Työn imu 300512

Sitra / Uusi johtajuus
Sitra / Uusi johtajuusSitra / Uusi johtajuus

Sitran Voimaantumisen Polut -työpajaprosessin viimeisessä tilaisuudessa Anna Vanhala Työterveyslaitokselta kertoi miten "työn imu" näkyy tuottavuudessa ja tuloksissa - ja ihmisissä.

Työn imu
 30.5.2012
 Voimaantumisen polut
 Anna Vanhala
 Työyhteisöpalvelut
 Työterveyslaitos


                   © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Työn imu
30.5.2012 klo 10:30-11:30

• Voimavarakeskeinen, voimaannuttava kehittäminen
 työpaikalla

• Työn imu

• Miksi kannattaa ja miten tehdään?
            Anna Vanhala  © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Työterveyslaitos

Edistämme työn terveellisyyttä
ja turvallisuutta osana hyvää elämää

tutkimuksen, tiedonvälityksen,
koulutuksen ja palveluiden avulla

- perustettu v. 1945
                                        .Oulu
- henkilöstön määrä ~750
                                            .
                                          Kuopio                                     .
                                   Tampere

                                            .
                                   . .
                                       Lappeenranta
                                  Turku
                                     Helsinki
- Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonalan sektoritutkimuslaitos

                  Anna Vanhala          © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
  Työterveyslaitoksen
  asiantuntijapalvelut
Työyhteisöt                    Työkyky ja terveys
•  Rekrytointipalvelut             • Työn kuormittavuus
•  Ilmapiirikyselyt               • Työ- ja toimintakyky
•  Esimies- ja                 • Työlääketiede
   tiimivalmennukset              • Työterveyshuollon
•  Muutos- ja                   kehittäminen
   kehittämisprosessit  Koulutus, konsultointi
               ja tiedonvälitys
Työprosessit ja välineet             Työympäristö
•  Ergonomia                  •  Työturvallisuus
•  Käytettävyys                 •  Riskinarviointi ja hallinta
•  Työaika                   •  Kemialliset ja biologiset
•  Työn muutoksen hallinta             altisteet
                         •  Sisäilmapalvelut                  Anna Vanhala          © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Työn imu –polku®
   Info
                                                     Vaikutus-
                                  Välitehtävät             kartoitus:
                   Välitehtävät                           seurantakysely
Tilannekartoitus:                                             ja palaute
  alkukysely     Työpaja 1           Työpaja 2           Työpaja 3


                     Väli-                             Seuranta-
                                   Väli-
                    tapaaminen                            tapaaminen
                                  tapaaminen  Työpajojen kesto 3h ja välitapaamisten 1,5 h.


Sisältöalueet

•  Työn imun kokemus
•  Olemassa olevat työn voimavarat ja niiden vahvistaminen
•  Työn kuormitustekijät ja niiden vähentäminen ratkaisukeskeisesti
•  Onnistumisten analysointi ja vahvistaminen
•  Potentiaaliset ja tunnistamattomat voimavarat
•  Työhyvinvoinnin voimavarakaravaanit
•  Työn imun ja voimavarojen ylläpitäminen muutostilanteessa
•  Mahdollisiin vastoinkäymisiin varautuminen jatkossa              www.ttl.fi/tyonimu

                         Anna Vanhala           © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
                       Työn            Yhteistyön
           Työn         kehittävyys          sujuvuus
          tavoitteet

    Työn            Palaute                 Voimaannuttava
  itsenäisyys                                 tiimi

                       Työn imu,
                     innovatiivisuus,                   Palveleva
    Työn                 tuottavuus                     johtaminen
  vaatimukset

                                           Luottamus

  Ammatillinen            Työn        Ystävällisyys
   pystyvyys            varmuus
                                          Oikeudenmukaisuus

         Työn              HOT: Havaittu
       tuunaaminen           organisaation tuki           www.ttl.fi/inspi
                         Anna Vanhala           © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Työhyvinvoinnin kaksi polkua: perinteisistä
  tyhy- ja epidemiologisista tutkimuksista
 poiketen painopiste on voimavaralähtöisesti
       motivaatioprosessissa
 Terveyden heikentymisen prosessi


                            heikentynyt
   työn
             työuupumus          terveys ja
  vaatimukset
                            työkyky

           -            -

Motivaatioprosessi

                           innovatiivinen
   työn                     ja tuloksellinen
 voimavaratekijät      työn imu       työtoiminta, työhön
                            sitoutuminen

                     (Schaufeli & Bakker 2004; Hakanen 2004;
                     Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008)
             Anna Vanhala      © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
 Työhyvinvoinnin edistäminen
 on…


  sekä       Epäkohtiin puuttumista
         Vahvuuksien tunnistamista,
  että        vahvistamista
           ja hyödyntämistä

             Anna Vanhala      © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
MIKSI?
Työelämä tarvitsee "superhyvinvoivia" työntekijöitä ja
      "superterveitä" organisaatioita

• Työelämä peräänkuuluttaa muutosten ja epävarmuuksien
 keskellä
    •  optimaalisesti toimivia,
    •  vastuuta laadukkaasta työsuorituksesta ottavia,
    •  osaavia, aloitteellisia ja yhteistyötaitoisia työntekijöitä …
    •  joiden lisäksi tulisi olla valmiita työskentelemään nykyistä pidempään.


