รายงานผลการดำเนินงาน

3,314 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,251
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานผลการดำเนินงาน

 1. 1. 1 รายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2555
 2. 2. 2 คานา การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นภารกิจสาคัญของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการการศึกษา ที่จะช่วยส่งเสริม พัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี คณะศึก ษานิ เ ทศก์ ร่วมกั บ เครือข่ายพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา ทั้ ง 9เครือข่าย ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การอบรม ประชุม สัมมนา นิเทศทางตรง นิเทศทางไกล ด้วยสื่อต่างๆ และการเยี่ยมนิเทศ โดยมีแผนปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา เอกสารรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ2555 เล่ม นี้ เป็นการสรุป ให้เ ห็นสภาพข้อมูลพื้ นฐาน กระบวนการท างานและผลที่ เกิดกั บนักเรียน อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการนิเทศและการจัดการศึกษาครั้งต่อไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 3. 3. 3 สารบัญ หน้าส่วนที่ 1 บทนา สภาพทั่วไป...................................................................................................... 1 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา.............................................................................. 2ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2555........................................................................................... 10 กลยุทธ์ที่ 1 11 1.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์………………………… 12 2. .โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก................................... 13 3. .โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์....... 14 4. .โครงการสร้างความเข็มแข็งในการเตรียมคนไปสู่ประชาคมอาเซียน............. 16 5. โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551………………………………………………………………………………. 17 6. โครงการประชุมปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551........................................ 18 7. โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2554................................................................................. 20 8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ............................................ 21 9.โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่ ........................................................... 23 10. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3……………………………………………………………… 24 11. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6……………………………………………………………… 27 12. โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาผูเ้ รียนตามแนวการ ปฏิรูปการศึกษา......................................................................................... 30 13. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน…………………………………………………………………………………. 32
 4. 4. 414. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน....................................................................................................... 3315.โครงการเครือข่ายพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ICT)……………………………………………………………… ่ 3516. โครงการการศึกษาเพือการมีงานทา............................................................. ่ 4017. โครงการการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณภาพครู……………………………………………………………………………………………… 4118. โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในสถานศึกษา........................................... 42กลยุทธ์ที่ 2 431. โครงการประเมินสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี2555 โดยผู้ประเมินของสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1................. ่ 442. โครงการประเมินสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี2555 โดยผู้ประเมินของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน................................ 463. โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ........................ 484. โครงการการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์.................................................................. 49กลยุทธ์ที่ 3 ……………………………………………………………………………………… 511. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม………………………………… 522. โครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม..................................................... 53กลยุทธ์ที่ 5…………………………………………………………………………………………….. 541.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................................................................... 552. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา................................................................................ 57โครงการอื่น ๆ…………………………………………………………………………………………. 58การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน......... 59คณะผู้จัดทา........................................................................................................ 61
