Greeen bus plan green shop beleaf 15 june 2014

1,745 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Greeen bus plan green shop beleaf 15 june 2014

 1. 1. Green Stationery Shop Business Plan Chulalongkorn University Faculty of Commerce and Accountancy Green Life Society Team Thita Vsommai Thicumporn Sumintilee Tanawat Tangmettajittakul Thananpohn Rungruang Piyakarn Chamaphorn Wibunya Ounchokdee
 2. 2. บทสรุปผู้บริหาร ปัจจุบันโลกได๎เผชิญปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น เนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางฟุ่มเฟือย โดยไมํคานึงถึง ผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม สํงผลให๎ในอนาคต สังคมไทยจะหันมาใช๎สินค๎าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้นเรื่อย ๆ แผนธุรกิจร๎านค๎าเครื่องเขียนนี้จึงตอบโจทย์และสร๎างโอกาสในการประสบความสาเร็จในธุรกิจสีเขียว แม๎วําเครื่องเขียนจะเป็น สินค๎าใกล๎ตัวซึ่งสามารถสร๎างความคุ๎นเคยในการเลือกใช๎สินค๎าที่เป็นมิตรสิ่งแวดล๎อมได๎โดยงําย แตํเครื่องเขียนที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมยัง ไมํเป็นที่รู๎จักอยํางกว๎างขวางในประเทศไทย ในขณะที่มูลคําตลาดเครื่องเขียนมีมูลคําสูง เราจึงใช๎โอกาสและแนวโน๎มการเริ่มเปลี่ยน พฤติกรรมของผู๎บริโภคที่กาลังจะเกิดขึ้นซึ่งมีกลุํมลูกค๎าเป้าหมายที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองขับเคลื่อนพฤติกรรมของคนสังคมในอนาคต ตรง กับ core concept ของร๎าน ที่วํา "สิ่งใกล๎ตัว จุดประกายให๎เกิดการเปลี่ยนทัศนคติในอนาคต” ด๎วยการชูจุดเดํนของร๎าน คือ ทาเลที่ตั้งของร๎าน อยูํทํามกลางกลุํมเป้าหมาย ทางร๎านเป็นผู๎นาในการจัดหาสินค๎ามีดีไซน์จากทั้งในและตํางประเทศ การคัดสรรสินค๎าที่มีคุณภาพ พร๎อมทั้ง การบริการที่เป็นมิตรและการให๎ความรู๎เรื่องสิ่งแวดล๎อม และสิ่งสาคัญที่สุดคือ ราคาที่คุ๎มคํากับสินค๎าทั้งในแงํประโยชน์และการใช๎งาน ความมุํงมั่นที่จะเป็นผู๎นาในธุรกิจร๎านค๎าปลีกเครื่องเขียนที่มีคุณภาพและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมนั้นเราได๎ดาเนินการ ผํานทุก ขั้นตอน ในด๎านตําง ๆ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งในการสื่อสารและสร๎างจิตสานึกในปัจจุบันให๎แกํกลุํมเป้าหมายซึ่งกลุํมเป้าหมายหลักของ beleaf คือ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุํมที่เลือกซื้อเครื่องเขียนด๎วยตนเองมากที่สุด และมีกลุํมเป้าหมายรองคือ กลุํมคนวัยทางาน เลือกซื้อให๎เป็น ของขวัญแกํคนพิเศษ ใช๎เอง หรือเลือกซื้อให๎แกํบุตรหลาน Positioning ของร๎านจะเน๎นในด๎าน Functional Benefits ด๎วยสินค๎าในร๎าน ทั้งหมดจะเป็นสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และให๎ Emotional Benefits จากความรู๎สึกพิเศษ ( Premium)ของร๎าน เพื่อทาให๎ beleaf เป็นสํวนหนึ่งในใจลูกค๎า แผนการตลาด ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ใช๎หลักครอบคลุมด๎านตําง ๆ กลําวคือ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ สินค๎าทุกชนิดใน beleaf ล๎วนเป็นสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 100 % เราแบํงกลุํมสินค๎าออกเป็น 3 หมวดอันคือ School Supplies Gift Design และHouse Brand & DIY ซึ่งใช๎กลยุทธ์ด๎านราคากาหนดอัตรากาไรขั้นต๎นอยูํที่ 30-40% ซึ่งเราวางแผนชํองทางการจาหนําย 3 ชํองทาง ได๎แกํ Brick- ชํองทางร๎านค๎าตั้งอยูํที่สยามแสควร์ Click-ชํองทาง website ที่ www.beleaf.com และ B2B direct Selling –ชํองทาง ขายตรงไปยังองค์กร หรือบริษัทที่ต๎องการสินค๎าพรีเมี่ยมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม นอกจากนี้ยังใช๎กลยุทธ์ด๎านการสื่อสารการตลาดโดยรวม แบํงออกเป็น Share Interest Experience และShare โดยมีกิจกรรมการตลาดสาหรับแตํละสํวน เพื่อจุดประสงค์ที่ตํางกัน รวมถึงกลยุทธ์ สื่อสารการตลาดแบบสมบูรณ์ ทางร๎านเลือกใช๎เครื่องมือทางการตลาดทุกขั้นตอน เชํน