ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.6

1,999 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,999
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
534
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.6

 1. 1. ʶҺѹ·´Êͺ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáË觪ÒμÔ (ͧ¤ì¡ÒÃÁËÒª¹) ÃËÑÊÇÔªÒ öñ ÇÔªÒ ÀÒÉÒä·Â / ¤³ÔμÈÒÊμÃì ÊͺÇѹÍѧ¤Ò÷Õè ò ¡ØÁÀҾѹ¸ì ¾.È. òõõó àÇÅÒ ðù.ðð - ñð.óð ¹.ª×Í-¹ÒÁÊ¡ØÅ................................................................. àÅ¢·Õ¹§Êͺ...................................... è è èÑʶҹ·ÕèÊͺ................................................................. ËéͧÊͺ............................................¤Ó͸ԺÒÂñ. ¢éÍÊͺÁÕ·§ËÁ´ ò μ͹ ( òù ˹éÒ) éÑ μ͹·Õè ñ ÀÒÉÒä·Â : ¨Ó¹Ç¹ òõ ¢éÍ ÃÇÁ óð ¤Ðá¹¹ μ͹·Õè ò ¤³ÔμÈÒÊμÃì : ¨Ó¹Ç¹ òð ¢éÍ ÃÇÁ òõ ¤Ðá¹¹ò. ¡è͹μͺ¤Ó¶ÒÁãËéà¢Õ¹ª×Í-¹ÒÁÊ¡ØÅ àÅ¢·Õ¹§Êͺ ʶҹ·ÕÊͺáÅÐËéͧÊͺº¹¢éÍÊͺ è è èÑ èó. ãËéμÃǨÊͺ ª×Í - ¹ÒÁÊ¡ØÅ àÅ¢·Õ¹§Êͺ ÃËÑÊÇÔªÒÊͺ㹡ÃдÒɤÓμͺÇèÒμç¡ÑºμÑÇ è è èÑ ¼Ùàé ¢éÒÊͺËÃ×ÍäÁè ¡Ã³ÕäÁèμç ãËéá¨é§¼Ù¤ÁÊͺà¾×͢͡ÃдÒɤÓμͺÊÓÃͧ é Ø è áÅéÇ¡ÃÍ¡¢éͤÇÒÁËÃ×ÍÃкÒÂãËéÊÁºÙóìô. 㹡ÒÃμͺ ãËéãªé´¹ÊÍ´ÓàºÍÃì òB ÃкÒÂǧ¡ÅÁμÑÇàÅ×͡㹡ÃдÒɤÓμͺãËéàμçÁǧ Ô (ËéÒÁÃкÒ¹͡ǧ) ¶éÒμéͧ¡ÒÃà»ÅÕ¹μÑÇàÅ×Í¡ãËÁè μéͧźãËéÊÐÍÒ´¨¹ËÁ´ÃÍÂ´Ó è áÅéǨ֧ÃкÒÂǧ¡ÅÁμÑÇàÅ×Í¡ãËÁèõ. ËéÒÁ¹Ó¢éÍÊͺáÅСÃдÒɤÓμͺÍÍ¡¨Ò¡ËéͧÊͺö. äÁè͹Ø-ÒμãËé¼Ùéà¢éÒÊͺÍÍ¡¨Ò¡ËéͧÊͺ ¡è͹ËÁ´àÇÅÒÊͺ÷. äÁè͹Ø-ÒμãËé¼Ùé¤ØÁÊͺà»Ô´ÍèÒ¹¢éÍÊͺ àÍ¡ÊÒùÕàé »ç¹àÍ¡ÊÒÃʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ô¢Í§Ê¶ÒºÑ¹·´Êͺ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáË觪ÒμÔ (ͧ¤ì¡ÒÃÁËÒª¹) ì ËéÒÁà¼Âá¾Ãè ÍéÒ§ÍÔ§ ËÃ×Í à©Å ¡è͹ä´éÃѺ͹Ø-Òμ Ê¶ÒºÑ¹Ï ¨ÐÂèÍ·ÓÅÒ¢éÍÊͺáÅСÃдÒɤÓμͺ·Ñ§ËÁ´ ËÅѧ¨Ò¡»ÃСÒȼÅÊͺáÅéÇ ó à´×͹ é
 2. 2. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.ตอนที่ ๑ ภาษาไทย : จํานวน ๒๕ ขอ : (รวม ๓๐ คะแนน)สวนที่ ๑ : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน ๒๐ ขอ : ขอละ ๑ คะแนน๑. ขอใดเปนสวนของ “คํานํา” ในการเขียนเรียงความ ๑. “ทุงบัวตอง” ทุงดอกไมสีเหลืองสดอันละลานตานับรอยนับพันดอกชูชอไสว รับลมหนาวอยางเริงรา ทามกลางขุนเขาอันสลับซับซอน ๒. ความงามของธรรมชาติ ความงามของประเพณี วิถีชีวิต และความงาม ของน้ําใจผูคน กําลังรอใหทานไดมาสัมผัส....ที่นี่ “แมฮองสอน” ๓. “แมฮองสอน” ดินแดนแหงสายหมอกและขุนเขา ทามกลางธรรมชาติอน ั อุดมสมบูรณ ปาไมใบเขียว น้ําใสไหลเย็นและวิถีชีวิตอันเปนเสนหให ชวนหลงใหลของชนชาติหลายเผาพันธุ ๔. เสนทาง ๑,๘๖๔ โคง อันคดเคี้ยวลาดชัน ทําใหเกิดการเดินทางเต็มไปดวย ความตื่นเตน ชวนพิศวง แตเพลินตาเพลินใจกับทิวทัศนแสนงดงามสองขางทาง๒. เรื่องใดควรใชแผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณเพื่อพัฒนางานเขียน ๑. กานกลวยผจญภัย ๒. ชีวตชางไทยในตางแดน ิ ๓. “หวยขาแขง” แหลงมรดกโลก ๔. รวมมือรวมใจหยุดภัยโลกรอน
