Successfully reported this slideshow.
Årsmelding 2008
Utsira kommune
 www.utsira.no
Forord
 ved Administrasjonssjef
 Arna Leidland
                           Årsmeldingen er først...
Forord


                             Flere innbyggere forventes å gi større inntekter og
Små...
Kontor ass.
                        Ekspedisjon / NAV                     ...
Administrasjonen
Sentraladministrasjonen v Arna Leidland


                            I løpet...
Administrasjonen

19. og 20. august hadde Utsira kommune tre          Arbeid for prosjekt ” Bulyst” er belastet p...
Administrasjonen

                            48 ansatte utfører 31,06 årsverk i Utsira kommun...
Politiske utvalg
v/ Arnstein Eek


                           April
Organisering        ...
Økonomi               kommunekasse og skatteinnkreving
 ved Økonomisjef Rune Solevåg


Kommunekassen

Kommu...
Andre stabsoppgaver
 v/ Ass. Administrasjonssjef Arnstein Eek


Sosiale tjenester og barnevern             By...
Andre stabsoppgaver
 v/ Ass. Administrasjonssjef Arnstein Eek


                             ...
Andre stabsoppgaver


Det ble satt opp ny trapp opp til loshytta på Børgje.
Den gamle trappa var råtten og tilkomsten til
...
Miljø og plansjef
Atle Grimsby


                           Søknad om utarbeidelse av Energi og...
Miljø- og plansjef

 Nytt innen web og online systemer:
                             Mål for 2...
Utsira Fyrstasjon
UTSIRA FYRSTASJON – 2008

                             Vedlikehold/utvikling...
Utsira Folkebibliotek
Biblioteksjef, Bjørg RasmussenVisjon: Bibliotek til alle              Og vi ønsker...
Teknisk etat
v Teknisk leder Rolf Skare


                            Mål for 2008:
Hovedmål f...
Teknisk etat


Ikke fullført i 2008:
 Opprydding søppelplass – Ikke budsjettert
 Revidering Trafikksikkerhetsplan
 Utarbei...
Barnehagen
ved Barnehagestyrer Lillian Solberg


Hovedmål:
                          Arbeidsoppg...
Barnehagen                            Personalutvikling:
gikk også bemanningen ned. En ann...
Utsira Skole
Ved Rektor, Bjørn Aadnesen                         Utsira skole – hovedmål for u...
Utsira Skole

Arbeidsoppgaver                  Resultat
•Grunnskoleopplæring for 1. – 10.trinn for 30  ...
Utsira skoleHvorfor?
                           Framtidige mål
Som regel har dette sammenhe...
Pleie og omsorg
ved Pleie- og omsorgsleder Arild Søyland


HOVEDMÅL
                           M...
Årsmelding for Utsira Kommune 2008
Årsmelding for Utsira Kommune 2008
Årsmelding for Utsira Kommune 2008
Årsmelding for Utsira Kommune 2008
Årsmelding for Utsira Kommune 2008
Årsmelding for Utsira Kommune 2008
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Årsmelding for Utsira Kommune 2008

1,974 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Årsmelding for Utsira Kommune 2008