การทาการประชาสัมพันธ์ผําน Social Network บัตร สมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษจากทางร๎าน การทากิจกรรมรํวมกับทางร๎าน เป็นต๎น ด๎านการดาเนินงาน สินค๎าที่ทางร๎านนามาจาหนํายจะมีทั้งสินค๎าที่ผลิตภายในประเทศ และสินค๎าที่นาเข๎าจากตํางประเทศ โดยใช๎การ บริหารจัดการแบบ Green Supply Chain Management มาประยุกต์ใช๎ในกระบวนการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย Green Procurement Green Logistics และ Green Design เพื่อกํอให๎เกิดการบริหารงานสีเขียนครบวงจร อีกทั้งการเชําพื้นที่สาหรับสานักงานและจัดเก็บสินค๎า ใกล๎ กับร๎านค๎าและมีการสั่งซื้อสินค๎าตามความเหมาะสมของอัตราการไหลเวียนของสินค๎า และ จัดเก็บสินค๎าตามประเภทอยํางเหมาะสม เพื่อ ประหยัดต๎นทุนด๎านพลังงาน นอกจากนี้ด๎านบุคคลยังมีการอบรมพนักงานกํอนเข๎าทางานและชํวงทางานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ การ จํายโบนัสพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารด๎านสิ่งแวดล๎อมกับลูกค๎าอยํางตรงจุด ด๎านแผนการเงินจากการทาการศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ ซึ่งข๎อได๎เปรียบของกิจการคือ การคืนทุนเร็ว และมีอัตราตอบ แทนการลงทุนสูง กลําวคือ การดาเนินงานของกิจการเป็นบริษัทจากัด ด๎วยการวางแผนเงินลงทุนจากสํวนของผู๎รํวมหุ๎น 6.5 ล๎านบาท ในชํวง เริ่มต๎นกิจการ มีการลงทุนสํวนมากในfix asset และเงินทุนหมุนเวียนสารอง ยอดขายเติบโตตามเป้าหมายเฉลี่ย 10% และมีแนวโน๎มเติบโต มากขึ้นตามกลยุทธ์การตลาด รายได๎จากการขายมาจาก 3 ชํองทาง ทาให๎ประมาณการกาไรสุทธิเฉลี่ยปีละ 3.7 ล๎านบาท และมีระยะเวลาคืน ทุนอยูํที่ 2.57 ปี อัตราตอบแทนการลงทุนอยูํที่ 39.68% ด๎วยแนวคิดการวางแผน และกลยุทธ์ตําง ๆ ในภาพรวมจึงสํงผลให๎ร๎าน beleaf` มีความเป็นผู๎นาในความแปลกใหมํ และยังเป็นสํวน หนึ่งในการสร๎างสรรค์สังคมที่ดีได๎อีกทางหนึ่ง
 3. 3. สารบัญ แนวคิดในการดาเนินธุรกิจ 1 ข๎อมูลเบื้องต๎นในการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 1 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 1 KEY SUCCESS FACTORS 1 SWOT & SWOT Analysis 2 วิเคราะห์คูํแขํง 3 Targeting Positioning 4 Marketing Plan 4 Management Plan 7 Supply Chain Management 8 Human Resource Management 9 Financial Plan 10 แผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการ 13 แผนฉุกเฉิน 13 Action Plan 14 ภาคผนวก
 4. 4. แนวคิดในการดาเนินธุรกิจ ปัจจุบันโลกได๎เผชิญปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อมมากขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การที่มนุษย์ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางฟุ่มเฟือย โดยไมํคานึงถึงผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อมอยําง เหมาะสม รวมทั้งผู๎ประกอบการสํวนใหญํในไทยยังไมํเห็นความสาคัญกับปัญหานี้มาก เทําที่ควรกิจการจึงใช๎โอกาสนี้ในการจัดทาแผนธุรกิจร๎านเครื่องเขียนซึ่งรวบรวมเครื่องเขียน ดีไซน์เดํนคุณภาพเยี่ยมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมุํงมั่นเป็นสํวนหนึ่งในการชํวยปลูก จิตสานึกในการใช๎สินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมแนวคิดหลักคือ"สิ่งใกล๎ตัวจะจุดประกาย ให๎เกิดการเปลี่ยนทัศนคติในอนาคต" ข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาด และแนวโน้มทางการตลาด ปัจจุบันการแขํงขันในตลาดเครื่องเขียนคํอนข๎างรุนแรง โดยมีการแขํงขันจากสินค๎า ที่ผลิตในประเทศและสินค๎านาเข๎าจากตํางประเทศ ในปี 2553 มีอัตราการขยายตัวสูงถึงร๎อย ละ 20.5 นอกจากนี้ยังมีนโยบายรัฐในการสนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษา โดย รัฐบาลได๎ดาเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ภายใต๎โครงการดังกลําวมีการอุดหนุนเงินคําใช๎จําย ในการซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนคนละประมาณ 200-460 บาทต่อปี โดยจานวนเงินที่ ได้รับการอุดหนุนดังกล่าวส่งผลบวกโดยตรงต่อการขยายตลาดเครื่องเขียน นอกจากนี้ การ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากขึ้นส่งผลดีทางอ้อมต่อการขยาย ตลาดเครื่องเขียนในอนาคต เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นยอดขายในกลุ่มลูกค้าที่ เป็นผู้ปกครอง นักเรียนและสานักงานต่างๆ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าตลาดเครื่องเขียนใน ประเทศมีมูลค่าประมาณ 33,000ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 10-12 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โต 5 - 7% -----------------VISION------------------- เป็นผู้นาในธุรกิจร้านค้าปลีกเครื่อง เขียนที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โดยสร้างการตระหนักรับรู้ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดกับ ผู้บริโภค -----------------MISSION----------------- เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยผ่าน การดาเนินงานในทุกขั้นตอน ทั้งการ ตกแต่งร้าน การนาเสนอสินค้า บรรจุ ภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ------GOALS & OBJECTIVES------- เป้าหมายระยะสั้น : ยอดขายเติบโต เฉลี่ยปีละ 10 % เป้าหมายระยะยาว : ขยายสาขาได้ครบ 3 สาขาภายในระยะเวลา 5 ปีในจังหวัด ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา -----KEY SUCCESS FACTORS------- Location: ทาเลที่ตั้งของร้านอยู่ใจ กลางสยาม ซึ่งเป็นที่ที่มีกลุ่มคนเดิน ผ่านเป็นจานวนมาก เป็นผู้นาในการจัดหาสินค้าจากทั้ง ในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าที่มี ความโดดเด่นและแตกต่างจาก ท้องตลาดทั่วไป คุณภาพ : ทางร้านมีการคัดสรร สินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการบริการ ที่เป็นมิตรและพร้อมให้ความรู้ ราคา : มีความคุ้มค่ากับสินค้าทั้งใน แง่ประโยชน์และการใช้งาน 1
 5. 5. “SWOT & SWOT Analysis” SWOT Analysis STRENGTHS ตาแหน่งของร้าน ตั้งอยู่ในสยามสแควร์ ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกใหม่ ให้กับผู้บริโภค โดยให้ความสาคัญด้านคุณภาพของสินค้าและการดีไซน์ ราคามีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ เป็นผู้นาในด้านการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าในร้าน จึงมีความโดดเด่นและหลากหลายกว่าร้านอื่นๆ มีทีมบุคลากรที่มีศักยภาพ ทาให้การดาเนินงานในร้านและการบริการ ลูกค้ามีประสิทธิภาพ WEAKNESS เป็นร้านเปิดใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ร้านค้ามีสาขาน้อยกว่าคู่แข่ง ทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้น้อย กว่า อานาจการต่อรองกับ Supplier มีน้อยกว่าคู่แข่ง ทาให้ได้ สินค้ามาในราคาที่ต้นทุนสูงกว่า OPPORTUNITIES ผู้บริโภคตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นผลทาให้ผู้บริโภคหัน มาสนใจสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รัฐบาลออกพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535 พร้อมทั้ง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รัฐบาลมีนโยบายส่งเสิรมการศึกษา เช่น การเรียนฟรี และการให้เงิน อุดหนุนสาหรับการซื้อเครื่องเขียนของนักเรียน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ทาให้การสื่อสาร การขนส่ง มีความ สะดวกขึ้น เช่น การจัดหาสินค้า หรือติดต่อกับ Supplier ในต่างประเทศ กลยุทธ์เชิงรุก นาเสนอทางเลือกใหม่ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นร้านค้าปลีก ชั้นนาที่รวบรวมและจาหน่ายเครื่องเขียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครบ วงจร รายแรกในประเทศ ออก House brand เพื่อสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าจากคู่แข่ง กลยุทธ์เชิงแก้ไข มีการบุกตลาดสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการไป เป็นสปอนเซอร์ให๎กับองค์กรตําง ๆ หรือนิตยสารที่เน๎น การปลูกฝังและสร๎างจิตสานึกที่ดี เชํน นิตยสาร คิด