• Niukkenevien resurssien ja kovenevan kilpailun maailmassa
 ei riitä, että työpaikalla on suhteellisen terveitä (ei liikaa
 poissaoloja) ja vähän oireilevia työntekijöitä.
                                (Lähde: Hakanen, 2011)
                    Anna Vanhala         © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
 Teoreettista taustaa (1)

• Voimavarojen säilyttämisen teoria
 (mm. Hobfoll, 2001; Hakanen, 2005):
  • voimavarojen kasautuminen
  (voimavarakaravaanit) sekä

  • voimavarojen ja työhyvinvoinnin
  myönteiset kehät (saavutusten spiraalit).• Viimeaikainen pitkittäistutkimus          (esim. Hakanen,
 Peeters, & Perhoniemi, 2011; Xanthopoulou ym., 2009):
  •    monet myönteiset voimavarat ja hyvinvoinnin ilmiöt eivät
      ole pelkästään kausaali- vaan myös molemminpuoleisessa
      myönteisessä vaikutussuhteessa toisiinsa.
                    Anna Vanhala         © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Hyvä uutinen:

Kun työpaikoilla saadaan kuntoon joitakin
 pieniltäkin tuntuvia asioita (vahvistetaan
 voimavaroja)…

…saavutetaan todennäköisesti myös muita
 hyviä, työn sujuvuutta, hyvinvointia ja työn
 imua lisääviä asioita (saavutetaan lisää
 voimavaroja).
                      Anna Vanhala          © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Teoreettista taustaa (2)
Työn vaatimukset ja voimavarat

Työn vaatimukset
  •  määrällisiä:   työmäärä, kiire,
                                 Työn vaatimukset
    aikapaine
                                -vaativat panostamista
  •  laadullisia:   vaikeat tehtävät,             -yhteydessä työ-
    ristiriitaiset tavoitteet, tunnekuorma
                                  uupumukseen
  •  fyysisiä: työympäristön viihtyvyys,            ja terveysongelmiin
    ergonomia, työn raskausVoimavaratekijät
  •  tehtävään liittyviä:
    vaihtelevuus, mahdollisuus vaikuttaa            Työn voimavarat
    omaan työhön                       -auttavat vastaamaan
  •  vuorovaikutukseen liittyviä:                 vaatimuksiin
    esimiehen tuki, sujuva yhteistyö,            -lieventävät kuormitusta
    arvostus                          -edistävät oppimista
  •  organisaatioon liittyviä:
    toimivat käytännöt
                      Anna Vanhala  12       © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Työn vaatimusten-
 voimavarojen malli  (mm. Bakker
 & Demerouti, 2007; Hakanen, 2009a):

   •  työn voimavarojen energisoiva merkitys työn imulle ja
     edelleen myönteisille yksilöllisille ja organisatorisille
     seurauksille.


 •  Toisaalta: puuttuvat voimavarat, kuten heikko
   johtaminen ja ammatillinen pystyvyys johtavat
   vähitellen työn imun hiipumiseen ja aiheuttavat sen
   sijaan työhön leipääntymisen tilan.
                  Anna Vanhala        © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
 Kun työyhteisössä lähdetään
 voimavarakeskeisesti liikkeelle,
 huomio kiinnitetään...                     Kaikissa
                               organisaatioissa
                                on osia, joissa
 ... siihen mikä työntekijässä ja               ainakin jokin
 työyhteisössä on toimivaa, vahvaa ja               toimii

 mahdollista.
 … myönteisiin kokemuksiin ja    Siitä, mitä tutkimme ja
 toimintatapoihin.            mihin huomiomme
                              suuntautuu, tulee
                              todellisuuttamme.
• Vahvistetaan myönteisiä asioita
• Ratkotaan epäkohtia rakentavasti
• Saadaan vahvuutta toimia
 kuormittavissakin tilanteissa  Voimaantumisen myötä
                              myös helpompi
                              ratkoa ongelmia.


