Shelf
Management
CP All เจ้าของสิทธิ์ร้านสะดวกอิ่ม 7-11
เปิดร้านยา eXta
Tesco Pharmacy
เปดรานยา eXta
Big C ได้เปิดร้านยามากกว่า 70 สาขาใน
น...
ธรกิจค้าปลีกสินค้าสขภาพครบวงจร ทั้งผลิตยา เวชภัณฑ์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกจคาปลกสนคาสุขภาพครบวงจร ทงผลตยา เวชภณฑ ...
Store Image
is the overall perception the consumer
has of the store’s environmenthas of the store’s environment.
ภาพลักษณ์ของร้านจะเป็ นแนวทางกําหนดองค์ประกอบภายในร้าน
Elements That ComposeElements That Compose
the Store Environment
St...
OBJECTIVES OF STORE
ENVIRONMENTENVIRONMENT
Tasks to create desired store image and
increase productivity:increase producti...
Store Planning
1. Allocating Space
2 Circulation2. Circulation
3. Shrinkage Prevention
Store Planning
Fl lFloorplan
 is a schematic that shows where
พิจารณา ลักษณะพื้นที
ทางเดินและตําแหน่ง
 merchandise and c...
Store LayoutStore Layout
การออกแบบผังร้านค้า ต้องพิจารณา ภายใต้การวาง Concept ของ
ร้าน หรือ Store Imageราน หรอ Store Image...
การจัดผังที่ดี ต้องเริ่มจากเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
ผู้บริโภค ชอบ ไม่ชอบอะไร ในร้านค้าปลีก
 สะดวกใกล้บ้าน
 บรรยากาศดี น่าเข้า บรรยากาศด นาเขา
 คุ้นเคยกับเจ้าของ
 ราคาไม่...
Allocating Space
Types of space needed:
 1. Back room
 2. Office and other
functional spaces
 3. Aisles, services areas...
CirculationCirculation
Free Flow Layout
Advantages and Disadvantage
Advantages  ภาพAdvantages
 1. Allowance for
browsi...
CirculationCirculation
Free Flow Layout
Advantages and Disadvantage
Disadvantages  ภาพDisadvantages
 Disadvantages
 1...
The Disney Store’s effective use of the Free Flow Design
Approximately 250 million consumers visit Disney’s
entertainment ...
Advantages and Disadvantages of
G id L t ้Grid Layouts คือรูปแบบการจัดวางชั้นวาง
(shelves) ทางเดิน (aisles) ขนานกัน) )
Ad...
Ad t d Di d t fAdvantages and Disadvantages of
Grid Layoutsy
Disadvantages
1 Pl i d  ภาพ 1. Plain and
uninteresting
2 Li...
Circulation CirculationCirculation
Loop Layout
Circulation
Spine Layout
Store Layout Considerations igh margin items should be placed in high traffic
 areas.
 areas.
 High margin items shoul...
M h di P t ti Pl iMerchandise Presentation Planning
Merchandise Presentation Planning
Methods of Merchandise
Presentation...
Psychological Factors to ConsiderPsychological Factors to Consider
When Merchandising Stores
1. Value/fashion image
2. Ang...
Examples of VisualExamples of Visual
Merchandising
 “Visual Merchandising”, the art of
attracting patrons with visual cue...
Store Design
1. Storefront Design
2 Interior Design2. Interior Design
3. Lighting Design
4. Sounds and Smells: Total
Senso...
Interior Design
 The low cost, no frills flooring combined
 with the low cost metal shelving help to
 convey the low pr...
Signs and Lighting
 Signs and graphics provide information and can add
personality, beauty, and romance to a store’s imag...
Visual Communication
Name Logo andName Logo and
1 N L d R t il
Name, Logo and
Retail Identity at
Kmart changed its
Name, L...
Category Singnage
 Category signage
helps consumersp
negotiate throughout
the store to find the
product categoriesproduct...
Point of Sale SignagePoint of Sale Signage
is relatively small signage
that is placed very close to the
merchandise and is...
POS signage for clearancePOS signage for clearance
and sale items tend to be in
red to draw a consumer’s
attentionattentio...
S P d ti itSpace Productivity
represents how effectively the retailer
utilizes its space and is usually
measured by sales ...
ตัวอย่างการวัดประสิทธิผลของการใช้พื้นที่
Category Men
Total Sales 751,604
Category Women
Total Sales 170,819
Sale as % Tot...
Category CosmeticCategory Houseware Category Cosmetic
Total Sales 75,160
Sale as % Total 1.1
Category Houseware
Total Sale...