 3. 3. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๓วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๓. ขอใดเปนหลักของการยอความที่ถูกตอง ๑. ใชสํานวนของตนเอง ๒. ใชคําสรรพนามบุรุษที่ ๑ , ๒ ๓. ใชอักษรยอหรือคํายอเพื่อใหเรื่องสั้นลง ๔. ใชเครื่องหมายอัญประกาศเพื่อเนนขอความที่สําคัญดูแผนผังแลวตอบคําถาม ขอ ๔ - ๗๔. แผนผังนี้ควรเปนแผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ใด ๑. บางลําภู ๒. วัดตรีทศเทพ ๓. หอสมุดแหงชาติ ๔. ธนาคารแหงประเทศไทย
 4. 4. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๔วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๕. จากแผนผังควรมีสะพานกี่สะพาน ๑. ๒ สะพาน ๒. ๓ สะพาน ๓. ๔ สะพาน ๔. ๕ สะพาน๖. บานของนักเรียนอยูที่เชิงสะพานพระปนเกลาฝงธนบุรีจะไปคนควาทํารายงานที่ หอสมุดแหงชาติจะเดินทางไปอยางไร จึงจะประหยัดเวลาและคาใชจายมากที่สุด  ๑. นั่งรถโดยสาร ขสมก. ขามสะพานพระปนเกลา - บางลําภู - สี่แยกบางขุนพรหม - เทเวศร - หอสมุดแหงชาติ ๒. นั่งรถแท็กซี่จากบานขามสะพานพระปนเกลา - ถนนพระอาทิตย - ถนนสามเสน - หอสมุดแหงชาติ ๓. นั่งเรือโดยสารจากทาสะพานพระปนเกลา - ขึ้นทาเทเวศร - เดินไปหอสมุด แหงชาติ ๔. นั่งเรือดวนจากทาสะพานพระปนเกลา - ขึ้นทาธนาคาร - แลวตอรถโดยสาร ขสมก. หนาธนาคารไปหอสมุดแหงชาติ
 5. 5. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๕วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๗. จากแผนผังถนนใดยาวที่สุด ๑. ถนนกรุงเกษม ๒. ถนนสามเสน ๓. ถนนพระอาทิตย ๔. ถนนประชาธิปไตย๘. ขอใดเปนการพูดที่ถูกตองตามหลักการพูดแสดงความคิดเห็นและความรูสึก เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและดู  ๑. ละครเรื่องนี้เคยนํามาเลนแสดงหลายครั้งแลว ๒. ละครเรื่องนี้มีนักแสดงอาวุโสซึ่งเปนที่รูจักกันดีหลายคน ๓. ละครเรื่องนี้สะทอนใหเห็นถึงปญหาครอบครัวในสังคมปจจุบัน ๔. ละครเรื่องนี้ใชงบประมาณและเวลาในการถายทําคอนขางมาก
 6. 6. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๖วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๙. ขอใดใชภาษาเขียนไดถูกตอง ๑. “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” เปนหลักปฏิบัติงายๆ ที่สามารถปองกันการติดเชื้อ ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ ๒. ตังเม มีอาการปวดหัว ตัวรอน จาม ไอ มีน้ํามูกและเจ็บคอมาก จึงสงสัยวา อาจจะติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ ๓. หากนักเรียนปวยเปนไขหวัด ตองหยุดเรียนพักผอนอยูกับบานและไมเขาไปใน สถานที่ที่มีผูคนมากมายจนกวาจะหายดีแลว ๔. ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ เปนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมีอาการ รุนแรงกวาโรคไขหวัดธรรมดา และปจจุบันยังไมพบหลักฐานวามีการติดตอจาก สุกรมาสูคน๑๐. สํานวนขอใดเปนประโยค ๑. สีซอใหควายฟง ๒. สูงเทานกเขาเหิน ๓. เสนผมบังภูเขา ๔. ใสสาแหรกแขวนไว