                  Anna Vanhala        © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Työhyvinvointi on moniulotteinen ilmiö   Ahdistus
                   Virittyminen
             työholismi        +            Innostus
         stressi
         alkava                työn imu
         työuupumus

     -                         Mielihyvä         +
                                       työtyytyväisyys


               boreout?
        vakava                  työssä viihtyminen,
        työuupumus                palautuminen

Masennus                      -
                                       Viihtyvyys
                                    (Lähde: Hakanen, 2005;
                                    soveltaen Warr, 1999)
                Anna Vanhala             © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Työn imu kuvaa myönteistä tunne-
 ja motivaatiotäyttymyksen tilaa
       työssä

 •  Tarmokkuus:
   on energisyyttä, halua panostaa työhön,
   sinnikkyyttä ja ponnistelun halua myös
   vastoinkäymisissä

 •  Omistautuminen:
   on työn merkitykselliseksi ja haasteelliseksi
   kokemista, innokkuutta, työn inspiroivuutta ja
   ylpeyttä omasta työstä

 •  Uppoutuminen:
   on syvä keskittyneisyyden tila ja paneutuneisuus
   työhön sekä näistä koettu nautinto ja ajan
   kuluminen kuin huomaamatta


                       (Lähde: Schaufeli ym. 2002ab; Hakanen, 2002ab; 2011)

                Anna Vanhala             © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Työn imu: mistä löytyy ja ketä
koskee?
• Eri ammateissa työn imun yleisyys vaihtelee
  • ei kuitenkaan suoraviivaisesti esim. sosioekonomisen aseman
   mukaan


• Toisin kuin työterveyden ja –hyvinvoinnin ongelmat,
 työn imu on jotakin, joka on tavallista:
  • koskee ainakin aika ajoin useimpia
  • esim. opetusalan henkilöstöstä ja hammaslääkäreistä suurin osa
   kokee työn imua vähintään kerran viikossa
    (Hakanen 2004)


• Suomessa työn imu hieman yleisempää naisilla kuin
 miehillä


              Anna Vanhala     © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Tärkeä muistaa

• Kaikilla aloilla löytyy niitä, jotka
 kokevat paljon työn imua sekä niitä,
 jotka kokevat sitä harvoin ja/tai ovat
 väsyneitä työhönsä

• Taustatekijöittäin vaihtelu ei lopulta
 kovinkaan suurta

• Olennaisempia työn imun kannalta
 ovat työn voimavarat


              Anna Vanhala     © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Tutkimusten mukaan työn
        imua kokevat työssään:
  •   saavat aikaan ja ovat aloitteellisia (Schaufeli ja Salanova, 2007;
     Hakanen ym. 2008

  •   auttavat työtovereitaan (työyhteisötaidot!) (Xanthopoulou ym.
     2008; Hakanen, 2009)

  •   ovat tuottavampia (Harter ym. 2002) ja innovatiivisempia
     (Hakanen ym. 2008)

  •   käyttäytyvät työturvallisuutta edistävästi työpaikallaan (Hansez
     ym., käsikirjoitus)

  •   sitoutuvat työhönsä ja työpaikkaan (Schaufeli ja Bakker 2004;
     Hakanen ym. 2008) ja aikovat jatkaa pidempään työelämässä
     (Hakanen ja Perhoniemi 2008)

  •   tartuttavat muitakin työn imulla (Bakker ym. 2009ab)

  •   pystyvät ylläpitämään työn imuaan lisäämällä työnsä voimavaroja
     (työn tuunaaminen) (Tims ym. 2012; Hakanen ym. 2008)
                   Anna Vanhala       © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
  Kansainvälisten tutkimusten mukaan
   työn imu ja tuottavuus kulkevat
         rinnakkain

•    Työyksikkötason työn imu oli merkittävässä myönteisessä
    yhteydessä eri liiketoiminnallisiin tuloksiin 36 yhdysvaltalaisessa
    yrityksessä ja lähes 8000 työyksikössä (Harter ym. 2002).

•    Työn imu oli myönteisessä yhteydessä espanjalaisten hotelli- ja
    ravintoalan asiakkaiden asiakasuskollisuuteen ja arvioihin
    työntekijöiden hyvästä työsuorituksesta (Salanova ym. 2005)

•    Työn imun korkea taso ennusti vähäisempiä toistuvia
    sairauspoissaoloja hollantilaisilla yritysjohtajilla (Schaufeli ym.
    2009)

•    Työn imu ennusti kassatuloja kreikkalaisen pikaravintolan
    työntekijöillä (Xanthopoulou ym. 2009)


                   Anna Vanhala       © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
Tutkimusten mukaan työn
    imulla voi olla myös myönteisiä
      yksilöllisiä seurauksia

•  ovat terveempiä (Seppälä ym. painossa) ja heillä on parempi
  työkyky (Airila ym., julkaisuprosessissa)

•  ovat tulevaisuudessakin onnellisempia ja kokevat vähemmän
  masennusoireita (Hakanen ja Schaufeli, käsikirjoitus)

•  ovat tyytyväisempiä parisuhteeseensa ja vanhemmuuteensa
  (Hakanen ja Perhoniemi, 2006)

•  nukkuvat yönsä paremmin (Hakanen ym., painossa)

•  kokevat työnsä rikastuttavan perhe-elämää pitkälläkin aikavälillä
  (Hakanen ym. 2011a) sekä vähentävän myös työ-perhe-ristiriitoja
  (Hakanen ja Peeters, tekeillä)

•  ei näytä muuttuvan aikojen saatossakaan työholismiksi (mutta
  työuupumuksen riski voi olla olemassa) (Hakanen, 2011b)