Category Total Scores
Total Sales 6,675,564Total Sales 6,675,564
Sale as % Total 100
Total Sq. Ft. 55,250
Sq. Ft % Total 1...
Shelf ManagementShelf Management  การบริหารการจัดเรียงสินค้า
คือกระบวนการจัดการวางเรียงสินค้า โดยพิจารณาถึง ประเภทคอกระบวน...
ป โ ์ ิ ั ี ิ ้ ี่ ีประโยชน์ของการบริหารการจัดเรียงสินค้าทีดี
1 เพื่อสร้างยอดขายและกําไรสงสดต่อพื้นที่1.เพอสรางยอดขายและกา...
กระบวนการจัดเรียงสินค้าที่มี ปสภ
 1.การคัดเลือกเลือกสินค้าไปวางตําแหน่งที่เหมาะสม
 หลักการพิจารณา
1.1 การคัดเลือกกลุ่มสิ...
กลยุทธสําคัญในการเลือกสินค้า
กฎ 80:20
้ ิ ้ ่ ิ ี ํ ่ถ้าสินค้าแต่ละชนิดมีจําหน่าย
อยู่ 100 รายการ จะมีสินค้า
ี ไ ่ ิ 20 ี...
กลยุทธสําคัญในการเลือกสินค้า
วิเคราะห์ ABC การแบ่งกลุ่มสินค้าตาม
สัดส่วนของยอดขายเป็น 3
กลุ่ม คือ
กลุ่ม A ยอดขายสูงสุด
กล...
กลยทธ์สําคัญในการเลือกสินค้า
การแบ่งกลุ่มของสินค้าตามสัดส่วนของอัตรากําไร
กลยุทธสาคญในการเลอกสนคา
ให้แบ่งสินค้าเป็น 3 กลุ...
กลยุทธสําคัญในการเลือกสินค้า
ิ ้ ื้ ั ิ ้สินค้าพืนฐานสําหรับบริการลูกค้า
-สินค้าจําเป็น 20-40% สนคาจาเปน 20 40%
-สินค้...
กระบวนการจัดเรียงสินค้าที่มี ปสภ
1.2. ขนาดและนํ้าหนักของสินค้า
1.3.จํานวนแถว( Facing )ขาของ
่ ้สินค้าที่จัดเรียงบนชั้นวางเ...
หลักการจัดเรียงสินค้า
 ควรสอดคล้องกับภาพลักษณ์ร้านค้า ควรสอดคลองกบภาพลกษณรานคา
 ง่ายต่อการเลือก การหยิบจับ
เช่น ของหนัก...
้ ั ื ิ ้ ้ ิโสอดคลองกบการเลอกสนคาของผูบรโภค
TonnageTonnage
Merchandising
การจัดเรียงสินค้าขายดีให้มีการจดเรยงสนคาขายดใหม
Facing มากๆ สามารถ
บอกถึงส่วนแบ่งทางบอกถงสวนแ...
FacingFacing
Vertical
MerchandisingMerchandising
จัดเรียงสินค้าตามธรรมชาติ
ของการเคลื่อนไหวของของการเคลอนไหวของ
สายตามนุษย์เป็นตัว Z
- ...
การวัดประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่
 ั / ํ ไ ่ ื้ ี่ วดจากยอดขาย / กาไร ตอพนท
 พิจารณาจาก จํานวนวันที่สินค้าบน Shelf จะขา...
PlanogramPlanogram
Definition: Visual description, diagram
or drawing of a store's layout to includeor drawing of a store...
Pl gรูปแบบรายงานของ Planogram
 รายงานเปรียบเทียบประสิทธิผลของสินค้าแต่ละ SKU โดยดจาก ยอดขาย รายงานเปรยบเทยบประสทธผลของสน...
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมจัดเรียงสินค้า
• เพื่อเพิ่มการซื้อของลกค้า• เพอเพมการซอของลูกคา
• เพื่อปรับปรุงการมองเห็น ภาพที่ปราก...
วัตถุประสงค์ของโปรแกรมจัดเรียงสินค้า
• เพื่อให้สินค้าหาง่าย และ สร้างแรงดลใจในตัวสินค้า
ให้แก่ลกค้าู
• ทําให้เลือกสินค้าได...
Maximize The Total Profit From A Category
Through
Optimization Model
Factors :
• Selling Price
• Shelf – Space Location
De...
D d F ti f P d t it “ i ”Demand Function for Product item “ i ”
How to increase Sales and Profit through Shelf Management
Before Shelf Arrangement
% %
Category
no.
shelves to
be placed
%...
