โดย อ.โรจจอม แจ่ มศรี

www.joomla.in.th
ศูยน์ ให้ บริการจูมล่าและอบรมจูมล่า แบบมืออาชีพ

บริษัท เซเว่ นโปรเอ็นเตอร์ ไพรส์ ...
สารบัญ
1

Joomla
ทําความรู ้จกกับ CMS (Content Management System)
ั
แนะนํา Joomla CMS
2 เตรี ยมความพร้อมก่อนการพัฒนาเว็บไซ...
การทําเว็บไซต์ 2 ภาษา
7 บริ หารสมาชิกและผูใช้ระบบ
้
User Group Access levels for joomla
การบริ หารจัดการ User ใน User mana...
1

1

Joomla

ทําความรู้จกกับ CMS (Content Management System)
ั
(Content Management System : CMS)
ทรัพยากรในการพัฒนา(Devel...
2

เชิงพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ E-Commerce การสร้างเว็บท่า (Portals)

Community และเว็บไซต์
Joomla
สามารถช่วยได้โดยไม...
3

2 เตรียมความพร้ อมก่ อนการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Joomla 2.5
การทด
1.

wampserver

2.
3.

Joomla 2.5
Joomla 2.5 แบบ Local
We...
4

3.

4.

คลิกหัวข้ อ phpMyAdmin

joomla แล้วคลิก Create

5. สรุ ปข้อมูลสําหรับเรี ยกใช้ฐานข้อมูล MySQL ก็จะไ
Host = loca...
5

Joomla 2.5 แบบ Local
1.

http://www.joomla.org/download.html

2.

ZIP

Zip

3. ให้แตกไฟล์ zip ก็จะได้ไฟล์และโฟลเดอร์ต่า...
6

ไทย

ไม่ ให้ปล่อยไว้

ต่อไป (ด้านมุมบนขวามือ)

ต่อไป

joomla

ต่อไป
เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
7

บฐานข้อมูล
-

host name

host ส่วนมากเป็ น localhost

-

User Name

-

Password ไม่ตองใส่ (
้

-

Data Base

root
webse...
8

site name
you E-mail ใส่อีเมล์ของผูดูแลระบบ admin password ใส่รหัสผ่านในการเข้า
้
ระบบของผูดูแลระบบ confirm admin passw...
9

5. การตรวจสอบหน้าเว็บ Joomla

ปุ่ ม ดูหน้าเว็บ
หน้าจอเว็

ปุ่ ม ผูดูแลระบบ
้
Joomla 2.5

หน้าจอผูดูแลระบบ
้

เอกสารประก...
10

6. การเข้าสู่ระบบบริ หารจัดการเว็บไซต์ Joomla
พิมพ์ใน address ว่า http://localhost/joomla/administrator

พิมพ์ User Na...
11

7.

ไซต์

Joomla 2.5 ด้วย Global Configuration
Configuration ประกอบด้วย

Global Configuration

Site >> Global

Site

S...
12

Offine Image : รู ปแบบของการแสดงเว็บขณะอยูในสถานะ offline
่
Default Editor
Default Captcha เป็ นตัวเลือกการของการป้ อง...
13

Cache เป็ นการเปิ ดการใช้งาน Cache
ด้วยมีมีคนเข้าเว็บจํานวนมาก
Cache Handler
Cache Time
เป็ นนาที

Host

Server

Serve...
14

Database Name :
Database
Database Tables Prefix :

าตารางฐานข้อมูล มีการสร้างไว้แล้วโดยอัตโนมัติ

Mail Setting
Mailer ...
15

3 เรียนรู้ การสร้ างเว็บไซต์ Joomla แบบโครงสร้ าง
การวิเคราะห์ หน้ าเว็บไซต์ Joomla
โดยปกติหน้าเว็บไซต์ Joomla

Front ...
16

ตําแหน่งโมดูล

ตําแหน่ง แสดง
Content หรื อ
Component

ตําแหน่งโมดูล

Content หรื อ Component จะแสดงข้อมูลของ Article
J...
17

การวิเคราะห์ หน้ าบริหารจัดการเว็บ Back End

เมนูบาร์ในการบริ หารจัดการข้อมูลของเว็บไซต์

เมนูส่วนประกอบเสริ มหลัก ประ...
18

4 การทํางานในส่ วนของเมนู Content
ทําความเข้ าใจโครงสร้ างบทความ ของ Joomla 2.5

ไซต์
category
content

category ได้หล...
19

Category ของ Joomla
Category

Joomla

Catagory

เป็ นการกําหนดว่าให้สร้างโดยใคร

เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th...
20

(Article Manager)
Joomla

Title :
Alias :
Url
Catagory : เลือก Catagory หรื อว่า
Status :
Access :
Permissions ;
Featu...
21

แต่จะมาอธิ บายของปุ่ มด่านล่าง
Article :
Image : การแทรกรู ปภาพลงบทความ
Page Break :
Read More :

ตเตอร์
เอกสารประกอบก...
22

คอนฟิ กการแสดงผล

Meta Description

เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
23

จากกลุ่มผูใช้งานต่างๆ
้

Uncategorised
อนรับหน้าแรกของเว็บไซต์ บทความ

(Featured)

เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in....
24

Featured เป็ น Yes

แสดงผลหลังจากกําหนด

เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
25

Media Manager
root path ใน web server

www.yourdomain.com/images/stories/...

1.
/images/stories/...
2. การสร้างโฟลเดอ...
26

Legal Extensions (File Types)
ไฟล์ลงไป
Maximum Size (in types)
10 MB หรื อ 10000000
Bytes
Path to Media Folder ตําแหน่...
27

5 การสร้ างและการจัดการเมนู
Menu ของ Joomla
ข้องไว้เป็ น

หมวดหมู่

การเข้าถึงระดับเมนูของ Joomla

3

1. Public ทุกคนส...
28

การทําให้ เมนู
New >> Menu กรอกรายละเอียดข้อมูล

คลิก Eatensions >>> Module Manager >>

เอกสารประกอบการอบรมจูลา (jooml...
29

การเลือกสร้ างเมนูในแบบต่ างๆ

เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
30

6 Extensions
Extensions
การทํางานของ Joomla CMS ให้สามา
Module, Plugin, Components, Languages, Templates

Joomla

Joom...
31

Position (

right

= ตําแหน่ง) แต่ละ Template

left หรื อ

Template

Template

left ,

เว็บไซต์,

Position

right ,

P...
32

,
Position

น

น

จะเห็นว่า ภายใต้ Editor

ปุ่ มอํานวยความสะดวก Image ก็จะหายไป

เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th...
33

จะพบว่า Editor สําหรับเขียนบทความเดิม ๆ จะไม่สามารถทําอะไรได้ เช่น จะไม่มีปุ่มสําหรับแทรกรู ปภาพด้านล่าง , จะ
Read Mor...
34

2. Install from Directory :
Extension
.ZIP
จะต้องทําการคลายซิ ปไฟล์ออกมา แล้วอัพโหลด
FTP
Server ก่อน จึ งค่อยกดปุ่ ม
I...
35

เอง ขอให้มีเพียง URL
URL ได้ทนที
ั

Server
, ไม่ตองคลายซิปไฟล์ , ไม่ตองอัพโหลดไฟล์
้
้
Extension ในรู ปแบบไฟล์ .ZIP ได...
36

Uninstall

การทํางานของโปรแกรมส่ วนขยาย Component
การจัดการป้ ายโฆษณา (Banners)
สําหรับ การสร้าง Banner
Joomla
โฆษณาต่...
37

การวางป้ ายโฆษณาในหน้ าเว็บไซต์
1.
News Flash และ Banners

Extensions >> Module Manager ปิ ดการทํางานของ

2.

Extensio...
38

การสร้ างข้ อความ (Messaging)
New Private Messages

Read Private Message
Joomla อยูแล้ว โดยเลือก อันดับแรก Components ...
39

3. เลือกการใช้งานโมดูล Position
4. ใน Module Parameters พิมพ์ Feed URL
5. Items
การใช้ งานระบบสถิติการค้นหา (Search St...
40

Index

Components >> Smart Search >> Index

การจัดการ Weblinks
1. คลิก Components >> Weblinks >> Categories
categories...
41

Module(โมดูล) และเปิ ดใช้ งาน
1.