 1. 1. Årsmelding 2008 Utsira kommune www.utsira.no
 2. 2. Forord ved Administrasjonssjef Arna Leidland Årsmeldingen er først og fremst en rapport til våre “This year has been a tremendous year for the folkevalgte over drift og aktiviteter i Utsira island of Utsira. Through the Stavanger 2008 kommune i 2008. Årsmeldingen har som mål å gi en concept On the Edge, we have from June to mest mulig oversiktlig, god og kortfattet beskrivelse November been taken on a culture rollercoaster av den kommunale driften for året som er gått. from Dafna Kaffermanns art exhibition , Petter Imidlertid vil vi også i år sende årsmeldingen ut til Molvær concert, Christian Sundes art ,spectacular alle husstander i Utsira kommune, slik at våre dancing and light shows, and much more. All of innbyggere, grovt sett, skal kunne se hvordan these events have been staged and centered around tilgjengelige midler er brukt. our lighthouse. Også i 2008 har det blitt ført en restriktiv politikk For many of us this has been a new and positive når det gjelder investeringer og bruk av økonomiske experience with regards to modern art. Along with midler. På grunn av de store planene vi har om å our own culture commitment, Stavanger 2008, has bygge ny skole/barnehage og 4 nye kommunale put our island on the map as a culture island. For boliger i løpet av 2009/ 2010, har forbruket blitt all of you who didn`t get the opportunity to visit forsøkt holdt på et nøkternt nivå. Utsira this year, you are very welcome next year. Samtidig har Utsira bokstavlig talt vært i mediavinden i 2008. Allerede under åpningen av To the lord Mayors of Stavanger ,Sandnes and Stavanger 2008 i januar stjal Utsira Rogaland county I would like to thank you for medieoppmerksomheten med flott gjesteopptreden i involving the whole of Rogaland with Stavanger NRK`s Store Studio. Ut over året gikk det slag i 2008. slag, og både NRK `s Ekstremværuke og Statsråd I`m asking Mary Miller to join me on the stage. As Magnhild Kleppas overrekkelse av 8. millioner a symbol of our gratitude I would like to present kroner til den nye barnehagen/ skolen vant stor you with a copy of the Utsira lighthouse.Once again nasjonal oppmerksomhet on behalf of the Utsira community I would like to På tampen av 2007 ble det lagt fiberkabel fra Utsira thank you for all you have done for us.” til Mannes, og fibernettet på Utsira ble sluttført i løpet av januar/ februar. Da kunne vi kalle oss for Ordfører Jarle Nilsen på avslutningsmiddagen for ”fiberøya Utsira” som Haugaland Kraft og Altibox Stavanger 2008. reklamerer for. Med denne satsingen ønsket Utsira kommune å være en foregangskommune på elektronisk kommunikasjon, samtidig som dette var et av tiltakene i forbindelse med en ønsket framtidig satsing på mer stedsuavhengig næringsetablering. I tillegg fikk Utsira anledning til å framstå som en spennende kulturøy i 2008, takket være et tett samarbeid med Kulturbyen Stavanger 2008 ”Open Port”, og prosjektet ” On the Edge”. Folkefesten Siradagene ble også gjennomført på en glimrende måte. Årsmelding 2008 - Utsira kommune 2
 3. 3. Forord Flere innbyggere forventes å gi større inntekter og Småsamfunnsprosjektet BULYST som innebærer muligheter, enn utgifter. Og motsatt, selv om vi her i en ”folkedugnad for utvikling av øya vår” startet hovedsak baserer oss på antakelser. Til dels ledig opp i februar, og har involvert stadig flere sirabuer i kapasitet i kommunens infrastruktur og tilbud tilsier løpet av året. Dette prosjektet videreføres også i en slik sammenheng. 2009/ 2010, og tar nettopp utgangspunkt i Utsiras Handlefriheten er i dag historisk sett svært god. største utfordring for framtiden: Hvordan få flere Handlefriheten framover vil avhenge av folk til å ønske å bo og arbeide på Utsira, og investeringsnivå, folketall, rentenivå, framtidige hvordan få etablert flere arbeidsplasser på øya? statstilskudd og eventuelt andre uforutsette hendelser. Status for kommunens økonomi Personalressursene i Utsira kommune Pr. 31.12.08 har Utsira kommune Norges beste Alle ansatte i Utsira kommune gjør en strålende kommuneøkonomi målt pr. innbygger. Men alt er arbeidsinnsats. I 2008 har vi hatt godt kvalifisert relativt. Vi snakker ikke om store tall når det personale i de fleste stillingene, og mange ansatte har kommer til absolutte verdier. økt sin kompetanse gjennom videreutdanning eller Spesielt gjelder dette sett i forhold til hva planlagte kurs. Utsira kommune er en liten og svært sårbar investeringer i for eksempel skole/ barnehage og kommune der vi er svært avhengige av at alle ansatte kommunale boliger beløper seg til. spiller på samme lag og støtter hverandre i arbeidet Netto driftsresultat utgjør 9 % av driftsinntektene mot et felles mål. Målet er å bevare et bærekraftig (10% i fjor). Arbeidskapitalen er større enn noen samfunn på Utsira der alle kommunale tjenester har gang. Lånegjelden er mindre enn noen gang, og vi en kvalitet som kan måle seg med hvilken som helst er i praksis gjeldfrie og har mer utlån, enn innlån. annen kommune i landet. Uten stor lojalitet og Samtidig har vi full barnehagedekning, ledige rom handlingskompetanse hos de ansatte vil vi ikke kunne på sykehjemmet som blant annet leies ut til private nå dette målet. og Haugesund kommune, bærbar datamaskin til alle Utsira kommune er en IA – bedrift, og hadde et så skoleelever fra mellomtrinnet og opp, tekniske lavt sykefravær som 3,5% i 2008. Dette er svært bra, tjenester som fungerer, svømme – og idrettshall og vi er stolte! Til sammenligning var sykefraværet flere småkommuner misunner oss, og altså på 3,8 i 2007, 4,7% i 2006 og 6, 4 % i 2004. Det har økonomisk handlefrihet. blitt lagt stor vekt på et systematisk arbeid omkring Utfordringene består i å mestre tyngre investeringer nærværsfaktorer i alle avdelingene, og det blir gjort i infrastruktur og å vedlikeholde/ utnytte det vi har mye godt arbeid i forbindelse med best mulig. Vi er også svært sårbare for endringer i sykefraværsoppfølging. Dette gir resultater! statlige inntektssystem og politiske strømninger. I 2008 kom vi heldigvis godt ut av de justeringene i Utsira 30.03.09 inntektssystemet som ble gjort i kjølvannet av ” Arna Leidland Sørheim – utvalgets” utredning. Administrasjonssjef Utsira kommune har i dag netto renteinntekter. Når disse holdes utenfor viser tallene gjennom brutto driftsresultat at driftsmarginen er begrenset med så lite som kr. 58 000 ( 0,2%) Dette illustrerer de utfordringene vi står overfor framover, selv om avskrivninger på ca. 1 million kroner er fratrukket i brutto driftsresultat. Skatt og rammetilskudd økte med 1,8 %( kr. 364.000) og 1,7 % i fjor. Reelt sett er dette en nedgang sett i forhold til lønns – og prisveksten i perioden. Samlet sett utgjør rammetilskuddet 57% av våre inntekter som i kroner utgjør kr. 15, 658 millioner. Dette er uforandret fra i fjor. Status for kommunens framtidige inntekter Folketallet har stabilisert seg rundt 212 sirabuer. Kurven nedover fra 256 i 2000 har således vært svært bratt. Det er derfor arbeidet med flere tiltak Konsert med Nils Petter Molvær for å få flere innflyttere til Utsira, og ikke minst - Utsira Fyr skape trivsel blant de som bor på øya allerede. 3 Årsmelding 2008 - Utsira kommune
 4. 4. Kontor ass. Ekspedisjon / NAV Ass. Adm. Sjef Kulturminnevern Formannskapssekretær Økonomisjef Skatteoppkrever STAB Miljø- og plansjef Jordbrukssjef Kart og oppmåling Teknisk avdeling Kultursekretær VAR tjeneste Teknisk leder Havnesjef Renhold Brannvernleder Beredskapsansvarlig Drift Administrasjonssjef Oppvekstsjef Grunnskole Barnevernleder Sosialsjef Barnehagestyrer Oppvekst Nav- leder Næringsansvarlig Kulturskole Personalansvarlig Rektor Kulturansvarlig Voksenopplæring SFO Bibliotekssjef Helsesøster Siratun sykestue Pleie og omsorgssjef Hjemmebaserte tjenester Lege Organisasjonskart Psykiatri Utsira kommune Fysioterapi Årsmelding 2008 4
