uusi johtajuus
Suomen julkishallinnon menestyksen ja suorituskyvyn keskeiset lähteet 29.9.2010 Juha Kostiainen,[object Object]
Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista…,[object Object],Taloudellinen kasvu ja hyvinvointi,[object Object],=SUOMEN,[object Object],MENESTYSMALLI,[object Object],Edistyksellinen teollisuus- ja innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen ja mittava T&K panostus),[object Object],Edistyksellinen sosiaali- ja koulutuspolitiikka (sosiaalinen oikeudenmukaisuus),[object Object],21.9.2010,[object Object],2,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object]
Toimintaympäristön muutos (Sitra 2010) ,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],3,[object Object]
Seoul,[object Object],Singapore,[object Object],Boston,[object Object],Shanghai,[object Object],Milano,[object Object],Pietari,[object Object],Tampere,[object Object],Pääoma,[object Object],Asiantuntijat,[object Object],Teknologia,[object Object],Yritykset,[object Object],Informaatio,[object Object],Turistit,[object Object],Kulttuuri,[object Object],Opiskelijat,[object Object],Virtaava maailma (Kostiainen & Sotarauta 2002),[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],4,[object Object]
Valtion velka, EUR miljardia,[object Object],Lähde: VM, Valtiokonttori,[object Object],5,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object]
Asukasluvun muutos (%) vuodesta 2008 vuoteen 2020,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],Koko maa 5,8 %,[object Object],10,[object Object], -,[object Object], (9),[object Object],5,[object Object], - ,[object Object],10,[object Object], (12),[object Object],0,[object Object], - ,[object Object],5,[object Object], (13),[object Object],-5,[object Object], - ,[object Object],0,[object Object], (14),[object Object],-10,[object Object], - ,[object Object],-5,[object Object], (19),[object Object],- -10,[object Object], (5),[object Object],Lisääntyy eniten, %,[object Object],16,1,[object Object],Oulun,[object Object],14,3,[object Object],Ålands lansbygd,[object Object],14,1,[object Object],Tampereen,[object Object],13,5,[object Object],Riihimäen ,[object Object],13,0,[object Object],Porvoon,[object Object],12,9,[object Object],Mariehamns stad,[object Object],12,1,[object Object],Helsingin,[object Object],11,0,[object Object],Jyväskylän,[object Object],Vähenee eniten, %,[object Object],Itä-Lapin,[object Object],-16,9,[object Object],Pielisen Karjalan,[object Object],-15,8,[object Object],Torniolaakson,[object Object],-15,2,[object Object],Kehys-Kainuun,[object Object],-14,5,[object Object],Keski-Karjalan,[object Object],-10,3,[object Object],Järviseudun,[object Object],-9,6,[object Object],Saarijärven-Viitasaaren,[object Object],-8,3,[object Object],Pieksämäen,[object Object],-8,3,[object Object],Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2009 ,[object Object],      ja väkiluku 2008,[object Object],© Kuntarajat: Tilastokeskus,[object Object],KL/JAH 7.10.2009,[object Object],Seutukunnat 2009, ,[object Object],Väestöennuste 2009,[object Object],Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2009 ,[object Object],      ja väkiluku 2008,[object Object],© Kuntarajat: Tilastokeskus,[object Object],KL/JAH 7.10.2009,[object Object],6,[object Object]
”Kuluttaminen ei ole vain ,[object Object],tuotteiden tai palveluiden ,[object Object],ostamista, vaan tapa ,[object Object],liittyä universumiin”.,[object Object],Lazzarato 2006,[object Object],Kuluttajuus,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],7,[object Object]
Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja verorahoitus 1997-2010Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997=100,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],Lähde: Vuodet 1997-2008 Tilastokeskus. Vuosien 2009-2010 ennusteet Peruspalvelubudjetti 15.9.2009,[object Object],1) Verorahoitus = verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan)/Kuntaliitto,[object Object],8,[object Object]