 5. 5. 5 ส่วนที่ 1_____________________________________________________________________________ บทนาสภาพทั่วไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือ ง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นอาคารที่ ใช้ประโยชน์ร่วมกั นรวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ สานัก บริห ารยุท ธศาสตร์และบูรณาการการศึก ษาที่ 6 สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้พื้นที่บริเวณชั้นที่ 4 ชั้นที่ 6 (บางส่วน) และชั้นที่ 7 เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงาน ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการอันจะส่งผลถึงการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการพัฒนาระบบเครือข่ายทั้ง Intranet และ Internet ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงานและสถานศึก ษา มีก ารจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 (AOC)เพื่อรวบรวมและจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นตัวชี้วัดสภาวะการศึกษาปัจจุบันของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทาดัชนีการศึกษานาเสนอบน Website และเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติก ารส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน (DOC) ตลอดจนนาข้อมูล สารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่ งเน้นการเสริมสร้างความเข็ม แข็ง ให้กับ สถานศึก ษา การจัดให้มีเครือข่ ายโรงเรียนเพื่ อ พั ฒ นาคุณภาพการศึ ก ษา 9 เครือข่าย จัดให้ มี ศึก ษานิเ ทศก์ เ ป็นที่ ป รึก ษาเครือข่า ยและรับผิดชอบในการนิเทศ ประสานงาน ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในแต่ละเครือข่ายเป็นรายโรงเรียน นอกจากนั้นได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ทุ ก เครื อ ข่ า ยจั ด ท าโครงการที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาตามความต้ อ งการจ าเป็ น ของแต่ละเครือข่าย สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ การสนับ สนุนด้านงบประมาณและวิชาการในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่มีเป้าหมายในการให้บริการแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนในสังกัดเท่านั้น
 6. 6. 6ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ด้านปริมาณตารางที่ 1 จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับและสังกัด ปีการศึกษา 2555 ระดับการศึกษา สังกัด สพฐ. สังกัด สช. รวมก่อนประถมศึกษา 7,042 2,519 9,561ประถมศึกษา 22,128 4,740 26,868มัธยมศึกษาตอนต้น 3,631 2,938 6,569มัธยมศึกษาตอนปลาย- สายสามัญ - 1,390 1,390- สายอาชีพ - - -- ปวช. - 2,462 2,462- ปวส. 711 711 รวม 32,801 14,760 47,561ตารางที่ 2 จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2555 จาแนกรายอาเภอ และสังกัด สังกัด สพฐ. สังกัด สช. ที่ อาเภอ โรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียน ครู นักเรียน 1 เมืองราชบุรี 49 706 10,898 10 661 14,031 2 ปากท่อ 47 357 5,668 1 30 317 3 จอมบึง 40 365 6,925 - - - 4 วัดเพลง 7 54 672 1 18 412 5 สวนผึ้ง 21 253 5,814 - - - 6 บ้านคา 18 149 2,824 - - - รวม 182 1,884 32,801 12 709 14,760 หมายเหตุ - โรงเรียนสังกัด สพฐ. นับรวมโรงเรียนสาขา 2 โรงเรียน - จานวนครูนับตาม จ.18
 7. 7. 7ตารางที่ 3 จานวนนักเรียนต่อครู จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2555 ที่ อาเภอ จานวนนักเรียน จานวนครู นร. : ครู 1 เมืองราชบุรี 10,898 706 15 : 1 2 ปากท่อ 5,668 357 16 : 1 3 จอมบึง 6,925 365 19 : 1 4 วัดเพลง 672 54 12 : 1 5 สวนผึ้ง 5,814 253 23 : 1 6 บ้านคา 2,824 149 19 : 1 รวม 32,801 1,884 17 : 1ตารางที่ 4 จานวนนักเรียนต่อห้อง จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2555 ที่ อาเภอ จานวนนักเรียน จานวนห้อง นร. : ห้อง 1 เมืองราชบุรี 10,898 484 23 : 1 2 ปากท่อ 5,668 390 15 : 1 3 จอมบึง 6,925 378 18 : 1 4 วัดเพลง 672 79 9 :1 5 สวนผึ้ง 5,814 174 33 : 1 6 บ้านคา 2,824 339 8 :1 รวม 32,801 1,844 18 : 1ตารางที่ 5 จานวนโรงเรียน นักเรียนและครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ปีการศึกษา 2555 ที่ โรงเรียน ตาบล นักเรียน ครู โทรศัพท์ 1 เทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร หน้าเมือง 638 34 (032) 337247 2 เทศบาล 2 วัดช่องลม หน้าเมือง 953 43 (032) 337265 3 เทศบาล 3 เทศบาลสงเคราะห์ หน้าเมือง 670 44 (032) 337365 4 เทศบาล 4 วัดมหาธาตุ หน้าเมือง 860 58 (032) 337465 5 เทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภักดี หน้าเมือง 1,382 55 (032) 338604