 7. 7. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๗วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๑. สํานวนขอใดเติมลงในชองวางไดเหมาะสม “ตุกกี้ ไหนเธอวาเธอทําผัดไทยเปนไงละ ถาเธอทําเปนจริงๆ ฉันคงไมตอง......... บอกวิธีทาละเอียดขนาดนี้หรอกนะ” ํ ๑. แจงสี่เบี้ย ๒. ชักแมน้ําทั้งหา ๓. สอนจระเขใหวายน้ํา ๔. ชี้โพรงใหกระรอก๑๒. ขอใดมีเสียงวรรณยุกตครบทั้ง ๕ เสียง ๑. ขี้เกียจสันหลังยาว ๒. ชักใบใหเรือเสีย ๓. ไดทีขี่แพะไล ๔. น้ําเชี่ยวอยาขวางเรือ
 8. 8. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๘วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๓. ประโยคใดมีคํานามไมชี้เฉพาะ (สามานยนาม) ทังหมด ้ ๑. การจราจรในกรุงเทพมหานครมักติดขัดเมื่อฝนตกหนัก ๒. การพูดจาปราศรัยเปนเรื่องที่ควรระมัดระวังยิ่งสําหรับสตรี ๓. การรดน้ําดําหัวเปนประเพณีไทยที่สําคัญอยางหนึ่งในวันสงกรานต ๔. การแสดงของพิธีเปดกีฬาโอลิมปกครั้งที่ ๒๙ สรางความประทับใจแกผูชม ทั่วทุกมุมโลก๑๔. ขอใดมีชนิดของอักษรควบแตกตางกันมากที่สุด ๑. หาดทรายจะสวยเมื่อชวยกันรักษาความสะอาด ๒. พลอยชอบอานหนังสือเรื่องเจาหญิงนิทรา ๓. คุณยายบริจาคทรัพยชวยเหลือผูขาดแคลนเสมอ ๔. นกอินทรีโผลงโฉบปลาในสระน้ําอยางรวดเร็ว๑๕. ขอใดเขียนคําไดถูกตองทุกคํา ๑. เกมส กัปตัน ชอลก ๒. กราฟ เตนท กาแลกซี่ ๓. กีตาร คอนเสิรต เฟอรนิเจอร ๔. กางเกงยีน เสื้อเชิ้ต หมวกแกป
 9. 9. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๙วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.บทเพลงตอไปนี้ใชตอบคําถาม ขอ ๑๖ - ๑๗ “อายคนจน จําตองทนปนรถถีบ จะไปจีบอี่นองคนงาม พอไปเถิงอายก็ฟงเอิ้น ถามๆ อี่นองคนงามกิ๋นขาวแลงแลวกา” (จากบทเพลง สาวมอเตอรไซค ของ จรัล มโนเพชร)๑๖. จากบทเพลงนี้คําในขอใดเปนภาษาถิ่นทั้งหมด ๑. อาย คนจน ๒. ปน รถถีบ ๓. ตองทน ฟงเอิ้น ๔. อี่นอง ขาวแลง๑๗. คําจากบทเพลงเปนคําภาษาถิ่นในภาคใด ๑. ภาคเหนือ ๒. ภาคอีสาน ๓. ภาคกลาง ๔. ภาคใต
 10. 10. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๑๐วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๘. ควรเติมคําราชาศัพทขอใดในชองวางจึงจะถูกตอง “สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มี...................เนื่องใน....................... วัน..........................๗๗ พรรษา ทรงย้ําคนไทยใหเห็นคุณคาขาววาเปนอาหารที่ ยอดเยี่ยมที่สุดของมนุษย” ๑. พระราโชวาท วาระ ประสูติ ๒. พระราชดํารัส โอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๓. พระราชเสาวนีย วโรกาส พระราชสมภพ ๔. กระแสรับสั่ง พระราชวโรกาส คลายวันพระราชสมภพ
