Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
F ก              PISA 2009     ก    F       (    ) F  ก          F   (  .)
หนFาตะวอยFางขFอสอบการอFานของ PISA 2009      สอบการอF นของ มาซอนโด......................................................
F                                            F F             FF F ...
F                 ˈ                         F           ก       ...
ก                                                             ...
4:     ก             F            ก ก                             ...
•        ก F                     F            ก         F F        ...
F                                              ก           F   ...
1: F    ก             F         F       F        ก       F  F        ...
F             ก          F      F           Fก  F  F         2: F    ...
3: F                 F                  F    1.   F    2.    F       ...
F              F       F F    F 3 ก F            F       F           ...
ก                                  ก                          ...
ก                    ก                     F                   ...
F               F กF              F        ก        ʾ  F        F FF  ...
3:                    ก                                        ...
: F ก F           F    F            F ก         ก               F     ...
:                               F                             ...
˂         ก             F    Fก                   ก        F      ...
˂     ก               F            F                    F        ...
F         F F ก F    •          F ˂ F    •             F ˂ F ก  FF       ...
4: ˂                     ก                      F    Fก       ก    ...
• (4A)          ก        (4B)                  F ˈ                   ...
5: ˂               ก                         F      Fก            ...
F      F                                                       ...
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Pisa2009 reading
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pisa2009 reading

2,563 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pisa2009 reading

 1. 1. F ก PISA 2009 ก F ( ) F ก F ( .)
 2. 2. หนFาตะวอยFางขFอสอบการอFานของ PISA 2009 สอบการอF นของ มาซอนโด........................................................................................................................................................ 1 แผนผะงหFองสมุด ............................................................................................................................................... 6 ความคิดเห็นของนะกเรียน .................................................................................................................................. 11 ป˂ายปรักาศในซุปเปอรFมารFเก็ต ........................................................................................................................ 17 มอเตอรFไซคF .................................................................................................................................................... 23 การแปรงฟˆนของคุณ ......................................................................................................................................... 26 บอลลูน ........................................................................................................................................................... 