Creative Thailand ออกบูธ ในงานมหกรรมตํางๆ เพื่อให๎เป็นที่รู๎จักของ ผู๎คน เชํน มหกรรมคนรักษ์โลก และ Green Fair เพิ่มชํองทางการจาหนํายผําน WEBSITE เพื่อแนะนาร๎าน และขยายชํองทางการจาหนํายให๎เข๎าถึงลูกค๎ามากยิ่งขึ้น THREATS ตลาดร๎านเครื่องเขียนมีการแขํงขันสูง เป็นอุปสรรคในการเริ่มเข๎าตลาด ผู๎บริโภคมองสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมเป็นเพียงกระแสนิยม ชั่วคราว เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป ต๎องพึ่งพา Supplier เป็นหลักในการจัดหาสินค๎า อาจทาให๎เกิดสินค๎าขาดสต๏อก ความต๎องการของสินค๎าขึ้นอยูํกับภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากสินค๎าของ ทางร๎านไมํใชํสินค๎าที่มีความจาเป็นที่ลูกค๎าต๎องซื้อทุกวัน กลยุทธ์เชิงป้องกัน ชูสินค้าที่เน้น Design และจัดมุม DIY เพื่อดึงลูกค้าที่ยังไม่สนใจใน ความเป็นกรีนให้เข้าร้าน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และวางแผนหา Supplier ทดแทน ในกรณีทีเกิดปัญหา เน้นการขายสินค้าแบบ B2B กับองค์กรของรัฐ ซึ่งมีนโยบายให้สั่งซื้อ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์เชิงรับ สร๎างความแตกตํางและความโดดเดํนให๎กับร๎าน ทั้ง concept การตกแตํง และ บรรยากาศเพื่อดึงความสนใจ ของกลุํมเป้าหมายในระยะแรก คัดเลือกsupplier ที่เหมาะสมและทาสัญญาซื้อขายสินค๎า เพื่อสร๎างความมั่นใจในการค๎า และราคาสมเหตุผล สร๎างทัศนคติการใช๎สินค๎าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมผําน กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 2
 6. 6. คู่แข่ง STRENGTHS เป็นผู้นาในตลาด เพราะมีหลายสาขา รวม 38 สาขา ตั้งอยู่ ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน และStand Alone ทาให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย และมี ความคุ้นเคย “BOOKS MUSIC STATIONERY” เป็น One Stop Shop ของหนังสือ เครื่องเขียนและซีดี/ดีวีดี/เพลง ภาพยนต์ มีจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน ในสาขา ใหญ่ๆ จะมีศูนย์ถ่ายเอกสาร บริการไปรษณีย์ มุมอ่าน หนังสือ Sitting Area มุมอินเตอร์เน็ต Coffee Zone ชัดเจน ทาให้ B2S ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภค และ ร้านมี Traffic มาก ทาเลที่ตั้งในห้างสรรพสินค้าเครือThe Mall Paragon และ Emporium ทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย “GIFT STATIONERY BOOKS GADGET” มีสินค้า ในกลุ่มของขวัญ อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์งานศิลป์ หนังสือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ครบครัน ทาให้สาขา หลักที่ Paragon มีTraffic มาก สินค้า Premium Brand สินค้าGift Design มีการจัดวาง สินค้าเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ทาให้สินค้า Premium Brand ไม่เสียภาพลักษณ์ มีเพียง 3 สาขาที่ SiamDiscovery จามจุรีสแควร์ Paradise Park ทาให้ ร้านมีภาพลักษณ์เป็น Premium Shop สินค้าดีไซน์แปลกใหม่น่าสนใจ นาเข้า จากต่างประเทศ มีสินค้าหลากหลาย ประเภททั้งเครื่องเขียน ตุ๊กตา นาฬิกา แว่นตา ของตกแต่งบ้าน ทาให้ร้าน ดู ทันสมัย โดดเด่นจากร้านอื่น และเป็น ร้านที่นิยมในการซื้อของขวัญ WEAKNESS ราคาสูง เมื่อเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกัน สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไป ไม่เน้นการออกแบบ ส่งผล ลบต่อสินค้า Premium Brand ภายในร้าน สินค้า House Brand ไม่เป็นที่นิยม และมีภาพลักษณ์เป็น Budgeted House Brand ทั้งๆที่ราคาเท่ากับสินค้าจากแบ รนด์อื่น การไหลเวียนของสินค้าบางชนิดต่า สินค้าถูกเก็บไว้นาน ทาให้สินค้าดูไม่น่าซื้อ ราคาสูง เมื่อเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกัน จากการสอบถามกลุ่มนักเรียน นักศึกษา พบว่าร้าน BEtrend ยังไม่เป็นร้านที่นึกถึง หรือจาชื่อร้านไม่ได้ แม้ว่า จะเคยซื้อสินค้าที่ร้านนี้ ก็รู้เพียงว่าซื้อที่ Paragon ราคาสูงมาก เพราะสินค้าจาก ต่างประเทศ ทาให้การไหลเวียนของ สินค้าบางชนิดต่า ถูกนามาลดราคา อยู่เสมอ 3
