How to-care-for-patients-with-diabetes-in-the-pharmacy

759 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

How to-care-for-patients-with-diabetes-in-the-pharmacy

 1. 1. 25 สิ งหาคม 2556 ภญ.พจนาลัย อนุสรณ์ พาณิชกุล ร้ านเรือนเภสั ชกร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ Podjanalai@hotmail.com มิตใหม่ งานบริบาลเภสั ชกรรมชุมชน ด้ านการส่ งเสริม และป้ องกันสุ ขภาพ รุ่นที่ 2 ิ
 2. 2. 6 พค.56 เวลา 15.00 น. อาการ วิงเวียน ใจสัน ปวดเมื่อย เหมือนมีไข้ อ่อนเพลีย ่ เจ็บคอเล็กน้อย ไม่มีอาการอื่น ซักประวัติพบว่า 3 วันก่อนมาพบ ทาความสะอาดหลังคา ไม่ใส่ ผาปิ ดจมูก ้ มีไข้ จึงรับประทานพาราฯ 2 เม็ด อาการดีข้ ึน แต่กลับมาเป็ นซ้ าอีกติดต่อกัน 2 วัน SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 2
 3. 3. หญิงไทย โสด อายุ 50 ปี  อาชีพ  นาหนัก ้  ส่ วนสู ง  BMI  รอบเอว SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ แม่บาน ้ 68 kg 165 cm 24.98 88.9 cm • ประวัติครอบครัว พ่อเป็ นเบาหวาน แม่เป็ นมะเร็ งปากมดลูก • สิ ทธิ์การรักษา ชาระเงินเอง 3
 4. 4.  ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์/เครื่ องดื่มชูกาลัง  ดืมกาแฟลดน้ าหนัก / ชาสมุนไพร อย่างละ 2 แก้วทุกวัน ่  ดืมนาอัดลม 2 ครั้ง/สัปดาห์ ่ ้  ชอบขนมหวาน นาหวาน และอาหารเค็ม ้  ไม่ ออกกาลังกาย  เข้านอน 22.00 น. ตื่น 3.00 น. รวม 5 ชั่วโมง  การเก็บรักษายา ใส่ ถุงผ้าห้อยไว้ในครัว ไม่โดนแสง SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 4
 5. 5. ผลการตรวจเลือดทีผู้ป่วยทีนามาพบทีร้าน ่ ่ ่ โรคประจาตัว : เบาหวาน ความดัน ไขมัน ประวัติการแพ้ ยา : ไม่มี ประวัติการแพ้ อาหาร : ไม่มี SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 5
 6. 6. ประวัติความเจ็บป่ วยในอดีต กย.ปี 52 ตรวจ Time line ตค. ปี 55 ตรวจ สุขภาพประจาปี สถาบันมะเร็ งฯ สุขภาพประจาปี สถาบันมะเร็ งฯ ปี 42 รพ.ในจังหวัด แห่งหนึ่ง ( Dx: DM/HT/Dyslipidemia) SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ ปี 54 เข้ารับการ รักษารพ.เอกชน ใน กทม. มค.ปี 56 รพ.ศิริราช : คอโต นิ้วกางไม่ออก พย .ปี 55 คลินิค ตรวจเลือดแห่งหนึ่ง : คอโต 6 พค. 2556 ร้ านเรือนเภสั ชกร กพ.ปี 56 รพ.ศิริราช : คอโต นิ้วกางไม่ออก DM HT DYSLIPID 6
 7. 7. ผลการตรวจทาง ห้ องปฎิบัติการ ค่ าปกติ น้ าหนัก 70 ตุลาคม2555 ปรับยาใหม่ กันยายน2552 สถาบันมะเร็งฯ ปี 2554 รพ.เอกชน Lost สถาบันมะเร็งฯ BMI 18.5-24 25.71 รอบเอว <80 cm - BP <130/80 137/90 P 70-80 Lost FBS 55-155 mg/dl 244 PPG(DTX) <200 mg/dl - Cholesterol 120-200 mg/dl 277 LDL Chol 0-130 mg/dl 158 Triglyceride 50-190 mg/dl 449 LFT: T.bililubin 0.00-1.5 1.74 1.28 Urine: protein negative 3+ 2+ Urine: glucose negative 2+ Negative Urine: Blood negative Trace Negative mucous tread/bact negative Trace Negative - Glibenclamide 5mg 1x2 ac - Atenolol 100 mg 1x1 pc เช้า - Simvastatin 20 mg 1x1 pc เย็น - Vit B1/6/12 1x2 pc เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ Lost - 166/98 90 181 166 93 154 กุมภาพันธ์ 2556 รพ.