                Anna Vanhala        © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi
       KIITOS JA HYVÄÄ
      KESÄN ODOTUSTA!
     Anna Vanhala, VTL, kehittämiskonsultti
      Työyhteisöpalvelut, Työterveyslaitos
   p: 030 474 2673, s-posti: etunimi.sukunimi@ttl.fi


                Anna Vanhala        © Työterveyslaitos  –  www.ttl.fi

Recommended

Vanhala: Työn iloa ja työn imua by
Vanhala: Työn iloa ja työn imuaVanhala: Työn iloa ja työn imua
Vanhala: Työn iloa ja työn imuaKouluterveyskysely
1.3K views27 slides
Työkuormituksen hallinta by
Työkuormituksen hallintaTyökuormituksen hallinta
Työkuormituksen hallintaJohtamisen kehittämisverkosto
1.7K views17 slides
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan by
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaanTyökuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaan
Työkuormituksesta työn iloon – työn psykososiaaliset kuormitustekijät hallintaanTyöterveyslaitos
3.2K views27 slides
Harju case työhyvinvointi: Työn imu työurien pidentäjänä? by
Harju case työhyvinvointi: Työn imu työurien pidentäjänä?Harju case työhyvinvointi: Työn imu työurien pidentäjänä?
Harju case työhyvinvointi: Työn imu työurien pidentäjänä?Työterveyslaitos
1.3K views13 slides
Työkyvyn tukeminen, Hämäläinen, ISS by
Työkyvyn tukeminen, Hämäläinen, ISSTyökyvyn tukeminen, Hämäläinen, ISS
Työkyvyn tukeminen, Hämäläinen, ISSTyöterveyslaitos
523 views18 slides
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt by
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötTyöterveyslaitos
445 views23 slides

More Related Content

What's hot

Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä by
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäSitra / Uusi johtajuus
993 views7 slides
Oppisopimuksen vaikuttavuus by
Oppisopimuksen vaikuttavuusOppisopimuksen vaikuttavuus
Oppisopimuksen vaikuttavuusPia Suutari
253 views16 slides
Työkykyjohtaminen by
TyökykyjohtaminenTyökykyjohtaminen
TyökykyjohtaminenTyöterveyslaitos
2.8K views31 slides
Hussi Työkykyjohtamisen lisäarvo yritykselle? by
Hussi Työkykyjohtamisen lisäarvo yritykselle?Hussi Työkykyjohtamisen lisäarvo yritykselle?
Hussi Työkykyjohtamisen lisäarvo yritykselle?Työterveyslaitos
537 views13 slides
Haitallisen kuormituksen valvonta by
Haitallisen kuormituksen valvontaHaitallisen kuormituksen valvonta
Haitallisen kuormituksen valvontaJohtamisen kehittämisverkosto
1.3K views18 slides
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin? by
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Työterveyslaitos
378 views17 slides

What's hot(17)

Oppisopimuksen vaikuttavuus by Pia Suutari
Oppisopimuksen vaikuttavuusOppisopimuksen vaikuttavuus
Oppisopimuksen vaikuttavuus
Pia Suutari253 views
Hussi Työkykyjohtamisen lisäarvo yritykselle? by Työterveyslaitos
Hussi Työkykyjohtamisen lisäarvo yritykselle?Hussi Työkykyjohtamisen lisäarvo yritykselle?
Hussi Työkykyjohtamisen lisäarvo yritykselle?
Työterveyslaitos537 views
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin? by Työterveyslaitos
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Pohjonen Miten työterveyshuolto voi tuoda lisäarvoa asiakkaan prosesseihin?
Työterveyslaitos378 views
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut by Työeläkeyhtiö Varma
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvutYrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Yrityksen työhyvinvoinnin mittaaminen ja keskeiset tunnusluvut
Corporate image news_letter_3_2011 by Jarmo Ruohonen
Corporate image news_letter_3_2011Corporate image news_letter_3_2011
Corporate image news_letter_3_2011
Jarmo Ruohonen342 views
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia by Työterveyslaitos
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Työterveyslaitos1.2K views
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla by Työterveyslaitos
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
22.3.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja toteutus Uudellamaalla
Työterveyslaitos223 views
Hartikainen hyvä työ pidempi työura säätytalo final 29 10 2014 by Tyoelama2020
Hartikainen hyvä työ  pidempi työura säätytalo final 29 10 2014Hartikainen hyvä työ  pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Hartikainen hyvä työ pidempi työura säätytalo final 29 10 2014
Tyoelama2020375 views
Askola-Vehviläinen Innovaatiojohtamista Vantaan Varhaiskasvatuspalveluissa by Työterveyslaitos
Askola-Vehviläinen Innovaatiojohtamista Vantaan VarhaiskasvatuspalveluissaAskola-Vehviläinen Innovaatiojohtamista Vantaan Varhaiskasvatuspalveluissa
Askola-Vehviläinen Innovaatiojohtamista Vantaan Varhaiskasvatuspalveluissa
Työterveyslaitos254 views
Palmgren Työkyvyn johtaminen pienyrityksissä by Työterveyslaitos
Palmgren Työkyvyn johtaminen pienyrityksissäPalmgren Työkyvyn johtaminen pienyrityksissä
Palmgren Työkyvyn johtaminen pienyrityksissä
Työterveyslaitos456 views