Kestävä uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmis- ja ratkaisukeskeiseen palveluyhteiskuntaan!,[object Object],[object Object]
 NL:n romahdus
 Suomen syvä lamaAineellisen,[object Object],ja henkisen,[object Object],hyvinvoinnin,[object Object],kehitys,[object Object],Ihmis- ja ratkaisu-,[object Object],keskeinen palveluyhteiskunta,[object Object],Teollinen,[object Object],hyvinvointiyhteiskunta,[object Object],Globalisaation aika,[object Object],2.0,[object Object],Globalisaation aika 1.0,[object Object],Geopolitiikan aika,[object Object],1990,[object Object],1980 ,[object Object],2010,[object Object],2000,[object Object],9,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object]
Tarvitsemme kipeästi uudenlaisia johtamisperiaatteita ja johtamiskäytäntöjä!,[object Object],Nopea,[object Object],Jatkuva uusiutumiskyky,[object Object],= Strateginen Ketteryys,[object Object],”Yritämme edelleen johtaa     21-vuosisadan organisaatioita   20-vuosisadan johtamisperiaatteilla ja         -käytännöillä”,[object Object],Gary Hamel 2007,[object Object],Muutosnopeus,[object Object],Hierarkia,[object Object],Hidas,[object Object],Yksinkertainen/,[object Object],lineaarinen,[object Object],Monimutkainen/,[object Object],Systeeminen,[object Object],Muutoksen luonne,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],21.9.2010,[object Object],10,[object Object]
[object Object]
Kohotettustrateginenvalppaus
Korkealaatuinensisäinenvuoropuhelu
Yhteisettavoitteet ja keskinäinenriippuvuus
Ylimmänjohtotiiminyhteistyökyky
Pää-/toimitusjohtajanjohtamistyyli/-ote
Tuloksenteon ja resurssien omistajuuden irrottaminen toisistaan
Tehtäväkierto
Modulaariset rakenteetStrategisenketteryydenmahdollistajat(Doz & Kosonen 2008),[object Object],Strateginen herkkyys,[object Object],Resurssien liikkuvuus,[object Object],Johdon,[object Object],yhtenäisyys,[object Object]
OECD:n maa-arvio Suomesta, julkistettu 31.5.2010,[object Object],Toteutettu nopean strategian viitekehyksellä,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],12,[object Object]
Nopean strategian viitekehys julkiselle sektorille (OECD 2010),[object Object],Strateginen näkemys,[object Object],Kyky ymmärtää ja tasapainottaa hallituksen arvoja, yhteiskunnallisia preferenssejä, nykyisiä ja tulevia kustannuksia ja hyötyjä sekä asiantuntijatietoa,[object Object],Kyky hyödyntää näitä suunnittelussa, priorisoinnissa ja päätöksenteossa,[object Object],Yhteinen tahtotila,[object Object],Sitoutuminen yhteiseen visioon ja kokonaistavoitteisiin; hallinto- ja organisaatio rajat ylittävä yhteistyö tavoitteiden saavuttamiseksi,[object Object],Resurssien joustavuus,[object Object],Kyky liikutella resursseja muuttuvien prioriteettien mukaisesti ja tukea innovaatiota hyötyjen saamiseksi; kyky lisätä toiminnan tehokuutta ja tuottavuutta,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],13,[object Object]
Strateginen näkemys,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],14,[object Object]
Strateginen näkemys (OECD 2010),[object Object],Todennettuun tietoon perustuva päätöksenteko,[object Object],Ei yhtenäistä kokonaisuutta eikä juurtunutta työtapaa, ei business-caseja (kustannus/hyödyt, vaikutusarviointi, kuulemiset),[object Object],esim. PARAS ja ALKU (tavoitteet, tulosindikaattorit),[object Object],Kansalaisten osallistuminen,[object Object],Painotus sähköisissä keinoissa, ei kasvokkaisuudessa; vaihtoehtojen kustannus/hyödyistä ei tietoa; ei riittävää palautetta ideoiden kohtalosta,[object Object],Suora kontakti kansalaisiin oleellista myös valtionhallinnossa,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],15,[object Object]