Module ผ่าน Extension >> Extension Manager >> install

2. คลิก Module Manager
3.
(Pl...
42

1.

Template ผ่าน Extension >> Extension Manager >> install

2. คลิก Templage Manager

Template

3. คลิก
จะสามารถปรับแ...
43

เทมเพลทจึงเป็ นทางออกในการปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาจดาวน์ โหลดเทมเพลทมาแก้ไข

วจริ งๆ ก็สามารถว่...
44

Language Manager

Joomla 2.5

1 .
ของ Joomla 2.5 ไฟล์า th-TH_joomla_lang_full_2.5.1v1.zip
2. คลิกเมนู Extensions >> Ex...
45

5. ถ้าในกรณี หน้าเว็บต้องการให้เมนูหรื อรายละเอียดต่างๆของตัว Joomla 2.5
Thai (ภาษาไทย) ในแท็บ Installed - Site
Defaul...
46

การทําเว็บไซต์ 2 ภาษา
การทําเว็บไซต์ให้เป็ นแบบ 2 ภาษา คือในหน้าเว็บไซต์ สามารถเลือกภ
ภาษาอังกฤษ โดยเกือบทุกส่วนจะต้อง...
47

3.

4.

Default Menu
Menu
Menu Manager

สามารถอ้างอิง Page ของหน้า

Add Menu

Title ให้ใส่ Menu-thai
Menu type ให้ใส่ ...
48

6. ต่อไปกําหนดหน้า Page Default
Menu-thai

เห็นว่าในเมนู Menu-thai

7.

Menu

New

New Menu

Menu Item Type เป็ นแบบ A...
49

english

8.

9.

10. ตอ

Page Default ของเมนู Menu-thai สําหรับภาษาไทยแล้ว ต่อไปก็ให้กลับไปทําแบบเดิมกับเมนู MenuMenu-...
50

3. ในหัวข้อ Status
ส่วนของ Module
รายการ Language Switcher

4.

Enabled แล้วก็ทาการ Save & close
ํ
Plugin เสร็ จแล้ว ต...
51

Save & Close

6.
Module ไว้สลับภาษากันแล้ว
ค่อนรู ปธงประเทศไทยดู ก็จะได้
7. สังเกตว่ารายละเอียดของ Joomla
ไม่ได้กาหนด ...
52

8. สังเกตว่า ในตําแหน่งหรื อ Position
(Position-1
Position-1

เพราะต้องการให้แสดงสลับกันระหว่างภาษา
Joomla 2.5 )
Modul...
53

Module Language Switcher ก็จะได้

9.
Language

2 ภาษาแล้ว ต่อไปในการสร้าง Content

2 ภาษา กําหนดการแสดงใน

เอกสารประกอ...
54

7 บริหารสมาชิกและผู้ใช้ ระบบ

administrator และ super administrator
User Group Access levels for joomla
การกําหนด Grou...
55

1. กลุ่มผูชมเว็บ (Front-end groups)
้
1.1
1.2

แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มย่อย
Register ผูลงทะเบียน สามารถ login เข้าเว็บไซต์...
56

Manager - ผูจดการ
้ั
สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอินเตอร์เฟสผูดูแลระบบแต่สิทธิของตนเองและการ
้
,
"Mechanics" ของ Joomla เช่นก...
57

2. ผูดูแลระบบเป็ นคนสร้าง User ให้
้
User ใหม่ คลิก User >> User Manager คลิกปุ่ ม New กําหนดค่าต่าง ๆ ให้ User

Accou...
58

3. คลิกเลือกโมดูล Login
4.

Module Parameters
Pre-text

Username และ Password

ระบบ

Post-text เป็ นข้อมูลให้แสดงด้านล...
59

จะได้รับอีเมล ,
สมาชิกคนใดเลย

Public Front-end หรื อ Public Back-end แล้วกดปุ่ ม Send Mail จะพบว่า ไม่มีการส่งไปให้

...
60

มีอะไรใหม่ใน Joomla 2.5

แล้วแต่

หลังจาก Joomla 2.5 ได้ประกาศตัวเองออกมาในเดือนมกราคม 2012

“Search”
Index เสี ยก่อนจ...
61

แจ้ งเตือนการอัพเดต
Joomla
Core Joomla เอง แล้วก็ยงมีในส่วนของ Extension
ั
ๆ ลงไปมากเท่าไหร่ เวลาจะอัพเดตต้องคอยติดตาม...
62

ป้ องกันสแปมด้ วย Captcha
Joomla 2.5
Users Configuration

Extension

Captcha

reCaptcha

และระบุ Key ในส่วนของ Pluging...
63

Joomla 2.5
ด้วย

ารถสร้าง Menu Module

แทรกรู ปภาพประกอบบทความ
มือใหม่หดใช้ Editor
ั
Joomla 2.5

Intro Text และ Full T...
64

ปฏิเสธการรับอีเมลแจ้ งเตือน
,

เปิ ดทางเลือกให้ผดูแลระบบ
ู้

Note ในเมนูเตือนความจํา
Note

เอกสารประกอบการอบรมจูลา (jo...
65

ควบคุม Tag ใน Editor
สามารถจํากัดการใช้ Tag ต่าง ๆ ภายใน
Editor หลังจากมีการ Save ได้ เช่น หาก
ต้อ งการให้ ส มาชิ ก ใน...
66

แก้ ข้

จ

ไฟล์ภาษาของ Joomla

/language
ini

.ini

,

สามารถเขียน Note
, การเตือนความจํา
ของผูดูแลระบบเอง หรื อบันทึก...
67

ระบบเว็บไซต์ หลายภาษา (Multi-Language)
joomla 1.6
Extension
Joomla 2.5

SEO
Code เข้าไป

SEO

Backend

joomla 1.6 โดย ...
68

ระบบ Nest-categories สร้ าง Category ได้ ไม่ จากัดระดับ
ํ

Permission หรือ Access level ให้ กบสมาชิกระดับต่ าง ๆ
ั
SEO...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Joomla2 5