 5. 5. Administrasjonen Sentraladministrasjonen v Arna Leidland I løpet av 2008 har både innbyggere på Utsira og Visjon og hovedmål i arbeidet: ansatte i Utsira kommune i stadig større grad samlet Gjeldene kommuneplan (2004 – 2016) med Utsira seg om en enklere visjon for øya: Utsira – øya som kommune sin visjon, innebærer store utfordringer gir energi. Denne visjonen gir en tydeligere retning i for lokalsamfunnet. utviklingsarbeidet på øya, både reelt i forhold til kraften fra Hydrogenanlegget og Lyses planer om Visjon: Å være et slagkraftig fellesskap som tar offshore - vindmøller i havet utenfor Utsira, og i vare på det beste i det gamle og har rom for nye overført betydning til opplevelsen av å være/ bo på idèer, folk som våger å tenke nytt og har Utsira. utradisjonelle innfallsvinkler, slik at øya kan bestå som et levende lokalsamfunn i pakt med naturen. Hovedmål: Sentraladministrasjonen sitt hovedmål er å tilby Visjonen skal vi ha med oss inn i hverdagen. I tråd fullgod service og kvalitet i tjenestene til beste for med tanken om et slagkraftig fellesskap må vi Utsiras befolkning og andre som lovverket og den stille spørsmålet om hva et slagkraftig fellesskap samfunnsmessige utvikling krever. på Utsira betyr, og hva som har blitt gjort i 2008 for at både ansatte og innbyggere på Utsira skal Mange av de oppgavene sentraladministrasjonen oppleve at de er deltakere i et slagkraftig arbeider med er ofte kompliserte, spesialiserte og fellesskap der vi tar vare på det beste i det gamle tunge oppgaver. I stadig større grad ser vi at det blir og har rom for nye idèer, der folk våger å tenke krevd et utstrakt samarbeid med instanser både på nytt og handle i tråd med nye tanker. Dette krever Haugalandet, i fylket og av og til nasjonalt, for å raushet og høyde under taket! finne en løsning på ulike problemstillinger. Mye tid Det var denne visjonen som lå til grunn for blir brukt til nettverksarbeid og møtevirksomhet. prosjektsøknaden om Småsamfunnsutvikling på Kravene til kommunen øker stadig, og stadig flere Utsira, som ble sendt til fylkeskommunen og oppgaver blir svært spesialiserte og KRD. 28.06.07 kom tilsagnsbrevet fra KRD til kompetansekrevende. Rogaland fylkeskommune om inntil kr. 1.000.000 til ” Småsamfunnsutvikling i Utsira og Røvær” Allikevel har administrasjonen stort sett klart å holde over tre år. Rogaland fylkeskommune og tritt med løpende krav og planlagte oppgaver i 2008. lokalsamfunnene bidrar med tilsvarende beløp/ Enkelte oppgaver som bygging av ny barnehage/ verdi gjennom dugnad. skole og bygging av nye kommunale boliger har trukket ut i tid på grunn av utfordringer på Målet med prosjektet er å skape optimisme og prosjekterings - og finansieringssiden. felles engasjement for at de to stedene skal være et godt sted å bo og bestå som levedyktige På byggefronten ellers har 2008 vært et svært aktivt lokalsamfunn, kartlegge muligheter og å utvikle år både i privat og offentlig regi på Utsira. Veiene er næringsmiljøer. Arbeidet med å få en best mulig blitt utbedret og nye lys er på plass på deler av organisering av prosjektet ble satt i gang strekket. Det er investert i kloakkformål, omgående. Det var en forutsetning i arbeidet at vannledningsnettet, bredbåndstilkoblingen er på hele befolkningen på Utsira skulle engasjeres / bli plass, avtalen med Haugaland Vekst er underskrevet, ønsket velkommen med i utviklingsarbeidet på det er inngått leieavtale med Kystverket om Utsira egne premisser. Det ble ansatt en ekstern fyr, deltakelsen i Stavanger 2008 har vært prosjektleder, og i løpet av 2008 har stadig flere formidabel, ny legeavtale er inngått, og flere planer sirabuer blitt involvert i ulike aktiviteter i er rullert og blir fulgt opp administrativt og politisk. prosjektet. 5 Årsmelding 2007 - Utsira kommune
 6. 6. Administrasjonen 19. og 20. august hadde Utsira kommune tre Arbeid for prosjekt ” Bulyst” er belastet prosjektet. samtidige tilsyn fra fylkesmannen innenfor Det er ikke leid inn vikarer, slik at det her ligger beredskap, helse og skole. Det ble påpekt avvik en besparelse i forhold til hva som er budsjettert. innenfor spesialopplæring og akuttmedisinske helsetjenester som ble rettet opp i løpet av året. Året har i tillegg vært preget av arbeid opp mot Lyse Øvrige poster med avvik av en viss størrelse: sine spennende planer om offshore vindmøllepark • Udisponert rådveldesum kr. 23.000 utenfor Utsira. • Mindre forbruk forsikringer kr. 41.000 ( Var ute Økonomisk status på anbud med virkning fra -08). Kommunens samlede driftsinntekter er kr. 2. 455.318 • Næringsformål mindre forbruk kr. 361.000. større enn driftsutgiftene. På investeringssiden er det (Feilbudsjettering Haugaland Vekst kr. 70.000 investert for 3, 31 millioner i anleggsmidler. som er ført som investering i tillegg, og ellers i Kloakkformål, prosjektering av ny skole/ barnehage og trafikksikkerhet er hovedformålene. hovedsak ubrukte egenandeler i tilfelle søknader Menighetsrådet har fått tilskudd til istandsetting av om RUP – midler) bårehuset. • Edb – formål kr. 78.000. Bl.a. er driftsavtale med En kommunal bolig på Hovland er solgt, og tomta annen kommune fremdeles ikke iverksatt. hvor AK – huset i sin tid stod, er kjøpt av kommunen. Kommunen har også kjøpt andeler i Haugaland Vekst IKS, og det er gjort et mindre Næringsutvikling egenkapitalinnskudd i KLP. Det var totalt 157 sysselsatte mellom 15 – 74 år på Det er heller ikke i år tatt opp lån, og kommunens Utsira i 2008. Av disse var 43,5 % ansatt i arbeidskapital er på 11. 764 millioner kroner. Arbeidskapitalen øker således med kr. 412.000. Årets kommune/ offentlig forvaltning og 56, 5 % var budsjettavvik er på kr. 730.608.99 (ikke disponert ansatt i privat eller offentlige foretak. driftsresultat). Dette er midler politikerne ikke har tatt Næringsrådgiveren i Utsira kommune sluttet i stilling til bruken av. Mesteparten av kommunens april. Etter vedtak i kommunestyret kjøpte Utsira arbeidskapital er imidlertid avsatt i form av fondsavsetninger. kommune andeler i Haugaland Vekst IKS for kr. 100.000 på tampen av året. Haugaland Vekst vil Lønn og sosiale utgifter utgjør 63 % av kommunens framover bistå kommunen i alle næringsspørsmål. driftsutgifter (eks avskrivninger). Dette utgjør videre Reiseliv er og har vært en hovedsatsing i Utsira 82,5 % av det beløp som fordeles driftsetatene (kr. 19.733. 181). Av dette beløpet er det etter fratrekk kommune gjennom flere år. Det er etablert en egen for trygderefusjoner netto utbetalt kr. 16.292.055 i markedsgruppe for satsing på reiseliv som arbeider lønn og sosiale kostnader. svært godt sammen. Vår faste kontaktperson i Utgiftene er bare 0, 8 %, kr. 134.997 høyere enn i Haugaland Vekst har bidradd positivt til gruppens fjor når det justeres for refusjoner av syke – og fødselspenger. Årsaken til den lave økningen er i arbeid. En svært positiv tilvekst i hovedsak reglene for føring av pensjonskostnader. reiselivsnæringen på Utsira er det lokale initiativet Posten premieavvik er i år positiv med kr. 270.000. I til driften av Dalanaustet med satsing på ” fjor var den negativ med kr. 202.000. Altså en netto fellesverksted”, bakeri og gode kultur – og endring på kr. 472.000 som tas til inntekt i år ettersom fjorårets avvik amortiseres over ett år og kurstilbud. derfor kommer som inntekt i år. Årets lønnsoppgjør Kulturbasert næring på Utsira har først og fremst på 5,54 har vært kostbar også for Utsira kommune. dreid seg om generell kystkultur og arbeidet på Når det gjelder stillinger er det mest mindre Utsira fyrstasjon i 2008. Det har i løpet av året justeringer av stillingsprosenter. Bortfall av næringsrådgiver (helårseffekt), bortfall av en stilling i blitt etablert flere tilbud på fyrstasjonen til forbindelse med tiltak i skolen og noe reduksjon ved reisende og fastboende av både kulturell og mer sykehjemmet, gjør at lønnsbudsjettet reduseres. fysisk karakter. Imidlertid har enkelte av stillingene som faller bort også en inntektsside, slik at vi netto, alt inkludert, ikke kommer bedre ut. Det er pr. 31.12 faste ansettelser i 31 årsverk ( 34,5 i 2007). I tillegg kommer 7.096 timer som er lønnet etter timelister. Dvs. noe i underkant av 4 årsverk.( 8.000 timer i 2007). For administrasjon og fellesdrift faller i år postene for premieavvik gunstig ut, men var optimistisk budsjettregulert på høsten, og gir dermed et negativt budsjettavvik på kr. 93.000. Ellers er det penger til gode (kr. 59. 000) for ansvaret næringsutvikling, hvor stillingen opphørte i april. Dalanaustet – ny drift Årsmelding 2008 - Utsira kommune 6