Tulevaisuusselonteot,[object Object],Kaventunut näkökulma selonteoissa,[object Object],Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset eivät muodosta kokonaisuutta,[object Object],Strateginen visio,[object Object],Hallituksen strateginen visio ei riittävän selkeä,[object Object],Kehittämisohjelmien suhde toisiinsa epäselvä,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],16,[object Object]
Yhteinen tahtotila,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],17,[object Object]
Yhteinen tahtotila (OECD 2010),[object Object],Kokonaisvisio ei näy operationaalisella tasolla,[object Object],Siilomainen valmistelu ja toimeenpano,[object Object],Tulosohjaus ei kannusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen,[object Object],Huomio yksityiskohtaisissa prosessimittareissa hallitusohjelmaa tukevien strategisten toimenpiteiden sijaan,[object Object],Poikkihallinnollinen koordinointi ja yhteistyö vaatii työtapojen muutosta,[object Object],Jokaisella henkilöllä oltava tilaa toimia saamiensa reunaehtojen puitteissa kaikilla tasoilla,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],18,[object Object]
Johtaminen,[object Object],Politiikan ja hallinnon rajapinta selkeäksi,[object Object],Kansliapäälliköiden liikkuvuus; liikkuvuus yleisemmin,[object Object],Valtioneuvoston ytimen roolin vahvistaminen, VNK:nproaktiivisempi rooli,[object Object],Johtajuusidentiteetin vahvistaminen,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],19,[object Object]
Kansainväliset esimerkit: Konserniohjaus policyjen valmistelussa ja toteutuksessa,[object Object],Operationaalinen ja strateginen koherenssi vähäistä: vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia policyja / valtion toimijoiden vastuut kapeat. Policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ,[object Object],Operationaalinen koherenssi korkeaa, strateginen koherenssi vähäistä: vähäinen määrä valtiokonsernia koskevia policyja / valtion toimijoiden vastuut kapeat. Policyjen noudattaminen pakollista tai osittain pakollista,[object Object],[object Object],Strateginen koherenssi korkeaa, operationaalinen vähäistä: useita koko valtiokonsernia koskevia policyja ja/tai niitä tukevia sähköisiä työkaluja / laajoja koko valtion kattavia vastuita. Policyjen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen,[object Object],[object Object]
Myös Virossa on useampi valtiokonsernille yhteinen policyHigh,[object Object],3,[object Object],4,[object Object],[object Object]
Tanska
 Ranska
Iso-Britannia
 ViroStrateginen koherenssi,[object Object],[object Object]
 Hollanti1,[object Object],2,[object Object],Strateginen ja operationaalinen koherenssi korkeaa: useita koko valtiokonsernia koskevia policyja ja/tai niitä tukevia sähköisiä työkaluja ja koko valtion kattavia vastuita, policyjen noudattaminen pakollista tai osittain pakollista,[object Object],[object Object],Low,[object Object],Operationaalinen koherenssi,[object Object],Low,[object Object],High,[object Object],20,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object]
Resurssien joustavuus,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],21,[object Object]
Resurssien joustavuus (OECD 2010),[object Object],Hallituksen strategia-asiakirjan ja budjettikehyksen erillisyys,[object Object],Prioriteettien muuttuessa rahat eivät liiku,[object Object],Tuottavuusohjelman jatko,[object Object],Ei vain mistä, vaan miten saadaan tehokkuutta - innovaatiot,[object Object],Työvoiman liikkuvuus,[object Object],Työvoimakysymys ,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],22,[object Object]
Huoltosuhteen kehitys vuosina 1950-2050,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],23,[object Object]