 7. 7. Marketing Plan Product Strategy สินค้าทุกชิ้นที่เลือกเข้ามาในร้านล้วนเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งได้ 3 หมวด ดังนี้ (*** รายละเอียดประกอบด้านในภาคผนวก) Pricing Strategy SCHOOL SUPPLIES 50% หมวดเครื่องเขียนที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมทั่วไป ที่นักเรียน นักศึกษา ใช๎ในชีวิตประจาวัน ประกอบด๎วย Pen & Pencil 30% จากการสารวจกลุํมเป้าหมาย พบวํา ปากกา เป็นสินค๎าที่นักเรียน นักศึกษาซื้อบํอยที่สุด จึงเป็นสินค๎าที่ทา ให๎เกิด Traffic ได๎สูง ประเภทสินค๎าใน beleaf จึงมีสินค๎าใน หมวด Pen & Pencil มากที่สุดถึง 30% อันได๎แกํ ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกเจล ปากกาหมึกซึม ดินสอกด ดินสอไม๎ ปากกา Highlighters ยางลบ และน้ายาลบคาผิด เนื่องจากเป็น Mass Product และเพื่อ เป็นสินค๎าที่สร๎าง Traffic ของร๎านจึงใช๎ วิธีการตั้งราคาแบบ Market Based Pricing ให๎ราคาสามารถแขํงขันกับ เครื่องเขียนทั่วไปที่มีอยูํในตลาดอยูํแล๎ว และเหมาะกับกาลังซื้อของกลุํมลูกค๎า เป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา โดยมี Gross Margin อยูํที่ 30% Price Range : 30 – 200 บาท B2C Secondary Target Demographics: กลุํมวัยทางาน และ ผู๎ปกครอง อายุ 22 ปีขึ้นไป เลือกซื้อเครื่อง เขียนไปใช๎เอง ซื้อให๎บุตรหลาน หรือซื้อให๎ เป็นของขวัญแกํคนพิเศษ Lifestyle: ฉลาดในการเลือกซิ้อสินค๎า หํวงใยสังคม Urban Lifestyle เปิดรับ สิ่งใหมํ ทันสมัย บริษัท หรือองค์กรที่ ต๎องการภาพลักษณ์ ในการรักษา สิ่งแวดล๎อม หรือเป็น มิตรตํอสังคม เชํน ปูนซีเมนต์ไทย Dtac AIS เป็นต๎น B2B Target Demographics: นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา อายุ 12 – 22 ปี เพราะกลุํมนี้เป็นกลุํมที่จะต๎องใช๎ เครื่องเขียนทุกวัน เลือกซื้อเอง ใช๎เอง มีโอกาสที่จะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเลือกซื้อ เลือกใช๎สินค๎าที่เป็นมิตร ตํอสิ่งแวดล๎อมอื่นๆได๎ตํอไปในอนาคต Behavior and Lifestyle: เลือกซิ้อสินค๎าอยํางชาญ ฉลาด ชํางเลือก ให๎ความสาคัญกับภาพลักษณ์ Urban Lifestyle B2C Primary TargetTargeting 4 แกนนอน : แกน 100% Environmentally Friendly เป็นจุดแข็งของ beleaf คือเป็น ร้านเครื่องเขียนเพียงร้านเดียวที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม แกนตั้ง : แกน Premium (Emotional Benefits) ของ beleaf ที่มุ่งเน้นให้ความรู้สึกเป็น ร้านค้าพิเศษ ไม่ได้มีตามทั่วไป Brand Positioning
 8. 8. Product Strategy (continued) Pricing Strategy (continued) SCHOOL SUPPLIES 50% (continued) Additional School Supplies 10% เครื่องเขียนทั่วไปที่ นักเรียน นักศึกษาใช๎ทุกวัน แตํมีความถี่ในการซื้อไมํบํอยมากนัก จึง จัดให๎มีสินค๎าในหมวดนี้เพียง 10% ซึ่งได๎แกํ กบเหลาดินสอ ไส๎ ดินสอ ไส๎ปากกา ไม๎บรรทัด กรรไกร คัตเตอร์ คลิป กาว เทปกาว อุปกรณ์ศิลป์เบื้องต๎น เช่น สีเทียน สีชอล์ก สีโปสเตอร์ สีน้า พูํกัน จานสี และสมุดเขียนแบบ Notebook/Filing/Paper 10% เครื่องเขียนทั่วไปที่ นักเรียน นักศึกษาใช๎ทุกวัน แตํมีความถี่ในการซื้อไมํบํอยมากนัก จึง จัดให๎มีสินค๎าในหมวดนี้เพียง 10% ซึ่งได๎แกํสมุดทุกรูปแบบ ทั้งสมุด เส๎น สมุดขาว สมุดตาราง สมุดเลํมหนา สมุดเลํมบาง สมุดฉีก แฟ้มใสํ เอกสารแบบบาง แฟ้มใสํเอกสารแบบหนา และกระดาษ GIFT DESIGN 30% เป็นสินค๎าที่สร๎างภาพลักษณ์ให๎กับ beleaf เป็นของขวัญที่ให๎แกํคน พิเศษ สํงเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให๎แกํผู๎ซื้อสินค๎าโดยในหมวดนี้จะมี บริการการหํอของขวัญ อันได๎แกํ ปากกา สมุด Organizers สมุด ไดอารี่ กระเป๋าดินสอ USB Briefcase Storage/Magazine Holders กระเป๋า Notebook ซองใสํมือถือ/ iPad/ iPhone เนื่องจากเป็นสินค๎าที่มีกลุํมเป้าหมายคือ กลุํมลูกค๎ารองที่เป็นกลุํมคนวัยทางาน ทั้งยังเป็นสินค๎าที่มีราคาสูง จึงใช๎วิธีการ ตั้งราคาแบบ Market Based Pricing ในตลาดสินค๎า Premium Brand มี Gross Margin อยูํที่ 40% Price Range : 40 – 2,000 บาท HOUSE BRAND & DIY 20% House Brand Product สินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมจาก Supplier และจัดจ๎างองค์กรภายนอกในการสกรีนลาย และติดตรา สัญลักษณ์ของร๎าน ภายใต๎แบรนด์ beleaf ได๎แกํ ถุงผ๎า ถุงใสํดินสอ สมุด กระเป๋าใสํ notebook ซองใสํมือถือ กระเป๋าอเนกประสงค์ และบัตรอวยพร DIY Supplies for House Brand วัสดุที่เป็นมิตรตํอ สิ่งแวดล๎อม ใช๎ในการตกแตํงสินค๎า House Brand ได๎แกํกระดุมไม๎ ภาพตกแตํง ผ๎า เชือก ลูกปัด ด๎าย กระดาษ เชํน กระดาษสา โดยมีมุม DIY ให๎ลูกค๎าได๎ตกแตํงสินค๎าในกลุํมHouse Brand ภายในร๎านได๎ เนื่องจากต๎องการให๎ลูกค๎ารับรู๎คุณคําที่ แท๎จริงของสินค๎า House Brand และ DIY Supplies ที่เป็นมิตรตํอ สิ่งแวดล๎อม จึงใช๎วิธีการตั้งราคาแบบ Valued Based Pricing ผําน Economic Value Estimation Framework โดยคาดวําจะมี Gross Margin 40% ดังนี้ Price Range : 20 – 1,500 บาท Pricing Strategy มุม DIY เพื่อสร๎าง Engagement กับลูกค๎า ที่แตกตํางจากคูํแขํง ทาให๎ ลูกค๎ายอมรับ และยอมเสียเงินเพิ่มขึ้น ภาพลักษณ์ของสินค๎าที่ยังไมํ เป็นแบรนด์ในใจของลูกค๎า สร๎าง Value Communication เพิ่มเติม ผํานทาง IMC Strategy ที่จะกลําวตํอไป คุณภาพของสินค๎าแบรนด์อื่นสามารถ ทดแทนสินค๎า House Brand ของ beleaf ได๎เหมือนกัน Economic Value Estimation Framework Positive Differentiation Value Competitive Reference Value Negative Differentiation Value Total Economic Value 5
 9. 9. CHANNEL 3: Direct Selling เนื่องจาก beleaf เป็นผู๎นาในการ จัดหาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอ สิ่งแวดล๎อม จึงจัดหาสินค๎าของ beleaf ทุกชนิด พร๎อมตราองค์กร ลูกค๎า โดยใช๎การจ๎างองค์กร ภายนอกใน การติดตรา หรือการ สกรีนตราสัญลักษณ์องค์กร ให๎กับ องค์กรตํางๆ เพื่อเป็นสินค๎าพรีเมี่ยม ขององค์กรผํานฝ่ายขายของ beleaf CHANNEL 1: BRICK ร๎านค๎าที่ตั้งอยูํที่สยามแสควร์ ร๎านตั้งอยูํที่สยามสแควร์ใกล๎ BTS แหลํงรวมนักเรียน นักศึกษา ใกล๎โรงเรียนและ มหาวิทยาลัยชั้นนา บนพื้นที่ 70 ตารางเมตร ขนาด 7X10 เมตร สิ่งพิเศษของชํองทางคือ มีมุม DIY อยูํในร๎าน จัดจ๎าง บริษัท TeemGroup Design ซึ่งเป็นบริษัท ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมา ดาเนินการ โดยภายในร๎านจะ 1. Energy Saving :ใช๎ หลอดประหยัดไฟ LED 2. ใช๎กระจกด๎าหน๎าร๎านเพื่อ เปิดรับแสงจากภายนอก 3. มี Shelf Talker ติดไว๎ เพื่อใช๎ในการสื่อสารทาง การตลาดกับผู๎บริโภค CHANNEL 2: CLICK www.beleaf.com เพื่อให๎ลูกค๎าในจังหวัดอื่นๆและลูกค๎าใน ตํางประเทศสามารถซื้อสินค๎าจาก beleaf ได๎ โดยใช๎วิธี Tailored Assortment ซึ่งมีเฉพาะสินค๎าในหมวด House Brand และ Green Design โดยมีราคาเดียวกับ ทางร๎าน โดยคําบริการจัดสํงเพิ่มเติมตาม อัตราไปรษณีย์ไทยทั้งยัง เป็นชํองทางให๎ ลูกค๎าสามารถหาข๎อมูลของสินค๎า และเป็น ชํองทางในการจัดทากิจกรรมทางการตลาด สาหรับ IMC Strategy Packaging แจ้งลูกค้าที่เป็นสมาชิกทุกครั้งว่าหากซื้อสินค้าแล้วไม่รับถุงจะได้รับคะแนน สะสมใน Member Card เพิ่ม เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้ามีส่วนร่วมใน ประหยัดทรัพยากรอีกทางหนึ่งด้วย แต่หากลูกค้าต้องการจะรับถุงก็จะเป็นถุง กระดาษ Recycle ที่ย่อยสลายได้ง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือหากซื้อสินค้าจาพวก ปากกา ดินสอ ก็จะเป็นเชือกยางยืดรักษาสิ่งแวดล้อมมัดสินค้าให้ Labeling ป้ายราคาสินค๎าจะบอกถึง “ระดับความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม” โดยมี 3 ระดับ ซึ่งมีปัจจัย การวัด3 ด๎าน คือวัสดุที่ใช๎ในการผลิตกระบวนการผลิต และกระบวนการยํอยสลาย Packaging & Labeling Strategy Channel Strategy 6