29 ตึกสูง .............................................................................................................................................................. 34 ปรักาศเรื่องการบริจาคโลหิต ........................................................................................................................... 39 คนขี้เหนียวกะบทองคํา ....................................................................................................................................... 42 ปรัชาธิปไตยในเอเธนสF ................................................................................................................................... 46 ปลายทางที่บะวโนส ไอเรส ................................................................................................................................. 52 เสFนทางเดินสํารวจในแอฟริกา ........................................................................................................................... 59 รถไฟใตFดิน ...................................................................................................................................................... 66 ความปลอดภะยของโทรศะพทFมือถือ ..................................................................................................................... 72 จุดหนึ่งนะ้นของลัครเวที .................................................................................................................................... 78 การทํางานทางไกล........................................................................................................................................... 84
 3. 3. F F F FF F F F F ก ก F ก ˂ ก ˆˉ F ก ก F F ก F ก ก F ก ก F ʾ F F F F ˈ F ก ˆ F ก F F ก F กกก ˈ F F F F ˈ F F F ก กF ก ก F ก ก F F ก F ก F ก กF ʾ F F F ก F ก F F ˈ F ˈ F F F กFก F ก F ก F F กF ก ˈ ก F F F ก F ก ก F ก กก ก F F Fก ˈ F F F F 1: ก F F F ก F ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ก Fก F :ก ก % ก : F 61.89 ก ก F ก F :ก -0.457 F : F F ก 0.469 : F F : F 1
 4. 4. F ˈ F ก F ก F ก ก ก ( ... F กˆ F ก F F ก F กก ก ˈ F ) F F ( ˈ ก F ) • ก F Fก ก • ก F F ˈ Fก F F • ก F Fก F ก ก ก F • ก ˆ F F ก ก F F • ก F F F F ˈ F • F ก F กF ก ˈ ก F F F F ก ก F [ F 2 1] • ก F ก ก F ก กก ก F F Fก ˈ ก ก F F [ F F F F F ก F FF ก F ] • F ก ก ˆ F กF ก ˈ [ F F ก ] F FF ก F F F ก F F ก ก F • ก Fก ก ก • F ก F กF F F F F • ก F กF ก ˈ ก F • ก F ก ก F • ก F ˈ F F ก F F[ ก F ก 7-8 F F ก ก ] • ก F F ˈ F [ ˈ ก ก ก ( )] F F F F • ก ก ʾ ก F F • ก F ก ก F ก ก ˈ • ก ˈ ก F • ก F ก ก F F F F F ก [ F F ก กF ก ] : F F F F F Fก F • ก F กF F Fก ˆ F [ F ก Fก ˆ ] • ˈ ก F ก F F • ก ก F ก ˆ [ F F F ก F F ˈ ก F ก]2
 5. 5. ก F 3. ก F ก ก F F ก F F 2: Fก F ก1. ก F ก F F F F ˈ F F2. ก F F3. ก F ก ก F F ก F4. ก ก FF F F F F F F ก Fก F :ก ก % ก : F 54.13 ก ก F ก F :ก -0.086 F : F F ก 0.386 : F F : ก 3: ˈ ก F F1. ก2. F กF F 3. F F3. F4. กก Fก F :ก ก % ก : F F ก F 81.35 ˈ F F ก F ก F :ก -1.606 F : F F ก -0.298 : F F : ก 3
 6. 6. 4: ก F ก ก F ก ก F F F ก ก ก F F .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ก Fก F :ก ก % ก : F 61.47 ก F ก F F ก F :ก -0.441 F : F F ก 0.745 : F F : FF F ˈ / ก F F F F F ก F ก ˈ F F ก ก F/ กF • FF F F F ก F F ˈ ก ก ก F ˈ F F ก F ก • F F F ก กF ก ก F F F F ก • F F F F F F F F • F F F Fก F ก ก F F • F ก ก F ก F กก F F ˈ ก F ก F ก F F F F ˆ • F F F F ˆ F F4