StaffMobility in the Finnish Public Administration (1999-2004),[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],24,[object Object],Source: Ministry of Finance, Finland; ,[object Object],in OECD Public Governance Reviews Finland - working together to sustain success 5/2010,[object Object]
21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],25,[object Object]
Hallinnon tasojen välinen ohjaus,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],26,[object Object]
Hallinnon tasojen välinen ohjaus (OECD 2010),[object Object],Valtionhallinnon vahva visio, joka rakennetaan yhdessä alue- ja paikallistason kanssa (osallistuminen ja kuuleminen),[object Object],Alue- ja paikallishallinnon kytkeminen tulevaisuusraportoinnin ja tietoon perustuvan päätöksenteon kehittämiseen,[object Object],Tavoitteet uudistuksille; business caset (kustannus/hyödyt, vaikutusarviointi, kuulemiset),[object Object],Maakuntien liiton suhde aluehallintoon (kehitysvastuu/budjettivalta),[object Object],Valtion ohjausvoiman vahvistaminen yhteisen agendan kautta, mutta myös tarjoamalla välineitä,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],27,[object Object]
  Hankkeen tavoitteena on muuttaa virastot sähköisiksi, yhtenevät IT-käytännöt ja lisää interaktiivisia palveluita.,[object Object],D115: julkishallinnon palvelunumero,[object Object],DE-Mail: suojattu sähköposti transaktioihin,[object Object],Deutschland.de ja Bund.de-portaalit,[object Object],  Vuoteen 2005 mennessä lasketut säästöt €780 milj.,[object Object],Saksassakin tehdään	,[object Object],Yhteys paikallis-, osavaltio- ja valtiohallintoon yhdellä soitolla!,[object Object],Kansalaisten ja yritysten asiointiin tarkoitettu suojattu sähköposti. ,[object Object]
Johtaminen,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],29,[object Object]
”Johtamiskäyttäytyminen on tavoitteellista vuorovaikutusta” (Nissinen 2009),[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],30,[object Object]
Julkisen johtamisen osaamisvaatimukset 	 (Virtanen & Stenvall 2010),[object Object],Käsitteellinen ajattelukyky,[object Object],Vuorovaikutustaidot,[object Object],Tavoitteellinen työskentelytapa,[object Object],Kyky mahdollistaa optimaaliset työskentelyolosuhteet,[object Object],Kokonaisuuksien hallinta,[object Object],Johtamistyön periaatteellisen puolen oivaltaminen,[object Object],Kyky uudistua ja uudistaa,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],31,[object Object]
Julkisuus,[object Object],Läpinäkyvyyden vaatimus kasvaa,[object Object],Medioiden kriittinen rooli pitää ymmärtää,[object Object],Uutisoinnin nopeus ja kattavuus, erityisesti ikävät uutiset leviävät nopeasti moneen kanavaan,[object Object], Viihteellistyminen, julkkikset ohittavat helposti asia-aiheet ,[object Object],Sosiaalisen median haaste; kansalaiset osallistuvat itse keskusteluun, mutta sisältö on toimittamatonta ja sattumanvaraista,[object Object],Pirstaleisuus; medioiden lukumäärä on iso ja uutistulva on valtava, joten kansalaisten huomiota on entistä vaikeampi saada,[object Object],Paine yksinkertaistaa monimutkaisia asioita – strategian sisältö ei ole uutinen,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],32,[object Object]
Nettisukupolven ominaisuuksia (Tapscott 2009),[object Object],He haluavat vapautta (erityisesti valinnan ja ilmaisun) enemmän kuin edelliset sukupolvet,[object Object],He edellyttävät läpinäkyvyyttä organisaatioilta, joiden kanssa ovat tekemisissä,[object Object],He vaativat eettisyyttä ja avoimuutta työpaikoiltaan ja ostospaikoiltaan,[object Object],He odottavat työltä, koulutukselta sosiaaliselta elämältä viihtyisyyttä ja hauskuutta,[object Object],He osaavat yhteistyön ja suhdetoiminnan; ovat nopeita ja innovatiivisia,[object Object],21.9.2010,[object Object],Juha Kostiainen,[object Object],33,[object Object]
1 of 49