 7. 7. Administrasjonen 48 ansatte utfører 31,06 årsverk i Utsira kommune. Det er et ønske å gi fiskeri og Av disse er 27 kvinner( 56 %) og 21 menn (44 %). landbruk, primærnæringene gjennom alle år på Antall kvinner i høyere stillinger er 4 stk. (5) som Utsira, mer fokus. Her gjenstår mye arbeid, ikke utgjør 40 % (36%), mot 6 (7) menn i høyere minst i mulighetene dette kan gi for å bygge opp stillinger som utgjør 60 % (64 %). Som i de fleste under reiselivsproduktet til Utsira. kommuner har altså også Utsira kommune en Det gjenstår også mye arbeid for å definere og utfordring når det gjelder kjønnsfordeling i høyere etablere stedsuavhengige arbeidsplasser med stillinger, selv om tallene ser litt bedre ut enn i utgangspunkt i ny infrastruktur og nye muligheter fjor. I tillegg har vi 25 ansatte i deltidsstillinger. på øya. Her har imidlertid Utsira servicesenter hatt Av disse er 22 kvinner ( 88 %) og 3 menn ( 12 %). 11personer som kun er ansatt i deltids og frivillig en flott vekst i år. Fryseriet i Nordevågen, Utsira brannkorps er holdt utenfor. Fiskeindustri AS, har også fått nye eiere med spennende planer for anlegget. AMU har hatt jevnlige møter i 2008, og det er Personal gjennomført et grunnleggende Personalpolitikk vil si at det til enhver tid blir sykeoppfølgingskurs for alle ledere, tillitsvalgte og sørget for at administrasjonen er hensiktsmessig verneombud. Arbeidet med revidering/ gjennomgang av kommunens HMS – system organisert, og innenfor den politisk vedtatte økonomiske ramme har den arbeidskraft som er gjennomført. Visjon : nødvendig for å løse oppgavene de blir tilført på ”Vi ansatte i Utsira kommune vil bidra til å skape en tilfredsstillende måte. Til enhver tid blir derfor et helsebringende arbeidsmiljø som fremmer de kommunens arbeidsoppgaver vurdert omfordelt i ansattes trivsel, helse og personlige utvikling, og tråd med denne tenkningen. som effektivt forebygger fysiske og psykiske Også i 2008 har administrasjonen ofte kjent seg skadevirkninger med en standard som er i presset på tid og personalressurser i forhold til en samsvar med den teknologiske og kvalitativ god løsning på ulike problemstillinger. samfunnsmessige utvikling.” Det er tydelig at vi stadig oftere kommer opp i situasjoner og får nye arbeidsoppgaver der faglig Framtidige mål og utfordringer for administrasjonen: kompetanse er en utfordring. Alle ansatte blir • Alltid gi kvalitativ og rettidig service til derfor sterkt oppfordret til å videreutvikle sin innbyggere og andre samarbeidspartnere kompetanse gjennom kurs og ulike studier. I stadig • Rett og nok kompetanse for å kunne løse stadig større grad blir andre kommuner og andre nye oppgaver offentlige instanser kontaktet for råd og • Nok og rette personalressurser til å løse stadig veiledning. Administrasjonen merker også et nye oppgaver gitt fra både sentrale og lokale stadig større behov for interkommunalt samarbeid styringsmakter • Bygge ny barnehage/ skole innenfor flere fagområder. • Bygge og tilrettelegge for nye boliger • Det skal arbeides aktivt og målrettet for å Sykefravær, IA og HMS fremme universell utforming i kommunale bygg Imidlertid ser det ut til at både trivsel og andre • Arbeide for at det legges ny nærværsfaktorer må være til stede i de fleste strømoverføringskabel med større kapasitet enhetene. Sykefraværet var på lave 3,5 % for hele mellom Karmøy og Utsira kommunen, og helt nede i 0,4 % for • Legge til rette for å utvikle et mangfoldig administrasjonen. Handlingsplanen som er næringsliv på Utsira utarbeidet i AMU med utgangspunkt i IA – • Etablere Utsira kommune som en bærekraftig og avtalen ble revidert, og et systematisk og godt moderne kommune • Videreutvikle en god personalpolitikk i Utsira gjennomarbeidet HMS – system dokumentert i en kommune HMS - håndbok for hver avdeling kom på plass i • Etablere et kraft – og utviklingsselskap for løpet av året. Alle avvik som ble påpekt ved fornybar energi på Utsira/ Utsira som branntilsynet er også lukket. utstillingsvindu for fornybar energi ( Visjon om 0 – utslipp) .” Årsmelding 2007 - Utsira kommune 7
 8. 8. Politiske utvalg v/ Arnstein Eek April Organisering Årsmelding og regnskap for Utsira kommune 2008. Utsira kommune er organisert med kommunestyre Utlysning av ny driftsavtale for Dalanaustet. De (11 representanter). formannskapet har 5 trafikale problemene på Garpaskjærskaien i Haugesund. representanter og administrasjonsutvalget 7 Rullering av strategisk IKT plan. Søknad om representanter. reguleringsendring for g.nr 26, bnr 125 Sjåneset. Formannskapet foretar de kortsiktige og langsiktige Det ble gitt bruksrett til grunn og offentlige kaiarealer disposisjoner og overvåker den daglige drift. på gnr 26, bnr 125 til Utsira Næringspark AS. Kommunestyret tar endelig avgjørelser i viktige saker, og fungerer som klageinstans for politiske Mai underutvalg. Administrasjonen er organisert etter Byggetillatelse for 4 nye boliger. etatsledermodellen med administrasjonssjefen som Rullering av kompetanseplan for skolen. øverste leder. Kommunen kjøpte tomta til Anne Kristine huset. Antall saker i styrer og utvalg Juni Administrasjonsutvalget hadde 1 møte og Seniorpolitiske tiltak. Vedtak om å bygge 5 kommunale behandlet 1 sak. Formannskapet hadde 17 møter leiligheter på Hovland. Vedtak om å selge kommunal og behandlet 122 saker. Kommunestyret hadde 7 bolig på Hovland til høystbydende over takst. Økning møter og behandlet 68 saker. av ordførers og politikernes reisekonto. Byggetillatelse konferanserom Utsira Havstuer AS. Søknader om tildeling av festetomter på Brakkebrygga. Sanering av Utdrag av saker som ble behandlet: kommunalt avløpsnett i Sørevågen. Lønnspolitisk plan Januar: Det ble inngått framleieavtale med Haugesund August turistforening om leie av deler av fyrmesterboligen Fradelt 3 boligtomter på Skare. til midlertidig turisthytte. Sørheimutvalgets innstilling om inntektssystemet September ble behandlet. Strategisk næringsplan for kommunen. Boligbygging på Utsira. Budsjettreguleringer og budsjettkontroll. Reguleringsplan for Kvalvik ble lagt ut til offentlig ettersyn. Oktober Revisjon av smittevernsplan. Vegutvidelse av Februar: kommunale veger. TV innsamlingsaksjonen. Mulighetsstudie for marine næringer på Utsira. Funksjonsbeskrivelse nye kommunale boliger. Mars: November Deltakelse og organisering av småsamfunns- Salg av aksjer i Fiskebåtinvest AS. prosjektet sammen med Røvær. Kommunens Videreføring av kabelgrøft og gatelys i Sørevågen. alkoholpolitiske program ble revidert. Det ble gitt Budsjettregulering etableringstilskudd. fornyet skjenke- salgsløyve øl/vin/brennevin for Plan for selskaps- og forvaltningskontroll. Dalanaustet, Utsira Havstuer Eiendom AS og Tilbud om fast tilsetting for administrasjonssjefen. Joker Utsira. Inngåelse av avtale med Haugaland Revisjon av handlingsprogram kulturplan. Vekst IKS om deltakelse i selskapet. Finansiering av anbudsgrunnlag ny skole/barnehage. Utsira ønsker å framstå som en Søknad om bruksendring for g.nr 26,bnr 125 -10 nullutslippskommune og dett skal lages energi og leiligheter-Utsira Næringspark AS. klimaplan. Deltakelse i Økoløftet. Vedtak om helhetlig Desember Økonomiplan, budsjett og kommunale avgifter. kulturplan for kommunen. Kommunen går inn i det interkommunale barnevernet –BAS. Vedtekter for Utsira scene og amfi. Plan for ny kommuneplan. Rammetillatelse ny turisthytte for Haugesund Turistforening. Årsmelding 2007 - Utsira kommune 8
 9. 9. Økonomi kommunekasse og skatteinnkreving ved Økonomisjef Rune Solevåg Kommunekassen Kommunekassen Mål: Forsvarlig og rettidig drift av regnskap for lønn, skatt, og øvrige inn- og utbetalinger. Alle regnskaper og statistikker er avlagt og godkjent innen fastsatte frister. Driften av hovedoppgavene har stort sett gått greit. Sykefravær Det er ikke registrert sykefravær. Mål 2009: Forsvarlig og rettidig drift av økonomifunksjonen Kommuneregnskapet ligger ute på: http://www.slideshare.net/Utsirakommune Årsmelding 2008 - Utsira kommune 9
 10. 10. Andre stabsoppgaver v/ Ass. Administrasjonssjef Arnstein Eek Sosiale tjenester og barnevern Byggesak: Hovedmål: Hovedmål: Sosial og barnevernstjenesten skal gi Byggesakene skal behandles i henhold til lovverket råd, veiledning, eventuelle hjelpetiltak og og til rett tid. økonomisk stønad slik at en kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Oppnådde mål: Det er behandlet 19 byggesaker i 2008. Byggesakene Oppnådde mål: er blitt behandlet til rett tid. Det har blitt gitt råd og veiledning i noen saker for Behandlingen av rammetillatelsen for den nye å bidra til å løse og forebygge sosiale problemer. skolen/barnehagen blir behandlet av Karmøy Det har også vært noen få utbetalinger av kommune da byggesaksbehandler i Utsira kommune økonomisk sosialhjelp. I barnevernet er det ikke føler seg kompetent til å behandle en så stor sak. etablert noen få hjelpetiltak. Ressurs/økonomi: Ressurs/økonomi: På dette budsjettet er det bare inntektsposter og En har holdt seg innenfor budsjettene for byggesaksgebyrene er innkrevd til rett tid. tjenesteområdet etter interne overføringer. Utfordringer framover: Tverrfaglig arbeid: Dette er et tjenesteområde som er svært utfordrende å Tverrfaglig samarbeidsgruppe innenfor oppvekst holde seg faglig oppdatert på. Det er helt umulig å ha møtes til jevnlige møter. Her deltar den fulle oversikt over alle regler