 7. 7. • ก F F ก F F F F F ก ก ก FF ก ก F F F ˈ F • F F F ก • F F ˈ F ก • F ก F F ˈ ก • F F ก ก ก F F ˈ F F F ก FF F F ก F ก F : F F F F ก F ก ก ก F F ก F ก ˈ F F ก F/ F ก • ˈ ก F F F F F F F ก ˈ ก F กF • ก F ก ก F F F F FF F ˈ ก F ก ก ˈ F F F ˈ F ก • F F F F F ˈ กF • F F F ˈ ก F กF FF F กF ก • ก F ก F F ˈ • ก F F F ก ก : F F ˈ F F Fก F • F F F ˈ FF F ก ก ˈ Fก F F ˈ ˈ ˆ ก ก F F F FF F F Fก F ก F ก F ก F F ก [ F ก F F F ก F ] • F กF F F Fก ก ก F F [ F ก Fก F ] • ก ก ก ก ก F F [ F ก กก F ] • F กF [ F ] • F F F F ก F [ F ] 5
 8. 8. F ก F 999 ก 999 ก F F 900 ก 800 ก 700 000 ก F 600 ก 500 F ก F 400 ก ก F ก 300 F ก F 200 ก ก F ก 100 ก F 000 F F F ก ก F F F F F F6
 9. 9. 1: F ก F F F ก F F F ก Fก F :ก F F % ก : ก F F 31.52 F :ก F ก F : F F F ก 0.985 : -1.196 F :F F F กF F ( ) F ก Fก กF [ F F F F ] 7
 10. 10. F ก F F Fก F F 2: F ก F ก F ก F F F 1. ก ก 2. ก F 2. ก 3. ก F F 4. ก ก Fก F :ก ก % ก : ก ก 75.45 F :ก F ก F : F F F ก -1.198 : -1.407 F : ก8
 11. 11. 3: F F F 1. F 2. F ก 3. ก F F 4. ก F F F F F ก ก ˈ F ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ก Fก F :ก F % ก : F F F 71.82 F :ก F ก F : F F F ก -0.621 : -0.495 F : F F 3. ก F F F ก ก ก F F • F F F • F F ก FF • F F กF [ F F F Fก F F] • • FF Fก F F F • F F F F: F 3. ก F F F F F F F F Fก F F F F F • F ก ก F F F [FF F F ก Fก F F ] • ก F 9
 12. 12. F F F F F 3 ก F F F ก F F • [ F 1: F ] F ˈ F F F ก F ก F F • [ F 4: ก F F F] F Fก F F F ก F ก F F F F F กF ก FF F ก ก • F ˈ • F ก Fก F F [ กF F F F F ] • F F ก Fก ก F [ กF F F F F ] : F F ˈ F F Fก F FF F ก ก • F F ก F[ Fก F F Fก F F] • F F [ F ] • F F[ F ] • [ F 1: F ] F FF [ F ก F F ]10
 13. 13. ก ก กก ก F F กF Fก กF F ก กF F F F F F F ʾ ก F F F F F F ก ก ก F F ก F F F ก F F ก F F กF F ก ก F ก ก ˈ ˈ ก ʾ F ˆ F F F F F ก ก F F FF .F F ก ˈ ก F ก F ก F ˈ ก ก ˈ F ˆ ˆ ก ˆ F ˆ ก F กF ก ˈ F ก ˆ F ก F F ˁ F F F F F กF ˆ Fก F ! ก ก F Fก F ก F ˆ F กF F F ก F F F F F F F ˁ F F F FFF Fก F F F F F F ก F F F ก ก กก F 11
 14. 14. ก ก F ก ก F F ก F F F Fก F ก ˈ F F ก F F FF F ก F F ก ก ก F ก ก F F F ก ˈ F F ก F F F Fก F F Fก ก ก ก F F ก F ˈ ก F F F ก ก ก F ก ก ˈ ก F ˈ F F F ก ก F ก ก กF ˆ F ˈ ก F F F F F F F FF F กก ก ˈ ก F ˈ F F ก ก ก ˈ F ก กF F F F ก ก F ˂ F F ˆ F F ก ˈ F FF ก ก ก F F ก ก ก ก F FF ก F F ก ก ก F ˈ F กก ก F F ˈ F กก ก ก F F F ก ก ˈ F F F F12
 15. 15. F F กF F ก ʾ F F FF ก F F ก 1: ก F 2. F ก ก ก F ก F F F F 1. ˆ ก F ก 2. F ก ก ก F 3. F F ก ก F 4. กF F ก กก ก ก Fก F :ก ก % ก : F 34.85 F :ก F F F ก F : F F F 0.767 :ก ก 0.330 F : ก 2: ก F F ก F 1. F ก 2. ก ก F 1. F 3. F F 4. ก Fก F :ก ก % ก : F ก F F F 31.61 F :ก F F F ก F : F F F 0.938 :ก ก 1.104 F : ก 13
 16. 16. 3: ก F 5 F ก F ก F ก F : ................................... F ก ก ก ก F ก ก .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ก Fก F :ก F % ก : F ก F F 55.52 ก ก F F F ก F :ก F F -0.223 F : F F F 0.404 :ก ก F : F F ก F F ก ก ก ก กF F F F F ก F F F F ˈ ก ก F ก ก ( F F F ก F ก F F Fก ก F F ก กก F F ก F ) F ก F F F F ก ก ก F ก ก (1) F F F F F ( ก F กF ก F ) / (2) F F ก F F ก F ก F F F ก ก FF : ก ก : F ก F F F ก ก F ก ก F F F F F F ก FF F( ก F) F ก ก • ก F F ก กFก ก ก [ F F F ก ก ] • ก ก F กF F F ก ก กF กF ก ก ก F Fก ก F F F ˈ F ก F F กF [ F F F ก ก F ]14