 8. 8. 8ตารางที่ 6 จานวนโรงเรียน นักเรียน และครู สังกัด ตชด. ปีการศึกษา 2555 ที่ โรงเรียน ตาบล นักเรียน ครู โทรศัพท์ 1 บ้านถ้าหิน สวนผึ้ง 196 11 (032) 711286 2 ตะโกปิดทอง สวนผึ้ง 180 8 (032) 711722 รวม 376 19ตารางที่ 7 จานวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2555 สังกัด ในสังกัด นอกสังกัด สพฐ. สช. สกอ. สอศ. สานัก เทศบาล ตชด. รวม ระดับที่เปิดสอน พุทธ ก่อนประถมศึกษา 1 1 ก่อนประถม -ประถม 153 3 2 158 ก่อนประถม - ม.ต้น 29 3 4 36 ก่อนประถม – ม.ปลาย 2 1 3 ประถม – ม.ปลาย ม.ต้นระดับเดียว 1 1 2 ม. ต้น – ม.ปลาย ระดับอาชีวศึกษา 3 3 6 ระดับปริญญาตรี 1 1 รวม 182 12 2 3 1 5 2 207 หมายเหตุ สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับรวมโรงเรียนสาขา 2 โรงเรียน
 9. 9. 9 ด้านคุณภาพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วน สูงกว่า/ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน ต่ากว่า คะแนนเฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย มาตรฐาน มาตรฐาน ภาษาไทย 50.04 15.01 51.59 14.53 1.55 สังคมศึกษา 52.22 15.17 53.77 14.38 1.55 ภาษาอังกฤษ 38.37 17.77 42.86 18.16 4.49 คณิตศาสตร์ 52.40 19.81 55.95 19.53 3.55 วิทยาศาสตร์ 40.82 13.79 41.71 13.49 0.89 สุขศึกษา 58.87 14.76 60.28 15.12 1.41 ศิลปะ 46.75 15.89 49.17 16.04 2.42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55.38 17.71 58.05 17.82 2.67ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ่ ที่ กลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ + เพิ่ม หมายเหตุ ปี กศ. 2553 ปี กศ. 2554 - ลด 1 ภาษาไทย 32.01 51.59 19.58 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.18 53.77 4.59 3 ภาษาอังกฤษ 26.50 42.86 16.36 4 คณิตศาสตร์ 38.75 55.95 17.20 5 วิทยาศาสตร์ 40.80 41.71 0.91 6 สุขศึกษาและพลศึกษา 52.38 60.28 7.90 7 ศิลปะ 43.78 49.17 5.39 8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 54.47 58.05 3.58
 10. 10. 10ตารางที่ 10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2554 วิชา จานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D ภาษาไทย 3,656 100 51.59 14.53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3,656 100 53.77 14.38 ภาษาอังกฤษ 3,656 100 42.86 18.16 คณิตศาสตร์ 3,656 100 55.95 19.53 วิทยาศาสตร์ 3,656 100 41.71 13.49 สุขศึกษาและพลศึกษา 3,656 100 60.28 15.12 ศิลปะ 3,656 100 49.17 16.04 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3,656 100 58.05 17.822. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน สูงกว่า/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ย มาตรฐาน เฉลี่ย มาตรฐาน ต่ากว่า ภาษาไทย 48.11 13.02 50.49 11.34 2.38 สังคมศึกษา 42.73 11.11 44.91 11.63 2.18 ภาษาอังกฤษ 30.49 10.79 33.91 11.17 3.42 คณิตศาสตร์ 32.08 11.33 35.26 10.13 3.18 วิทยาศาสตร์ 32.19 11.63 37.39 11.21 5.20 สุขศึกษา 50.87 10.62 53.00 11.88 1.84 ศิลปะ 43.50 11.02 44.88 11.59 1.38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 47.29 13.29 50.51 13.79 3.22
 11. 11. 11ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ต่ากว่า ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ภาษาไทย 44.91 50.49 5.58 สังคมศึกษา 43.83 44.91 1.08 ภาษาอังกฤษ 18.26 33.91 15.65 คณิตศาสตร์ 27.04 35.26 8.22 วิทยาศาสตร์ 31.13 37.39 6.26 สุขศึกษา 74.56 53.00 -21.56 ศิลปะ 29.09 44.88 15.79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 49.24 50.51 1.27ตารางที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2554 วิชา จานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D ภาษาไทย 1,006 100 50.49 11.34 สังคมศึกษา 1,007 100 44.91 11.63 ภาษาอังกฤษ 1,006 100 33.91 11.17 คณิตศาสตร์ 1,006 100 35.26 10.13 วิทยาศาสตร์ 1007 100 37.39 11.21 สุขศึกษา 1007 100 53.00 11.88 ศิลปะ 1007 100 44.88 11.59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1007 100 50.51 13.79
 12. 12. 12ตารางที่ 14 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเ้ รียน ปีการศึกษา 2554 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรเี ขต 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ กลุ่มสาระการ จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน เรียนรู้ นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 1 ภาษาไทย 3820 17.40 5.43 58.00 31.19 12.46 35.10 52.43 2 คณิตศาสตร์ 3820 15.66 6.11 52.20 39.03 23.74 47.70 28.56 3 วิทยาศาสตร์ 3820 12.75 5.04 42.51 39.50 35.58 50.37 14.06 รวม/เฉลี่ย 3820 15.27 16.58 50.90 36.57 23.93 44.39 31.68ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ + เพิ่ม หมายเหตุ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 - ลด 1 ภาษาไทย 52.65 58.00 5.35 2 คณิตศาสตร์ 54.44 52.20 -2.24 3 วิทยาศาสตร์ 52.32 42.51 -9.81 เฉลี่ย 53.14 50.90 -2.24ตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ กลุ่มสาระการ จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน เรียนรู้ นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุ พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ ง 1 ภาษาไทย 1027 23.70 5.05 47.40 22.25 27.55 62.10 10.35 2 คณิตศาสตร์ 1027 16.69 4.09 33.37 26.69 26.19 68.38 5.44 3 วิทยาศาสตร์ 1027 20.02 4.69 40.03 24.98 21.80 67.11 11.09 4 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 1027 14.89 3.58 29.78 24.32 76.62 23.38 0.00 5 ภาษาต่าง ประเทศ 1027 15.42 4.57 30.84 31.09 53.31 39.51 7.18