og forskrifter som rektor, barnehagestyrer, helsesøster, psykiatrien og regulerer fagområdet. De aller fleste kommunene har barnevernet. Det er først og fremst generelle egne saksbehandlere som kun jobber med byggesak. problemstillinger innenfor forebyggende arbeid Konsekvensene kan være store ved mangelfull som blir tatt opp på møtene, men også spesielle saksbehandling. Det er derfor svært viktig å behandle saker som det blir uttrykt bekymring for. Det er sakene til rett tid, og sørge for at det kjøres ryddige bare etter samtykke fra foreldre at enkeltsaker blir prosesser når det kommer innvendinger fra naboer og drøftet. offentlige institusjoner på byggeprosjekt. En har i år hatt saker som har pågått lenge pga. innsigelser fra Utfordringer framover: naboer og offentlige myndigheter, og dette er helt Dette er et tjenesteområde det jobbes svært lite i normalt innen byggesaksbehandling. med i lange perioder. Det er utfordrende å holde seg faglig oppdatert på området. Det kan også være krevende å fatte beslutninger som går på folk du kjenner innenfor dette tjenesteområdet. Barnevernområdet er spesielt vanskelig, slik at kommunen har blitt medlem i interkommunalt barnevernssamarbeid (BAS). Det arbeides framover for et fullintegrert interkommunalt barnevern sammen med Bokn, Vindafjord, Tysvær og Sveio. Loshytta – restaurering av trapper Årsmelding 2008 - Utsira kommune 10
 11. 11. Andre stabsoppgaver v/ Ass. Administrasjonssjef Arnstein Eek Kulturminnevern: Utsira Eldreråd/råd for funksjonshemmede Hovedmål: Et representativt utvalg av kulturminner og Hovedmål: Skape samhold og aktiviteter for kulturmiljø skal tas vare på og aktiviseres for funksjonshemmede og pensjonister over 60 år. fremtiden, som en del av befolkningens kulturarv. Dette gjelder fasader, gamle bygningsdeler og Oppnådde mål: interiører. Eldrerådet har gjennomført de aktivitetene som var planlagt i 2008. Årets eldrerådstur gikk til Røvær og Oppnådde mål: varte 1 dag. Vi prøvde å få til tur både til Trondheim Kystverket Vest har fullført de utvendige arbeidene og Setesdalen men det var ikke nok pensjonister som med restaureringen av vestre fyrtårn. meldte seg på til at det var økonomisk forsvarlig å Gamlefyret ble ryddet og klargjort for kunstutstilling i reise. Vi merker at det blir færre eldre og at de yngre vår. I den forbindelse ble trappa opp til tårnet eldre er vant til å reise på egen hånd. rehabilitert for å sikre tilkomsten til anlegget. Det var Det årlige julebordet på Siratun samlet 33 personer. Reidar Klovning som utførte dette arbeidet og det Dette er et meget positivt arrangement hvor alle gikk med 130 timer til arbeidene. Vi fikk vist fram sammen hygger seg. Gamlefyret som utstillingslokalitet i forbindelse med Aktivitetene med stavgang forsetter og de eldre Europeisk kulturhovedstad 2008-Stavanger. driver det selv. Hele 800 personer fikk guidet tur i Gamlefyret i ”Taxitilbudet ” fortsetter og det settes pris på av de sommer og høst, og anlegget fikk mye skryt som et eldre. meget spesielt utstillingslokale. Eldrerådet bidrar litt i forbindelse med forskjellige Det er utført en del restaurering av bygninger og arrangementer på biblioteket. Biblioteket gjør en anlegg på Utsira Fyrstasjon. kjempejobb som møtested på tvers av generasjonene. I spesialområde bevaring i Nordevågen fortsetter Det har vært samlinger for eldre på Dalanaustet og restaureringen av Esterhuset på siden av Dalanaustet. BULYST ga kr 10.000 i sponsede søndagsmiddager Ellers er skuten ved kanalen som eies av Inger i forbindelse med gudstjenester. Grønningen snart ferdig restaurert. Den betyr mye for Trimtilbudet ved Siratun sykestue er et populært helheten langs kanalen og det er gledelig at nok et tiltak for eldre. ”småhus” er tatt vare på. Konjakken er et godt møtested for en del av den eldre garde menn på øya. Kulturminneplanen for Utsira kommune 2009 – 2016 ble vedtatt av kommunestyret. En utvidet Eldrerådet har hatt to møter i løpet av året kulturminneplan ble redigert med bilder av alle fredede, verneverdige og SEFRAK A og B objekt ble Utfordringer framover: trykket opp. Denne vil bli distribuert i forbindelse Vi er fornøyd hvis vi klarer å holde den aktiviteten med et arrangement i kulturminneåret 2009. som er i rådet i dag. Det er viktig å ha i bakhodet at eldre gruppen består av en sammensatt gruppe av de I samarbeid med Haugalandsmuseene ble det avholdt eldste eldre og en gruppe bestående av yngre eldre. en utstilling om båtreisende på Vestlandet Det er utfordrende å ha tilbud som treffer begge (romanifolket) i Mikal L. Klovning sitt sjøhus den 10. disse gruppene. mai. Dette som et resultat av dokumentasjonsprosjektet som har pågått på Haugalandet de siste to årene. Årsmelding 2008 - Utsira kommune 11
 12. 12. Andre stabsoppgaver Det ble satt opp ny trapp opp til loshytta på Børgje. Den gamle trappa var råtten og tilkomsten til loshytta har nå blitt svært bra. Dette er et av de mest besøkte turistmålene på Utsira. Arkeologiske funn: Mathilde Grimsby fant ei flintskrape på ca 15 cm i en bergvegg i Børgestøl området. Denne ble innlevert til Arkeologisk Museum i Stavanger. Fylkesarkeolog Krøger registrerte mange flintfunn i forbindelse med bebyggelesplan for hytter på sørsiden av kanonstilingene på Austrheim. Dette førte til stopp i prosjektet. Ressurs/økonomi: En har ikke overskridelser på budsjettet og kulturminnevern er noe det blir jobbet med kontinuerlig. Utfordringer framover: Kulturminnevern er noe som det må jobbes med kontinuerlig. Utfordringene ligger i de byggene som ikke har noen alternative bruksmuligheter. Det kan i noen tilfeller være vanskelig å få gjennomslag for restaurering av bygg som ikke har noen bruksmuligheter. Ellers er det utfordringer å få eiere av bygg og anlegg å benytte gode nok materialer i forbindelse med restaureringer. ’Gamle-fyren’ – restaurering av trapper Årsmelding 2008 - Utsira kommune 12
 13. 13. Miljø og plansjef Atle Grimsby Søknad om utarbeidelse av Energi og klimaplan ble HOVEDMÅL: Tydelighet og ryddighet ferdigstillet i desember. IRIS vil delta i framstilling av Delmål miljø/plan: Forberede Rullering av nullutslippsvisjon og Utsira som utstillingsvindu for kommuneplan – konsekvensutrede nye fag som fornybar energi. Søkt om kr 100.000,- har dårlig dekning i gjeldende plan. Delmål landbruk: Sluttføre Landbruksplan – avklare fellesbeite. Gjennomføre Økoløftet i Nytt innen Landbruk: kommunen Utsira Kommune ble første Økoløft kommune i Delmål kultur: Bistå On The Edge/Stavanger 08 Rogaland. Konkret målsetting for Økoløftet i Utsira Delmål IT: Alt på nett - digitalt løft i kommunen Kommune. 1) Ett husdyrbruk skal legge om hele/deler med nytt bredbånds nett. av bruk til Økologisk drift og tilby økologisk kjøtt til lokale tilbydere. 2) I Kommunal virksomhet Nytt innen Miljø og plan: (sykehjem/barnehage) skal 50% av maten være Oppstartsmelding og planprogram for revisjon av økologisk innen utgangen av 2009. SLF har bevilget kommuneplan ble vedtatt i desember . Privat 50% støtte til prosjekt med kostnadsramme på reguleringsforslag for gnr 31 bnr 11 i Kvalvik i 200.000,- reguleringsplan R-7 er ferdigbehandlet . Området vil videreføres som Landbruk Pluss sone i ny kommuneplan. Påbegynt revisjon av R-6 nytt Skole-/barnehagebygg. . Nytt innen Kart, oppmåling : Kulturplan: Mindre kostnadskrevende Miljø og plansjef har bestått Matrikkelfører kurs. nærmiljøanlegg: Utsira idrettslag fikk innvilget kr Utsira Kommune var i første pulje som fikk overført 40.000,- til bygging av Petanqe-bane på Hovland. myndighet til å føre endringer i Matrikkel siden april Som en tretrinns rakkett søkes det om 2008. Utsira gikk bort fra å bruke NGO 1 tre utbetalinger på kr 200.000 fra tippemidler. koordinatsystem til EUREF89, som en av de siste Der første søknad balløkke var eneste kommunene i Rogaland. prioriterte anlegg for søknad i 2009. Neste Det ble avholdt 0 kartforretninger i 2007. Samt 0 søknader vil være tarzanjungel og turnanlegg i mindre forretninger på eksisterende eiendommer tilknytning til nytt skole/barnehagebygg. (justeringer, påvisninger av grenser mv). Miljø-og plansjef var hovedkoordinator for gjennomføring av NRK og yr.no sin Ikke gjennomført: Ekstremværuke fra Utsira 20 til 27.september. Landbruksplan Utsira sin Nullvisjon fikk stor oppmerksomhet i Innsyn via GIS media. Det er utarbeidet egen klimaside på Energi og Klimaplan www.utsira.kommune.no I forbindelse med koordinering av Ekstremværuka ble det også Hvorfor ikke? avholdt en idedugnad for realfag og Tidspress og planmodning er viktigste forklaring. klimaprofilering i nytt skolebygg med Eirik Landbruket på Utsira er i en brytningstid og det Newth, Meterologisk Institutt, Miljolare.no og trenges gode planverktøy for å nå hovedmål om å Vitengarden på Jæren. opprettholde dyreantall på Utsira. Økoløftmål skal også inngå i landbruksplanen GIS innsyn har ventet på Bredbånd tilførsel og link til programmer overgang til nytt koordinatsystem 13 Årsmelding 2008 - Utsira kommune
