นศ.ภ. ปุณญานัช นาครวัฒน์
รหัสนักศึกษา 5315400774
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝึกปฏิบัติงานผลัดที่ 2
ร้านยาพรชัยเ...
ประกอบด้วย
• บทนา
• วัตถุประสงค์การศึกษา
• ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจัย
• ผลการศึกษา
• วิจารณ์ผลการศึกษา
• ข้อเสนอแนะการนา...
บทนา
• ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดและเป็น
ทางเลือกแรกๆของประชาชนที่ใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย
- ร้อย...
• “ร้านยา” จะต้องทราบมาตรฐานจาเป็นในการพัฒนาเข้าสู่ร้านยา
คุณภาพก่อนจึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมร้านยาคุณภาพได้
• ทบทวนกรอบแนว...
วัตถุประสงค์การศึกษา
๑. เพื่อทราบสถานการณ์ทั่วไปของร้านยาในการพัฒนาตามมาตรฐานร้าน
ยาคุณภาพในด้านต่างๆได้แก่ สถานที่ อุปกรณ...
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจัย
ก.รูปแบบวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณา(Descriptive
Research)แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional
Resea...
1.คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
- จากประชากรร้านยาทั่วประเทศมีจานวนประมาณ 20,000 แห่งโดยใช้สูตร
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง...
ข.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Sampling) (ต่อ)
3.เลือกร้านยาที่ขึ้นทะเ...
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 2
สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา
สถานะปัจจุบันของการ
ดาเนินการร้านยาตามมารตรา
ฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้...
สถานการณ์ทั่วไปของร้านยาส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา(ต่อ)
สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา(ต่อ)ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา(ต่อ)
ส่วนที่ 2 สถานะปัจจุบันของการดาเนินการร้านยา
ตามมารตราฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน
ส่วนที่ 2 สถานะปัจจุบันของการดาเนินการร้านยา
ตามมารตราฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน
ส่วนที่ 2 สถานะปัจจุบันของการดาเนินการร้านยา
ตามมารตราฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน
ส่วนที่ 3 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม
ส่วนที่ 3 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม(ต่อ)
วิจารณ์ผลการศึกษา
การเข้า
ร่วมร้าน
ยา
คุณภาพ
ความเป็น
เจ้าของร้านยา
ประโยชน์ที่ร้าน
ยาจะได้รับ
ปัญหาและ
อุปสรรค
ผู้เป็นเจ้...
ข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
• ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การเข้าร่วมพัฒนาร้าน
ยาคุณภาพ ร้อยละ
63.1
• ไม่เข้าใจประโยชน์ใน
การเข้...
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา

754 views

Published on

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา
“ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
นศ.ภ. ปุณญานัช นาครวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝึกปฏิบัติงาน

ร้านยาพรชัยเภสัช จังหวัดขอนแก่น

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้านยา

 1. 1. นศ.ภ. ปุณญานัช นาครวัฒน์ รหัสนักศึกษา 5315400774 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝึกปฏิบัติงานผลัดที่ 2 ร้านยาพรชัยเภสัช จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการเข้าร่วมพัฒนา “ร้านยาคุณภาพ” ของร้าน ยาที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,ปีที่9 ฉบับที่ 1,ตุลาคม 2555-มกราคม 2556,เล่มที่ 32
 2. 2. ประกอบด้วย • บทนา • วัตถุประสงค์การศึกษา • ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจัย • ผลการศึกษา • วิจารณ์ผลการศึกษา • ข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์
 3. 3. บทนา • ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดและเป็น ทางเลือกแรกๆของประชาชนที่ใช้บริการเมื่อเจ็บป่วย - ร้อยละ 60-70 ใช้บริการร้านยาเป็นแห่งแรกเมื่อเกิดการเจ็บป่วย - ร้อยละ 85.2 เลือกใช้บริการร้านยาเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น • ร้านยามีความสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพมีความ จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมรการพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐานและเป็นที่พึ่ง ของประชาชนอย่างแท้จริง - แต่พบว่าในปัจจุบันมีร้านยาที่ได้รับรองเป็นร้านยาคุณภาพ 406 ร้านเท่านั้น และมีอีกจานวนมากที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมร้านยาคุณภาพ - และเจ้าของร้านยาไม่ค่อยให้ความสนในการเข้าร่วมโครงการ - ประชาชนที่มารับบริการไม่ทราบถึงความสาคัญและความแตกต่างระหว่าง ร้านยาคุณภาพกับร้านยาทั่วไป
 4. 4. • “ร้านยา” จะต้องทราบมาตรฐานจาเป็นในการพัฒนาเข้าสู่ร้านยา คุณภาพก่อนจึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมร้านยาคุณภาพได้ • ทบทวนกรอบแนวความคิดปัจจัยจูงใจและปัจจัยการมีส่วน ร่วมของ Frederick Herzberg ได้แก่ บริบททั่วไป สถานการณ์ดาเนินการร้านยาในปัจจุบัน ประโยชน์ที่จะได้รับ ปัญหาอุปสรรคที่มีแนวโน้มทาให้ร้านยาสมัครเข้าร่วมร้านยาคุณภาพ ตามกรอบแนวคิดดังแผนภูมิที่ 1 บทนา
 5. 5. วัตถุประสงค์การศึกษา ๑. เพื่อทราบสถานการณ์ทั่วไปของร้านยาในการพัฒนาตามมาตรฐานร้าน ยาคุณภาพในด้านต่างๆได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ การ บริหารจัดการเพื่อคุณภาพ การบริการเภสัชกรรมที่ดี การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจริยธรรม ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมร้านยาคุณภาพ ๒. ศึกษา ประโยชน์ที่ร้านยาจะได้รับ ปัญหาและอุปสรรคของการเข้าร่วมทา ร้านยาคุณภาพของร้านยา ๓. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทั่วไปของร้านยา การพัฒนาด้าน มาตรฐานร้านยา ประโยชน์ที่ร้านยาจะได้รับ ปัญหาอุปสรรคของร้านยากับ แนวโน้มการเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพ
 6. 6. ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจัย ก.รูปแบบวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณา(Descriptive Research)แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Research) ข.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ค.เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
 7. 7. 1.คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย - จากประชากรร้านยาทั่วประเทศมีจานวนประมาณ 20,000 แห่งโดยใช้สูตร Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 399 คน n = N 1 + N (e)2 2.คานวณสัดส่วนขนาดตัวอย่างแต่ละภาค จากค่าสัดส่วนตามสูตร n = Z ๒ oe/๒ N¶(๑-¶) Z ๒ oe/๒ ¶(๑-¶)+Nd๒ โดยกาหนดให้ n = ขนาดตัวอย่าง N = จานวนประชากร Z = ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติที่ สอดคล้องกับระดับนัยสาคัญที่กาหนด เช่น oe =.๐๕,Z =๑.๖๔๕ , oe/๒ = .๐๒๕ , Z = ๑.๙๖๐ ส่วนค่า ¶ =ค่าสัดส่วนของตัวแปร x(ที่เป็นตัวแทนแต่ละภาค) ,และ d = ความ คาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในที่นี้ใช้ ๐.๐๕ (๙๕%) ข.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน (Multistage Sampling)
 8. 8. ข.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน (Multistage Sampling) (ต่อ) 3.เลือกร้านยาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงสาธารณสุข จาก ๔ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง และตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยใช้ค่าสัดส่วนของร้านยา แต่ละภาค ที่คานวณได้ในข้อ๒ 4.เลือกร้านยา ที่มีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ขึ้นทะเบียนและสามารถส่งแบบสอบถามไป ถึงได้ 5.ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และโทรศัพท์ ติดตามการตอบแบบสอบถามโดยให้ ส่งกลับได้ทั้งทาง e-mail และไปรษณีย์ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ๓๐๙ คนคิดเป็นร้อย ละ ๗๗.๔ ของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้
 9. 9. ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 2 สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา สถานะปัจจุบันของการ ดาเนินการร้านยาตามมารตรา ฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน การหาความสัมพันธ์ของตัว แปรต้นและตัวแปรตาม
 10. 10. สถานการณ์ทั่วไปของร้านยาส่วนที่ 1
 11. 11. ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา(ต่อ)
 12. 12. สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา(ต่อ)ส่วนที่ 1
 13. 13. ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไปของร้านยา(ต่อ)
 14. 14. ส่วนที่ 2 สถานะปัจจุบันของการดาเนินการร้านยา ตามมารตราฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน
 15. 15. ส่วนที่ 2 สถานะปัจจุบันของการดาเนินการร้านยา ตามมารตราฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน
 16. 16. ส่วนที่ 2 สถานะปัจจุบันของการดาเนินการร้านยา ตามมารตราฐานร้านยาคุณภาพใน 4 ด้าน
 17. 17. ส่วนที่ 3 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและ ตัวแปรตาม
 18. 18. ส่วนที่ 3 การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและ ตัวแปรตาม(ต่อ)
 19. 19. วิจารณ์ผลการศึกษา การเข้า ร่วมร้าน ยา คุณภาพ ความเป็น เจ้าของร้านยา ประโยชน์ที่ร้าน ยาจะได้รับ ปัญหาและ อุปสรรค ผู้เป็นเจ้าของร้านยามีอานาจในการตัดสินใจ มากกว่าเภสัชที่มารับจ้างปฏิบัติการ มีการลงทุนมากแต่ผลประโยชน์ที่ร้านยา จะได้รับยังไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจประโยชน์ในการเข้าร่วม,ยังไม่เห็น ด้วยว่าการได้รับการรับรองเป็นร้านยา คุณภาพจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับ บริการได้จริง ,ไม่มั่นใจว่าโครงการจะมี ความยั่งยืน
 20. 20. ข้อเสนอแนะการนาไปใช้ประโยชน์ • ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การเข้าร่วมพัฒนาร้าน ยาคุณภาพ ร้อยละ 63.1 • ไม่เข้าใจประโยชน์ใน การเข้าร่วม ร้อยละ 45.5 • ไม่ได้รับการ สนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐและหน่วยงาน อื่นๆ ร้อยละ 44.4 ส่งผลให้ความคิดเห็น ใน ด้านปัญหาและ อุปสรรค ใน ภาพรวมอยู่ ในระดับสูง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ร้าน ยาเห็นผลประโยชน์ในการเข้า ร่วมร้านยาคุณภาพและต้อง เน้นที่เจ้าของเป็นหลัก ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ ของการเข้าร่วมร้านยา คุณภาพให้ชัดเจนมาก ขึ้น

×