ศิริราช 6 พฤษภาคม 2556 เรือนเภสัชกร ปรับยาใหม่ 68 -Glibenclamide5mg 1.5x1 pc เช้า 1 x1 pc เย็น -Metformin 500 mg 1 x3 pc -Enalapril 20 mg 1x1 pc เย็น -Simvastatin 20 mg 1x1 pc เย็น -Aspirin 81 mg 1x1 pc เช้า 24.98 88.9 142/89 76 132 - สรุ ปผลการตรวจเลือดที่ผด-ปกติและ ิ ยาที่ได้ รับ 7
 8. 8. 1. ประเมินยาที่ได้ รับจากโรงพยาบาล - ปี 2542 - 2554 ไม่สามารถคุมระดับไขมัน เบาหวาน ความดันได้ - ปี 2554 - มกราคม 2556 รพ.เอกชน ปรับยาใหม่ - กุมภาพันธ์ 2556-ปัจจุบัน ศิริราช ปรับยาใหม่ เหมาะสมมากขึ้น ไม่เกิด drug interaction - เพิ่ม metformin เพื่อคุมน้ าตาลที่ไม่ลง - เปลี่ยน Atenolol เป็ น Enalapril เพื่อลดการรั่วของโปรตีน - เพิม aspirin 81 mg เพื่อป้ องกันการอุดตันของหลอดเลือด ่ SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 8
 9. 9. 2.ประเมินพฤติกรรมการใช้ ยาของผู้ป่วย ตรวจสอบความถูกต้ องบนซองยา และวิธีการรับประทานของผู้ป่วย ถูก ชมเชย ผิด ขอความร่ วมมือช่ วยกัน แก้ ไข และ แนะนาเพิมเติม ่ ทบทวนสิ่ งที่แนะนา แก้ ไข ให้ เข้ าใจตรงกัน SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ นัดมาติดตามผล และตรวจสอบอีกครั้ง 9
 10. 10. 2.ประเมินพฤติกรรมการใช้ ยาของผู้ป่วย SOAP 1) การใช้ ยาไม่ ตรงตามที่แพทย์ สั่ง : Non compliance - Glibenclamide 2x1 ac เช้า 1 ½ x 1 ac เย็น แพทย์สง 1 ½ x1 ac เช้า และ 1x1 ac เย็น ั่ - Atenolol แทน Enalapril เมื่อหาไม่เจอ หรื อหมด 2) การหยุดยาเอง - Aspirin บางครั้งรับประทาน บางครั้งไม่รับประทาน 3) เกิด side effect ของยา - Aspirin มีอาการแสบร้อนท้อง ทาให้ผป่วยไม่อยากรับประทานยา ู้ - เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 10
 11. 11. 3.ประเมินพฤติกรรมอืนๆทั้งหมด ่ 3.1 เรื่องการรับประทานอาหาร และเครื่องดืม ่ การออกกาลังกาย 3.2 พฤติกรรมการนอน นอน 22.00 ตื่น ตี 3.00 ประมาณ 5 ชัวโมง ่  ดื่มกาแฟ  ดื่มชาสมุนไพร  น้ าหวานชงสี แดง  ชอบอาหารเค็ม ขนมหวาน  ไม่ออกกาลังกาย SOAP อาจทาให้เกิดอาการวิงเวียน ใจสัน อ่อนเพลีย ่ ทาให้ เบาหวาน ไขมัน ความดันไม่ สามารถควบคุมได้ เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 11
 12. 12. 4.ประเมินอาการต่ างๆทีเ่ กิดขึน ้ 4.1 อาการวิงเวียน ใจสั่ น อ่อนเพลีย เหมือนมีไข้ เจ็บคอ  ใจสั่ น อาจเกิดจากพักผ่อนน้อย เจ็บคอ อาจเกิดจาก การติดเชื้อไวรัส  เหมือนมีไข้ อาจจะเกิดจาก พักผ่อนน้อย และติดเชื้อไวรัส  วิงเวียน ใจสั่ น อ่ อนเพลีย ไม่น่าเกิดจาก Hypoglycemia เพราะ DTX ได้ 132 mg/dl  โดยสรุ ปอาการต่ างๆที่เกิดขึน น่ าจะเกิดจาก พฤติกรรมของผ้ ป่วยเอง ้ ู SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 12