 13. 13. 13สภาพการบริหารและการจัดการเครือข่ายคุณภาพการศึกษา สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ก าหนดรูป แบบการบริห ารจัดการศึก ษารูป แบบศูน ย์ เ ครือ ข่ ายโรงเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาโดยเน้น การมี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุ ณภาพการจัดการศึกษา จานวน 9 เครือข่าย ดังนี้ จานวนโรงเรียน อาเภอ เครือข่าย /โรงเรียนศูนย์เครือข่าย ในเครือข่าย อาเภอเมืองราชบุรี 1. วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 21 และอาเภอวัดเพลง 2. อนุบาลราชบุรี 20 3. วัดพิกุลทอง 23 อาเภอปากท่อ 4. อนุบาลปากท่อ 24 5. บ้านห้วยยางโทน 24 อาเภอจอมบึง 6. อนุบาลจอมบึง 22 7. บ้านทุ่งกระถิน 18 อาเภอสวนผึง ้ 8. อนุบาลสวนผึ้ง 21 อาเภอบ้านคา 9. บ้านลาพระ 18
 14. 14. 14 ส่วนที่ 2_____________________________________________________________________________ ผลการดาเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2555 ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 โดยกลุ่ม นิเ ทศ ติด ตามและประเมิ น ผลการจัดการศึกษา ได้ดาเนินงานตามกรอบนโยบายและประเด็นที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการกาหนด โดยใช้แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2555 ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ์การติดตามผลการดาเนินงาน ของสานักติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเครื่องมื อในการบริห ารและจัดการศึก ษา มี เ ป้าหมายส าคัญ คือ ผู้เ รียนทุ ก คนได้รับ โอกาสในการศึก ษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ตรงตามศักยภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ในส่วนของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
 15. 15. 15 กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
 16. 16. 16โครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 2. นางพันธ์ประภา พูนสิน 3. นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา 4. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา......................................................................................................................................................................................1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และส่งเสริมให้นกเรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ัเพื่อสร้างสรรค์สงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ ิ่ 1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นกเรียนได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพส่งเข้าประกวด ัคัดเลือกในเวทีต่างๆ2. กิจกรรมสาคัญ 2.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ค่ายนวัตกรน้อยเพือการใช้เทคโนโลยีโดยใส่ใจสิงแวดล้อม) ่ ่ 2.2 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3. ผลการดาเนินงาน 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(ค่ายนวัตกรน้อยเพือการใช้เทคโนโลยีโดยใส่ใจสิงแวดล้อม) ให้แก่ครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ่ ่จานวน 29 โรงเรียน ครู จานวน 29 คน นักเรียน จานวน 58 คน และครูในระดับชั้นประถมศึกษา จานวน 3 คน 3.1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ได้รบการอบรมมีผลงานสิงประดิษฐ์ทมีคุณภาพในการส่งเข้าประกวด ั ่ ี่ 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียน ครู มีความรู้ และทักษะด้านการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ 3.2.2 ผลงานสิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ทส่งเข้าประกวดในเวทีต่างๆ มีคุณภาพและได้รับรางวัล ่ ี่มากขึ้น4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 1. ควรเพิ่มเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สงประดิษฐ์ ิ่ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นกเรียนสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้มากขึ้น ั 2. จัดสรรงบประมาณเพือส่งเสริมการสร้างสิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กบโรงเรียนเพื่อให้ ่ ่ ัมีศักยภาพในการสร้างผลงานสิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ ่