After Shelf Arrangement 1 (no new Category)
no. % %
Category
no.
shelves
to be
placed
%
Contri
bution
(Area)
% GP Sales (B...
Aft Sh lf A t b dd t ( hi h GP)After Shelf Arrangement by add new category ( high GP)
no.
shelves to
%
Contrib
ution
% GP
...
ข้อมูลอ้างอิง
 งานวิจัย Nielsen
 มิตรแท้โชวห่วย Makro
 Retailing Management Leyy/Weitz
http://www.armcpall.com/index.ph...
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Shelf management NANO MBA 4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Shelf management NANO MBA 4

995 views

Published on

อาจารย์ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เอกสารในการบรรยาย NANO MBA 4

Published in: Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
995
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Shelf management NANO MBA 4

 1. 1. Shelf Management
 2. 2. CP All เจ้าของสิทธิ์ร้านสะดวกอิ่ม 7-11 เปิดร้านยา eXta Tesco Pharmacy เปดรานยา eXta Big C ได้เปิดร้านยามากกว่า 70 สาขาใน นาม Pure ร้านสุขภาพและความงาม “ซูรูฮะ” น ม u e
 3. 3. ธรกิจค้าปลีกสินค้าสขภาพครบวงจร ทั้งผลิตยา เวชภัณฑ์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกจคาปลกสนคาสุขภาพครบวงจร ทงผลตยา เวชภณฑ เครองสาอาง ผลตภณฑเพอ สุขภาพ และอื่นๆ โดยมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซัปโปโร ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ 1 ใน 5 ด้าน อุตสาหกรรมร้านจําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้า 940 สาขาทั่วประเทศ และเป็นอันดับ 1 ในธรกิจนี้ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เป้ าหมายที่จะก้าวเป็นอันดับ 1 ของและเปนอนดบ 1 ในธุรกจนในตลาดหลกทรพยโตเกยว เปาหมายทจะกาวเปนอนดบ 1 ของ ธุรกิจ โดยจะขยายสาขาให้ครบ 1,000 สาขาทั่วประเทศ
 4. 4. Store Image is the overall perception the consumer has of the store’s environmenthas of the store’s environment.
 5. 5. ภาพลักษณ์ของร้านจะเป็ นแนวทางกําหนดองค์ประกอบภายในร้าน Elements That ComposeElements That Compose the Store Environment Store PlanningStore Planning Space Allocation Layout ProductivityProductivity Store Design MerchandisingStore ImageSto e es g Exterior Design Ambiance Lighting g Fixture Selection Merchandise Presentation Visual Merchandising Store Image & ProductivityLighting Visual Merchandising y VisualVisual Communications Retail Identity GraphicsGraphics Signage
 6. 6. OBJECTIVES OF STORE ENVIRONMENTENVIRONMENT Tasks to create desired store image and increase productivity:increase productivity: 1. Get customers into the store (market image). 2 Convert them into customers buying2. Convert them into customers buying merchandise once inside the store (space productivity)productivity). 3. Do this in the most efficient manner possible.
 7. 7. Store Planning 1. Allocating Space 2 Circulation2. Circulation 3. Shrinkage Prevention
 8. 8. Store Planning Fl lFloorplan  is a schematic that shows where พิจารณา ลักษณะพื้นที ทางเดินและตําแหน่ง  merchandise and customer service departments are located, ทางเดนและตาแหนง วางของ ่ ่/ป how customers circulate through the store, แบงหมวดหมู/ประเภท สินค้า  and how much space is dedicated to each department. แบ่งพื้นที่ กําหนดตําแหน่งสินค้า แต่ละหมวด
 9. 9. Store LayoutStore Layout การออกแบบผังร้านค้า ต้องพิจารณา ภายใต้การวาง Concept ของ ร้าน หรือ Store Imageราน หรอ Store Image องค์ประกอบการพิจารณา • หน้าร้าน /ทางเข้าร้านหนาราน /ทางเขาราน แผนผังภายในร้าน - ตําแหน่งชั้นวางสินค้าตาแหนงชนวางสนคา - เคาน์เตอร์คิดเงิน - ห้องเก็บของหองเกบของ - ทางเดิน (ความกว้างไม่ควรตํ่ากว่า 90 ซม.)