 14. 14. Miljø- og plansjef Nytt innen web og online systemer: Mål for 2009: Utsira kommune er i forkant av web 2,0 med • Forberede Rullering av kommuneplan – satsning på Sosiale Medier. Utsira kommune konsekvensutrede nye fag som har dårlig dekning i gjeldende plan. var den første norske kommunen som leverte • Sluttføre Landbruksplan – avklare fellesbeite. mikrobloggtjeneste via twitter i desember 08. • Gjennomføre Økoløftet i kommunen. • Økt bistand i bygdeutvikling/næring. • Mer utviklingsarbeid i forbindelse med realfagsatsning i nytt skolebygg. • Alt på nett - digitalt løft i kommunen med nytt Sosiale Medier er blitt den nye form for bredbånds nett. Infrastrukturbygning for nettverk og ønsket • Ferdigstille Energi og klimaplan tilgjenglighet. Kulturadministrasjon: Deltakelse i Stavanger 2008 og fyrsamarbeidet ’On the Edge’ var et svært arbeidskrevende Løft for kulturforumets medlemmer, samt at det la beslag på store ressurser fra teknisk. Samtidig ga denne satsningen stort løft i kulturtilbudet som ble ytt bydd ute på Utsira i løpet av 2008. Postkort fra Erik Solheim – Dverglin er vår Fordeling av årets kulturmidler til rødlisteart Foreningsliv bevilget lagets navn: Adresse: 08 Utsira Musikkorps 5547 Utsira 15000 Utsira Idrettslag 5547 Utsira 8000 Gneist 5547 Utsira 8000 Ungdomsklubben 5547 Utsira 7000 Utsira Fuglestasjon 5521 Hauges. 2000 40000 Nytt i 2008: Takket være Stavanger 2008 og On the Edge ble det avholdt 34 rene kulturarrangementer i regi av Utsira Kommune og i samarbeide med lokale lag Ribbesigd – en av flere moser i ukens og foreninger. I tillegg kommer ca 15-20 blomst kulturarrangement i regi av lokale lag og foreninger. Oversikt over arrangement i 2008. Ukens Blomst 2008 Klikk på lenker for meir informasjon. Vi fikk også ut to større installasjoner i form av en lydbenk fra Sonic Vista og ’To lysende hoder’ av kunstner Christian Sunde i samarbeide med elever frå Utsira Skole. Dafna Kaffemann - Glasskunst 14 Årsmelding 2008 - Utsira kommune
 15. 15. Utsira Fyrstasjon UTSIRA FYRSTASJON – 2008 Vedlikehold/utvikling av området for ny bruk: Det har væt et svært aktivt år på fyrstasjonen i og Det er utført en god del vedlikehold på stasjonen i år. med kommunens deltakelse i Europeisk Vinduer har blitt skrapet innvendig, mye rydding av kulturhovedstad, Stavanger 2008. Vi har derfor fått gammelt rot er utført, deler av gjerde til prøvd ut området til ulike kunstformer. Det viser seg fyrmesterhagen er nybygd og slipestein og dører er at området fungerer bra for ulike typer arrangement. gått over. Vedlikeholdet er krevende pga. værforholdene og at anlegget er fredet. Kystverket Utstilinger: Vest betalte og satte opp informasjonskilt ved Glasskunstutstilling i Gamlefyret ved den isarelske inngangen til stasjonen. kunstneren Dafna Kaffeman. Denne utstillingen ble Gamlefyret ble ryddet og klargjort for kunstutstilling i besøkt av ca 800 personer (Kulturhovedstad). vår. I den forbindelse ble trappa opp til tårnet Historisk utstilling i Fyrstova: Utstillinga omhandlet rehabilitert for å sikre tilkomsten til anlegget. Det var de første fyrbyggerne i Norge. (kulturhovedstad). Reidar Klovning som utførte dette arbeidet og det Bjarne Eldholm: Utstilling av bilder og trykk fra gikk med 130 timer til arbeidene. Utsira i Fyrgalleriet. Fyrlinsa ble pusset og vasket i september. 7 personer Det ble avholdt avslutningsutstilling for Pharos deltok. Prosjektet. Denne utstillinga var lokalisert i gangen på Siratun. Turisthytte i vestre del fyrmesterboligen De ble inngått framleieavtale med Haugesund Konserter og andre forestillnger: Turistforening om leie av vestre leilighet i 5 ulike forestillinger fra ballet til techno konsert Fyrmesterboligen til turisthytte inntil de får bygd opp (Kulturhovedstad).Til sammen besøkte 800 personer den nye hytta. Før turistforeningen tok hytta i bruk konsertene og forestillingene. Det er nedlagt ca 400 rehabiliterte Kystverket Vest deler av denne timers ulønnet dugnadsarbeid på fyret i 2008. Det leiligheten pga. tidligere vannskader. meste av dette relateres til On the edge arrangementene. Økonomi: Det meste av årets kostnader er finansiert av RUP midler Omvisning på fyrstasjonen som skal benyttes til tilrettelegging for ny aktivitet på I skoleferien var det daglig åpent på fyrstasjonen med Fyret. Budsjettet for drift av fyret har gått i hop og det omvisning av hyttevakt fra Haugesund meste går med til faste utgifter som strøm, forsikringer, Turistforening. Ca 400 fikk omvisning på anlegget. I Kommunale avgifter og bredbånd. tillegg har ca 500 personer besøkt anlegget i sommer uten å blitt guidet rundt. Hva skjer i 2009 ? 2009 skal brukes til å tilrettelegge for nye og eksisterende Nymånekvelder: aktiviteter og utstillinger på fyrstasjonen. Det oppsatte Det har vært 5 nymånekvelder i året som har gått og vedlikeholdsprogrammet skal følges, da det er svært fyrlinsa har vært tent disse kveldene. viktig å ha gode rutiner for vedlikehold av fredede og værharde anlegg. Arrangementsmessig legger en ikke Kunstnerleiligheten: opp til så mange kulturelle aktiviteter på fyret i 2009 da Det har bodd 24 ulike kunstnere i leiligheten i året det var et meget spesielt år pga. deltakelsen i Europeisk som har gått. Kulturhovedstad 2008 –Stavanger. Årsmelding 2008 - Utsira kommune 15
 16. 16. Utsira Folkebibliotek Biblioteksjef, Bjørg Rasmussen Visjon: Bibliotek til alle Og vi ønsker å gi brukeren gode lese-opplevelser, og at en har mulighet for mer læring. Dette i en tid med mange konkurrenter til de skrevne ord. Hovedmål: Biblioteket skal være stedet for kunnskap, læring og opplevelse. Delmål: Utvikle IKT Aktualitet/ gode rammer Billedbase Utvikle Bokøya Samle lokalhistorie i tekst og bilder Oppnådde mål: Helårsåpent bibliotek. Foaje og studierom ferdig stilt. Leseprosjekt Bokøya Bokøya er på plass Ikke oppnådde mål: Billedbase Lokalhistorie i tekst og bilder Den kulturelle spaserstokk Leser søker bok/bok til alle Nytt i 2008: Litteraturkveld – forfattere – lesegledere / formidlere dekker skole, barnehage og bokøya – Dukketeater – Prøysforestilling – Ord over grind Vesaas tekster – Pollestad – seniortreff med Musikk og bilder. Forfatterbesøk Reidar Kjelsen Personalsituasjon – sykevær – Hms Stabilt. Ny skranke med tilskudd fra Nav. Kompetanseutvikling har vært oppfriskningskurs i Bibliofil. Litteraturkonferanse og bokfomidlingsmøter. Ressurser/økonomi: Med helårs åpent bibliotek økte utlånet med ca 1500 titler. Utviklingsarbeid: formidler-rollen, Markedsføring, Ikt – kunnskap, samarbeid med andre Forfatterbesøk Utfordringer framover: Kjersti Scheen Biblioteket skal fortsatt være treffstedet for alle som bor her. Årsmelding 2008 - Utsira kommune 16
 17. 17. Teknisk etat v Teknisk leder Rolf Skare Mål for 2008: Hovedmål for etaten • Yte kvalitetsmessig service til befolkningen med få • Innenfor vedtatte rammer yte Utsiras befolkning eller ingen avvik. fullgod service og kvalitet i de tjenester som etaten • Systematisk oppfølging av ”Drifts- og utfører, herunder også tjenester som er regulert vedlikeholdsplaner” for kommunale bygg og gjennom lovverk med tilhørende forskrifter. anlegg, slik at man unngår store kostnader og avvik som vil gå ut over den daglige drift på de kommunale • Gjennom samarbeid og dialog med andre bygg. • Oppfølging og utbedring av pålegg gitt i forbindelse kommune og offentlige instanser eller private virksomheter å tilstrebe at de tjenester som blir med lovpålagt brannsyn. levert inneholder et høyt kvalitetsmessig nivå. Utførte arbeidsoppgaver i 2008: Utskifting av PCB holdig lysarmaturer skolen • Internt være en viktig serviceenhet for andre Nytt verksted, pauserom, garderobe, dusj teknisk etat kommunale etater når det gjelder tekniske Allrommet Siratun, akustikktiltak oppgaver og vaktmestertjenester. Utskifting av rørkonsoller kummer, vannledningsnett Vegutbedring FV 911, avløpsnett Sørevågen • Innarbeide rutiner som medfører en forutsigbar Vegutbedring kommunal veg Kvalvik - Klovning og planmessig drift av etaten. Renovering tak Gamleskolen Dusjanlegg ”Konjakken”. Oppfølging av makebytteavtale ifm. kjøp av skoletomt Regnskapsresultat 2008: Ferdigstilling ny elektrokjel Ansvar 510, 520, 530 og 550 Serviceavtaler