974 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Joomla2 5

 1. 1. โดย อ.โรจจอม แจ่ มศรี www.joomla.in.th ศูยน์ ให้ บริการจูมล่าและอบรมจูมล่า แบบมืออาชีพ บริษัท เซเว่ นโปรเอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด เอกสารปรกอบการอบรม สําหรับ ศูนย์เทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข
 2. 2. สารบัญ 1 Joomla ทําความรู ้จกกับ CMS (Content Management System) ั แนะนํา Joomla CMS 2 เตรี ยมความพร้อมก่อนการพัฒนาเว็บไซต์ดวย Joomla 2.5 ้ Webserver Joomla 2.5 Joomla 2.5 แบบ Local 2 เตรี ยมความพร้อมก่อนการพัฒนาเว็บไซต์ดวย Joomla 2.5 ้ Webserver Joomla 2.5 Joomla 2.5 แบบ Local และปรับ 3 เรี ยนรู ้การสร้างเว็บไซต์ Joomla แบบโครงสร้าง การวิเคราะห์หน้าเว็บไซต์ Joomla การวิเคราะห์หน้าบริ หารจัดการเว็บ Back End 4 การทํางานในส่วนของเมนู Content ทําความเข้าใจโครงสร้างบทความ ของ Joomla 2.5 การสร้าง และจัดการหมวดหมู่บทความ (Category Manager) (Article Manager) Media Manager บท 5 การสร้างและการจัดการเมนู Menu ของ Joomla การสร้างเมนูใหม่ การเลือกสร้างเมนูในแบบต่างๆ 6 Extensions Joomla ทําความเข้าใจกับ Extension : Module, Plugin, Components ส่วนของการจัดการส่วนเสริ ม (Extension Manager) การทํางานของโปรแกรมส่วนขยาย Component การใช้งานระบบจัดการโมดูล (Module Manager) (Plug-in Manager) การใช้งานระบบจัดการเทมเพลต (Template Manager) Language Manager 1 1 1 3 3 3 5 14 3 3 3 5 14 15 15 17 18 18 18 20 25 27 27 27 28 29 30 30 33 36 40 41 41 44
 3. 3. การทําเว็บไซต์ 2 ภาษา 7 บริ หารสมาชิกและผูใช้ระบบ ้ User Group Access levels for joomla การบริ หารจัดการ User ใน User manager การสร้างระบบสมาชิก ลงทะเบียนสมาชิก (Log-in และ Registration Form) ส่งอีเมลถึงกลุ่มสมาชิกด้วย Mass Mail มีอะไรใหม่ใน Joomla 2.5 46 54 54 56 57 58 60
 4. 4. 1 1 Joomla ทําความรู้จกกับ CMS (Content Management System) ั (Content Management System : CMS) ทรัพยากรในการพัฒนา(Development) และบริ หาร(Management) ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลไซต์ มีแน เสี ยหายของโปรแกรมเว็บไซต์ พัฒนาจาก ภาษาสคริ ปต์(Script languages) ต่างๆ เป็ น PHP, Perl, ASP, Python เซิร์ฟเวอร์(เช่น MySQL) (Dynamics) และมีความปลอดภัยจาการความ (เช่น Apache) และดาต้าเบส ลักษณะเด่นของ CMS ก็คือ มีส่วนของ Administration panel (เมนูผูควบคุมระบบ) ้ จัดการระบบผ่านเว็บ(Web interface) ใน ลักษณะรู ปแบบของ ระบบเว็บท่า(Portal Systems) โดย ตัวอย่างของฟังก์ชนการทํางาน ได้แก่ การนําเสนอบทความ(Articles), เว็บ ั ไดเรคทอรี (Web directory), เผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ(News), หัวข้อข่าว(Headline), รายงานสภาพดินฟ้ าอากาศ(Weather), ข้อมูล (Informations), ถาม/ตอบปั ญหา(FAQs), ห้องสนทนา(Chat), กระดานข่าว(Forums), การจัดการไฟล์ในส่ วน ดาวน์โหลด(Downloads), แบบสอบถาม(Polls), ข้อมูลสถิติต่างๆ(Statistics) ดัดแปลง เรี ยก CMS CMS ส่วนใหญ่ CMS อย่างง่ายดาย หรื ออาจจะ PHP MySQL น่ายในราคาถูกเป็ นจํานวนมาก นอก (Template) แนะนํา Joomla CMS “Joomla” โปรแกรม open source PHP และใช้ฐานข้อมูลของ MySQL XHTML PHP และ mySQL หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทและองค์กรต่างๆ รวมไปถึงเว็บ Intranet ั สามารถออกแบบและสร้างหน้าตาของเว็บไซต์ (Template) (Web Content Management Systems: CMS) Joomla Joomla Coporate Website ให้ความรู ้สึกแตกต่างจาก CMS Joomla การสร้างเว็บไซต์ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 5. 5. 2 เชิงพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ E-Commerce การสร้างเว็บท่า (Portals) Community และเว็บไซต์ Joomla สามารถช่วยได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่าง HTML, XML, DHTML, PHP หรื อแม้แต่ mySQL ํ Joomla ยังไม่มีขีดจํากัดใน ยนหน้าตาเว็บไซต์ของได้สวยงามตามต้องการ joomla CMS ต้องการ โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ โปรแกรมหลัก (Core Program) โปรแกรมส่ วนขยาย (Extension) และ รู ปแบบการนําเสนอ (Tempate) CMS สามารถลดต้นทุน และระยะเวลาในการพัฒนาได้อย่างมาก เพียงแต่ผูพฒนาจะต้องเรี ยนรู ้หลักการทํางานของโปรแกรม CMS และ ้ ั การปรับแต่งให้เป็ นไปตามความต้องการ แนวคิ Joomla มีนกพัฒนามากถึง 50000 ั ประโยชน์หลักของ “Joomla” (Content) ได้โดยตรงผ่านหน้าเว็บ โดย ผูบริ หารเว็บหรื อผูดูแลเว็บไซต์ ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ทางด้านโปรแกรมเช่น HTML ในการอัพเดทเว็บ เพราะ Joomla มี editor ้ ้ ํ ออนไลน์ เช่น WYSIWYG editor (Text) เอกสารด้วยโปรแกรม FTP เพียงแค่คลิกปุ่ ม save หรื อ apply ของได้ทนที ั Joomla ยังสามารถใช้งานได้หลายอย่าง เช่น อัพเดทเว็บไซต์ดวยข่าว บทความ และรู ปภาพ ง่ายต่อการสร้าง ้ > ฮาร์ดแวร์ > > ฮาร์ ดแวร์ > อัพโหลด MS Word, MS Excel และ Acrobat PDF ดูเอกสารได้ จัดการ Banner เช่น โฆษณา สร้างโพล (แบบสํารวจ) จัดการเว็บลิงค์ จัดการ FAQ | flash จัดการกับ multi media flash, และไฟล์รูปภาพ .jpg, pif, bmp และ .png จัดการกับการป้ อนข่าวจาก จัดการกับ contact และ อีเมล์ จากหน้าต่างๆ ให้ระดับการเข้าถึงข้อมูล (access) กับผูใช้ จัดการหน้า ้ Archive จัดการ components, modules และ templates e-commerce, forums, รู ปภาพ, ปฏิ ทิน และ กําหนดการ, help desk เป็ นต้น Joomla จะแบ่งเว็บไซต์ออกเป็ นสองส่ วนหลัก ๆ คือ Frontend และ Backend Admin เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 6. 6. 3 2 เตรียมความพร้ อมก่ อนการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Joomla 2.5 การทด 1. wampserver 2. 3. Joomla 2.5 Joomla 2.5 แบบ Local Webserver โปรแกรม Joomla 2.5 ทํางานเหมือนเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เ wampserver (ยังมีอีกหลายโปรแกรมให้เลือก) โปรแกรม wampserver ให้เลือกรุ่ น 2.2 มีค่า Apache Version 2.2.21 และ PHP Version 5.3.10 Joomla 2.5 Joomla 2.5 การสร้างฐานข้อ Joomla 2.5 จะใช้โปรแกรม PhpMyAdmin wampserver 1. เปิ ดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์จะเป็ น IE หรื อ Firefox ก็ได้ แล้วพิมพ์ http://localhost แล้ว กด Enter wampserver localhost 2. ถ้าปรากฏหน้าจอโปรแกรมดังตัวอย่างก็แสดงว่า โปรแกรมสามารถใช้งานได้เป็ นปกติ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 7. 7. 4 3. 4. คลิกหัวข้ อ phpMyAdmin joomla แล้วคลิก Create 5. สรุ ปข้อมูลสําหรับเรี ยกใช้ฐานข้อมูล MySQL ก็จะไ Host = localhost Username = root Password = Database name = joomla * Joomla 2.5 ในคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 8. 8. 