 17. 17. 17โครงการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กสนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายวิรัช ตันตระกูล 2.นางพันธ์ประภา พูนสิน 3. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 4. นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง 5.นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 6.นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง 7. นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา....................................................................................................................................................................................1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 1.2 เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพ ้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2. กิจกรรมสาคัญ 2.1 ประชุมคณะทางานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพือจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ ่ 2.2. อบรมเชิงปฏิบัตการครูจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ิ 2.3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 2.4 รายงานผลการดาเนินงาน3. ผลการดาเนินงาน 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ่จานวนร้อยละ 100 มีระบบการบริหารจัดการที่ดมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพ ี ้ได้มาตรฐาน 3.1.2 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดร้อยละ 100 สามารถจัด กิจกรรมการเรียนรูที่ดีมีประสิทธิภาพ ้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีรปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมได้มาตรฐาน และมี ูประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.2.2 นักเรียนในโรงเรียนขาดเล็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ไม่มี)
 18. 18. 18โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อ 1ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 2. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา....................................................................................................................................................................................1.วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นักเรียนทุกชั้นทุกโรงเรียนให้สูงขึ้น 1.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มประสิทธิภาพ ีนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2. กิจกรรมที่สาคัญ 2.1 ประชุมปฏิบัตการคณะทางานของเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผสอนคณิตศาสตร์ ิ ู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์จากผลการประเมินการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ชั้น ป.3 , O – NET ชั้น ป.6 และ ม.3 2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัตการครูผสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้วยระบบสื่อทางไกล ETV ตาม ิ ู้หลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาหนดให้ ใช้เวลา 3 วัน วันที่ 17 – 19 กันยายน 2555 2.3 โรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนตามจุดเน้น และนิเทศติดตามผล3. ผลการดาเนินงาน 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร้อยละ 100สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทเี่ น้นทักษะกระบวนการ พัฒนาผูเ้ รียนตามจุดเน้นได้ 3.1.2 ครูผสอนร้อยละ 100 มีผลงาน นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ู้และคณิตศาสตร์ 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้ คุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3.2.2 ครูผู้สอนมีผลงาน นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีผลงาน/ โครงงานที่หลากหลายตามที่นกเรียนสนใจ ั4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 19. 19. 194.1 ควรสนับสนุนการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอน4.2 ควรมีการนิเทศติดตามการดาเนินการตามจุดเน้น โดยเฉพาะการนิเทศออนไลน์
 20. 20. 20โครงการ สร้างความเข้มแข็งในการเตรียมคนไปสู่ประชาคมอาเซียนสนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ 2. นายวิรัช ตันตระกูล 3. นางสาวสมฤดี ประเคนรีหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.................................................................................................................................................................................... 1. วัตถุประสงค์ 1.1 พัฒนาและขยายผลให้สถานศึกษาใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ ป็นอาเซียนและจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 1.3 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และมีเจตคติทอยู่ในการเป็นประชาคมอาเซียน ี่2. กิจกรรมสาคัญ 2.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมคนสูประชาคมอาเซียน โดยการจัดทาเอกสารให้ความรู้ ่เรื่องอาเซียน 2.2. อบรมครูวิชาการโรงเรียนทุกโรง 23 นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการดาเนินงานเตรียมคนสูประชาคมอาเซียน ่3. ผลการดาเนินงาน 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งใช้หลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ ป็นอาเซียน 3.1.2 ครูในสังกัดทุกคนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีเ่ ป็นอาเซียนและจัดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและมีเจตคติที่ดีในการเป็นประชาคมอาเซียน 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นอาเซียน 3.2.2 ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นอาเซียน และจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3.2.3 นักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก และมีเจตคติที่มีในการเป็นประชาคมอาเซียน4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 21. 21. 21 4.1 ไม่ควรส่งผลทีเ่ กิดขึ้นจากการดาเนินงานทั้งๆ ที่แต่หน่วยงาน/โรงเรียน อยู่ในระยะวางแผนหรือเริมดาเนินงานซึ่งต้องการเวลาทีจะปลูกฝังเจตคติหรือให้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ ่ ่ 4.2 ให้เวลาที่เหมาะสมในการดาเนินงาน วิจัย
