Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อปฎิบัติผลิตภัณท์สุขภาพ

319 views

Published on

ร่างแนวปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต (ร่าง 5 มีนาคม 2556)

http://www.thaidrugwatch.org/blog/wp-content/uploads/2012/09/LIG_A2_Poster-final.pdf

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ข้อปฎิบัติผลิตภัณท์สุขภาพ

  1. 1. ร่างแนวปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ICTเฝ้าระวังการโฆษณาผ่าน ไม่มีหน่วยงานใดควบคุมการอนุญาตการควบคุมสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศูนย์เฝ้าระวังระดับประเทศ กสทช. กากับดูแลการอนุญาตการดาเนินกิจการ สคบ. ดูแล การขายตรง การประกอบกิจการทางสื่อสิ่งพิมพ์ การเฝ้าระวังการโฆษณา อินเตอร์เน็ต กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพของภาครัฐ (ต.ย. ทีวีดาวเทียม วิทยุชุมชน) สสจ. ส่งเรื่องให้ อย. สคบ. หากพบการกระทาผิด หากพบการกระทาความผิดฝ่าฝืนกฎหมาย ที่ หากพบการกระทาผิดทีเกียวกับการโฆษณา ่ ่ การเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เกี่ยวกับการโฆษณา อยู่ในความรับผิดชอบของ กสทช. หรือ ICT ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย.* ของภาคประชาชน ร้องเรียน อย. กพย. ส่งพนักงานสอบสวน ดาเนินการมาตรการทาง เครือข่ายภาคประชาชน ดาเนินคดีอาญา ปกครอง (ถ้ามี) องค์กรพัฒนาเอกชน อย.(ศรร.) รับเรื่องร้องเรียน/ข้อมูลการเฝ้าระวัง (จากหน่วยงานที่ร่วมดาเนินการ)* อย. ส่งให้ สคบ.ดาเนินการหากเป็นการโฆษณาที่อยู่ในความ 4 รับผิดชอบของ สคบ.หรือกรณีขายตรง หรือตลาดแบบตรง** อย. แจ้ง กสทช./ICT เพื่อดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 2 3 ส่งสานัก/กอง/กลุ่ม ใน อย.พิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ของ ถูกต้อง ข้อมูล/พิจารณาว่าเป็นการกระทาผิดหรือไม่ 1 เสนอผู้บริหารยุติการดาเนินการ -การได้รับอนุญาตโฆษณาหรือไม่ และแจ้งผู้ร้อง /ศรร./ลงข้อมูลใน HPASกระบวนการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ขั้นรับเรื่องร้องเรียนจนสิ้นสุดการด้าเนินคดีของ อย. กสทช. สคบ. และ ICT -ข้อความและภาพตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ *กรณีเป็นปัญหาที่มีผลกระทบในวงกว้าง/คาสั่งพิเศษ ให้ อย. (ศปป.) ร่วมกับ บก.ปคบ. ดาเนินการ ไม่ถูกต้อง **กรณีขายตรง/ตลาดแบบตรง แจ้ง สคบ. ในกรณีที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นนได้ประกอบธุรกิจ ั้ ขายตรง เพื่อเป็นข้อมูลให้ สคบ. เฝ้าระวังแผนการประกอบธุรกิจว่าขัดต่อ พ.ร.บ.ขายตรง และตลาดแบบ ตรงหรือไม่ แจ้งระงับการโฆษณา ผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์และสื่อผู้โฆษณา*** ***กรณีไม่สามารถแจ้งระงับโฆษณาได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้รบอนุญาตจากสานักงาน อย./ไม่ทราบ ั แหล่งผลิต/ไม่ทราบสถานทีนาเข้า ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของสานัก/กอง/กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รบผิดชอบ ในการ ่ ั พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น ผู้เกี่ยวข้องกับการกระทาผิด พิจารณาหลักฐานเพิมเติม ่ สถานที่ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนที่มการกระทาผิด การยึด อายัด และเก็บตัวอย่างพยานหลักฐาน ี พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานและประมวลหลักฐานและข้อมูลทีได้ตรวจสอบว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาหรือไม่ ่ ส่งสานวนคดีตามเกณฑ์ทกาหนดเข้าสู่การพิจารณา ี่ ของ คกก.พิจารณาคดีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักฐานครบถ้วน ส่งดาเนินคดี ตรวจสอบแล้วไม่มีมูลทีจะดาเนินคดี ่ หลักฐานไม่ครบถ้วน ส่งให้ บก.ปคบ.ทา (คณะกรรมการร่วมของหน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงาน (ดาเนินการได้ทง สสจ. และ อย.) ั้ เสนอให้ยุติเรื่อง ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) หลักฐานเพิ่มเติม หากประสานแล้วยังไม่ มีหลักฐานเพียงพอ เสนอผู้บริหารยุติ สื่อสารสู่สาธารณะ เพื่อยุติความเสียหายต่อผู้บริโภค * ต้องดาเนินการแบ่งแยกหน้าที่การตรวจสอบพยานหลักฐานของหน่วยงานที่ โดยเน้นย้้าว่าเป็นข้อมูลทีอยู่ระหว่างการด้าเนินคดี ่ เกี่ยวข้อง กสทช/บก.ปคบ./ICT/ มาตรการทางคดีอาญา ดาเนินคดี มาตรการทางปกครอง (ดาเนินการควบคู่กันกับมาตรการทางอาญา) คดีที่ อย./สสจ. ไม่มีอานาจเปรียบเทียบปรับ ดาเนินการเปรียบเทียบปรับตามอัตราค่าปรับ อย./สสจ. ดาเนินการออกคาสั่งระงับการโฆษณา ดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน ตามที่ระเบียบสานักงานคณะกรรมการอาหาร ต้องกาหนดหลักเกณฑ์/ สอบสวน และยากาหนด แนวทาง/มาตรการ โดยพิจารณาตามร้ายแรงของ ดาเนินการทาง สสจ. ส่งเรื่องให้ ผลกระทบต่อสาธารณะ ปกครองเกี่ยวกับ อย. ดาเนินการ ใบอนุญาตและ ผู้กระทาความผิด ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ผู้กระทาความผิด ยินยอมให้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ ปรับ ให้ส่งร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงาน เปรียบเทียบปรับ ให้ยุติคดี สอบสวน ดาเนินการพักใช้ใบอนุญาต ดาเนินการเพิกถอนใบอนุญาต หรือทะเบียนตารับ เจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมข้อมูลการดาเนินคดีอาญาทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเพื่อดาเนินการมาตรการทางปกครอง ผลักดันเชิงนโยบายให้มีองค์กรที่ ควบคุมกากับดูแลการประกอบ อย. (กลุ่ม น.) ประมวลข้อมูลการดาเนินการตามมาตรการทางคดีอาญาและทางปกครอง กิจการสื่อสิงพิมพ์ (เลียนแบบ ่ โครงสร้างอานาจหน้าที่ของ กสทช.) เนื่องจาก พ.ร.บ.จดแจ้ง การพิมพ์ พ.ศ.2550 ไม่มีสภาพ อย (ศรร.)/สสจ./ กสทช./ICT ดูผลการดาเนินคดีจาก โปรแกรม HPAS / และ ศรร.เฝ้าระวังเพื่อตรวจซ้า บังคับได้ ไม่พบ พบการกระทาผิดซ้าหรือไม่**** ยุติเรื่อง พบ กาหนดระบบการทางานของ อย. และ แจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 2 23 4 1 (DSI) ให้รับเป็นคดีพิเศษ บก.ปคบ. ในการดาเนินคดีอาญาฐาน ฝ่าฝืนคาสั่งระงับโฆษณาของ อย. ตามหลักเกณฑ์ที่ต้อง ส่งเรื่องเป็นคดีพิเศษ อย.(ส่งสานัก/กอง/กลุ่ม) แจ้ง กสทช./ICT/สคบ. เพื่อ ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช./สคบ./ICT/บก.ปคบ. การลงข้อมูล การดาเนินการทางกฎหมายในฐานข้อมูลเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPAS) **** หากพบการกระทาผิดซ้า (ข้อความและรูปภาพการโฆษณาไม่จาเป็นต้องเป็นข้อความรูปภาพโฆษณา เช่นเดียวกับที่เคยแจ้งระงับแล้วแต่ตองเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพนันๆ) ้ ้ มอบสานัก/กอง/กลุม ใน สนง.อย. พิจารณาดาเนินการที่เข้มข้นขึ้นตามเกณฑ์ที่แต่ละสานัก/กอง/กลุมผลิตภัณฑ์กาหนด ่ ่ จัดทาร่างครั้งที่ 1/5 มีนาคม 2556

×