WINTERTemplate
นศภ.สุชีรา วันนอก รหัส 5315401063
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฝึกปฏิบัติงานผลัดที่ 2 ช่วงวันที่ 2...
Contents
1. บทนา
2. วัตถุประสงค์
3. วิธีการศึกษา
4. ผลการศึกษาและอธิปรายผลการศึกษา
5. วิจารณ์ผลการศึกษา
6. ข้อจากัดและข้อเ...
บทนา
ร้านยามีความสาคัญในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิต่อประชาชน
เมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ประชาชนจะใช้บริการของร้านย...
บทนา
ในอนาคตหากจะให้ร้านยาเป็นหน่วยที่ร่วมให้บริการปฐมภูมิกับ
หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องมีลักษณะของ
ก...
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทบาท/หน้าที่และกิจกรรมของร้านยาในฐานะ
เครือข่ายของหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
วิธีการศึกษา
ใช้เทคนิคเดลฟาย ( Delphi technique)
เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการศึกษาภาพในอนาคต
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ...
วิธีการศึกษา
•ผู้อานวยการสานักงานโครงการพัฒนาร้านยา
•นักวิชาการในสานักงานโครงการพัฒนาร้านยา 3 ราย
•ประธานกลุ่มฟาร์มาซีเนทเ...
วิธีการศึกษา
แบบสอบถามความคิดเห็นความเป็นไปได้ต่อเรื่องบทบาท หน้าที่ และ
กิจกรรมของร้านยาคุณภาพในฐานะหน่วยร่วมให้บริการใน...
วิธีการศึกษา
แบบสอบถาม
• จากการรวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมา
• จากเกณฑ์มาตรฐานของร้านยาคุณภาพ
ทดลองใช้
แบบสอบถาม
• ปรับปรุง ก่อน...
ประเด็นคาถามในแบบสอบถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ประเด็นคาถามในแบบสอบถาม
13
14
15
16
ประเด็นคาถามในแบบสอบถาม
วิธีการศึกษา
คาตอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
• คานวณเป็นค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยควอไทล์
เพิ่มเติมข้อมูล
แบบสอบถาม
• นาค่ามั...
วิธีการศึกษา
คาตอบจากผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2
• คานวณเป็นค่ามัธยฐาน ค่าฐาน
นิยม และค่าพิสัยควอไทล์
มีค่าความแตกต่างของค่ามัธ...
WINTERTemplate
ผลการศึกษา
 มีผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามกลับมาครบ 2 ครั้ง 17 ราย
จากที่ส่งไป 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.9
 ...
WINTERTemplate
ผลการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 17 แสดงได้ดังนี้
0 5 10
สังกัดของผู้เชี่ยวชาญ
สถานที่ทางานหล...
Template
ความความเห็นในเรื่องบทบาท หน้าที่ และกิจกรรมของร้านยาคุณภาพในฐานะหน่วยร่วมให้บริการ
กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชา...
Template
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 ...
WINTERTemplate
อภิปรายผลการศึกษา
• ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 ราย ตอบแสดงความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะให้
ร้านยามีบทบาท ห...
WINTERTemplate
อธิปรายผลการศึกษา
• การให้บริการต้องมีมาตรฐานเดียวกันและต้องมีแนวปฏิบัติเดียวกันหรือ
ใกล้เคียง ซึ่งอาจต้องม...
วิจารณ์ผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษามุมมองของผู้บริหารในเรื่องความ
เป็นไปได้ที่จะนาร้านยาเข้าเชื่อมกับหลักประกัน...
วิจารณ์ผลการศึกษา
งานวิจัยนี้ได้คาตอบว่า ร้านยาจะมีบทบาท/หน้าที่และกิจกรรมทั้งในด้าน
การรักษาพยาบาลและในด้านการส่งเสริม ป...
สรุปผลการศึกษา
พบว่า
มีความเป็นไปได้สูงที่จะให้ร้านยามีบทบาท/หน้าที่
ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริม
และการป้องกันโรคในชุมชน
ข้อจากัดและข้อเสนอแนะ
เป็นการศึกษาเฉพาะในมิติเรื่องบทบาท หน้าที่ และกิจกรรมของ
ร้านยาคุณภาพในการบริการปฐมภูมิเท่านั้น
แต...