 11. 11. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๑๑วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๑๙. ควรเติมคําในขอใดในชองวางจึงจะถูกตอง ยี่สิบหกมิถนามาบรรจบ ุ ขอ............นบคุณวิบูลยศรี ทานสุนทรโวหาร..............กวี เปน............. .รัตนาคาบุรนทร ิ ๑. ประสบ สมาน กวี ๒. นอมนบ วิจารณ ปราชญ ๓. เคารพ อาจารย เมธี ๔. พานพบ ประสาน ศรีสงา๒๐. “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย แหงพระราชวงศจักรี” ชือเรื่องนี้ควรอยูในหนังสือประเภทใด ่ ๑. ตํานาน ๒. นวนิยาย ๓. พงศาวดาร ๔. นิทานพื้นบาน
 12. 12. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๑๒วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.สวนที่ ๒ : แบบระบายคําตอบใหสัมพันธกัน : จํานวน ๕ ขอ : ขอละ ๒ คะแนนอานขอความหรือบทประพันธตอไปนี้ แลวเลือกคําตอบที่เกี่ยวของกับขอความหรือบทประพันธที่กําหนด จากหมวดคําตอบ ก ข และ ค ใหถูกตองครบทั้ง ๓ หมวด(หมวดละ ๑ คําตอบ) จึงจะไดคะแนน๒๑. “เด็กๆ จะตองรูวา ความสุขความสบายมิใชจะไดมางายๆ เปลาๆ จะเกิดขึ้นได ก็ดวยการประกอบการงานและความดีตางๆ ซึ่งตองพากเพียรกระทําอยูตลอดเวลา คนที่ทาตัวไมดี ไมหมั่นทําการงานจะหาความสุขความสบายไมได เพราะฉะนั้น ํ เด็กทุกคนจะตองตั้งใจศึกษาเลาเรียนความรูความดีไวใหเต็มที่ สําหรับชวยตัวเอง ใหไดดีมีความสุขความเจริญตอไป” พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็กประจําป ๒๕๒๕ ก. ข. ค.๑. อุปมา ๑. คนไมดีคือคนไมทํางาน ๑. สิงโตเอาใจใสตอการเรียน ๒. สาธก ๒. ผูมีความรูดียอมมี ๒. สิงขรสอบไดคะแนนดีเพราะ ความสุขในชีวต ิ หมั่นทบทวนบทเรียนสม่ําเสมอ๓. เทศนา ๓. วัยเด็กเปนวัยที่ตอง ๓. สิงหรัตนรูจักขวนขวายศึกษาหา แสวงหาความรู ความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง๔. บรรยาย ๔. การทําความดีเปนสิ่งที่ ๔. สิงหราชไดรับรางวัลนักเรียนที่มี ทําไดยากกวาการตั้งใจเรียน ความประพฤติดีมมารยาท ี
 13. 13. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๑๓วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๒. หัวกะทิ เปนสํานวนหมายความวา ชั้นยอด ชั้นเลิศ ชั้นดีทสุด ฯลฯ กะทิ คือ ี่ น้ําที่คั้นจากมะพราวแก เนื้อมะพราวแกจํานวนหนึ่งอาจคั้นได ๒ ครัง ครั้งแรก ้ น้ําขน มีมันมากเรียกวา หัวกะทิ ครั้งตอมาใสมีมันนอย เรียกวา หางกะทิ ดังนี้ เราเอามาเปรียบกับคนหรืออะไรก็ตามที่เลือกคัดแลววาดีเยี่ยม เดนกวาพวก เรียกวา หัวกะทิ จากสํานวนไทย ของ กาญจนาคพันธุ ก. ข. ค.๑. บรรยายโวหาร ๑. คานิยม ๑. ขาวตังไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา๒. พรรณนาโวหาร ๒. ความเชือ่ ๒. ขาวตูไดรับรางวัลความประพฤติดี๓. สาธกโวหาร ๓. ประเพณี ๓. ขาวปุนไดไปศึกษาตอตางประเทศจาก การสอบชิงทุน๔. อุปมาโวหาร ๔. วิถีชีวิต ๔. ขาวปนไดรับเลือกใหเปนตัวแทนถือพาน ไหวครู