 22. 22. 22โครงการ ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อ 1ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายวิรัช ตันตระกูล 2. นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา............................................................................................................................................................................. 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1.2 เพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผลทีสะท้อนภาพความสาเร็จในตัวผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ่ และตัวชี้วัดได้อย่างมีคุณภาพ 1.3 เพื่อปรับปรุงพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สมบูรณ์ยงขึ้น ิ่ 2. กิจกรรมสาคัญ 2.1 จัดประชุมปฏิบัตการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ครูผู้สอน ิ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 2.2 จัดประชุมปฏิบัตการปรับปรุงพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ิ 2.3 จัดพิมพ์เอกสารกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นมอบให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น 3. ผลการดาเนินงาน 3.1 ด้านปริมาณ 1) ครูผสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จานวน 135 คน สามารถสร้างและพัฒนา ู้ แบบทดสอบ เพื่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) ได้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 400 เล่ม เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา แก่ โรงเรียนทุกสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.2 ด้านคุณภาพ 1) ครูผสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อยกระดับ ู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 2) โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเหมาสมกับผู้เรียน 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมการนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให้มีความเป็นท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และการจัดการวัดการประเมินผลระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
 23. 23. 23โครงการ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อ 1ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางช่อทิพย์ อินแสน 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา...................................................................................................................................................................................1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1.2 เพื่อพัฒนากระบวนการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูผสอนและสถานศึกษา ู้ให้มีประสิทธิภาพ 1.3 เพื่อซักซ้อม ตรวจสอบวิธีการและรูปแบบการรายงานผลการประเมิน การจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้ถูกต้องเหมาะสม 1.4 เพื่อให้ครูผู้สอนและสถานศึกษานาผลการประเมินไปพัฒนานักเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ2.กิจกรรมสาคัญ 2.1 ประชุมปฏิบัติก ารพั ฒ นาการวัดและประเมิ ล ผลการศึก ษาตามหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เวลา 2 วัน วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม1 และ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) โดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 2 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิต และวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 5รวมทั้งวิธีการจัดทาเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผล 2.2 รวบรวม จัดพิมพ์ข้อสอบ จานวน 500 ข้อและรายงานผลไป สพฐ. 2.3 นิเทศ ติดตามผล3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 ครูวัดผล ครูวิชาการของโรงเรียน จานวน 45 คน สามารถวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเขียนข้อสอบกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิต และวิทยาศาสตร์ ได้ ่ 3.1.2 ครูวัดผล ครูวิชาการของโรงเรียน จานวน 45 คน สามารถจัดทาเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลได้ 3.2 ด้านคุณภาพ
 24. 24. 24 3.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3.2.2 สถานศึกษาสามารถรายงานผลการประเมิน และจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้ถูกต้อง เหมาะสม 3.2.3 ครู และสถานศึกษานาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.1 ควรจัดอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง 4.2 ควรมีการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานของครูที่ผ่านการอบรม .............................................................................