 10. 10. การจัดผังที่ดี ต้องเริ่มจากเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
 11. 11. ผู้บริโภค ชอบ ไม่ชอบอะไร ในร้านค้าปลีก  สะดวกใกล้บ้าน  บรรยากาศดี น่าเข้า บรรยากาศด นาเขา  คุ้นเคยกับเจ้าของ  ราคาไม่แพง ต่อรองได้ ราคาไมแพง ตอรองได  มีสินค้าครบครัน มีสินค้าที่ร้าน อื่นไม่มี สินค้าใหม่สดอนไมม สนคาใหมสด
 12. 12. Allocating Space Types of space needed:  1. Back room  2. Office and other functional spaces  3. Aisles, services areas, and other nonselling f th i l areas of the main sales floor  4 Wall merchandise 4. Wall merchandise space  5 Floor merchandise 5. Floor merchandise space
 13. 13. CirculationCirculation Free Flow Layout Advantages and Disadvantage Advantages  ภาพAdvantages  1. Allowance for browsing and  ภาพ browsing and wandering freely  2 Increased 2. Increased impulse purchases  3. Visual appealpp  4. Flexibility Free Flow Retailing, 3rd Edition, Dunne and Lusch
 14. 14. CirculationCirculation Free Flow Layout Advantages and Disadvantage Disadvantages  ภาพDisadvantages  Disadvantages  1 Loitering encouraged  ภาพ  1. Loitering encouraged  2. Possible confusion  3. Waste of floor space  4. Cost  5. Difficulty of cleaning Free FlowFree Flow Retailing, 3rd Edition, Dunne and Lusch
 15. 15. The Disney Store’s effective use of the Free Flow Design Approximately 250 million consumers visit Disney’s entertainment retail outlets each year. New store designs showcase merchandise in an engaging and contemporary fashion, keeping pace with evolvingp y , p g p g retail trends. Technological elements - including a front-of-store media wall that engages guests withthat engages guests with Disney programming, and interactive kiosks setting the stagethe stage for the Disney Store in the 21st century21st century.
 16. 16. Advantages and Disadvantages of G id L t ้Grid Layouts คือรูปแบบการจัดวางชั้นวาง (shelves) ทางเดิน (aisles) ขนานกัน) ) Advantages  Grid Layouts  1. Low cost  2. Customer familiarity  3 Merchandise 3. Merchandise exposure  4. Ease of cleaning  5. Simplified security  6. Possibility of self- serviceservice  Grid
 17. 17. Ad t d Di d t fAdvantages and Disadvantages of Grid Layoutsy Disadvantages 1 Pl i d  ภาพ 1. Plain and uninteresting 2 Li it d b i  ภาพ  2. Limited browsing  3. Stimulation of rushed h i b h ishopping behavior  4. Limited creativity in decor
 18. 18. Circulation CirculationCirculation Loop Layout Circulation Spine Layout
 19. 19. Store Layout Considerations igh margin items should be placed in high traffic  areas.  areas.  High margin items should be placed in high trafficg g p g areas.  High demand items should be placed in low traffic areasareas.  Complementary items should be placed near each other.  Seasonal needs should be considered.  Items needing frequent restocking should be placed near storerooms or cash registersnear storerooms or cash registers.  Larger departments should be placed in lower traffic areas.  Shopping behavior and operational considerations should be recognized High demand items should be placed in low trafficHigh demand items should be placed in low traffic
 20. 20. M h di P t ti Pl iMerchandise Presentation Planning Merchandise Presentation Planning Methods of Merchandise PresentationPresentation 1. Shelving 2 H i2. Hanging 3. Pegging 4. Folding 5. Stacking5. Stacking 6. Dumping
 21. 21. Psychological Factors to ConsiderPsychological Factors to Consider When Merchandising Stores 1. Value/fashion image 2. Angles and sightlines2. Angles and sightlines 3. Vertical color blocking
 22. 22. Examples of VisualExamples of Visual Merchandising  “Visual Merchandising”, the art of attracting patrons with visual cues, is central to a retailer’s ability to generate sales. Visual Merchandising got its start at the turn of the century, when department stores began using the atrical set design and lighting to create exotic displays. Today, the way the departments are arranged, the location of the escalators, the lighting--all are carefully planned to earn the store more sales per square foot.
 23. 23. Store Design 1. Storefront Design 2 Interior Design2. Interior Design 3. Lighting Design 4. Sounds and Smells: Total Sensory Marketing.Sensory Marketing.
 24. 24. Interior Design  The low cost, no frills flooring combined  with the low cost metal shelving help to  convey the low price image in this  discount retail display for Barbie.
 25. 25. Signs and Lighting  Signs and graphics provide information and can add personality, beauty, and romance to a store’s imageould do hmore than  Good lighting should do more thane iiilluminate space. It hi hli ht h di l t d t th t tcan highlight merchandise, sculpt space, and capture athat st mood that enhances a store’s image.