Recommended

Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa by
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla SuomessaElinikäinen oppiminen kehittämisagendalla Suomessa
Elinikäinen oppiminen kehittämisagendalla SuomessaSitra the Finnish Innovation Fund
232 views19 slides
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali by
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaaliSitra the Finnish Innovation Fund
1.5K views39 slides
ORSI-aamukahvit 3.12.2019 by
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI
320 views32 slides
Luottamusindikaattorit helmikuussa 2016 by
Luottamusindikaattorit helmikuussa 2016Luottamusindikaattorit helmikuussa 2016
Luottamusindikaattorit helmikuussa 2016Elinkeinoelämän keskusliitto
23.1K views8 slides
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi by
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointiPolku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointiAnnukka Berg
165 views37 slides

More Related Content

Similar to Valtion työnantajatoiminta 27092010

Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016 by
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.5K views36 slides
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011 by
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011sariheinonen
337 views11 slides
Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko Kosonen by
Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko KosonenSuomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko Kosonen
Suomen Elinvoiman Lähteet Ja Johtaminen 260110 Mikko KosonenSitra the Finnish Innovation Fund
523 views14 slides
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi by
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointiPolku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointi
Polku2030 - Suomen kestävän kehityksen politiikan arviointiValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
2.5K views48 slides
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa by
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaValtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
878 views39 slides
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet by
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteetTuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteet
Tuomas Pöysti: Tiedonhallinnan vastuut ja selkeät tietohallinnon rakenteetValtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
502 views15 slides

Similar to Valtion työnantajatoiminta 27092010(20)

Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011 by sariheinonen
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
Tietojohtamisen verkoston miniseminaari 8.3.2011
sariheinonen337 views
Tea toiminnan koordinointi-28022012 by Tutuhesa
Tea toiminnan koordinointi-28022012Tea toiminnan koordinointi-28022012
Tea toiminnan koordinointi-28022012
Tutuhesa570 views
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin... by Lastensuojelun Keskusliitto
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Vaikuttavuusinvestoimisella tuloksellista hyvinvointia: Vaikuttavuuden mallin...
Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen by Jari Lyytimäki
Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen
Kestävän kehityksen tavoitteet 2030: Avaimia kokonaiskuvan hahmottamiseen
Jari Lyytimäki2.2K views
Demokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa Ikonen by Tilastokeskus
Demokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa IkonenDemokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa Ikonen
Demokratia rakentuu luotettavan tiedon pohjalle, Anna-Kaisa Ikonen
Tilastokeskus162 views
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel by Harri Laihonen
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askelTuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Tuloksellisuusdialogi - tiedolla johtamisen seuraava askel
Harri Laihonen399 views
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja) by THL
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
THL304 views

More from Sitra / Uusi johtajuus

Työn imu 300512 by
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512Sitra / Uusi johtajuus
1.3K views11 slides
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina by
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaSitra / Uusi johtajuus
703 views9 slides
Mervi hasu innovaatioenergia by
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaSitra / Uusi johtajuus
758 views15 slides
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä by
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäSitra / Uusi johtajuus
993 views7 slides
Maria rautio hyvinvointia_työstä by
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäSitra / Uusi johtajuus
880 views7 slides
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet by
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetSitra / Uusi johtajuus
943 views18 slides

More from Sitra / Uusi johtajuus(20)

Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä by Sitra / Uusi johtajuus
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala by Sitra / Uusi johtajuus
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Employee-based and incremental innovation in public services by Sitra / Uusi johtajuus
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services

Valtion työnantajatoiminta 27092010