 25. 25. 25โครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อ 1ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางช่อทิพย์ อินแสน 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา.........................................................................................................................................................................1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อตรวจสอบทักษะความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านการอ่าน เขียนคิดคานวณ และผลสัมฤทธิ์ 3 กลุ่มสาระหลักคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 1.2 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ กลุมสาระ ่การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไทยและภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 25552.กิจกรรมสาคัญ 2.1 จัดทาเอกสารคู่มอการประเมิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ืสาหรับคณะกรรมการจัดสอบ คุมสอบ จานวน 200 เล่ม 2.2 จัดจ้างทาแบบทดสอบ แบบบันทึกคะแนนภาคปฏิบัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จานวน 3,834 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1,027 คน 2.3 ประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม25553. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 ดาเนินการทดสอบนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 180 โรงเรียน นักเรียน 3,834 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน29 โรงเรียน นักเรียน 1,027 คน 3.1.2 จัดทาเอกสารรายงานผลการประเมินให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รบทราบ ัชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 220 เล่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 50 เล่ม4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.1 ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้คณะกรรมการระดับสนามสอบเพื่อใช้เป็นค่าพาหนะในการเดิ นทางไปปฏิบัติงาน 4.2 ควรมีการนิเทศ ติดตามผลและนาผลการประเมินฯไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา
 26. 26. 26โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 1ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา 2.นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็งหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา............................................................................................................................. ......................................1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะทางภาษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษ 1.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรของเขตพื้นที่ให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ2.กิจกรรมสาคัญ 2.1 เขตพื้ นที่จัดกิ จกรรมอบรมครู และจัดกิจ กรรมร่วมกั บ ศูนย์ ERIC Network ในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ รวม 14 ครั้ง 2.2 เขตพื้นที่และศูนย์ ERIC Network จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านภาษาอังกฤษ จานวน 14 ครั้ง 2.3 จัดอบรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อการสอนสาหรับครู Teacher ’s kit จานวน180 โรงเรียน 2.4 จัดการประกวด Impromptu Speech 2012 ระดับเขตพื้นที่ จานวน 1 ครั้ง 2.5 จักสรรสื่อให้บุคลากรเขตพื้นที่ นาไปใช้เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ3. ผลการดาเนินงาน 3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษสาหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 300 คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวน 30 คน 3.1.2 จัดค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 600 คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวน 100 คน 3.1.3 พัฒนาบุคลากรของเขตพื้นที่ จานวน 30 คน เวลา 20 ชั่วโมง 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีความรู้ทักษะทางภาษาและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 3.2.2 ครูผู้ส อนภาษาอั ง กฤษ มี ความรู้เ รื่อง การพัฒ นาข้อสอบภาษาอัง กฤษตามมาตรฐานการเรียนรู้
 27. 27. 27 3.2.3นัก เรียนระดับชั้นประถมศึก ษาและมั ธยมศึกษามีความรู้ทั กษะทางภาษาและเจตคติที่ ดีต่อภาษาอังกฤษ 3.2.4 บุคลากรของเขตพื้นที่พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.1 ควรสนับสนุนงบประมาณและสื่อเพื่อให้เกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 4.2 ควรก าหนดมาตรการส่ ง เสริ ม และจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษอย่างเข้มข้น
 28. 28. 28โครงการ พัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่สนองกลยุทธ์สพฐ. ข้อ1ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมาโนช จันทร์แจ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 2.2 เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีของศึกษานิเทศก์ นาไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา2. กิจกรรมสาคัญ 2.1 ประชุมปฏิบัติการ จัดระบบการนิเทศ 2.2 ศึกษานิเทศก์จัดทาแผนการนิเทศที่อยู่บนฐานของการวิจัยและพัฒนา 2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ทาวิจัยพัฒนางาน 2.4 สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ3. ผลการดาเนินงาน 3.1 เชิงปริมาณ 3.1.1 ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกคนร่วมกิจกรรมการนิเทศแนวใหม่โดยวางแผนและจัดทาวิจัย แต่งานวิจัยยังไม่ประสบผลสาเร็จ 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 ศึกษานิเทศก์มีความสามารถในการทาวิจย ที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ั 3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รบการนิเทศ จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ัส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.1 ควรทาวิจัยในงานทีรับผิดชอบน่าจะทาให้ประสบผลสาเร็จ ่ 4.2 ควรลดภาระงานบริหารโครงการ และจัดอบรม จะทาให้มีเวลาพัฒนาการนิเทศมากขึ้น .............................................................................
 29. 29. 29โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชà

×