อ้างอิง
วิวรรธน์ อัครวิเชียร, ธารินี อัครวิเชียร, ชาญชัย จารุภาชน์, ขนิษฐา
เจิมขุนทด และพักตร์วิภา เจริญธรรม.ความเห็นในเรื...
ร้่านยาคุณภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ร้่านยาคุณภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

716 views

Published on

ความเห็นในเรื่อง บทบาท หน้าที่
และกิจกรรมต่อบริการปฐมภูมิของร้่านยาคุณภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ร้่านยาคุณภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 1. 1. WINTERTemplate นศภ.สุชีรา วันนอก รหัส 5315401063 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝึกปฏิบัติงานผลัดที่ 2 ช่วงวันที่ 23 มิ.ย.- 29 ก.ค. 2557 ร้านยาพรชัยเภสัช จ.ขอนแก่น
 2. 2. Contents 1. บทนา 2. วัตถุประสงค์ 3. วิธีการศึกษา 4. ผลการศึกษาและอธิปรายผลการศึกษา 5. วิจารณ์ผลการศึกษา 6. ข้อจากัดและข้อเสนอแนะ
 3. 3. บทนา ร้านยามีความสาคัญในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิต่อประชาชน เมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ประชาชนจะใช้บริการของร้านยาเป็นด้านแรก สูงถึงร้อยละ 60 – 80  แม้ว่าในปัจจุบันร้านยาในประเทศไทยยังไม่ได้รับการจัดสถานภาพให้เป็น ส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพใดๆ แต่ได้มีความพยายามทดลองให้ร้านยาคุณภาพเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ หน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้บริการใน บทบาทต่างๆ
 4. 4. บทนา ในอนาคตหากจะให้ร้านยาเป็นหน่วยที่ร่วมให้บริการปฐมภูมิกับ หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องมีลักษณะของ กิจกรรมให้ชัดเจนก่อนว่าร้านยาในฐานะหน่วยบริการปฐมภูมิจะมี บทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง ดังนั้นจึงศึกษาบทบาท/หน้าที่และกิจกรรมของร้านยาใน ฐานะหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
 5. 5. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาท/หน้าที่และกิจกรรมของร้านยาในฐานะ เครือข่ายของหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบประกัน สุขภาพแห่งชาติ
 6. 6. วิธีการศึกษา ใช้เทคนิคเดลฟาย ( Delphi technique) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้ในการศึกษาภาพในอนาคต โดยให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทานายภาพในอนาคตของ เรื่องที่ศึกษาแล้วสรุปเป็นภาพที่คาดว่าจะเป็น ระยะเวลาในการดาเนินการเก็บข้อมูล คือ กันยายน– ตุลาคม 2550
 7. 7. วิธีการศึกษา •ผู้อานวยการสานักงานโครงการพัฒนาร้านยา •นักวิชาการในสานักงานโครงการพัฒนาร้านยา 3 ราย •ประธานกลุ่มฟาร์มาซีเนทเวิร์ค ซึ่งเป็นกลุ่มร้านยาคุณภาพ •ประธานและรองประธานชมรมร้านยาแห่งประเทศไทย •นายกสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย •อดีตนายกสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย 2 ราย •คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย 2 ราย •รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา •เลขาธิการสภาเภสัชกรรม •นักวิชาการในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ 7 ราย
 8. 8. วิธีการศึกษา แบบสอบถามความคิดเห็นความเป็นไปได้ต่อเรื่องบทบาท หน้าที่ และ กิจกรรมของร้านยาคุณภาพในฐานะหน่วยร่วมให้บริการในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีทั้งหมด 16 ประเด็น