5 Joomla 2.5 แบบ Local 1. http://www.joomla.org/download.html 2. ZIP Zip 3. ให้แตกไฟล์ zip ก็จะได้ไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ เช่น Administrator, cache, components Copy folder Joomla_2.5.4-Stable-Full_Package ไปยัง c:wampwww 4. joomla Joomla 2.5 แบบ Step-by-Step พิมพ์ใน address ว่า http://localhost/joomla เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 9. 9. 6 ไทย ไม่ ให้ปล่อยไว้ ต่อไป (ด้านมุมบนขวามือ) ต่อไป joomla ต่อไป เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 10. 10. 7 บฐานข้อมูล - host name host ส่วนมากเป็ น localhost - User Name - Password ไม่ตองใส่ ( ้ - Data Base root webserver) phpmyadmin ต่อไป ส่วนของการกําหนดค่า FTP ต่อไป เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 11. 11. 8 site name you E-mail ใส่อีเมล์ของผูดูแลระบบ admin password ใส่รหัสผ่านในการเข้า ้ ระบบของผูดูแลระบบ confirm admin password ยืนยันรหัสผ่านอีกครับ ้ จ ต่อไป admin การย่อหน้าต่างเบราว์เซอร์ไว้ก่อน แล้วให้ทาการลบโฟล์เดอร์ installation ํ หรื อ rename installation ทํา เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 12. 12. 9 5. การตรวจสอบหน้าเว็บ Joomla ปุ่ ม ดูหน้าเว็บ หน้าจอเว็ ปุ่ ม ผูดูแลระบบ ้ Joomla 2.5 หน้าจอผูดูแลระบบ ้ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 13. 13. 10 6. การเข้าสู่ระบบบริ หารจัดการเว็บไซต์ Joomla พิมพ์ใน address ว่า http://localhost/joomla/administrator พิมพ์ User Name คือ admin, password login จะเข้าสู่หน้า Administrator Control Panel ประกอบด้วย Add New Article Article Manager Category Manager บริ หารหมวดหมู่ของเว็บ Media Manager บริ หารภาพ Menu Manager บริ หารเมนูระบบ User Manager บริ หารสมาชิกและผูใช้ระบบ ้ Module Manager บริ หารโมดูล Extension Manager บริ หารส่วนเสริ มของระบบ Language Manager บริ หารเมนูภาษา(ระบบ) Global Configuration บริ หารระบบหลัก เซริ ฟเวอร์ Template Manager บริ หารเทมเพลทระบบ Edit Profile ปรับแต่งโปรไฟล เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 14. 14. 11 7. ไซต์ Joomla 2.5 ด้วย Global Configuration Configuration ประกอบด้วย Global Configuration Site >> Global Site Site Settings Site Name Site Offine ดงในหน้าเว็บหรื อส่วน Title ของโปรแกรม IE หรื อ Firefox Offline Message . Custom Message เป็ นการใส่ขอความให้แสดงในขณะอยูในสถานะ offline ้ ่ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 15. 15. 12 Offine Image : รู ปแบบของการแสดงเว็บขณะอยูในสถานะ offline ่ Default Editor Default Captcha เป็ นตัวเลือกการของการป้ องกันแสปม Default Access Level : เป็ นการปรับระดับของการการเขียนข้อความ เมนู ในการแสดงหลังจากสร้าง Default List Limit Default Feed Limit จํานวนรายการของ feed Feed Email feed (Site) หรื อของ นักเขียน (Author E-mail) Metadata Settings Site Meta Description Site Meta Keywords การอ่านโดนเสิ ร์ชเอ็น , Robots เป็ นการเปิ ด Bot ข้อมูลเว็บ Content Rights เป็ นการเขียนข้อมูล Show Author Meta Tag แสดงหรื อซ่อนแท็กของผูเ้ ขียนบทความ Show Joomla! Version แสดง version joomla SEO Settings เป็ นการปรับแต่ง URL Search Engine Friendly URLs = Yes Use URL rewriting = Yes Adds Suffix to URL = Yes Unicode Aliases = Yes Include Site Name in Page Titles เลือก No System System Settings Path to Log Folder Log ของเว็บ Help Server เป็ นการต้องค่า ความช่วยเหลือ Cache Settings เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 16. 16. 13 Cache เป็ นการเปิ ดการใช้งาน Cache ด้วยมีมีคนเข้าเว็บจํานวนมาก Cache Handler Cache Time เป็ นนาที Host Server Server Settings Path to Temp-folder : GZip Page Compression : เป็ นการเปิ ดใช้คุณสมบัติของ Gzip ในการบีบอักข้อมูล Error Reporting : เป็ นการรายงานความผิดพลาดของระบบ Location Setting Server Time Zone : FTP Setting Enable FTP : เปิ ดการใช้งาน FTP FTP Host : ปกติแล้วจะใส่ IP ของ Host FTP Port : เป้ นการใส่ Port ของ FTP ปกติ 21 FTP Username : ใส่ Username ของ FTP FTP Password : ใส่รหัสของ FTP FTP Root : Joomla FTP FTP Database Setting Database Type : ชนิดของ Database ปกติเป็ น Mysql แต่ถาเป็ น Server สามารถลองรับ Mysqli ได้ก็ปรับได้ครับ ้ Host : ปกติเป็ น localhost หากมีการแยก Database IP Database Database Username : Database เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 17. 17. 14 Database Name : Database Database Tables Prefix : าตารางฐานข้อมูล มีการสร้างไว้แล้วโดยอัตโนมัติ Mail Setting Mailer : เป็ นการกําหนดการส่งเมล์ PHP Mail เป็ นการกําหนดการส่งด้วย PHP From email : From Name : Sendmail Path : SendMail Permission Activate : นําไปใช้งาน คื Block : ยกเลิกคือการยอกเลิกไม่แต่ไม่ได้หมายถึงลบนะครับ Unblock : ยกเลิกการบล็อก Delete : การลบ Options : การปรับแต่งต่างๆ Help : การช่วยเหลือ New : การสร้างใหม่ Edit : การแก้ไข Pubilsh : การเผยแพร่ Unpubilsh : การหยุดเผยแพร่ Featured : การปรับแต่ง เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 18. 18. 15 3 เรียนรู้ การสร้ างเว็บไซต์ Joomla แบบโครงสร้ าง การวิเคราะห์ หน้ าเว็บไซต์ Joomla โดยปกติหน้าเว็บไซต์ Joomla Front End URL http://localhost/Joomla/index.php?tp=1 เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 19. 19. 16 ตําแหน่งโมดูล ตําแหน่ง แสดง Content หรื อ Component ตําแหน่งโมดูล Content หรื อ Component จะแสดงข้อมูลของ Article Joomla จําเป็ นจะต้องเปิ ดเพจ 3 เพจด้วยกัน 1) สําหรับดูตาแหน่งโมดูล (http://localhost/Joomla/index.php?tp=1) ํ 2) หน้า Front End (http://localhost/Joomla/) 3) หน้าบริ หารจัดการเว็บ Back End (http://localhost/Joomla/administrator/) เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 20. 20. 17 การวิเคราะห์ หน้ าบริหารจัดการเว็บ Back End เมนูบาร์ในการบริ หารจัดการข้อมูลของเว็บไซต์ เมนูส่วนประกอบเสริ มหลัก ประกอบด้วย เมนูยอยของเมนูส่วนประกอบเสริ มหลัก ่ เมนูยอยของส่วนประกอบเสริ มหลัก ่ เมนูส่วนประกอบเสริ มย่อย “Template Manager : Styles” มีเมนูส่วนประกอบเสริ มย่อย Styles กับ Templates รายละเอียดของส่วนประกอบเสริ มหลัก “Template Manager : Styles” เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 21. 21. 18 4 การทํางานในส่ วนของเมนู Content ทําความเข้ าใจโครงสร้ างบทความ ของ Joomla 2.5 ไซต์ category content category ได้หลายระดับ ภายใต้ Category แบบ Article Category Blog Layout และ Article Category List Layout การสร้ าง และจัดการหมวดหมู่บทความ (Category Manager) Category Manager มีความสามารถในการสร้างหมวดหมูหลักได้หลายระดับ ในตัวของ Category เอง ่ Joomla Section แล้วจึงมาสร้างหมวดหมู่ยอยใน Category ่ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 22. 