 26. 26. Visual Communication Name Logo andName Logo and 1 N L d R t il Name, Logo and Retail Identity at Kmart changed its Name, Logo and Retail Identity at  1. Name, Logo, and Retail Identity  2 Institutional Signage Kmart changed its logo to the big red “K” in an effort 2. Institutional Signage  3. Directional, Departmental, and Category signage K in an effort to reflect its move into an upscaleand Category signage  4. Point of Sale POS) Signage  5 Lifestyle Graphics into an upscale environment and away from its old 5.Lifestyle Graphics away from its old polyester and blue- light imagelight image.
 27. 27. Category Singnage  Category signage helps consumersp negotiate throughout the store to find the product categoriesproduct categories they are looking for.  The size of categoryg y signage varies widely from a lettering th t i f f t i that is a few feet in height to  merely inches. merely inches.
 28. 28. Point of Sale SignagePoint of Sale Signage is relatively small signage that is placed very close to the merchandise and is very close tomerchandise and is very close to the merchandise and is intended to give details about specific items
 29. 29. POS signage for clearancePOS signage for clearance and sale items tend to be in red to draw a consumer’s attentionattention. ยอดขายปกติ ยอดขายเมื่อลดราคา 20%แต่ไม่ใช้ ยอดขายเมื่อลดราคา 10%20%แตไมใช P.O.P ยอดขายเมอลดราคา 10% และใช้ P.O.P
 30. 30. S P d ti itSpace Productivity represents how effectively the retailer utilizes its space and is usually measured by sales per square foot of selling space or gross margin dollars per square foot of selling space.
 31. 31. ตัวอย่างการวัดประสิทธิผลของการใช้พื้นที่ Category Men Total Sales 751,604 Category Women Total Sales 170,819 Sale as % Total 11.3 Total Sq. Ft. 3,591 Sale as % Total 2.6 Total Sq. Ft. 1,934q Sq. Ft % Total 6.5 Sales per Sq. Ft. 209.3 Sq. Ft % Total 3.5 Sales per Sq. Ft. 88.33 Total G.M. $ 603,330 G.M. $ % Total 13.05 Total G.M. $ 148,899 G.M. $ % Total 3.22 Space Productivity Index 2.01 Space Productivity Index 0.092
 32. 32. Category CosmeticCategory Houseware Category Cosmetic Total Sales 75,160 Sale as % Total 1.1 Category Houseware Total Sales 457,795 Sale as % Total 6.8 Total Sq. Ft. 608 Sq. Ft % Total 1.1 Total Sq. Ft. 3,591 Sq. Ft % Total 6.5 Sales per Sq. Ft. 123.62 Total G.M. $ 55,913 Sales per Sq. Ft. 127.48 Total G.M. $ 255,979 G.M. $ % Total 1.21 Space Productivity Index 1.1 G.M. $ % Total 5.51 Space Productivity Index 0.85
 33. 33. Category Total Scores Total Sales 6,675,564Total Sales 6,675,564 Sale as % Total 100 Total Sq. Ft. 55,250 Sq. Ft % Total 100 Sales per Sq. Ft. - Total G.M. $ 4,624,480 G.M. $ % Total 100 Space Productivity Index 1