 14. 14. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๑๔วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๓. นกกิ้งโครงเขาโพรงนกเอี้ยง ๏ นกเอยนกกิ้งโครง หลงเขาโพรงนกเอี้ยงเถียงเจาของ ออยอี๋เอียงออยอี๋เอียงสงเสียงรอง เจาของเขาวาหนาไมอาย แตนกยังรูผิดรัง นักปราชญรูพลั้งไมแมนหมาย แตผิดรับผิดพอผอนราย ภายหลังจงระวังอยาพลั้งเอย ฯ. ก. ข. ค.๑. กลอนสุภาพ ๑. ผิดเปนครู ๑. ครูเขาสอนผิดหอง๒. กลอนเสภา ๒. ผิดฝาผิดตัว ๒. ครูจําชื่อนักเรียนไมได๓. กลอนสักวา ๓. ผิดแลวตองยอมรับผิด ๓. ครูทําโทษนักเรียนผิดคน๔. กลอนดอกสรอย ๔. ผิดกันราวกับฟากับดิน ๔. ครูสอนภาษาไทยเขียน สะกดคําผิด
 15. 15. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๑๕วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๔. แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด ถึงเถาวัลยพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน มนุษยนี้ท่รักอยูสองสถาน ี บิดามารดารักมักเปนผล ที่พ่งหนึ่งพึ่งไดแตกายตน ึ เกิดเปนคนคิดเห็นจึงเจรจา จาก เรื่อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู ก. ข. ค.๑. กลอนสักวา ๑. คําสั่งสอน ๑. ปากวาตาขยิบ๒. กลอนเสภา ๒. คําชี้แจง ๒. ปากหวานกนเปรี้ยว๓. กลอนสุภาพ ๓. คําแนะนํา ๓. ปากไมสิ้นกลิ่นน้ํานม๔. กลอนบทละคร ๔. คําอธิบาย ๔. ปากปราศรัยใจเชือดคอ
 16. 16. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๑๖วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.๒๕. ยายเลี้ยงขาวหอมมาตั้งแตเล็ก ขาวหอมจึงรักและเชื่อฟงยาย คําสั่งสอนของ ยาย.......................จิตใจของขาวหอมใหเปนคนออนโยน รูจักคิด และ ประพฤติแตสิ่งดีงาม ครอบครัวของขาวหอมมีความสุข พี่นองรักใคร......................กัน โดยมียาย เปนเสาหลักของครอบครัว เมื่อถึงวันสงกรานตซึ่งเปนวันรวมญาติ ยายมักจะ ทําอาหารไทย ทั้งคาวหวานหลากหลายชนิดซึ่งลวนแตมีรสชาติอรอย.................. ใหทุกคนไดรับประทานรวมกัน ก. ข. ค.๑. ชักจูง ๑. ไยดี ๑. กลมกลอม๒. ชําระ ๒. ออมชอม ๒. กลมกลึง๓. หลอเลี้ยง ๓. กลมเกลียว ๓. กลมกลืน๔. กลอมเกลา ๔. ประนีประนอม ๔. เกลี้ยงเกลา
 17. 17. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๑๗วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.ตอนที่ 2 คณิตศาสตร : จํานวน 20 ขอ (รวม 25 คะแนน)สวนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 15 ขอ ขอละ 1 คะแนน1. รูปเรขาคณิตสามมิติใดเปนพีระมิด2. มีผูโดยสารเครื่องบินระหวางประเทศ สองรอยเจ็ดสิบลานเกาหมื่นสี่พันหนึ่งรอย หกสิบหาคน จํานวนผูโดยสารเขียนเปนตัวเลขไดอยางไร 1. 207,094,165 2. 217,904,165 3. 270,904,165 4. 270,094,165