22. 19 Category ของ Joomla Category Joomla Catagory เป็ นการกําหนดว่าให้สร้างโดยใคร เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 23. 23. 20 (Article Manager) Joomla Title : Alias : Url Catagory : เลือก Catagory หรื อว่า Status : Access : Permissions ; Featured : การเปิ ดใช้งาน Featured Language : การเลือกภาษา เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 24. 24. 21 แต่จะมาอธิ บายของปุ่ มด่านล่าง Article : Image : การแทรกรู ปภาพลงบทความ Page Break : Read More : ตเตอร์ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 25. 25. 22 คอนฟิ กการแสดงผล Meta Description เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 26. 26. 23 จากกลุ่มผูใช้งานต่างๆ ้ Uncategorised อนรับหน้าแรกของเว็บไซต์ บทความ (Featured) เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 27. 27. 24 Featured เป็ น Yes แสดงผลหลังจากกําหนด เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 28. 28. 25 Media Manager root path ใน web server www.yourdomain.com/images/stories/... 1. /images/stories/... 2. การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ 3. การอัพโหลดภาพ 4. การลบภาพและโฟลเดอร์ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 29. 29. 26 Legal Extensions (File Types) ไฟล์ลงไป Maximum Size (in types) 10 MB หรื อ 10000000 Bytes Path to Media Folder ตําแหน่งสําหรับเก็บไฟล์มิเดีย ปกติกคือ images ็ Path to Image Folder ตําแหน่งสําหรับเก็บไฟล์รูปภาพ ปกติจะเป็ น stories images ในหัวข้อ Path to Media Folder Restric Upload การใช้งานของสมาชิ Check MIME Type ให้ใช้ MIME Magic หรื อ FileInfo ในการตรวจสอบชนิดของไฟล์ หรื อไม่ เลือก Yes Legal Image Extensions (File Types) bmp ออกไป เพราะไฟล์จะมีขนาดใหญ่มาก Ignored Extensions Legal MIME Types ระบุ MIME Illegal MIME Types ชนิดของไฟล์ Type Text และ html เพราะสามารถแฝงโทรจัน เข้ามาได้ อันตราย Enable Flash Uploader ยินยอมให้อพโหลดไฟล์แฟลชหรื อไม่ ั เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 30. 30. 27 5 การสร้ างและการจัดการเมนู Menu ของ Joomla ข้องไว้เป็ น หมวดหมู่ การเข้าถึงระดับเมนูของ Joomla 3 1. Public ทุกคนสามาร 2.Registered 3. Special Joomla เช่น Main Menu Top Menu User Menu ยวกับการลงทะเบียน กับการเข้าสู่ระบบของ User การสร้ างเมนูใหม่ joomla เมนู Menu Manager >> Add New Menu Title : Menu Type : เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 31. 31. 28 การทําให้ เมนู New >> Menu กรอกรายละเอียดข้อมูล คลิก Eatensions >>> Module Manager >> เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 32. 32. 29 การเลือกสร้ างเมนูในแบบต่ างๆ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 33. 33. 30 6 Extensions Extensions การทํางานของ Joomla CMS ให้สามา Module, Plugin, Components, Languages, Templates Joomla Joomla ก็ใช้งานได้ทนที Extension ของ Joomla คือ ั ทําความเข้ าใจกับ Extension : Module, Plugin, Components ความแตกต่างกันของ Module, Plugin, Components, Module, Plugin, Component ของตัว Extension หรื อส่วนขยายให้กบ Joomla ั Component , Module หรื อ Plugin กันแน่ อีกเช่ Component (คอมโพเน้ นท์ ) เปรี ยบเสมือนโปรแกรมเสริ มให้กบ Joomla ั Joomla สะดวกมาให้พร้อมใช้งาน การทําแบบสํารวจ ต้องใช้คอมโพเน้นท์ Poll Textbox ได้ สร้าง Listbox ได้ หรื อ สร้างปุ่ ม Submit ได้ มา จะเห็นว่า คอมโพเน้นท์ จะม Joomla อีกที ทําให้ Joomla Module (โมดูล) Template แล้ว จะพบว่า แต่ละจุดของ Template จะมีตาแหน่งของโมดูลออกเป็ นส่วน ๆ เช่น top , left , right , user1 , user2 , bottom ฯลฯ ํ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 34. 34. 31 Position ( right = ตําแหน่ง) แต่ละ Template left หรื อ Template Template left , เว็บไซต์, Position right , Position bottom เป็ นต้น เพรี ยบพร้ Joomla ในรู ปแบบ เป็ นคอมโพเน้นท์ หรื อ ตัว Joomla เองก็ได้ , เน้นท์) ข้อมูลแล้ว เท่ากับว่า Joomla แล้วก็จดการสร้างช่องใส่ ขอมูล ความกว้างเท่าไหร่ , สามารถพิมพ์อะไรลงไปได้บาง , ั ้ ้ Plugin ( (คอมโพ ) ง Position หรื อตําแหน่งในการแสดงผล ไม่สามารถกําหนดได้วา จะให้อยูบน ล่าง ซ้าย หรื อขวา , จะให้ ่ ่ อยู่ Position left , right หรื อ user1 ค้นหา อยากได้ช่องค้นหา (Search) , ค้นหาอะไรได้บาง ? ้ , ค้นหาจาก Section หรื อ Category ได้ไหม , ค้นหาจาก Tag ได้ไหม , ค้นหาจากส่ วน ต้องการได้ ถ้าหากมีโมดูล Search ด้เลย Search ไป โมดูลทําอะไรไม่ได้ ได้แต่เพียงแสดงช่อง Search กับ กรณี เดียวกัน ถ้าอยากจะให้ผูใช้งาน สามารถล็อคอินเข้าระบบได้ ก็ตองหาโมดูลล็อคอิน มาไว้ในตําแหน่ งใดตําแหน่ ง ้ ้ Username เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 35. 35. 32 , Position น น จะเห็นว่า ภายใต้ Editor ปุ่ มอํานวยความสะดวก Image ก็จะหายไป เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 36. 36. 33 จะพบว่า Editor สําหรับเขียนบทความเดิม ๆ จะไม่สามารถทําอะไรได้ เช่น จะไม่มีปุ่มสําหรับแทรกรู ปภาพด้านล่าง , จะ Read More , Pagebreak , เปิ ดใช้งานอยู่ มันก็จะไปสนับสนุนให้ Editor ส่ วนของการจัดการส่ วนเสริม (Extension Manager) Extension คือส่วนเสริ มต่าง ๆ ให้ Joomla Joomla ไม่เคยมี , Joomla , มีระบบจัดการ Extension Manager Extensions Manager เม Component , Module , Plugin , Language , Template อะไรคือ Component , Module , Plugin , Language , Template Extension .XML Extension ประเภทใด Joomla ไม่วาจะเป็ น ่ Install 1. Upload Package File : .ZIP Browse… Extension จากเว็บไซต์ต่าง ๆ มา แล้วกดปุ่ ม Upload File & Install ได้เลย , Joomla Server Joomla ทําเองโดยอัตโนมัติ แต่อาจจะมองไม่เห็น คือ - อัพโหลดไฟล์ .ZIP Server /tmp - คลายซิปไฟล์ออกมายัง /tmp Extension /tmp ไป ดั Extension Extension ลง /tmp จะต้องถูกกําหนดให้เขียน (Write) ได้ดวย ้ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 37. 37. 34 2. Install from Directory : Extension .ZIP จะต้องทําการคลายซิ ปไฟล์ออกมา แล้วอัพโหลด FTP Server ก่อน จึ งค่อยกดปุ่ ม Install , - บาง Server ไม่สามารถทําการ Unzip Time out - ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ .ZIP น Extension ขนาดใหญ่ได้ผานบราวเซอร์ ่ Extension /tmp/Install_ModV Unzip Server D:Install Extension ดังกล่าว ก็เพียงแค่ไประบุ Path ของ Extension Extension ดั สามารถระบุ Path Install , Joomla 3. Install from URL : Extension Extension Extension Remove Extension ดังกล่าวได้อีก ก็จะ Server อีก URL Extension งให้ Server เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 38. 