 9. 9. วิธีการศึกษา แบบสอบถาม • จากการรวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมา • จากเกณฑ์มาตรฐานของร้านยาคุณภาพ ทดลองใช้ แบบสอบถาม • ปรับปรุง ก่อนส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้เชี่ยวชาญ ส่งให้ ผู้เชี่ยวชาญ ตอบ ครั้งที่ 1 • ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในเรื่องระดับความ เป็นไปได้ 5 ระดับ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลหรือข้อคิดเห็นประกอบ 5 = เป็นไป ได้มากที่สุด 4= เป็นไป ได้มาก 3 = เป็นไปได้ ปานกลาง 2 = ไม่น่า เป็นไปได้ 1 = ไม่น่าเป็น ไปได้อย่างยิ่ง
 10. 10. ประเด็นคาถามในแบบสอบถาม 1 2 3 4 5 6
 11. 11. 7 8 9 10 11 12 ประเด็นคาถามในแบบสอบถาม
 12. 12. 13 14 15 16 ประเด็นคาถามในแบบสอบถาม
 13. 13. วิธีการศึกษา คาตอบจาก ผู้เชี่ยวชาญ • คานวณเป็นค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยควอไทล์ เพิ่มเติมข้อมูล แบบสอบถาม • นาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ที่คานวณได้ระบุลงใน แบบสอบถามเดิม ส่งให้ ผู้เชี่ยวชาญ ตอบ ครั้งที่ 2 • ผู้เชี่ยวชาญตอบยืนยันระดับความคิดเห็นเดิมหรือเปลี่ยนแปลงระดับ ความเห็น
 14. 14. วิธีการศึกษา คาตอบจากผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 2 • คานวณเป็นค่ามัธยฐาน ค่าฐาน นิยม และค่าพิสัยควอไทล์ มีค่าความแตกต่างของค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยมเกินกว่า 1 • ทาการส่งแบบสอบถามเป็น ครั้งที่ 3 มีค่าความแตกต่างของค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยมไม่เกินกว่า 1 • หยุดการส่งแบบสอบถามตั้งแต่ ครั้งที่ 2 มีค่าความแตกต่างของค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยมเกินกว่า 1 • สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แสดง ความคิดเห็นเชิงลึก
 15. 15. WINTERTemplate ผลการศึกษา  มีผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามกลับมาครบ 2 ครั้ง 17 ราย จากที่ส่งไป 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.9  ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 17 ราย สาหรับเทคนิคเดลฟาย ถือว่าเพียงพอแล้ว
 16. 16. WINTERTemplate ผลการศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 17 แสดงได้ดังนี้ 0 5 10 สังกัดของผู้เชี่ยวชาญ สถานที่ทางานหลัก มี/ไม่มีธุรกิจร้านยา 10(58.8) 7(41.2) 5(29.4) 5(29.4) 7(41.2) 10(58.8) มีธุรกิจร้านยา ไม่มีธุรกิจร้ายยา มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข ร้านยา หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชน7(41.2)
 17. 17. Template ความความเห็นในเรื่องบทบาท หน้าที่ และกิจกรรมของร้านยาคุณภาพในฐานะหน่วยร่วมให้บริการ กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 Q3 Q2 Q1 ค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน ผลการศึกษา
 18. 18. Template 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 Q3 Q2 Q1 ค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน อธิปรายผลการศึกษา ความความเห็นในเรื่องบทบาท หน้าที่ และกิจกรรมของร้านยาคุณภาพในฐานะหน่วยร่วมให้บริการ กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 19. 19. WINTERTemplate อภิปรายผลการศึกษา • ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 ราย ตอบแสดงความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะให้ ร้านยามีบทบาท หน้าที่และทากิจกรรมต่างๆ ทั้ง 16 ประเด็น โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ ระหว่าง 4-5 • ส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน • ยังเห็นแย้งกันอยู่บ้าง •เรื่องการให้ร้านยารับลงทะเบียนผู้ป่วยในเขตบริการ •เรื่องการให้เภสัชกรซักประวัติ อาการเจ็บป่วยและคัดเลือกยา เพื่อให้การ รักษาโรคเจ็บป่วยพื้นฐานที่ทาการตกลงไว้กับสานักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ •เรื่องให้ร้านยามีส่วนร่วมกับชุมชนในการดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน • แต่คะแนนมัธยฐานยังอยู่ในเกณฑ์เป็นไปได้มาก (คะแนน 4)