 18. 18. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๑๘วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.3. จากรูปขางบน วิรัชตองการสรางปริซึมหาเหลี่ยมแตรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีอยู ยังไมเพียงพอ วิรัชตองหารูปในขอใดมาเพิ่มอีกจึงจะสรางได 1. 2. 3. 4.
 19. 19. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๑๙วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.4. มีลูกอมรสนม 5 เม็ด รสสม 7 เม็ด รสสตรอเบอรี่ 4 เม็ด และรสมะนาว 3 เม็ด ถาสุมหยิบลูกอมครั้งละ 6 เม็ด จะมีโอกาสหยิบลูกอมชนิดใดไดเหมือนกัน ทั้ง 6 เม็ด 1. รสนม 2. รสสม 3. รสมะนาว 4. รสสตรอเบอรี่5. คาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มลานของระยะทางจากดาวอังคารถึงดวงอาทิตย ซึ่งหางกัน 227,940,000 กิโลเมตร เปนเทาใด 1. 230,000,000 2. 229,000,000 3. 228,000,000 4. 208,000,000
 20. 20. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒๐วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.6. ผลบวกของสวนที่ระบายสี เปนเทาไร 1. 3 9 2. 1 2 3. 9 18 4. 3 3
 21. 21. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒๑วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.7. 0.175 เขียนเปนเศษสวนอยางต่ําไดเทาใด 1. 7 45 2. 7 40 3. 1 5 4. 1 4
 22. 22. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒๒วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.8. เรือสองลําแลนออกจากทาเรือเดียวกันพรอมกัน เรือแตละลําแลนดวยความเร็ว สม่ําเสมอชั่วโมงละ 100 กิโลเมตร เรือลําแรกออกจากทาเรือไปทางทิศเหนือ เมื่อเวลาผานไปครึ่งชั่วโมงจึงเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก สวนเรือลําที่สอง ออกจากทาเรือไปทางทิศตะวันออก เมื่อเรือทั้งสองลําแลนไปได 1 ชั่วโมง เรือลําแรกอยูทางทิศใดของเรือลําที่สอง 1. ตะวันตกเฉียงเหนือ 2. ตะวันตกเฉียงใต 3. ตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ตะวันออกเฉียงใต
 23. 23. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒๓วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.9. วันดีนําแผนตารางเซนติเมตรมาตัด แลวเรียงตอกันเปนรูปตางกัน 3 แบบ ขอใดแสดง การเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปทั้ง 3 แบบไดอยางถูกตอง 1. รูปที่ 2 มีพื้นที่มากที่สุด 2. รูปที่ 3 มีพื้นที่นอยที่สุด 3. ทั้งสามรูปมีพื้นที่เทากัน 4. รูปที่ 1 และ รูปที่ 3 มีพื้นที่เทากัน แตนอยกวารูปที่ 2
