Endringer i ny utlendingslov -
Familieinnvandring
Gry Sørlie, rådgiver, UDI

                 8. desem...
Strengere regler for familieinnvandring
- styrking av barns rettigheter


1. Hva er endret i underholdskravet?

2. Krav om...
Oppsummering om underholdskravet

• Oppfylles som hovedregel av referansepersonen

• Krav til fremtidig og tidligere innte...
Aktuelle hjemler


Utlendingsloven § 58, jf utlendingsforskriften §§ 10-8 til
  10-11
                ...
Kravet til inntekt i framtiden

Kan sikres av søkeren når:

•  Søkeren arbeider lovlig i Norge

•  Referansepersonen er ...
Økonomisk garanti

Skriftlig erklæring fra referansepersonens ektefelle eller
samboer


Kan godtas blant annet når
 søker...
Ikke krav om underhold når

•  Referansepersonen har beskyttelse eller kollektiv beskyttelse.
   – For ektefeller, må e...
Fellesvilkår og unntak

De tre første gruppene:
- Søknaden må være levert senest
 ett år etter at referansepersonen
 fik...
Ikke krav om underhold når:

•  Referansepersonen er barn under 18 år

•  Søkeren er barn under 15 år og uten omsorgsper...
Det stilles ikke krav om tidligere inntekt

 • Hvis referansepersonen er
  – norsk, nordisk

  eller
  – har permane...
Det stilles ikke krav om tidligere inntekt

Hvis referansepersonen har
• avtjent militærtjeneste eller siviltjeneste

• ha...
Det stilles ikke krav om tidligere inntekt


• Referansepersonen har
 tillatelse som faglært
 (kompetanse) eller spesial...
Dokumentasjon på underhold

• Arbeidsinntekt
  – arbeidskontrakt
  – lønnsslipper for de siste tre måneder
  – siste år...
Dokumentasjon på underhold

• Introduksjonsstønad:
  – Vedtak fra kommunen
  – Varighet og utskrift fra utbetaling de si...
Vilkår og unntak

Referansepersonen kan ikke ha mottatt økonomisk stønad
eller kvalifiseringsstønad de siste 12 månedene f...
Unntak fra underholdskravet

Særlig sterke menneskelige hensyn

• Bestemmelsen praktiseres strengt

• Sentralt moment om d...
4-årskravet for familieetablering

Aktuelle hjemler

•  Utlendingsloven §§ 40a, 41 og 48
•  Utlendingsforskriften § 9-1
...
4-årskravet for familieetablering

Krav om at referansepersonen må ha 4 års arbeid eller
 utdanning i Norge for at søkere...
4-årskravet gjelder når referansen har

•  beskyttelse

•  overføringsflyktning

•  kollektiv beskyttelse

•  permanen...
Unntak fra 4-årskravet


• Ekteskapet var inngått, eller partene har unnfanget barn,
 før tidspunktet for referanseperson...
Arbeid og utdanning


•  Inntektsgivende arbeid

•  Grunnskole

•  Videregående opplæring

•  Universitet og høgskole
...
Arbeid og utdanning

• Introduksjonsprogram

• Kvalifiseringsprogram

• Kvalifiseringstiltak som har et innhold som kan li...
Arbeid og utdanning


• Omsorg for barn i en periode på 46 uker etter en fødsel
 eller adopsjon når referansepersonen har...
Unntak fra 4-årskravet


• Referansepersonen har fylt 67 år

• Særlige grunner
  – hensynet til familiens enhet


Det er ...
Overgangsregel


• 4-års kravet gjelder ikke for søknader om førstegangs
 tillatelse som er levert før bestemmelsene trer...
Barnekonvensjonen artikkel 12 sier

• Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter
 skal garanteres rett til å fr...
Barnets beste

•  Å ta hensyn til barnets beste i
  utlendingssaker har lenge vært en del
  av internasjonale forplik...
Barns rett til å bli hørt

•  Ubetinget rett for barn over 7
  år til å bli informert og
  anledning til å bli hørt

...
Barns rett til å bli hørt

UDI skal vise i vedtaket hvordan barnets rett til bli hørt har
 blitt ivaretatt.