 34. 34. Shelf ManagementShelf Management  การบริหารการจัดเรียงสินค้า คือกระบวนการจัดการวางเรียงสินค้า โดยพิจารณาถึง ประเภทคอกระบวนการจดการวางเรยงสนคา โดยพจารณาถง ประเภท สินค้าใดควรวางอยู่ในตําแหน่งไหนที่เหมาะสม วางจํานวน ่ ่เท่าไร วางอย่างไรให้สวยงามเป็นที่ดึงดูดใจลูกค้า ทําให้เพิ่ม ยอดขาย กําไร และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าู ได้ดีที่สุด อีกทั้งยังสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ กลยุทธ์ ้ ้การตลาดของร้านค้า
 35. 35. ป โ ์ ิ ั ี ิ ้ ี่ ีประโยชน์ของการบริหารการจัดเรียงสินค้าทีดี 1 เพื่อสร้างยอดขายและกําไรสงสดต่อพื้นที่1.เพอสรางยอดขายและกาไรสูงสุดตอพนท ( Maximize sales/profit  per linear foot,                                 drive foot traffic to stores) 2 เพื่อเพิ่มยอดขายในแต่ละครั้งของการซื้อ (Increase customer2.เพอเพมยอดขายในแตละครงของการซอ (Increase customer  shopping basket size) 3.สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ( Have a competitive  advantage in their  marketplace. )g p )
 36. 36. กระบวนการจัดเรียงสินค้าที่มี ปสภ  1.การคัดเลือกเลือกสินค้าไปวางตําแหน่งที่เหมาะสม  หลักการพิจารณา 1.1 การคัดเลือกกลุ่มสินค้า ประเภทสินค้า ตัวสินค้า กลุ่มสินค้าุ สินค้าบริโภค สินค้าอปโภค ประเภทสินค้า ยาแผนปัจจุบัน ตัวสินค้า สนคาอุปโภค เวชสําอางค์ อาหารเสริม วิตามิน คอลลาเจน อาหารเสรม เครื่องมือแพทย์ สารล้างพิษ อาหารเสริมลด นํ้าหนัก
 37. 37. กลยุทธสําคัญในการเลือกสินค้า กฎ 80:20 ้ ิ ้ ่ ิ ี ํ ่ถ้าสินค้าแต่ละชนิดมีจําหน่าย อยู่ 100 รายการ จะมีสินค้า ี ไ ่ ิ 20 ี่ ีเพียงไม่เกิน 20 รายการ ทีมี ยอดขายรวมเท่ากับ 80 %80 % ของยอดขายรวม ของ สินค้าชนิดนั้น
 38. 38. กลยุทธสําคัญในการเลือกสินค้า วิเคราะห์ ABC การแบ่งกลุ่มสินค้าตาม สัดส่วนของยอดขายเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A ยอดขายสูงสุด กลุมB ยอดขายปานกลาง กลุ่ม C ยอดขายตํ่า กลุ่ม Aสัดส่วนการขาย 60% กล่มB สัดส่วนการขาย 30% สัดส่วนรายการสินค้า 20%กลุมฺB สดสวนการขาย 30% กล่มC สัดส่วนการขาย 10% 20% สัดส่วนรายการสินค้ากลุมC สดสวนการขาย 10% 80%
 39. 39. กลยทธ์สําคัญในการเลือกสินค้า การแบ่งกลุ่มของสินค้าตามสัดส่วนของอัตรากําไร กลยุทธสาคญในการเลอกสนคา ให้แบ่งสินค้าเป็น 3 กลุ่ม กล่ม X อัตรากําไรสง ของขายไม่ดีมักกําไรมากกลุม X อตรากาไรสูง ของขายไมดมกกาไรมาก กลุ่ม Y อัตรากําไรปานกลางุ กลุ่ม Z อัตรากําไรตํ่า ของขายดีมักกําไรตํ่า กลุ่ม X ยอดขายประมาณ 10% กล่ม Y ยอดขายประมาณ 30% สัดส่วนกําไร 80% กลุม Y ยอดขายประมาณ 30% กลุ่ม Z สัดส่วนการขาย 60% สัดส่วนกําไร 20%
 40. 40. กลยุทธสําคัญในการเลือกสินค้า ิ ้ ื้ ั ิ ้สินค้าพืนฐานสําหรับบริการลูกค้า -สินค้าจําเป็น 20-40% สนคาจาเปน 20 40% -สินค้าที่สร้างความพึงพอใจ 60-80% ่ ็สินค้าใหม่ที่เป็นกระแสนิยม /สินค้าตาม ฤดกาลฤดูกาล สินค้าหรือบริการเฉพาะ เพื่อสร้างความ แตกต่าง และดึงดูดความสนใจต่อลูกค้า
 41. 41. กระบวนการจัดเรียงสินค้าที่มี ปสภ 1.2. ขนาดและนํ้าหนักของสินค้า 1.3.จํานวนแถว( Facing )ขาของ ่ ้สินค้าที่จัดเรียงบนชั้นวางเรียง( ของขาย ดีเรียงเยอะ) 1 4 พื้นที่พิเศษ1.4.พนทพเศษ - สินค้าใหม่ - สินค้าที่มีรายการส่งเสริมการขายสนคาทมรายการสงเสรมการขาย -สินค้าเช่าพื้นที่ของ Suppliers เช่น Eucerin , Blackmores