38. 35 เอง ขอให้มีเพียง URL URL ได้ทนที ั Server , ไม่ตองคลายซิปไฟล์ , ไม่ตองอัพโหลดไฟล์ ้ ้ Extension ในรู ปแบบไฟล์ .ZIP ได้โดยตรง ก็สามารถนํามาระบุลงในช่อง Install หา URL สําหรับดาวน์โหลด Extension เสี ยก่อน สังเกต Status Bar ของบราวเซอร์ จะมี URL Copy URL URL ถูกต้องแล้ว ก็กดปุ่ ม Install ได้ทนที , Server ของก็จะดาวน์โหลดไฟล์ลงบนตั ั URL URL สําหรับ Extension Joomla Online Extension เก็บไว้กบตัวเอง และอาจจะไม่ ั สะดวกในการใช้โปรแกรม FTP Extension URL ทันที การการถอดถอน โปรแกรมส่ วนเสริมด้ วย เมนู Manage Joomla ได้เรี ยบร้อยแล้ว แ Extension>>Extension Manager >> Manage เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 39. 39. 36 Uninstall การทํางานของโปรแกรมส่ วนขยาย Component การจัดการป้ ายโฆษณา (Banners) สําหรับ การสร้าง Banner Joomla โฆษณาต่างๆ โดยเลือก อันดับแรก Components >> Banners >> Banners ส่ วนประกอบของส่ วนเสริมป้ ายโฆษณา Banners Categories หมวดหมูป้ายโฆษณา อาจแยกตามตําแหน่งหรื อขนาดของป้ ายโฆษณา ่ Clients 1. คลิก Components >> Banners >> Categories 2. คลิก Components >> Banners >> Clients categories new 3. คลิก Components >> Banners >> Banners ค new new categories banner clients Banner อยูภายใน Category และ Client ใด ่ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 40. 40. 37 การวางป้ ายโฆษณาในหน้ าเว็บไซต์ 1. News Flash และ Banners Extensions >> Module Manager ปิ ดการทํางานของ 2. Extensions >> Module Manager >> New >> Banner ใส่รายละเอียดข้อมูล การจัดการผู้ติดต่ อ (Contacts) การสร้าง Contacts Components >> Contacts >> Contacts 1. คลิก Components >> Contacts >> Categories categories สร้าง categories ย่อย โดยกําหนดให้อยูภายใต้ Categories หลัก ในตําแหน่ง Parent ่ 2. คลิก Components >> Contacts >> Contacts ส่วนของพารามิเตอร์หวข้อ Contact Detail ั new new categories และสามารถ Contacts อยูภายใน Category ใด อาจกําหนดใน ่ การสร้ างรายการเมนูเรียกใช้ การติดต่ อ โดยคลิก Menus >> Main Menu คลิก New รายการ Menu Item Type คลิกปุ่ ม Select ภายใต้รายการ Contacts เลือกรู ปแบบการแสดงผลของ Contacts กรอกรายละเอียอดข้อมูล เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 41. 41. 38 การสร้ างข้ อความ (Messaging) New Private Messages Read Private Message Joomla อยูแล้ว โดยเลือก อันดับแรก Components >> Messages ่ My Settings Lock Inbox : ปิ ดการรับ Private Message Mail me on new Message : Auto Purge Messages : ให้ลบ Private Message อัตโนมัติ (ค่า Default) Private Message ใหม่ดวย ้ 7 วันแบบ การจัดการข่ าวสารจากเว็บ (Newsfeeds) News Feeds ทันที เปิ ดการใช้งานโมดูล New Feed ใน Extensions ได้ XML News Feeds (RSS) ทําการคัดลอกตําแหน่ง URL เก็บไว้ สามารถ 1. คลิก Components >> Newsfeeds >> Categories categories categories ย่อย โดยกําหนดให้อยูภายใต้ Categories หลัก ในตําแหน่ง Parent ่ 2. คลิก Components >> Newsfeeds >> feeds ข้อมูล โดยนํา URL URL new new สร้าง categories และสามารถสร้าง Newfeeds อยูภายใน Category กรอกรายละเอียด ่ เปิ ดใช้ งานโมดูล News Feed ใน Joomla 1. คลิก Extensions>>Module Manager >> New >> Feed Display 2. กรอกรายละเอียดรายการต่าง ๆ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 42. 42. 39 3. เลือกการใช้งานโมดูล Position 4. ใน Module Parameters พิมพ์ Feed URL 5. Items การใช้ งานระบบสถิติการค้นหา (Search Statistics) เปิ ดการเก็บค่าสถิติ โดยคลิก Components >> Search > Options รายละเอียด คลิกปุ่ ม Select คลิก Search Component Search โดยคลิก Menus >> Main Menu >> News กรอก (Search Module) การจัดการ Smart search Smart Search “Search” Index เสี ยก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 43. 43. 40 Index Components >> Smart Search >> Index การจัดการ Weblinks 1. คลิก Components >> Weblinks >> Categories categories สร้าง categories ย่อย โดยกําหนดให้อยูภายใต้ Categories หลัก ในตําแหน่ง Parent ่ 2. คลิก Components >> Weblinks >> Links new new categories และสามารถ Links อยูภายใน Category ใด ่ สร้างรายการเมนูแบบ Web Links ได้ 3 แบบ คือ List All Web Link Categories , List Web Links in a Category และ Submit a Web Link การใช้ งานระบบจัดการโมดูล (Module Manager) ตําแหน่ งใน template บ ด้า นบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา แล้วแต่จะออกแบบ และกําหนด างจาก Joomla CMS มีการ /หลักทรัพย์ โมดูลแสดงรายการบทความ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 44. 44. 41 Module(โมดูล) และเปิ ดใช้ งาน 1. Module ผ่าน Extension >> Extension Manager >> install 2. คลิก Module Manager 3. (Plug-in Manager) การ Plug-in 1. Plug-in ผ่าน Extension >> Extension Manager >> install 2. คลิก Plug-in Manager Plug-in 3. การใช้ งานระบบจัดการเทมเพลต (Template Manager) Template Joomla Template Joomla Template เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 45. 45. 42 1. Template ผ่าน Extension >> Extension Manager >> install 2. คลิก Templage Manager Template 3. คลิก จะสามารถปรับแต่ง Joomla จะเป็ นการดูวาในเทม ่ 1. คลิก Extensions>>Template Manager 2. คลิก Template rhuk_milkyway Joomla การออกแบบหน้าตาเว็บไซต์แบบจูมล่า ให้ตรง โปรแกรม ก็จะไม่รู้วาจะต้องไปแก้ไขโค้ดของโปรแกรมตรงไหน จึง จะได้หน้าตาเว็บไซต์ตามต้องการ ่ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 46. 46. 43 เทมเพลทจึงเป็ นทางออกในการปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาจดาวน์ โหลดเทมเพลทมาแก้ไข วจริ งๆ ก็สามารถว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ ให้เขียน โก้หวเว็บไซต์ ั 1. Joomla 2.5 Joomla 2.5 2. การแก้ไขคลิก Extensions>>Template Manager Beez2-Default เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 47. 47. 44 Language Manager Joomla 2.5 1 . ของ Joomla 2.5 ไฟล์า th-TH_joomla_lang_full_2.5.1v1.zip 2. คลิกเมนู Extensions >> Extension Manager >> Package File ให้ browse th-TH_joomla_lang_full_2.5.1v1.zip upload &install 3. คลิกเมนู Extensions >> Language Manager 4. ในหน้า Language Manager 2 joomla 2.5 คือ A. Installed - Site เป็ นการเลือกใช้ภาษาในส่วนของ หน้าเว็บไซต์ B. Installed - Administrator เป็ นการเลือกใช้ภาษาในส่วนของ Administration เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 48. 