Dersom barne...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NyLov Familieinnvandring

1,316 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NyLov Familieinnvandring

 1. 1. Endringer i ny utlendingslov - Familieinnvandring Gry Sørlie, rådgiver, UDI 8. desember 2009
 2. 2. Strengere regler for familieinnvandring - styrking av barns rettigheter 1. Hva er endret i underholdskravet? 2. Krav om 4 års arbeid eller utdanning for referansepersonen. 3. Hvordan tar vi hensyn til barnas rettigheter ved søknader om familieinnvandring 2
 3. 3. Oppsummering om underholdskravet • Oppfylles som hovedregel av referansepersonen • Krav til fremtidig og tidligere inntekt • Referansepersonen kan ikke ha mottatt penger fra sosialkontoret • Gjelder i utgangspunktet for de fleste søkere • Noen typer inntekter er ikke lenger relevante som dokumentasjon 3
 4. 4. Aktuelle hjemler Utlendingsloven § 58, jf utlendingsforskriften §§ 10-8 til 10-11 4
 5. 5. Kravet til inntekt i framtiden Kan sikres av søkeren når: • Søkeren arbeider lovlig i Norge • Referansepersonen er student og – har opptjent minst 60 studiepoeng – tar fagskoleutdanning og har gjennomført minst ett studieår Begge må ha fylt 23 år 5
 6. 6. Økonomisk garanti Skriftlig erklæring fra referansepersonens ektefelle eller samboer Kan godtas blant annet når søkeren er: • Barn med én forelder i Norge • Enslig eldre forelder • Foreldre på kortidsbesøk 6
 7. 7. Ikke krav om underhold når • Referansepersonen har beskyttelse eller kollektiv beskyttelse. – For ektefeller, må ekteskapet ha vært inngått før referansepersonen reiste inn i Norge. • Søkeren er barn og referansepersonen er offer for menneskehandel. • Referansepersonen har permanent oppholdstillatelse på grunnlag som nevnt i de to første kulepunktene. 7
 8. 8. Fellesvilkår og unntak De tre første gruppene: - Søknaden må være levert senest ett år etter at referansepersonen fikk oppholdstillatelse Unntak: - Hvis forhold som ligger utenfor søkerens kontroll gjorde at han eller hun ble forhindret fra å levere søknaden tidligere 8
 9. 9. Ikke krav om underhold når: • Referansepersonen er barn under 18 år • Søkeren er barn under 15 år og uten omsorgspersoner i hjemlandet 9
 10. 10. Det stilles ikke krav om tidligere inntekt • Hvis referansepersonen er – norsk, nordisk eller – har permanent oppholdstillatelse OG – er student og har opptjent minst 60 studiepoeng eller tar fagskoleutdanning og har gjennomført minst ett års normert studietid. 10
 11. 11. Det stilles ikke krav om tidligere inntekt Hvis referansepersonen har • avtjent militærtjeneste eller siviltjeneste • hatt en ligningsregistrert nettoformue på over 1 million kr ved de to siste ligningsoppgjørene, og er over 23 år • mottatt alderspensjon eller uførepensjon i den aktuelle perioden 11
 12. 12. Det stilles ikke krav om tidligere inntekt • Referansepersonen har tillatelse som faglært (kompetanse) eller spesialist (lønnstilbud) • Referansepersonen har en oppholdstillatelse for studier og for vitenskapelig, religiøst eller kulturelt formål oa som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse 12
 13. 13. Dokumentasjon på underhold • Arbeidsinntekt – arbeidskontrakt – lønnsslipper for de siste tre måneder – siste års ligningsattest • Trygd og andre periodiske ytelser – attest fra rett myndighet – må være varig 13
 14. 14. Dokumentasjon på underhold • Introduksjonsstønad: – Vedtak fra kommunen – Varighet og utskrift fra utbetaling de siste tre måneder • Studielån eller -stipend 14