 13. 13. 4.2 เรื่องมือที่เป็ นพังผืด 4.3เรื่องเท้ า  ปวด ชา แสบร้อน  เหยียดนิ้วได้ไม่สุด  คด และมีกระดูกงอก อุปกรณ์ ทใช้ แทน microfilament : ี่ ทางร้ านเรือนเภสั ชกรจัดทาขึน ้ SOAP จาเป็ นต้ องได้ รับการวินิจฉัย โดยแพทย์ เพิมเติม ่ เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ เท้าขวา เท้าซ้าย - ลักษณะของเท้ าผู้ป่วย :คลาชีพจร ได้ เท้าอุ่น ไม่เขียว ไม่บวม หรื อ ผิวหนังแห้งกร้าน มีร่องรอยการแคะ เล็บ ปวดขาบางครั้ ง ไม่ ชา - ใส่ รองเท้ าแตะ : มีตะเข็บ เป็ นยาง 13
 14. 14. Goal 1. 2. 3. 4. อาการต่างๆหายไป รับประทานยาได้ถูกต้อง ไปพบแพทย์ตามนัด พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟ อาหารรสหวาน ลดหรื อเลิก Monitor 1. 2. 3. 4. SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 5. อาการต่างๆที่เกิดขึ้น BP / P/ FBS การรับประทานยา อาหาร เครื่ องดื่ม ผลข้างเคียงจากการใช้ glibenclamide ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 14
 15. 15. Action plan / Education - วิธีรับประทานยา ให้ตรงกับที่แพทย์สง ั่ - สัดส่ วนของอาหาร SOAP รณ์ เรือนเภสัชกร จ.เพชรบู เอกสารประกอบการให้ คาแนะนาเรื่องสั ดส่ วนอาหาร 15
 16. 16. คานวณนาหนักที่น่าจะเป็ น ้ สูตร ผู้หญิง = ส่ วนสูง (ซม.) – 110 หรื อ 105 ผูป่วยหญิง ส่ วนสู ง 168 ซม ้ ดังนั้น ควรมีน้ าหนัก 168 – 110 หรื อ 105 = 58 ถึง 63 กิโลกรัม หนักจริง 68 kg ปริมาณพลังงานทีควรได้ รับ ่ = นาหนักที่ เหมาะสม x พลังงานที่ ต้องการต่ อนาหนักตัว และกิจกรรม ้ ้ ดังนั้น ปริ มาณพลังงานที่ควรได้รับ (กินเท่าไหร่ ) คือ = 63 x 30 = 1,890 kcal = 58 x 30 = 1,740 kcal SOAP รณ์ เรือนเภสัชกร จ.เพชรบู สรุปปริ มาณพลังงานทีควรรั บ 1,740 – 1,890 kcal ต่ อวัน ่ 16
 17. 17. Action plan / Education  เน้นการกลับไปพบแพทย์ เพื่อผ่าตัดพังผืดมือ  อาจแช่มือด้วยน้ าอุ่น จับลูกบอลนวดมือ ลดการทางานเกี่ยวกับมือลง  ควรหมันดูแลเท้าทุกวัน และแจ้งเรื่ องการรับความรู ้สึกที่เท้าให้แพทย์ทราบ ่  นัดผูป่วยมาพบในอีก 1 เดือนข้างหน้า โทรศัพท์ติดตามอย่างสม่าเสมอ ้ SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 17
 18. 18. Future plan  ติดตามการใช้ยาที่เกิดการรับประทานผิดบ่อย  ขอความร่ วมมือรับประทานส่ วนของยาที่นามาให้ดูในวันที่มาพบ  นาญาติมาด้วย  ติดตามความเสี่ ยงจากโรคแทรกซ้อน  ฝึ กยืดกล้ามเนื้อ และการออกกาลังกายแบบแอโรบิค SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 18
 19. 19. การแกว่ งแขน ถือเป็ นการออกกาลังกายแบบแอโรบิค SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ ภาวะแทรกซ้ อนจากเบาหวาน 19
 20. 20. SOAP เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ http://www.raipoong.com 20
 21. 21. ขอขอบพระคุณ สมาคมเภสั ชกรรมชุมชนฯ และ หลักสู ตรมิตใหม่ งานบริบาลเภสั ชกรรมชุมชน ิ คณะเภสั ชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เรือนเภสัชกร จ.เพชรบูรณ์ 21

×