48. 45 5. ถ้าในกรณี หน้าเว็บต้องการให้เมนูหรื อรายละเอียดต่างๆของตัว Joomla 2.5 Thai (ภาษาไทย) ในแท็บ Installed - Site Default สังเกตว่า ดาวสี สมก็จะมาแสดงในรายการ Thai ้ (ภาษาไทย) 6. Languagefilter System - Languagefilter ก็ได้ แสดงเตื อนให้ทา การเปิ ดใช้งาน plugin ํ System เป็ นต้องไปเปิ ดใช้งานในส่ วน 2 ภาษา จะมีผลในส่ วนของ Module 7. เลือก Installed - Site เป็ น Thai (ภาษาไทย) แล้ว สามารถตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ในส่วนของการสมัครสมาชิก 8. ในส่ วนของ Administrator แนะนําว่า ควรใช้เป็ นภาษา Eng eng ภาษาไทย ค่อยสลับกลับมาใช้ ญหา หรื อข้อสงสัย สามารถ Extension เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 49. 49. 46 การทําเว็บไซต์ 2 ภาษา การทําเว็บไซต์ให้เป็ นแบบ 2 ภาษา คือในหน้าเว็บไซต์ สามารถเลือกภ ภาษาอังกฤษ โดยเกือบทุกส่วนจะต้องมีส่วนประกอบของแต่ละภาษา เช่น บทความ A เป็ น ภาษา Eng Module เดียวกัน 1. Language Code 2. ภาษาไทย Joomla 2.5 Thai Thai และ Eng ในตําแหน่ง Extensions >> Language Manager >> Content Language Code ในการกําหนดภาษา New English (UK) ให้สร้าง New Content Language Title ให้ใส่ Thailand (TH) Title Native ให้ใส่ Thailand (TH) URL Language Code ให้ใส่ th Images Prefix ให้ใส่ th Languge Tag ให้ใส่ th-TH Save & Close Content Languages เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 50. 50. 47 3. 4. Default Menu Menu Menu Manager สามารถอ้างอิง Page ของหน้า Add Menu Title ให้ใส่ Menu-thai Menu type ให้ใส่ menu-th Description ให้ใส่ เมนูสาหรับภาษาไทย ( ํ เสร็ จแล้วก็ทาการ Save & Close ํ โดยสร้างเป็ นเมนูใหม่ 5. Module New ) Menu Manager Thai เป็ น English และ th เป็ น en 2 เมนู เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 51. 51. 48 6. ต่อไปกําหนดหน้า Page Default Menu-thai เห็นว่าในเมนู Menu-thai 7. Menu New New Menu Menu Item Type เป็ นแบบ Articles > Featured Articles Menu Title ใส่เป็ น หน้าแรก Alias ใส่เป็ น home-th Default Page เลือก Yes Languge ให้เลือกเป็ น Thailand (TH) สัญลักษณ์ ธงชาติไทยด้วย Save & Close Menu-thai และมีรูป เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 52. 52. 49 english 8. 9. 10. ตอ Page Default ของเมนู Menu-thai สําหรับภาษาไทยแล้ว ต่อไปก็ให้กลับไปทําแบบเดิมกับเมนู MenuMenu-english Page Default ของเมนู Menu-english สําหรับภาษาอังกฤษ Page Default ของแต่ละภาษาแล้ว ต่อไปดูในส่วนของ Plugin Module และ Content 1. ต่อไปก็ตองไปเปิ ดการใช้งานของ Plugin ้ System - Language Filter Extensions >> Plug-in Manager plugin System - Language Filter plugin ได้เลย 2. ให้กาหนด ํ System - Language Filter System - Language Filter มี Option plugin ด้วยการ Enabled าเดิมไปก่อน เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 53. 53. 50 3. ในหัวข้อ Status ส่วนของ Module รายการ Language Switcher 4. Enabled แล้วก็ทาการ Save & close ํ Plugin เสร็ จแล้ว ต่อไปจะไปใน Extensions >> Module Manager แล้วทําการสร้าง Module New Module Language Switcher 5. Title Show Title Position-7 ) Position กํา Module ลงไป Module ( Template Joomla 2.5 เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 54. 54. 51 Save & Close 6. Module ไว้สลับภาษากันแล้ว ค่อนรู ปธงประเทศไทยดู ก็จะได้ 7. สังเกตว่ารายละเอียดของ Joomla ไม่ได้กาหนด Language ก็จะยังคงแสดงเหมือนเดิม ํ Menu Module Menu ก็ให้กาหนด สําหรับภาษาไทย ํ Module 2 สําหรับเมนูภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 55. 55. 52 8. สังเกตว่า ในตําแหน่งหรื อ Position (Position-1 Position-1 เพราะต้องการให้แสดงสลับกันระหว่างภาษา Joomla 2.5 ) Module เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 56. 56. 53 Module Language Switcher ก็จะได้ 9. Language 2 ภาษาแล้ว ต่อไปในการสร้าง Content 2 ภาษา กําหนดการแสดงใน เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 57. 57. 54 7 บริหารสมาชิกและผู้ใช้ ระบบ administrator และ super administrator User Group Access levels for joomla การกําหนด Group และ Level ได้ Group ของ Joomla 7 กลุ่ม แบ่งเป็ น การใช้งาน Front-end group และ การใช้งาน Back-end group กลุ่ม ก็จะถูกกํากับอยูในระดับ Access Level อีกที Access Level จะแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ่ Publish Registered ของ Registered Login Register Special Author ไปจนถึง Super Administrator Register Group Register มีสมาชิก Level Front-end Register Registered Author Editor Publisher Back-end Special Manager Administrator Super Administrator เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 58. 58. 55 1. กลุ่มผูชมเว็บ (Front-end groups) ้ 1.1 1.2 แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มย่อย Register ผูลงทะเบียน สามารถ login เข้าเว็บไซต์ และดูขอมูลต่างๆ ้ ้ Registered , Login เข้าสู่ระบบด้วย เช่น การเขียนบทความ แล้วกํากับ Access Level ให้เป็ น Registered Author ผูแต่ง ดูขอมูล และสร้างบทความได้ ้ ้ ก่อนแสดงในเว็บไซต์ Front-end ยังไซต์" Publisher Special Author จนถึง Super Administrator ก็จะสามารถเขียนบทความผ่านทาง Front-end ได้ หาใหม่เลือกตัวเลือกการแสดงรายการในหน้าแรกและเลือกวัน "" . Editor - ผูแก้ไขหรื อผูตรวจสอบ ้ ้ บทความใหม่ ต้องได้รับการอนุมติจากกล่ม Publisher ก่อน ั Front-end ได้ แต่จะพิเศษกว่า Author บทความของใครก็ได้ ต่างจาก Group Author รับการเผยแพร่ Special รถเหมือนกับ Author คือ เขียนบทความผ่านทาง Front-end "ข่าว" - ( ลงทะเบียน) Publisher ของสมาชิกกลุ่ม Auther และ Editor แสดงในเว็บไซต์หรื อไม่ Special Editor จะสามารถเขียนบทความผ่านทาง Front-end ได้ก็จริ ง แต่ก็ตองถูกตรวจสอบก่อนไม่สามารถ Publish ้ Publisher และ Editor รถเขียนบทความผ่าน Front-end ได้ และ Publish บทความของตนเองได้อีกด้วย 2. กลู่มผูดูแลเว็บไซต์ (Back-end groups) ระดับผูบริ หารเว็บไซต์ มีดวยกัน 3 ระดับ เป็ นกลุ่ม User ้ ้ ้ template หน้าตาเว็บ, การ install|uninstall component และสามารถสร้าง user ใหม่ได้ เป็ นต้น Author และ Author , login ไปยัง เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 59. 59. 