 15. 15. Vilkår og unntak Referansepersonen kan ikke ha mottatt økonomisk stønad eller kvalifiseringsstønad de siste 12 månedene før tillatelse Unntak: • Stønaden er utbetalt i påvente av trygdeytelser eller bostøtte • Stønaden er utbetalt til en utlending som har mottatt stønad etter introduksjonsloven 15
 16. 16. Unntak fra underholdskravet Særlig sterke menneskelige hensyn • Bestemmelsen praktiseres strengt • Sentralt moment om det er mulig for familien å etablere seg, eller gjenforenes, i hjemlandet • Hensynet til barn 16
 17. 17. 4-årskravet for familieetablering Aktuelle hjemler • Utlendingsloven §§ 40a, 41 og 48 • Utlendingsforskriften § 9-1 • Utlendingsforskriften § 10-23 • Utlendingsforskriften § 20-10B (overgangsregel)
 18. 18. 4-årskravet for familieetablering Krav om at referansepersonen må ha 4 års arbeid eller utdanning i Norge for at søkeren skal ha rett til familieetablering Søker er: • Ektefelle • Samboer (ikke for samboere som har bodd sammen i over to år) • Forlovede 18
 19. 19. 4-årskravet gjelder når referansen har • beskyttelse • overføringsflyktning • kollektiv beskyttelse • permanent oppholdstillatelse som flyktning • oppholdstillatelse som familiemedlem • oppholdstillatelse etter sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge 19
 20. 20. Unntak fra 4-årskravet • Ekteskapet var inngått, eller partene har unnfanget barn, før tidspunktet for referansepersonens innreise i Norge • Partene har inngått ekteskap, eller unnfanget barn, i Norge mens begge har hatt oppholdstillatelse 20
 21. 21. Arbeid og utdanning • Inntektsgivende arbeid • Grunnskole • Videregående opplæring • Universitet og høgskole 21
 22. 22. Arbeid og utdanning • Introduksjonsprogram • Kvalifiseringsprogram • Kvalifiseringstiltak som har et innhold som kan likestilles med aktivitetene som er nevnt over 22
 23. 23. Arbeid og utdanning • Omsorg for barn i en periode på 46 uker etter en fødsel eller adopsjon når referansepersonen har opptjent rett til foreldrepenger • Perioder hvor referansepersonen mottar sykepenger, uførepensjon eller alderspensjon etter folketrygdloven regnes som arbeid. 23
 24. 24. Unntak fra 4-årskravet • Referansepersonen har fylt 67 år • Særlige grunner – hensynet til familiens enhet Det er ikke krav om fire års arbeid eller utdanning ved søknad om fornyelse 24
 25. 25. Overgangsregel • 4-års kravet gjelder ikke for søknader om førstegangs tillatelse som er levert før bestemmelsene trer i kraft, 01.01.2010 25
 26. 26. Barnekonvensjonen artikkel 12 sier • Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal garanteres rett til å fritt gi uttrykk for disse i alle forhold som vedrører barnet. Synspunktene skal tillegges behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. • Barn skal særlig gis anledning til å bli hørt i saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant og på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.
 27. 27. Barnets beste • Å ta hensyn til barnets beste i utlendingssaker har lenge vært en del av internasjonale forpliktelser Norge er bundet av. I den nye utlendingsloven er barns behov blitt mer synliggjort. • Barns rettigheter er mer styrket.
 28. 28. Barns rett til å bli hørt • Ubetinget rett for barn over 7 år til å bli informert og anledning til å bli hørt • Gjelder også yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter • Tilbud om samtale med barn i visse typer saker om familiegjenforening
 29. 29. Barns rett til å bli hørt UDI skal vise i vedtaket hvordan barnets rett til bli hørt har blitt ivaretatt. Dersom barnet har kommet med synspunkter må det - vises i vedtaket hvordan disse har kommet til uttrykk - vises hvilken betydning dette har hatt for vedtaket

×