 17. 17. : F ก F F F F ก ก F F F F ก ก ˈ ก F ก F F ก F F • ก ก ˈ ก F F F F ˈ F ก ก [ ก ก ] F : F ก F F F F F ก ก F F F F Fก ก ก ก F F ก F ก ก ก ก F F ก ก F ก F ก F ก ก ˈ F • F F ก F F F Fก ก [ F F ก ก F ] • F F กF F ก F F ˈ ก ก F [ ก F F F F F F ก ก F ก ] : F ก F F F F ก ก F F F F F F ˈ F F F F / F F ก F F F ก F ก F F F F F ก F ก F ก F ก F F F F ก F ก • F ก FF ก ก F ก กF Fก ก F[F F F F ก ] F: F ก F F F F F ก ก F F F F F ก ก F F F F / ก F F กก ก F • F F F F กก ก [ F F F ] F FF F กF ก F กF • กก F F F ก กF F [ F F กF กF ] • ก ก F ก ก ก F F ก ก ก F Fก Fก ก [ F F ก F กF ] • F F F F [ F F F ] • ก F F F F F F ก F F F F[ F F ก F กF ] • ก [ F F F ] • ก ก ก F [ F Fก F ก F F F ] • ˈ ˆ F ˈ F ก[ F ก ] • กก ก F ˈ ก ก [ F F ก F ก F F F F F ] • F Fก ก ˈ [ F F ก ก F F F ก ก F ] 15
 18. 18. : F F ˈ F F Fก F • F F F F F F กก F F F F[F F F F ก F ] • F ก F FF ก กก F F [F F F Fก F ( ก )] • F F [ F Fก ] ก 3 F : F F 4: ก ก2 F F กF F ˈ ก F ก F F F ˈ F F ก ก F F ก F ก F F ˈ F ˈ F F F ก F ˈ ˈ F ก ˈ F F ก / F ( ) F ʾ ก F F F F / F F F ก ก ก (ก ก ) ก ก F ก F Fก F ˆ / F F กF F F ก F F F ( F ) ก F ก ก กF ˆ F / F ˈ ก ( ) ก Fก F :ก F % ก : กF ก ก 50.31 F F ก F :ก F F 0.021 F : F F ก -0.327 :ก ก F : ก F16
 19. 19. ˂ ก F Fก ก F ก F ˆก F F :4ก F F : F ˂ F ก F :F ˆก F 125 ก( กF 18 กF 1 ก ก ) : ˆก F F ก F F F F F F F ก F F F ˆกก F : F F ˆก F F F F F 1800 034 241 17
 20. 20. ˂ ก F F F F Fก F ˂ ก F 1: ˂ ก F Fก ก F 3. F ˂ ก ก ก ˆก 1. ˆก F F 2. ก F ˆก 3. ก ก ˆก 4. F ˆก F F ก Fก F :ก ก % ก : F F F 74.69 ก F ก ก F F F ก -1.180 F : / -1.678 F : F F F ก : F : ก 2: ˂ ก F Fก ˆก ............................................................................................................................... ก Fก F :ก F F % ก : F F ก F F 95.96 ก F ก F : / -3.462 F : F F F ก -3.156 : F : F ʽ18
 21. 21. F F F ก F • F ˂ F • F ˂ F ก FF F กF ก • F • ก F • F F ˈ F F Fก F • • F Fก • ˆ ก F 4. F ก ˆก F 3: ˂ ก F Fก F F ˈ ˂ ก 1. ˆก F 2. F ก ˆก 3. ก F ˆก 4. F ก ˆก ก Fก F :ก ก % ก : F F F F 49.69 F F F ก F : / 0.098 F : F F F ก -0.968 : F : ก 19
 22. 22. 4: ˂ ก F Fก ก F F ก ˆก F F .................................................................................................................................................... F F FF ก ก .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ก Fก F :ก F % ก : F ก ก 74.22 ก F F ก F -1.153 F : / -1.125 F : F F F ก : F : F ก F : F ˈ F ก F F F 4A F ก 4B F4A: F F ก F F ˆ F F F ก ก ˆก Fก ˆก ก ˆ F4B: F F ก F 4A F F ก F F ˈ F • (4A) (4B) ˂ ก F F F F F ( F ) F • (4A) (4B) F F20
 23. 23. • (4A) ก (4B) F ˈ F F F • (4A) F F (4B) F F F • (4A) F F (4B) F F F F ก ก ก ก F4A: ก ก F F F ( กF F F ˈ F )4B: F • (4A) F F F F 1800 034 241 (4B) ( F ) • (4A) F F (4B) ( F ) • (4A) F F 1800 034 241 (4B) ( F ) • (4A) F (4B) ( F )4A: F4B: F F F F F F ก F F ˈ F • (4A) ( F ) (4B) F F F • (4A) ( F ) (4B) F ก ก ก ก F F F F กF ก • (4A) FF (4B) F • (4A) ก (4B) ˈ F F ˈ F F Fก F • (4A) ( F ) (4B) • (4A) ก (4B) ก F • (4A) F ก (4B) F ˈ • (4A) ( F ) (4B) F • (4A) ( F ) (4B) ˈ F • (4A) (4B) F 21
 24. 24. 5: ˂ ก F Fก ˂ ก กF F F .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ก Fก F :ก ก % ก : F ˈ F 4.38 F F ก F : / 3.516 F : F F F ก 1.914 : F : F F F F กF ˈ F ˆก F ก F ก • F • FFF F F F ก ˆก • ก • ก F ˆก ก • F Fก F ก • ก F F F กF ก • F F ˈ F F Fก F • FF ˂ ก F22
 25. 25. F F F F กF F ก ? ก F F ʽ F ก F ก ก F F F! F F F ก กF กF F F F F ก F 4. ก F F F 1: F F ก F F ก ก กF ก F 1. ก F F F F 2. ก F F ก F ก F F 3. F F F 4. ก F F ก Fก F :ก ก % ก : F ก F ก กF F 89.47 F F F ก F :ก -2.212 F : F F ก -2.07 : F F : ก 23

×