56 Manager - ผูจดการ ้ั สามารถเข้าสู่ระบบผ่านอินเตอร์เฟสผูดูแลระบบแต่สิทธิของตนเองและการ ้ , "Mechanics" ของ Joomla เช่นการจัดการผูใ ้ Administrator - ผูดูแลระบบ ้ ผูใช้ ้ / ดําเนินการได้คือ ทางด้านหลังเว็บไซต์ พวกเขา เขาไม่มีการเข้าถึง สามารถเข้าถึงและดูสถิติเว็บไซต์ Super Administrator การบริหารจัดการ User ใน User manager การสร้าง User ใน Joomla! ทําได้ 2 วิธี 1. User สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Login Form สมัครสมาชิก โดย คลิก User >> User Manager คลิกปุ่ ม Option กําหนดค่าต่าง ๆ ให้ User Allow User Registration - Yes ยินยอมให้ผสมัครลงทะเบียน ู้ ตนเองต้องเลือกเป็ น No New User Registration Group- Registered กรณี อนุญาตให้ สมัครเป็ นสมาชิกเว็บ จะให้เป็ นสมาชิก ประเภทไหน New User Account Activation - Self ต้องมีการยืนยันการ ผ่านทางลิงค์ในอีเมล์ Front-end User Parameters-Show แสดงตัวเลือกสําหรับการ สมาชิกเข้าระบบแล้ว เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 60. 60. 57 2. ผูดูแลระบบเป็ นคนสร้าง User ให้ ้ User ใหม่ คลิก User >> User Manager คลิกปุ่ ม New กําหนดค่าต่าง ๆ ให้ User Account Details ประกอบด้วย Name : Login Name : ระบบ Password : รหัสผ่าน Confirm Password : Password ด้านบน E-mail : Block User : ห้ามใช้งาน Username ดังกล่าว , User ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ Receive System E-mails : กําหนดให้ผใช้งานสามารถรับอีเมลจากระบบได้หรื อไม่ ู้ User Groups User แล้วทําการกําหนดระดับของ User ให้อยูในระดับใด สามารถกําหนดได้ใน Assign ่ การสร้ างระบบสมาชิก ลงทะเบียนสมาชิก (Log-in และ Registration Form) ชิก 1. คลิก Extensions >> Module Manager 2. คลิก Enable เปิ ดการใช้งานของโมดูล Login (กรณี อยูในโหมด Disable) ่ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 61. 61. 58 3. คลิกเลือกโมดูล Login 4. Module Parameters Pre-text Username และ Password ระบบ Post-text เป็ นข้อมูลให้แสดงด้านล่างช่องให้พิมพ์ Username และ Password Login Redirection Page Logout Redirection Page Show Greeting Show Name/Username Encrypt Login Form งานได้ SSL จึงจะใช้ ส่ งอีเมลถึงกลุ่มสมาชิกด้ วย Mass Mail Mass Mail ข่าวสารไปยังสมาชิ กที ละหลายคน สมา Joomla Mail to Child Groups : ขยายความกันหน่อย ใน Select Box ว่า เราต้องการจะส่งอีเมลเป็ นกลุ่มให้กบสมาชิกกลุ่ม ั 1 Registered , All User Groups ก็จะเป็ นการส่งอีเมลไปยั เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 62. 62. 59 จะได้รับอีเมล , สมาชิกคนใดเลย Public Front-end หรื อ Public Back-end แล้วกดปุ่ ม Send Mail จะพบว่า ไม่มีการส่งไปให้ สาเหตุเพราะว่า การเลือกดังกล่าวไม่ได้เป็ นการระบุวา จะส่งไปให้สมาชิกกลุ่ม ่ Editor หรื อ Publisher Box Mail to Child Groups ไว้ดวยจึงจะสามารถส่งอีเมลไปได้ครับ ้ "Public Front-end" Registered, Author, Front-end หรื อ Back-end ก็จาเป็ นต้องเลือก Check ํ Send in HTML mode : ให้ส่งอีเมลไปแสดงผลในรู ปแบบ HTML ขยายความกันอีก Mass Mail ไม่สามารถแปลความหมาย TAG TAG HTML ใด ๆ ลงไป มันจะ Check Box ไว้ และต้องพิมพ์ขอความลงไปใน ้ รู ปแบบ HTML ลส่งถึงผูรับปลายทาง อีเมลดังกล่าวก็จะแสดงผลเป็ นแบบ HTML ได้ เราก็จะสามารถจัดโครงสร้างของ ้ อีเมลให้ดูสวยงามได้ เหมือนกับการสร้างเอกสารเว็บไซต์ HTML สวย ๆ 1 Code HTML Recipients as BCC.: ให้สาเนาอี ํ Global Configuration เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 63. 63. 60 มีอะไรใหม่ใน Joomla 2.5 แล้วแต่ หลังจาก Joomla 2.5 ได้ประกาศตัวเองออกมาในเดือนมกราคม 2012 “Search” Index เสี ยก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ รองรับฐานข้ อมูลได้ หลากหลาย เดิมที Joomla จะรองรับกับฐานข้อมูลของ MySQL Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle, SQLite ได้ดวย ้ Joomla 2.5 เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 64. 64. 61 แจ้ งเตือนการอัพเดต Joomla Core Joomla เอง แล้วก็ยงมีในส่วนของ Extension ั ๆ ลงไปมากเท่าไหร่ เวลาจะอัพเดตต้องคอยติดตาม Extension Joomla จะ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระไปได้ เพราะสามารถตรวจสอบการอัพเดต Joomla และ Extension http://extensions.joomla.org/extensions/migration-a-conversion/joomlamigration/11658 ปรับปรุงโครงสร้ างฐานข้ อมูล ไฟล์ทบลงไป หรื อใช้ Extension ั Fix Joomla 2.5 แล้ว เมนู Fix เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 65. 65. 62 ป้ องกันสแปมด้ วย Captcha Joomla 2.5 Users Configuration Extension Captcha reCaptcha และระบุ Key ในส่วนของ Pluging Captcha Extension ง Public Key และ Private Key ก็ได้มาจากการลงทะเบียนกับ reCaptcha ( Extension ), reCaptcha ได้ก็เป็ นพอ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 66. 66. 63 Joomla 2.5 ด้วย ารถสร้าง Menu Module แทรกรู ปภาพประกอบบทความ มือใหม่หดใช้ Editor ั Joomla 2.5 Intro Text และ Full Text , Intro อีกต่อไป เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 67. 67. 64 ปฏิเสธการรับอีเมลแจ้ งเตือน , เปิ ดทางเลือกให้ผดูแลระบบ ู้ Note ในเมนูเตือนความจํา Note เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 68. 68. 65 ควบคุม Tag ใน Editor สามารถจํากัดการใช้ Tag ต่าง ๆ ภายใน Editor หลังจากมีการ Save ได้ เช่น หาก ต้อ งการให้ ส มาชิ ก ในบาง Group ไม่ สามารถแทรก Tag B หมายถึงตัวหนา ลง ไปภายใน Editor หลัง จากมี ก าร Save Article านข้อมูล Tab B ก็จะ สามารถอนุ ญาตให้แต่ละ Group สามารถ ใช้ Tag หรื อไม่สามารถใช้ Tag ใด ๆ ก็ได้ จะเรี ย กว่ า ใช้ไ ม่ ไ ด้ก็ ค งไม่ ถู ก ซะที เ ดี ย ว Submit Article จะสามารถ เลือกใช้งาน หรื อพิมพ์ Tag เป็ นปกติ แต่หลังจาก Save Article Tag ออกไปทันที อิสระในการเลือกดูบทความ Joomla 2.5 สามารถเลือกดูบทความจากการ Filter หมวดหมูของ Article ่ Section และ Category อีกต่อไป แต่จะ กลาย Category ระดับความลึกของ Category เรี ยกว่า Subcategory Filter ดู Category และสามารถระบุระดับความ Category ได้ อีกด้วย เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 69. 69. 66 แก้ ข้ จ ไฟล์ภาษาของ Joomla /language ini .ini , สามารถเขียน Note , การเตือนความจํา ของผูดูแลระบบเอง หรื อบันทึกจิปาถะก็แล้วแต่อยากจะใส่ไป สามารถบันทึก Note ได้หลาย Note ให้กบสมาชิกคนเดียวก็ได้ และ ้ ั สามารถเรี ยกดูยอนหลังได้อีกด้วย ้ เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 70. 70. 67 ระบบเว็บไซต์ หลายภาษา (Multi-Language) joomla 1.6 Extension Joomla 2.5 SEO Code เข้าไป SEO Backend joomla 1.6 โดย Joomla 2.5 SEO ด้วยการใส่ System Language เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)
 71. 71. 68 ระบบ Nest-categories สร้ าง Category ได้ ไม่ จากัดระดับ ํ Permission หรือ Access level ให้ กบสมาชิกระดับต่ าง ๆ ั SEO joomla 1.6 โดย Joomla 2.5 Code เข้าไป SEO ด้วยการใส่ System Language เอกสารประกอบการอบรมจูลา (joomla.in.th)

×