 42. 42. หลักการจัดเรียงสินค้า  ควรสอดคล้องกับภาพลักษณ์ร้านค้า ควรสอดคลองกบภาพลกษณรานคา  ง่ายต่อการเลือก การหยิบจับ เช่น ของหนัก ขนาดใหญ่ ควรอยู่ ้ด้านล่าง วิธ๊การจัดเรียงมีหลายวิธี - สินค้าประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน - โทนสีเดียวกันไว้ด้วยกัน - กลุ่มราคาสินค้าที่ใกล้เคียงกันไว้ ด้วยกันดวยกน - ควรวางในระดับความสูงที่หยิบจับง่าย - กลุ่มสินค้าเด็ก ควรวางด้านล่าง - กลุ่มสินค้าผู้ชายสามารถวางไว้สูงกว่า กลุ่มสุภาพสตรี - กลุ่มผู้สูงอายุต้องไม่สูงหรือตํ่าเกินไปุ ู ู ุ ู
 43. 43. ้ ั ื ิ ้ ้ ิโสอดคลองกบการเลอกสนคาของผูบรโภค
 44. 44. TonnageTonnage Merchandising การจัดเรียงสินค้าขายดีให้มีการจดเรยงสนคาขายดใหม Facing มากๆ สามารถ บอกถึงส่วนแบ่งทางบอกถงสวนแบงทาง การตลาดของสินค้าประเภท นั้นนน
 45. 45. FacingFacing
 46. 46. Vertical MerchandisingMerchandising จัดเรียงสินค้าตามธรรมชาติ ของการเคลื่อนไหวของของการเคลอนไหวของ สายตามนุษย์เป็นตัว Z - สินค้ากําไรดี อย่ใน- สนคากาไรด อยูใน ระดับสายตา - กําไรน้อยไปไกลสายตากาไรนอยไปไกลสายตา
 47. 47. การวัดประสิทธิภาพของการใช้พื้นที่  ั / ํ ไ ่ ื้ ี่ วดจากยอดขาย / กาไร ตอพนท  พิจารณาจาก จํานวนวันที่สินค้าบน Shelf จะขายหมด ่ ั Day of Supply = จํานวนสินค้าบนชั้นยอดขายต่อวัน ยอดขายต่อวัน Dos ตํ่า ควรได้รับพื้นที่เพิ่มขึ้น Dos สง ควรลดพื้นที่ลงDos สูง ควรลดพนทลง
 48. 48. PlanogramPlanogram Definition: Visual description, diagram or drawing of a store's layout to includeor drawing of a store's layout to include placement of particular products and d t t iproduct categories. แผนภาพไม่เพียงแสดงภาพการจัดเรียงสินค้าภายในร้าน ้ ้แต่ยังแสดงถึงทางเดิน ชั้นวางสินค้า ความสูงของชั้นวาง รายการสินค้าที่จัดวางอยู่ในแต่ละตําแหน่ง และจํานวนู แถวของสินค้าที่วาง (Facing)
 49. 49. Pl gรูปแบบรายงานของ Planogram  รายงานเปรียบเทียบประสิทธิผลของสินค้าแต่ละ SKU โดยดจาก ยอดขาย รายงานเปรยบเทยบประสทธผลของสนคาแตละ SKU โดยดูจาก ยอดขาย ต่อ พื้นที่  รายงาน ABC analysis โดยกฎของ 80/20ร น C a a ys s โ ฎ 80/ 0
 50. 50. วัตถุประสงค์ของโปรแกรมจัดเรียงสินค้า • เพื่อเพิ่มการซื้อของลกค้า• เพอเพมการซอของลูกคา • เพื่อปรับปรุงการมองเห็น ภาพที่ปรากฏ และ นําเสนอตัวสินค้านาเสนอตวสนคา • เพื่อทําให้สินค้าเป็นที่ต้องการ ่ ใ ้ ใ ้ ้เพือให้แน่ใจว่ามีระดับสินค้าคงคลังบนชันวางของ อย่างเพียงพอ ่ ใ ้ ้ ่ ไเพือใช้พืนทีทุกส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ เป็น พื้น ผนัง บริเวณทั้งหมด. ่ ้ ้• เพื่อทําให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 51. 51. วัตถุประสงค์ของโปรแกรมจัดเรียงสินค้า • เพื่อให้สินค้าหาง่าย และ สร้างแรงดลใจในตัวสินค้า ให้แก่ลกค้าู • ทําให้เลือกสินค้าได้ถูกต้อง • ทําให้สื่อถึงเอกลักษณ์ของร้านค้าได้ง่ายขึ้น• ทาใหสอถงเอกลกษณของรานคาไดงายขน • เพื่อสร้างกําไรสูงสุดต่อพื้นที่ ํ ใ ้ ้ ใ ั ั ์ ่ ื้ ี่• ทําให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพืนที ยอดขาย และกําไร
 52. 52. Maximize The Total Profit From A Category Through Optimization Model Factors : • Selling Price • Shelf – Space Location Demand is influenced by each product’s 3‐dimensional facing area. • Facing Areas • Display Orientations area.