kommunale bygg Ferdigstilling ny Miljøstasjon Budsjett: 2.728 819 Oppgrader automatikk - nye el. motorer vannverk Regnskap: 3.035 639 Tømming slamavskillere Underskudd: 265 820 Oppgradering laboratoriet helsestasjon Det negative budsjettavviket kan i hovedsak Revisjon av planer / rapportering / andre bestillinger relateres til følgende: Revidering Beredskapsplan VAR tjenester: 52 000 Revidering / utarbeidelse av ROS- analyser Revidering vannberedskapsplan Drift av transportmidler: 63 000 Nytt internkontrollsystem vannverk (skyldes uforutsette /ubudsjetterte reparasjoner) Oppfølging av tilsynsrapporter brannvern Strøm: 69 000 Plan vedlikehold kommunale bygg - kontinuerlig Lønnsposter: 69 829 Rutiner for avfallhåndtering (skyldes i hovedsak flere tilfeller av lengre Innrapportering vannverksdata 2007 sykefravær som ikke er refusjonsberettiget). Årsrapport DBS Årsmelding 2007 Havner, ansvar 600 Kostra rapportering for etaten HMS- plan/ håndbok for etaten Budsjett: 136 000 Oppfølging av pålegg gitt ifm. Mattilsynets tilsyn vannverk Regnskap: 96 516 Søknad om TS- midler for 2009 Handlingsplan / budsjett for 2009 For mer konkrete beskrivelser, jfr. etatens regnskap for 2009 Brannøvelser: 9 stk. iht. øvelsesplan fra Karmøy brann- og redningsvesen Brannutrykninger: 0 Årsmelding 2008 - Utsira kommune 17
 18. 18. Teknisk etat Ikke fullført i 2008: Opprydding søppelplass – Ikke budsjettert Revidering Trafikksikkerhetsplan Utarbeidelse av vann- og avløpskart Mål for 2009: • Oppfølging av kommuneplanens hoved- og delmål. • Oppfølging av etatens hoved- og delmål. • Yte kvalitetsmessig service til befolkningen med få eller ingen avvik. • Systematisk oppfølging av ”Drift- og vedlikeholdsplaner” for kommunale bygg og anlegg, slik at man unngår store kostnader Skifte av lysrør i Sirahallen og avvik som vil gå ut over den daglige drift på de kommunale bygg. • Oppfølging og utbedring av pålegg gitt i forbindelse med lovpålagte brannsyn. • Økt fokus på / og oppfølging av HMS- beskrivelser og rutiner. • Gode informasjonsrutiner om endring i tjenestetilbud til brukerne. Personal / kompetanseutvikling: Teknisk leder har gjennomført eksamen i ”Praktisk juss i offentlig saksbehandling” ved UIB, jfr. årsmelding for 2007. En fagarbeider har påbegynt ”Vaktmesterskolen” som er et nettbasert studie med innlevering av oppgaver og avsluttende eksamen. Bistand til Kunstprosjekt – On the Edge Ut over dette har det ikke vært gjennomført kompetansehevende tiltak i 2008. Brannøvelse med Karmøy Brannkorps Årsmelding 2007 - Utsira kommune 18
 19. 19. Barnehagen ved Barnehagestyrer Lillian Solberg Hovedmål: Arbeidsoppgaver og mål for 2007: Full barnehagedekning – plass til alle som Barnehagen skal være en barnehage der små søker barnehageplass innen gitte tidsfrister og store trives, både barn, foreldre og (15.april og 15.november) personale. Opprettholde et så godt barnehagestilbud at Plass til alle. alle barn i barnehagealder på Utsira ønsker Lære barna å forholde seg til andre plass i barnehagen. mennesker og det å fungere i en gruppe. Fokus på språk og språkutvikling Lov om barnehager: ”…gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og Resultat: aktivitetsmuligheter…..” Barnehagedriften går bra. Vi har kunnet tilby alle som har søkt om barnehageplass innen fristen, Økonomisk resultat: plass. Dette har jo vært et mål i kommunen i Som følge av merinntekter i forhold til flere år. Det at vi har fått ekstra i skjønnsmidler statstilskudd og tildelte skjønnsmidler, var har bl.a hjulpet oss til å gjøre innkjøp og også 2007 et godt år for barnehagen. En del ansettelser uten å måtte søke om ekstra midler. av merinntektene ble brukt til innkjøp av ting det var behov for, bl.a ny lekehytte, komfyr og I og med at barnetallet minket da høsten oppvaskmaskin m.m. Et lite overskudd ble begynte, pga overgang til skole og fraflytting, satt i fond til fremtidig barnehageformål. Barnehagen i media – Her har vi besøk av TV Haugaland 19 Årsmelding 2008 - Utsira kommune
 20. 20. Barnehagen Personalutvikling: gikk også bemanningen ned. En annen årsak er Barnehagen har nå fått på plass en egen også at deler av behovet for spesialpedagogisk kompetanseutviklingsplan. I fjor, og i hjelp og støtte til enkeltbarn, ble flyttet over til 2005, fikk vi øremerkede statlige midler til skolen. kompetanseheving i barnehagen. Hele personalgruppa har deltatt på kurs i løpet av året, både samlet og hver for seg. En av Det ble før sommeren søkt etter en ekstra assistentene holder fremdeles på med førskolelærer uten hell. Stillingen ble omgjort til brevkurs: pedagogisk assistent. assistentstilling, og vi fikk ansatt en assistent. Bemanningen har vært stabil, og det har vært Styrer har også begynt på videreutdanning innen Lite fravær blant personalet. Nå har også tre av spesialpedagogikk, da vi ser at dette er et stort behov i barnehagen, og problemer personalet vært trofaste i flere år, noe som en med å få kvalifisert personell. merker som positivt, både for barn og voksne. Vi har gjennom året hatt fokus på språk og Framtidige mål: språkutvikling, men ser at vi fremdeles kan Barnehageplass til alle som søker innen gitte frister Opprettholde et så godt barnehagetilbud at alle barn Utvikle og jobbe mer med dette fremover. i barnehagealder på utsira ønsker plass i barnehagen Gjøre alt vi kan for å leve opp til mål og Vi er blitt mer bevisste på den nye satsingsområder som kommer fra sentralt hold i rammeplanen, og synes innlemmingen av den forhold til barnehager blir stadig bedre. Allikevel er dette noe som Bedre tilgjengelighet på internett, få på plass en egen hjemmeside for barnehagen må tas opp med jevne mellomrom. Få på plass et godt og gjennomførbart HMS-system som favner om både barn og voksne Hjemmesidene er fremdeles ikke bra nok. En Øke antall barn i barnehagen grunn til dette er både mangel på kunnskap og tid. Samarbeidet med andre kommuner kunne også vært bedre, også her er en årsak mangel på tid. Barnehagen gjør klar til tokt. Før avreise til Vikinggarden på Avaldsnes Årsmelding 2008 - Utsira kommune 20
 21. 21. Utsira Skole Ved Rektor, Bjørn Aadnesen Utsira skole – hovedmål for undervisningen Hovedmål: Våre verdier og pedagogiske grunnsyn Formålsparagrafen i opplæringsloven 1.2 Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevene ei Vi bryr oss om alle elevene våre og vil legge til rette for tilpasset og selvstendig læring for den kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene enkelte. og føresetnadne deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god Vi vil legge vekt på: allmennkunnskap, slik at de kan bli gagnlige Å være tydelige voksne gjennom felles standarder og sjølstendige menneske i heim og samfunn. og regler. God kompetanse., godt humør, engasjement og samarbeid i arbeidet. Kunnskapsløftet: Respekt og toleranse for den enkelte og Læringsplakaten -Skolen skal: nulltoleranse mot mobbing • Gi alle elever like muligheter til å utvikle Elevsyn: sine evner og talenter individuelt og i Elevene våre er forskjellige, men de har alle samarbeid med andre samme menneskeverd, sine unike evner og • Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og egenskaper. nysgjerrighet • Stimulere elevene til å utvikle egne De trenger: læringsstrategier og evne til kritisk tenkning et stimulerende og inspirerende miljø for læring • Stimulere elevene i deres personlige klare grenser og standarder å oppleve at de mestrer noe selvstendig og utvikling og identitet, i det å utvikle gjennom samarbeid med andre etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne å ta ansvar for egen læring og egne handlinger til demokratiforståelse og demokratisk trygghet og omsorg deltakelse å bli sett og bli tatt på alvor • Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg Vår pedagogikk av utdanning og fremtidig arbeid skal kjennetegnes ved: • Fremme tilpasset opplæring og varierte • tilpasset opplæring – stasjonsbasert arbeidsmetoder undervisning som aktiv læringsmetode • Stimulere, bruke og videreutvikle den • individuelle krav til elevene • fokusering på basiskunnskapene – med spesiell enkelte lærers kompetanse • Bidra til at lærere fremstår som tydelige vekt på realfagene • Variasjon i læringsstrategier og læringsstiler ledere og som forbilder for barn og unge • bruk av moderne teknologi og læremiddel – • Sikre at det psykososiale arbeids- og etablering av vitensenter læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og • utvikle best mulige kriterier for vurdering. læring • Legge til rette for samarbeid med hjemmet Økonomisk resultat: og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen Regnskap Budsjett Rest • Legge til rette for at lokalsamfunnet blir Utsira skole 3672.847 3799.603 126.755 involvert i opplæringen på en meningsfylt Utsira Kulturskole 27.277 24.000 -3.277 måte Voksenopplæring 265.904 243.904 -22.000 SFO 197.109 232.318 35.208 De fem grunnleggende ferdigheter DKS 43.002 90.000 46.997 Elevene skal: *SUM 183.684 kunne uttrykke seg muntlig, Virksomhetens samlede økonomiske resultat for 2008 viser et mindre forbruk på ca. kunne uttrykke seg skriftlig, kr. 185 000. Overskuddet skyldes uforutsette kunne lese høyere statlige og fylkeskommunale inntekter enn kunne regne budsjettert. kunne bruke digitale verktøy . Årsmelding 2008 - Utsira kommune 21
