Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง

12,213 views

Published on

รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง

  1. 1. (1) บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง ผู้ศึกษา นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง หน่วยงานที่สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีที่ศึกษา 2557 รายงานการพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อพัฒนาคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียงให้มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 2)เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3)เพื่อศึกษา ความสามารถการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4)เพื่อศึกษาผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5)เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติการนิเทศสถานศึกษาแบบอย่างการจัด กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนของรัฐที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 7 โรงเรียน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 7 คน ครู จานวน 23 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) คู่มือการนิเทศการพัฒนา สถานศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง 2)แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 3)แบบสอบถามการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4)แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5)แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่ สถานศึกษาพอเพียง 6)ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการเรื่องสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการบริหาร จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจาปี 2556 7)แบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการนิเทศ แบบ PIDRE สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X )ค่าส่วนเบี่ยงแบน มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 1. ผลการหาค่าประสิทธิภาพคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษาสู่ถานศึกษาพอเพียง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.42/82.17 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้แสดงว่าคู่มือการนิเทศ การพัฒนาสถานศึกษาสู่ถานศึกษาพอเพียง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 2. ผลการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. 2. (1) ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยรวมร้อยละ 89.50 รายบุคคลอยู่ระหว่างร้อยละ 80.00 -100 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4. ครูมีความสามารถการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 5. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อคู่มือการนิเทศการพัฒนาสถานศึกษา สู่สถานศึกษาพอเพียง โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 6. ผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจาปี 2556 ทุกโรงเรียนผ่าน การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาพอเพียง 7. ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการนิเทศแบบ PIDRE โดยรวมอยู่ ในระดับมาก

×