Viewers also liked

Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa by
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaSitra / Uusi johtajuus
303 views68 slides
110128 fuglsang inno-wellness by
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellnessSitra / Uusi johtajuus
371 views27 slides
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä by
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäSitra / Uusi johtajuus
511 views10 slides
Bogreception: Leading Public Sector Innovation /Christian Bason by
Bogreception: Leading Public Sector Innovation /Christian BasonBogreception: Leading Public Sector Innovation /Christian Bason
Bogreception: Leading Public Sector Innovation /Christian BasonMindLab
2.8K views21 slides
Social innovation og co-creation by
Social innovation og co-creationSocial innovation og co-creation
Social innovation og co-creationMindLab
693 views26 slides
Better lives. Stronger society / Joeri van der Steenhoven by
Better lives. Stronger society / Joeri van der SteenhovenBetter lives. Stronger society / Joeri van der Steenhoven
Better lives. Stronger society / Joeri van der SteenhovenMindLab
3.4K views13 slides

Viewers also liked(10)

Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa by Sitra / Uusi johtajuus
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä by Sitra / Uusi johtajuus
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Bogreception: Leading Public Sector Innovation /Christian Bason by MindLab
Bogreception: Leading Public Sector Innovation /Christian BasonBogreception: Leading Public Sector Innovation /Christian Bason
Bogreception: Leading Public Sector Innovation /Christian Bason
MindLab2.8K views
Social innovation og co-creation by MindLab
Social innovation og co-creationSocial innovation og co-creation
Social innovation og co-creation
MindLab693 views
Better lives. Stronger society / Joeri van der Steenhoven by MindLab
Better lives. Stronger society / Joeri van der SteenhovenBetter lives. Stronger society / Joeri van der Steenhoven
Better lives. Stronger society / Joeri van der Steenhoven
MindLab3.4K views
Leading with Design Attitude by MindLab
Leading with Design AttitudeLeading with Design Attitude
Leading with Design Attitude
MindLab3.3K views
Benefits of Open Government Data by Jennifer Bell
Benefits of Open Government DataBenefits of Open Government Data
Benefits of Open Government Data
Jennifer Bell9.5K views
Introduction to service innovation by mobilestudy
Introduction to service innovationIntroduction to service innovation
Introduction to service innovation
mobilestudy14.1K views
Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä by Eeva Hellström
Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenäJohtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä
Johtaminen hyvinvointivaltion tulevaisuuden kysymyksenä
Eeva Hellström4K views

Similar to Työn imu 300512

Palmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalli by
Palmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalliPalmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalli
Palmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalliTyöterveyslaitos
1K views24 slides
Reijula Tulevaisuuden työympäristöt by
Reijula Tulevaisuuden työympäristötReijula Tulevaisuuden työympäristöt
Reijula Tulevaisuuden työympäristötTyöterveyslaitos
411 views20 slides
13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esite by
13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esite13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esite
13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esiteTyöterveyslaitos
141 views2 slides
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella by
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaPauli Forma
572 views17 slides
Kopperoinen Tuomas, Oulun Työterveys: Asiantuntijasta managereiksi työterveys... by
Kopperoinen Tuomas, Oulun Työterveys: Asiantuntijasta managereiksi työterveys...Kopperoinen Tuomas, Oulun Työterveys: Asiantuntijasta managereiksi työterveys...
Kopperoinen Tuomas, Oulun Työterveys: Asiantuntijasta managereiksi työterveys...Finnish Institute of Occupational Health
478 views15 slides
Great Place to Work - yritysesittely by
Great Place to Work - yritysesittelyGreat Place to Work - yritysesittely
Great Place to Work - yritysesittelytommi_talasto
782 views15 slides

Similar to Työn imu 300512(20)

Palmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalli by Työterveyslaitos
Palmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalliPalmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalli
Palmgren Vaikuttavan työterveyskasvatuksen ja viestinnän tano toimintamalli
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella by Pauli Forma
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Pauli Forma572 views
Great Place to Work - yritysesittely by tommi_talasto
Great Place to Work - yritysesittelyGreat Place to Work - yritysesittely
Great Place to Work - yritysesittely
tommi_talasto782 views
Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke... by THL
Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...
Miten toimia suosituksia voi hyödyntää? Esimerkkinä suositus "Työkyvyn heikke...
THL442 views
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa by Työterveyslaitos
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
Työterveyslaitos316 views
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi by Työterveyslaitos
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiRautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Työterveyslaitos567 views
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014 by Tyoelama2020
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Tyoelama2020555 views
Nuori2013 Johdatus työpajatoimintaan hedemäki by NUORI2013
Nuori2013 Johdatus työpajatoimintaan hedemäkiNuori2013 Johdatus työpajatoimintaan hedemäki
Nuori2013 Johdatus työpajatoimintaan hedemäki
NUORI2013663 views
Nuori2013 silta luovin tuotantokoulu by NUORI2013
Nuori2013 silta luovin tuotantokouluNuori2013 silta luovin tuotantokoulu
Nuori2013 silta luovin tuotantokoulu
NUORI2013440 views
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214 by JormaMakitalo
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
TyöterveysyhteistyöMäkitalo101214
JormaMakitalo425 views
Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi by THL
Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksiSairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi
Sairauslomalta työtoiminnan ohjaajaksi
THL132 views
16.5.2017 Henkilöstön merkitys liiketoiminnalle by Työterveyslaitos
16.5.2017 Henkilöstön merkitys liiketoiminnalle16.5.2017 Henkilöstön merkitys liiketoiminnalle
16.5.2017 Henkilöstön merkitys liiketoiminnalle
Työterveyslaitos239 views
Osaamiskokonaisuudet lähihoitajakoulutuksessa - Ulla Hartikainen & Hannele Kyrö by Otavan Opisto
Osaamiskokonaisuudet lähihoitajakoulutuksessa - Ulla Hartikainen & Hannele KyröOsaamiskokonaisuudet lähihoitajakoulutuksessa - Ulla Hartikainen & Hannele Kyrö
Osaamiskokonaisuudet lähihoitajakoulutuksessa - Ulla Hartikainen & Hannele Kyrö
Otavan Opisto982 views
Työhyvinvoinnin johtaminen by Pauli Forma
Työhyvinvoinnin johtaminenTyöhyvinvoinnin johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Pauli Forma593 views

More from Sitra / Uusi johtajuus

Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina by
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaSitra / Uusi johtajuus
703 views9 slides
Mervi hasu innovaatioenergia by
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaSitra / Uusi johtajuus
758 views15 slides
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet by
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetSitra / Uusi johtajuus
943 views18 slides
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä by
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläJuha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläSitra / Uusi johtajuus
1K views14 slides
Heidi keso jaettu_johtajuus by
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusSitra / Uusi johtajuus
654 views6 slides
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_ote by
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_oteTerhi takanen ]yhdessäluomisen_ote
Terhi takanen ]yhdessäluomisen_oteSitra / Uusi johtajuus
889 views11 slides

More from Sitra / Uusi johtajuus(20)

Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala by Sitra / Uusi johtajuus
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Employee-based and incremental innovation in public services by Sitra / Uusi johtajuus
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010 by Sitra / Uusi johtajuus
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa by Sitra / Uusi johtajuus
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa

Työn imu 300512

 • 1. Työn imu 30.5.2012 Voimaantumisen polut Anna Vanhala Työyhteisöpalvelut Työterveyslaitos © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työn imu 30.5.2012 klo 10:30-11:30 • Voimavarakeskeinen, voimaannuttava kehittäminen työpaikalla • Työn imu • Miksi kannattaa ja miten tehdään? Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 2. Työterveyslaitos Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää tutkimuksen, tiedonvälityksen, koulutuksen ja palveluiden avulla - perustettu v. 1945 .Oulu - henkilöstön määrä ~750 . Kuopio . Tampere . . . Lappeenranta Turku Helsinki - Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sektoritutkimuslaitos Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työterveyslaitoksen asiantuntijapalvelut Työyhteisöt Työkyky ja terveys • Rekrytointipalvelut • Työn kuormittavuus • Ilmapiirikyselyt • Työ- ja toimintakyky • Esimies- ja • Työlääketiede tiimivalmennukset • Työterveyshuollon • Muutos- ja kehittäminen kehittämisprosessit Koulutus, konsultointi ja tiedonvälitys Työprosessit ja välineet Työympäristö • Ergonomia • Työturvallisuus • Käytettävyys • Riskinarviointi ja hallinta • Työaika • Kemialliset ja biologiset • Työn muutoksen hallinta altisteet • Sisäilmapalvelut Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 3. Työn imu –polku® Info Vaikutus- Välitehtävät kartoitus: Välitehtävät seurantakysely Tilannekartoitus: ja palaute alkukysely Työpaja 1 Työpaja 2 Työpaja 3 Väli- Seuranta- Väli- tapaaminen tapaaminen tapaaminen Työpajojen kesto 3h ja välitapaamisten 1,5 h. Sisältöalueet • Työn imun kokemus • Olemassa olevat työn voimavarat ja niiden vahvistaminen • Työn kuormitustekijät ja niiden vähentäminen ratkaisukeskeisesti • Onnistumisten analysointi ja vahvistaminen • Potentiaaliset ja tunnistamattomat voimavarat • Työhyvinvoinnin voimavarakaravaanit • Työn imun ja voimavarojen ylläpitäminen muutostilanteessa • Mahdollisiin vastoinkäymisiin varautuminen jatkossa www.ttl.fi/tyonimu Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työn Yhteistyön Työn kehittävyys sujuvuus tavoitteet Työn Palaute Voimaannuttava itsenäisyys tiimi Työn imu, innovatiivisuus, Palveleva Työn tuottavuus johtaminen vaatimukset Luottamus Ammatillinen Työn Ystävällisyys pystyvyys varmuus Oikeudenmukaisuus Työn HOT: Havaittu tuunaaminen organisaation tuki www.ttl.fi/inspi Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 4. Työhyvinvoinnin kaksi polkua: perinteisistä tyhy- ja epidemiologisista tutkimuksista poiketen painopiste on voimavaralähtöisesti motivaatioprosessissa Terveyden heikentymisen prosessi heikentynyt työn työuupumus terveys ja vaatimukset työkyky - - Motivaatioprosessi innovatiivinen työn ja tuloksellinen voimavaratekijät työn imu työtoiminta, työhön sitoutuminen (Schaufeli & Bakker 2004; Hakanen 2004; Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työhyvinvoinnin edistäminen on… sekä Epäkohtiin puuttumista Vahvuuksien tunnistamista, että vahvistamista ja hyödyntämistä Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 5. MIKSI? Työelämä tarvitsee "superhyvinvoivia" työntekijöitä ja "superterveitä" organisaatioita • Työelämä peräänkuuluttaa muutosten ja epävarmuuksien keskellä • optimaalisesti toimivia, • vastuuta laadukkaasta työsuorituksesta ottavia, • osaavia, aloitteellisia ja yhteistyötaitoisia työntekijöitä … • joiden lisäksi tulisi olla valmiita työskentelemään nykyistä pidempään. • Niukkenevien resurssien ja kovenevan kilpailun maailmassa ei riitä, että työpaikalla on suhteellisen terveitä (ei liikaa poissaoloja) ja vähän oireilevia työntekijöitä. (Lähde: Hakanen, 2011) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Teoreettista taustaa (1) • Voimavarojen säilyttämisen teoria (mm. Hobfoll, 2001; Hakanen, 2005): • voimavarojen kasautuminen (voimavarakaravaanit) sekä • voimavarojen ja työhyvinvoinnin myönteiset kehät (saavutusten spiraalit). • Viimeaikainen pitkittäistutkimus (esim. Hakanen, Peeters, & Perhoniemi, 2011; Xanthopoulou ym., 2009): • monet myönteiset voimavarat ja hyvinvoinnin ilmiöt eivät ole pelkästään kausaali- vaan myös molemminpuoleisessa myönteisessä vaikutussuhteessa toisiinsa. Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 6. Hyvä uutinen: Kun työpaikoilla saadaan kuntoon joitakin pieniltäkin tuntuvia asioita (vahvistetaan voimavaroja)… …saavutetaan todennäköisesti myös muita hyviä, työn sujuvuutta, hyvinvointia ja työn imua lisääviä asioita (saavutetaan lisää voimavaroja). Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Teoreettista taustaa (2) Työn vaatimukset ja voimavarat Työn vaatimukset • määrällisiä: työmäärä, kiire, Työn vaatimukset aikapaine -vaativat panostamista • laadullisia: vaikeat tehtävät, -yhteydessä työ- ristiriitaiset tavoitteet, tunnekuorma uupumukseen • fyysisiä: työympäristön viihtyvyys, ja terveysongelmiin ergonomia, työn raskaus Voimavaratekijät • tehtävään liittyviä: vaihtelevuus, mahdollisuus vaikuttaa Työn voimavarat omaan työhön -auttavat vastaamaan • vuorovaikutukseen liittyviä: vaatimuksiin esimiehen tuki, sujuva yhteistyö, -lieventävät kuormitusta arvostus -edistävät oppimista • organisaatioon liittyviä: toimivat käytännöt Anna Vanhala 12 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 7. Työn vaatimusten- voimavarojen malli (mm. Bakker & Demerouti, 2007; Hakanen, 2009a): • työn voimavarojen energisoiva merkitys työn imulle ja edelleen myönteisille yksilöllisille ja organisatorisille seurauksille. • Toisaalta: puuttuvat voimavarat, kuten heikko johtaminen ja ammatillinen pystyvyys johtavat vähitellen työn imun hiipumiseen ja aiheuttavat sen sijaan työhön leipääntymisen tilan. Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kun työyhteisössä lähdetään voimavarakeskeisesti liikkeelle, huomio kiinnitetään... Kaikissa organisaatioissa on osia, joissa ... siihen mikä työntekijässä ja ainakin jokin työyhteisössä on toimivaa, vahvaa ja toimii mahdollista. … myönteisiin kokemuksiin ja Siitä, mitä tutkimme ja toimintatapoihin. mihin huomiomme suuntautuu, tulee todellisuuttamme. • Vahvistetaan myönteisiä asioita • Ratkotaan epäkohtia rakentavasti • Saadaan vahvuutta toimia kuormittavissakin tilanteissa Voimaantumisen myötä myös helpompi ratkoa ongelmia. Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 8. Työhyvinvointi on moniulotteinen ilmiö Ahdistus Virittyminen työholismi + Innostus stressi alkava työn imu työuupumus - Mielihyvä + työtyytyväisyys boreout? vakava työssä viihtyminen, työuupumus palautuminen Masennus - Viihtyvyys (Lähde: Hakanen, 2005; soveltaen Warr, 1999) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työn imu kuvaa myönteistä tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaa työssä • Tarmokkuus: on energisyyttä, halua panostaa työhön, sinnikkyyttä ja ponnistelun halua myös vastoinkäymisissä • Omistautuminen: on työn merkitykselliseksi ja haasteelliseksi kokemista, innokkuutta, työn inspiroivuutta ja ylpeyttä omasta työstä • Uppoutuminen: on syvä keskittyneisyyden tila ja paneutuneisuus työhön sekä näistä koettu nautinto ja ajan kuluminen kuin huomaamatta (Lähde: Schaufeli ym. 2002ab; Hakanen, 2002ab; 2011) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 9. Työn imu: mistä löytyy ja ketä koskee? • Eri ammateissa työn imun yleisyys vaihtelee • ei kuitenkaan suoraviivaisesti esim. sosioekonomisen aseman mukaan • Toisin kuin työterveyden ja –hyvinvoinnin ongelmat, työn imu on jotakin, joka on tavallista: • koskee ainakin aika ajoin useimpia • esim. opetusalan henkilöstöstä ja hammaslääkäreistä suurin osa kokee työn imua vähintään kerran viikossa (Hakanen 2004) • Suomessa työn imu hieman yleisempää naisilla kuin miehillä Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Tärkeä muistaa • Kaikilla aloilla löytyy niitä, jotka kokevat paljon työn imua sekä niitä, jotka kokevat sitä harvoin ja/tai ovat väsyneitä työhönsä • Taustatekijöittäin vaihtelu ei lopulta kovinkaan suurta • Olennaisempia työn imun kannalta ovat työn voimavarat Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 10. Tutkimusten mukaan työn imua kokevat työssään: • saavat aikaan ja ovat aloitteellisia (Schaufeli ja Salanova, 2007; Hakanen ym. 2008 • auttavat työtovereitaan (työyhteisötaidot!) (Xanthopoulou ym. 2008; Hakanen, 2009) • ovat tuottavampia (Harter ym. 2002) ja innovatiivisempia (Hakanen ym. 2008) • käyttäytyvät työturvallisuutta edistävästi työpaikallaan (Hansez ym., käsikirjoitus) • sitoutuvat työhönsä ja työpaikkaan (Schaufeli ja Bakker 2004; Hakanen ym. 2008) ja aikovat jatkaa pidempään työelämässä (Hakanen ja Perhoniemi 2008) • tartuttavat muitakin työn imulla (Bakker ym. 2009ab) • pystyvät ylläpitämään työn imuaan lisäämällä työnsä voimavaroja (työn tuunaaminen) (Tims ym. 2012; Hakanen ym. 2008) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kansainvälisten tutkimusten mukaan työn imu ja tuottavuus kulkevat rinnakkain • Työyksikkötason työn imu oli merkittävässä myönteisessä yhteydessä eri liiketoiminnallisiin tuloksiin 36 yhdysvaltalaisessa yrityksessä ja lähes 8000 työyksikössä (Harter ym. 2002). • Työn imu oli myönteisessä yhteydessä espanjalaisten hotelli- ja ravintoalan asiakkaiden asiakasuskollisuuteen ja arvioihin työntekijöiden hyvästä työsuorituksesta (Salanova ym. 2005) • Työn imun korkea taso ennusti vähäisempiä toistuvia sairauspoissaoloja hollantilaisilla yritysjohtajilla (Schaufeli ym. 2009) • Työn imu ennusti kassatuloja kreikkalaisen pikaravintolan työntekijöillä (Xanthopoulou ym. 2009) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 • 11. Tutkimusten mukaan työn imulla voi olla myös myönteisiä yksilöllisiä seurauksia • ovat terveempiä (Seppälä ym. painossa) ja heillä on parempi työkyky (Airila ym., julkaisuprosessissa) • ovat tulevaisuudessakin onnellisempia ja kokevat vähemmän masennusoireita (Hakanen ja Schaufeli, käsikirjoitus) • ovat tyytyväisempiä parisuhteeseensa ja vanhemmuuteensa (Hakanen ja Perhoniemi, 2006) • nukkuvat yönsä paremmin (Hakanen ym., painossa) • kokevat työnsä rikastuttavan perhe-elämää pitkälläkin aikavälillä (Hakanen ym. 2011a) sekä vähentävän myös työ-perhe-ristiriitoja (Hakanen ja Peeters, tekeillä) • ei näytä muuttuvan aikojen saatossakaan työholismiksi (mutta työuupumuksen riski voi olla olemassa) (Hakanen, 2011b) Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi KIITOS JA HYVÄÄ KESÄN ODOTUSTA! Anna Vanhala, VTL, kehittämiskonsultti Työyhteisöpalvelut, Työterveyslaitos p: 030 474 2673, s-posti: etunimi.sukunimi@ttl.fi Anna Vanhala © Työterveyslaitos – www.ttl.fi