 22. 22. Utsira Skole Arbeidsoppgaver Resultat •Grunnskoleopplæring for 1. – 10.trinn for 30 Innenfor den økonomiske rammen (1) skolen hadde tilgjengelig ble arbeidsoppgavene (3) elever skoleåret 2008/09 og målene (4) for 2008 innfridd på en •Kulturskolen tilfredsstillende måte. •Voksenopplæring. Herunder VO for 1 student • Samarbeidet med barnehagen er voksende utenfor EU/EØS, samt 3 studenter innenfor og i stadig utvikling. Mye av dette har EU/EØS området. sammenheng med prosjektet ny •SFO skole/barnehage på Utsira og samlokalisering •Den kulturelle skolesekken av disse virksomhetene i framtiden, men det dreier seg også om ulike samarbeidsprosjekt knyttet opp til TV aksjonen, jul og påske. Mål for 2008 • De ulike skoleplanene er rullert. • Systematisere de nye læreplanene og få dem • Ferdigstilling av pedagogisk plattform og integrert den lokale tilpassningen. Det har samlet virksomhetsplan for skolen. vært en stor utfordring at læreplanen ble • Skolens web sider ble ferdige i løpet av innført før det var blitt produsert lærerbøker. kalenderåret. • Utarbeide kvalitetsvurderingssystem • Innholdet i informasjonsbrosjyren for • Utvikle samarbeidet skole og barnehage skolen som årlig vil bli sendt ut før slutten av • Rullere ”Gi rom for lesing” skoleåret, • Rullere ”Strategiplan IKT ” • Stasjonsbasert undervisning er innført på 1. • Rullere ”Strategi for kompetanseutvikling i -7.trinn. Våren 2009 begynner en gradvis skolering av de ansatte på 8. – 10.trinn i grunn opplæringen” samme metoden. Gjenstår fremdeles å • Utarbeiding av plan for den kulturelle fullverdig implementere metoden på 8. – skolesekken, knyttet opp til 10.trinn. Prosess. kompetansekravene i Kunnskapsløftet. • Bærbare pc’er til alle elever på 5. – 10.trinn • Utarbeiding av egen web side for Utsira • Gjennomført forprosjekt og lagt ut skole anbudsinnbydelse til bygging av ny • Utarbeiding av en pedagogisk plattform skole, barnehage og amfi. Byggestart med en samlet virksomhetsplan for skolens mars/april 2009 arbeidsoppgaver (3) • Informasjonsbrosjyre lages og sendes ut før Hva vi ikke fikk gjort? • Det er innkjøpt nye lærerbøker på nesten skoleåret 2007/08 er ferdig samtlige trinn som setter fokus på • Fokus på ”stasjonsbasert undervisning” hovedpunktene i den nye læreplanen – (Nylund modellen, Nylund skole i Stavanger) Kunnskapsløftet, men det er ikke utarbeidet for best mulig å imøtekomme kravene i kompetansemål for elevene på Kunnskapsløftet til TILPASSET 1., 3., 5., 6., 8., og 9.trinn i de forskjellige OPPLÆRING for den enkelte elev. I løpet av fagene. Her står skolen overfor en situasjon skoleåret 2007/08 bør alle trinn i ulik grad hvor en definerer arbeidsmetoder og hvilket innhold som skal legges til hvilket benytte denne undervisningsmetoden, trinn, basert på lokal kompetanse, lokalt miljø sammen med andre metoder. Første prioritet og egne satsingsområder. Vi starter opp dette er å innføre arbeidsmetoden på 1. – 7.trinn. arbeidet neste skoleår. • Bærbare pc’er til alle elever på 5. – 10.trinn • Ikke utarbeidet kvalitetsvurderingssystem • Gjennomført forprosjekt og lagt ut anbudsinnbydelse til bygging av ny skole, Bygging av kunstverk – On the Edge barnehage og amfi. Byggestart mars/april 2009 22 Årsmelding 2008 - Utsira kommune
 23. 23. Utsira skole Hvorfor? Framtidige mål Som regel har dette sammenheng med at en ikke • Utarbeiding av lokale fagplaner med tilhørende får tid til å realisere de målene en har satt. Det kompetansemål på 1., 3., 5., 6., 8. og 9. Trinn. gjelder også i denne sammenheng. Ellers er • Hovedfokus på stasjonsbasert undervisning, som resultat- og rapporteringskrav fra undervisningsmetode på alle trinn. Kunnskapsdepartementet og • Satsing på å utvikle leseferdighetene til elevene på Utdanningsdirektoratet mer intense enn noensinne. alle trinn med spesiell vekt på å holde Dette medfører mye ekstra ”ikke-produktivt” leseferdighetene vedlikeholde, og ytterligere utvikle arbeid for både skoleledelse og lærere. dem på ungdomstrinnet. • Satsing på realfagene (Ny skole: Personalutvikling Vitensentertenkningen). Personalutvikling, som begrep, knyttes i • Innføring av kvalitetsvurderingssystem skolesammenheng ofte opp til kommunens kompetanseplan for lærere. Som igjen er en konsekvens av de mest prioriterte satsingsområdene i Kunnskapsløftet/ videre- og etterutdanning for lærere og skoleledere. For flere detaljer henvises det til kompetanseplanen. Ellers har fokus vært følgende: • Studietur til London. Den norske skole i London. Fokus på uteanlegg, rullering av virksomhets- og strategiske skoleplaner. Tilfredsstilte ikke helt de forventningene vi hadde til utbytte av besøket • Kurs på Utsira skole – ”Stasjonsbasert undervisning” ved Aud Åse Knutsen, som tidligere har arbeidet ved Nylund skole • Diverse dagskurs Utdanningsvalg(Nytt fag i Besøk av Vitensenteret på Jæren med ungdomsskolen 2008/09), svømmekurs for ansatte GPS og Sience Sirkus - Ekstremværuka i skole og barnehage m.m. . Skoleåret 2008/2009 23 Årsmelding 2008 - Utsira kommune
 24. 24. Pleie og omsorg ved Pleie- og omsorgsleder Arild Søyland HOVEDMÅL Mål: Helse- og omsorgstjenesten påUtsira skal gi • trygghet, profesjonell og nødvendig helsehjelp Videreføre det positive arbeidet som er inne i en prosses ved alle behov til beboerne på Utsira, og når som • Opplæring i organisasjonsvei og sakshåndtering helst på døgnet. • Øke fagkompetansen. Satse på hospitering og data Driftsmål: • HMS arbeid i samarbeid med Driften skal være i samsvar med gjeldende lover bedriftshelsetjenesten og regler. • Jobbe med forebygging av skader og Brukerne skal få den hjelp som er påkrevd uten å miljømessige belastninger bli fratatt muligheten til å opprettholde egne • Ombygging av lab funksjoner og være med på å ta avgjørelser som • Opprettholde andel av gjestepasienter gjelder deres livssituasjon. • Få en helhet i arkivene tilhørende etaten Brukerne skal ha et trygt og hensiktsmessig • IT-plan opphold, ut fra egne behov, fysisk, psykisk, • Lage fagutviklingsplan åndelig og sosialt. Personalet skal ha en arbeidsplass som gir Ikke oppnådde mål: trygghet, utfordringer og økt kunnskap. Samtidig IKT-plan ble ikke ferdig til nyttår men vil være på stilles det krav til god samarbeidsevne og empati plass i mars 2009. Arbeid med arkiv er fortsatt under med brukere og kollega, for å skape ett arbeid og vil bli ferdig til sommeren. utviklende og positivt miljø. Turnusprogrammet ”Min Vakt” ble sagt opp, da prisen viste seg å være høyere enn gevinsten ved å Befolkningen skal føle trygghet i forhold til innføre et slikt dataprogram beredskapssituasjonen i kommunen. Vi skal jobbe for å ha en beredskap som kan Siratun sykestue: ivareta den enkeltes behov i en akuttsituasjon. Det har vært et jevnt antall beboere gjennom året. Dette gjelder personal, kunnskap og utstyr. + - 3 Periodevis store utfordringer på det Ett godt samarbeid med legevakt, sykehus og sykepleiefaglige. Inngått ny avtale med Haugesund andre instanser som kan avhjelpe oss ved behov. kommune om leie av inntil 3 gjesteplasser. Det har sørget for inntekter og faglige utfordringer for Fysioterapi tjenesten i kommunen skal dekke personalet. Men uten spesiell opplæring fra andre brukernes behov for veiledning og hjelp i samarbeidsparter. Personalgruppen har vært stabil situasjoner der det er behov for opptrening, siste halvår av 2008. vedlikeholdstrening og lignende. I august kom Helsetilsynet på varslet tilsyn. Et avvik fremkom innen akuttmedisinsk helsetjeneste. Arbeid Økonomi – budsjett og regnskap med å lukke avvik ble gjennomført i løpet av høsten Regnskapet for helse viser et underforbruk på 2008 i samarbeid med fastlegen, og er godkjent av kr.65.000.- i forhold til budsjett. Det skyldes Helsetilsynet. Det ble på samme tid opprettet skriftlig inntekter for gjestepasienter og overføringer avtale med fastlegen. grunnet sykefravær. 24 Årsmelding 2008 - Utsira kommune

×