 24. 24. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒๔วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.10. จากรูปที่กําหนด ขอใดถูกตอง ^ ^ 1. COF ใหญกวา AOD ^ ^ 2. BOE เล็กกวา AOD ^ ^ ^ 3. AOD ไมเทากับ BOE และ COF ^ ^ ^ 4. AOD เทากับ BOE และ COF
 25. 25. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒๕วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.11. จํานวนใด เมือตัดตัวเลขศูนยออกแลว จํานวนนั้นมีคาเพิ่มขึ้น ่ 1. 0.75 2. 7.05 3. 7.50 4. 75012. จากแบบรูปที่กําหนด ถาตอแบบรูปออกไปรูปที่อยูถดไปเหมือนรูปใด ั
 26. 26. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒๖วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.13. วิรัตนกูเงิน 50,000 บาท เสียดอกเบี้ยอัตรารอยละ 9 ตอป ถากูเงิน 292 วัน จะสงเงินตนและดอกเบี้ยรวมเปนเงินเทาไร 1. 53,200 บาท 2. 53,500 บาท 3. 53,600 บาท 4. 54,500 บาท14. เอื้อยนําแผนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 12 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร วางเรียงติดกันใหเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตรัส ุ ที่มีขนาดเล็กที่สุด รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนั้นมีขนาดเทาใด 1. 12 เซนติเมตร × 12 เซนติเมตร 2. 15 เซนติเมตร × 15 เซนติเมตร 3. 60 เซนติเมตร × 60 เซนติเมตร 4. 120 เซนติเมตร × 120 เซนติเมตร
 27. 27. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒๗วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.15. จากกราฟแสดงจํานวนผูใชรถโดยสารประจําทางในเวลา 6 เดือนแรกของป จํานวนผูใชรถโดยสารในรอบ 2 เดือนตอกันที่แตกตางกันมากที่สุด แตกตางกันเทาใด 1. 1,500 คน 2. 2,000 คน 3. 2,500 คน 4. 3,000 คน
 28. 28. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒๘วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.สวนที่ 2 แบบระบายตัวเลข : จํานวน 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน1. การจัดกลุมของนักเรียนชั้น ป.6 เปนการจัดกลุมแบบมีเด็กผูหญิง 3 คน ตองมีเด็ก ผูชาย 2 คน ถามีเด็กผูหญิงทั้งหมด 147 คน ตองมีเด็กผูชายกี่คน จึงจะจัดกลุมไดพอดี2. แมคาขายสมราคากิโลกรัมละ 30 บาท ซึ่งไดกําไร 50 เปอรเซ็นต แมคาซื้อสมราคากิโลกรัมละกี่บาท3. รูปวงกลม A มีความยาวรอบรูป 220 เซนติเมตร มีรัศมีเทาไร (กําหนด π = 22 ) 7
 29. 29. รหัสวิชา ๖๑ ภาษาไทย/คณิตศาสตร หนา ๒๙วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.4. ถา ภ + จ = 15 และ ภ มีคาเทากับ 8 ดังนั้น จ – 2 มีคาเทาใด5. ถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กวาง 2 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3 เมตร ถามีน้ําอยู 2 ของถัง จะตองเติมน้ําอีกกี่ลูกบาศกเมตรจึงจะเต็มถัง 5

×