 20. 20. WINTERTemplate อธิปรายผลการศึกษา • การให้บริการต้องมีมาตรฐานเดียวกันและต้องมีแนวปฏิบัติเดียวกันหรือ ใกล้เคียง ซึ่งอาจต้องมีการกาหนดจากส่วนกลาง • ร้านยาต้องมีการลงทุนบางอย่างเพิ่มขึ้น เช่น ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ในการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลซึ่งกันละกัน • ต้องประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ • ขอบเขตงานที่ปฏิบัติต้องไม่ไปซ้าซ้อนหรือก้าวก่ายการประกอบวิชาชีพอื่น แต่ต้องเป็นลักษณะร่วมมือกันปฏิบัติงานในขอบเขตของวิชาชีพเภสัชกรรม • ควรมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและทาความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้รับรู้ ถึงบทบาทใหม่ของร้านยา
 21. 21. วิจารณ์ผลการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษามุมมองของผู้บริหารในเรื่องความ เป็นไปได้ที่จะนาร้านยาเข้าเชื่อมกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งผู้บริหารมองว่ามีความเป็นไปได้แต่ต้องมีการพัฒนาให้ร้านยา มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการตามเกณฑ์ก่อน รวมทั้งร้านยา จะต้องกาหนดให้ชัดเจนว่าจะเข้ามาในฐานะใด มีบทบาทอย่างไร เป็นส่วนไหนของโครงสร้างในระบบ และต้องมีคาตอบเรื่องการจ่าย คืนค่าตอบแทนบริการ
 22. 22. วิจารณ์ผลการศึกษา งานวิจัยนี้ได้คาตอบว่า ร้านยาจะมีบทบาท/หน้าที่และกิจกรรมทั้งในด้าน การรักษาพยาบาลและในด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค ดังนี้ ด้านการรักษาพยาบาลในบริการปฐมภูมิ • จ่ายยาให้ผู้เจ็บป่ วยเล็กน้อยที่พบบ่อย • จ่ายยาตามใบสั่งยาของแพทย์สาหรับผู้ป่ วยโรคเรื้อรัง • ให้ความรู้และข้อแนะนาเมื่อผู้ป่ วยต้องใช้ยา ด้านการส่งเสริมและป้ องกันโรค • คัดกรองหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เพื่อ ส่งต่อแพทย์ • สร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้ยาอย่าง เหมาะสม • ให้คาแนะนาเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกาลังกาย • รณรงค์เรื่องการเลิกบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ • ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การทากิจกรรมส่งเสริมสุภาพและป้ องกันโรค
 23. 23. สรุปผลการศึกษา พบว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะให้ร้านยามีบทบาท/หน้าที่ ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริม และการป้องกันโรคในชุมชน
 24. 24. ข้อจากัดและข้อเสนอแนะ เป็นการศึกษาเฉพาะในมิติเรื่องบทบาท หน้าที่ และกิจกรรมของ ร้านยาคุณภาพในการบริการปฐมภูมิเท่านั้น แต่การเตรียมการจริงที่จะให้ร้านยาคุณภาพเข้าร่วมในระบบ หลักประกันสุขภาพยังมีอีกหลายมิติที่ต้องการคาตอบ เช่น • มิติในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแก่ ร้านยา • การตรวจประเมินการบริการและการประกันคุณภาพ การบริการของร้านยาในเครือข่าย • การเพิ่มจานวนร้านยาคุณภาพให้เพียงพอสาหรับให้บริการ ได้ทั่วถึง
 25. 25. อ้างอิง วิวรรธน์ อัครวิเชียร, ธารินี อัครวิเชียร, ชาญชัย จารุภาชน์, ขนิษฐา เจิมขุนทด และพักตร์วิภา เจริญธรรม.ความเห็นในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และกิจกรรมต่อบริการปฐมภูมิของร้านยาคุณภาพในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2553. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553 หน้า 101 - 107

×