 53. 53. D d F ti f P d t it “ i ”Demand Function for Product item “ i ”
 54. 54. How to increase Sales and Profit through Shelf Management Before Shelf Arrangement % % Category no. shelves to be placed % Contribu tion (Area) % GP Sales (Bt) % Contribu tion (Sales) Variance Profit Personal Care 3 14.3% 0.2 800 8.0% -6.3% 160 สินค้าในครัวเรือน 3 14.3% 0.2 900 9.0% -5.3% 180 ํ ป็ 4 19 0% 0 15 800 8 0% 11 0% 120อาหารจําเป็น 4 19.0% 0.15 800 8.0% -11.0% 120 ชา กาแฟ นมข้น 1 4.8% 0.15 500 5.0% 0.2% 75 เบียร์ เหล้า 2 9.5% 0.1 4,200 42.0% 32.5% 420 Drink 2 9.5% 0.18 1,800 18.0% 8.5% 324 Snacks 6 28.6% 0.12 1,000 10.0% -18.6% 120 New Products to differentiated 0.3 0.0% Total 21 100.0% 10,000 100.0% 1,399Total กําไรเฉลี่ย 14.0%
 55. 55. After Shelf Arrangement 1 (no new Category) no. % % Category no. shelves to be placed % Contri bution (Area) % GP Sales (Bt) % Contrib ution (Sales) Variance Profit g y p ( ) ( ) Personal Care 3 14.3% 0.2 800 6.9% -7.4% 160 สินค้าในครัวเรือน 4 19.0% 0.2 1200 10.4% -8.7% 240 อาหารจําเป็น 3 14 3% 0 15 600 5 2% -9 1% 90อาหารจาเปน 3 14.3% 0.15 600 5.2% 9.1% 90 ชา กาแฟ นมข้น 1 4.8% 0.15 500 4.3% -0.4% 75 เบียร์ เหล้า 2 9.5% 0.1 4200 36.3% 26.8% 420 Drink 4 19.0% 0.18 3600 31.1% 12.1% 648 Snacks 4 19.0% 0.12 668 5.8% -13.3% 80.16 New Products to differentiated 0.0% 0.3 0.0% 0.0% 0 Total 21 100.0% 11,568 100.0% 1,713 Remark : 1. ลดจํานวนชั้นใน กลุ่มที่ ขายน้อย และ GP ตํ่า กําไรเฉลี่ย 14.8%a ุ G 2. เพิ่มจํานวนชั้นในกลุ่ม ที่ขายดี และ GP สูง 3. ยอดขาย แปรผันตามพื้นที่ (จํานวนชั้น) ที่วางสินค้า / ไม่มีกลุ่มสินค้าใหม่ที่ มี GP สูงมาขาย
 56. 56. Aft Sh lf A t b dd t ( hi h GP)After Shelf Arrangement by add new category ( high GP) no. shelves to % Contrib ution % GP Sales (Bt) % Contribu tion Variance Profit Category be placed ution (Area) (Bt) tion (Sales) Personal Care 2 9.5% 0.2 800 6.4% -3.1% 160 สินค้าในครัวเรือน 2 9.5% 0.2 900 7.2% -2.3% 180 อาหารจําเป็น 4 19.0% 0.15 800 6.4% -12.6% 120 ชา กาแฟ นมข้น 1 4.8% 0.15 500 4.0% -0.8% 75ชา กาแฟ นมขน เบียร์ เหล้า 2 9.5% 0.1 4,200 33.6% 24.1% 420 Drink 2 9.5% 0.18 1,800 14.4% 4.9% 324 Snacks 5 23.8% 0.12 1,000 8.0% -15.8% 120 New Products to differentiated 3 14.3% 0.3 2,500 20.0% 5.7% 750 Total 21 100.0% 12,500 100.0% 2,149 กําไรเฉลี่ย 17.2% R k 1 ่ ิ ้ ่ ํ ั้ ิ ้ ั้Remark : 1. ยอดขายเท่าเดิม แม้ว่า จานวนชันสินค้านันๆ ถูกลดลง 2. ลดจํานวนชั้น ในสินค้าเดิม แต่ ไปเพิ่มให้ สินค้าใหม่ที่มี GP สุงขึ้น (30%)
 57. 57. ข้อมูลอ้างอิง  งานวิจัย Nielsen  มิตรแท้โชวห่วย Makro  Retailing Management Leyy/Weitz http://www.armcpall.com/index.php htt // lid h t/ bi k / t ilhttp://www.slideshare.net/robinkapoor/retail- management-presentation http://whitman syr edu/programs-and-http://whitman.syr.edu/programs and academics/academics/retail- management/index.aspx

×