 10. 10. 1.AWARENESS: Grand Opening “รํวมกันเติมต๎นไม๎ให๎ เต็มต๎น” สร๎างและดึงดูดความสนใจ จากคนจานวนมากโดยการเชิญชวนให๎ มาเติมใบไม๎ให๎เต็มต๎นภายวันเปิดร๎าน และผู๎มารํวมงานจะได๎รับสิทธิ์พิเศษ จากทางร๎าน 2.SEARCH:Integrate d Social Network and Website สร๎างให๎ เกิดการ Share ข๎อมูลทาง Facebook Twitter และ อื่นๆ รวมทั้ง www.beleaf.com ทั้งการ อัพเดทรูปกิจกรรม Status ให๎เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความเห็น และใช๎ Event invitation สมาชิกเมื่อมี กิจกรรม Workshop ตํางๆ เป็นต๎นเพื่อตอกย้าความ100% Environmentally Friendly shop 3.EXPERIENCES: Customer Relationship Management (CRM) beleaf beCARD เพื่อให๎มีฐานข๎อมูลลูกค๎า ในการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดใหมํๆ และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค๎าได๎ ดียิ่งขึ้น หากลูกค๎ามีความพึงพอใจ มีความรู๎สึกดีๆกับร๎านแล๎ว ลูกค๎าก็มีโอกาสซื้อ ซ้าได๎มากขึ้น โดยให๎ลูกค๎าที่มาซื้อสินค๎าที่ร๎านสามารถสมัครสมาชิกได๎ฟรีทันที หรือสมัครผําน www.beleaf.com และเป็นบัตรสะสมคะแนน สามารถแลกรับ สิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย และเมื่อลูกค๎าสะสมคะแนนได๎ครบตามที่กาหนด สิทธิพิเศษและสํวนลดตํางๆจะถูกสํงไปที่ e-mail ของลูกค๎าโดย เพื่อนามาใช๎ซื้อ สินค๎าในครั้งตํอไป Information Knowledge: Shelf Talker มี เกล็ดความรู๎วิธีการชํวยรักษาสิ่งแวดล๎อม เชํนที่เคาน์เตอร์ชาระเงิน ที่จัดวางสินค๎า เพื่อตอกย้าให๎ผู๎ลูกค๎าเห็นเป็นเรื่องใกล๎ตัว และเป็นเรื่องนําสนใจ 4.SHARE: Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อให๎ ผู๎บริโภคมีการ Share บอกตํอข๎อมูลขําวสารของ beleaf อยํางตํอเนื่อง ดึงดูดกลุํม ลูกค๎าใหมํให๎เข๎ามาสนใจbeleaf มากยิ่งขึ้นโดยผํานกิจกรรม CSR รับบริจาค กระดาษเหลือใช๎ เพื่อนาไปบริจาคเป็นกระดาษทาเป็นหนังสือเบลล์ให๎แกํผู๎พิการทาง สายตา Creative Idea Competition จัดให๎มีการออกแบบสินค๎า House Brand สาหรับกลุํมนักเรียน นักศึกษา ผู๎ชนะจะได๎นาสินค๎านั้นมาวางขายที่ ร๎านพร๎อมสํวนแบํงยอดขาย Integrated Marketing Communication Strategy: IMC SStrategy 7 Management Plan Equipment Plan ร้าน beleaf: เครื่องคิดเงิน ระบบกล๎องวงจรปิด คอมพิวเตอร์ เครื่องแสกนบาร์โค๎ด โทรศัพท์ Warehouse: คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องปรินเตอร์ ระบบบัญชีเบื้องต๎น
 11. 11. สินค้าที่นามาจาหน่ายจะมีทั้งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และสินค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศ โดยสินค้าภายในประเทศ ทางร้านจะ สั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง เช่น ตราม้า ตราช้าง PENTEL STAEDTLER เป็นต้น ส่วนสินค้าจากต่างประเทศ จะนาเข้าสินค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจเข้ามาโดยตรง โดยผ่าน DHL International GmbH. ใช้การบริหารจัดการแบบ Green Supply Chain Management (การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว) มาประยุกต์ใช้ใน กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างความร่วมมือภายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่บริษัทคู่ค้า ไปจนถึงลูกค้า เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมไปกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  Green Procurement: ทางร้านนอกจากจะแสวงหาสินค้าที่แปลกใหม่ เป็นที่ต้องการของลูกค้าแล้ว ยังพิจารณาถึงคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินค้านั้น รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการคัดเลือก Supplier อยู่เป็นระยะ  Green Logistics: ทางร้านจะวางแผนการสั่งซื้อสินค้าอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสมโดยใช้พื้นที่อย่างมี ประสิทธิภาพ  Green Design: ทางร้านมีการออกแบบสินค้า House Brand โดยคานึงหลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle (สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต) กิจการมีการเช่าพื้นที่สาหรับสานักงานและจัดเก็บสินค้า (Warehouse) บริเวณสามย่าน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากร้าน beleaf ที่สยามภายในระยะ 5 กิโลเมตร อีกทั้งค่าเช่าพื้นที่มีราคาเหมาะสม โดยกิจการมีการบริหารสินค้าคงคลัง ดังนี้  มีการสั่งซื้อสินค้า 2 เดือนต่อครั้ง ตามความเหมาะสมของอัตราการไหลเวียนของสินค้า(Inventory Turnover)  ใช้ระบบบาร์โค้ด  จัดเก็บสินค้าประเภทที่มีการหมุนเวียนบ่อย เช่นสินค้าขายดี ไว้ในตาแหน่งที่สะดวกต่อการเข้าถึง ด้านการจัดหา จัดซื้อ และการบริหารสินค้าคงคลัง แผนผังการจัดหาสินค้า การจัดหาและบริหารความสัมพันธ์กับผู้ผลิตหรือผู้ขาย การบริหารสินค้าคงคลัง สั่งซื้อสินค๎าในประเทศ สั่งซื้อสินค๎าจาก ตํางประเทศผําน DHL Warehouse BRICK หน๎า ร๎านที่สยาม CLICK Internet Direct Selling B2B Supply Chain Management 8
 12. 12. การอบรมพนักงานก่อนเข้าทางานและช่วงทางาน ( On the job training ) เพื่อให๎พนักงานปฏิบัติงานได๎อยํางเหมาะสม และสามารถเป็นตัวแทนสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรไปยังบุคคลภายนอก การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผู๎จัดการจะคอยติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและความก๎าวหน๎าของ พนักงานแตํละคน เพื่อรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานให๎อยูํในระดับที่นําพึงพอใจ การจ่ายโบนัสพนักงานตามผลการปฏิบัติงาน ( Performance ) เพื่อกระตุ๎นให๎พนักงานตั้งใจทางานอยํางมีประสิทธิภาพ Organization Chart คุณสมบัติพนักงาน : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงานและมีจิตสานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม Cashier General Staff General Staff Warehousing Staff Accounting Staff Sale Executive Manager ตาแหน่ง รายละเอียดหน้าที่ Manager (20,000 บาท/เดือน) ดูแลควบคุมมาตรฐานของร๎านให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร๎อมทั้งประเมินผล การดาเนินงานของร๎าน อบรมและประเมินพนักงาน รวมถึงตัดสินใจในการบริหารธุรกิจตามความ เหมาะสม จัดประชุมผู๎ถือหุ๎น General Staff (10,000 บาท/เดือน) ดูแลรักษาสินค๎าภายในร๎าน อานวยความสะดวกให๎ลูกค๎าในร๎านและสามารถให๎ความรู๎เกี่ยวกับ คุณสมบัติที่ชํวยในการรักษาสิ่งแวดล๎อมของสินค๎าแตํละชนิด รวมถึงการทาความสะอาดร๎านและ จัดเรียงสินค๎าให๎เรียบร๎อยสวยงาม Cashier (10,000 บาท/เดือน) รับชาระเงินสินค๎า ดูแลรักษาเงินสดที่ได๎สามารถให๎ความรู๎เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ชํวยในการรักษา สิ่งแวดล๎อมของสินค๎าแตํละชนิด รวมถึงการทาความสะอาดร๎านและจัดเรียงสินค๎าให๎เรียบร๎อย สวยงาม Sale Executive (15,000 บาท/เดือน + 3% ของยอดขายลูกค้า B2B) เป็นตัวแทนขายตรงสินค๎าให๎กับองค์กรตํางๆ ดูแลจัดการการขายสินค๎าแบบ B2B เป็น Green Ambassador ของร๎าน ชํวยประชาสัมพันธ์ให๎กับร๎านผํานการขายสินค๎าให๎กับองค์กรตํางๆ Warehousing Staff (8,000 บาท/เดือน) ควบคุมดูแล รักษาและจัดเก็บสินค๎าไว๎ที่ Warehouse รวมถึงการขนสํงสินค๎าจาก Warehouse ไปยังหน๎าร๎าน Accounting Staff (10,000 บาท/เดือน) จัดทางบการเงินของกิจการ ปิดบัญชีประจาเดือน ยื่นแบบนาส่งประจาปี Human Resource Management 9
 13. 13. Budgeting การดาเนินงานของกิจการเป็นลักษณะบริษัทจากัด เนื่องจากเป็นกิจการใหม่ จึงใช้เงินจากส่วนของเจ้าของทั้งหมด ทั้งนี้กิจการสามารถขยาย การเติบโตในอนาคตได้จากการกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีการวางแผนด้านการเงินดังนี้ การประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ประกอบด้วย ค่า เสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ตามรายละเอียด ในตารางประมาณการค่าใช้จ่ายประจาปี(ภาคผนวก) การประมาณการรายได้ แหลํงรายได๎จาก3 แหลํงคือ ร๎านค๎า เว็บไซต์ และB2B รายได๎ในปีที่ 1 แสดงดังแผนภูมิตํอไปนี้ *sale growth = 10% ตํอปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2553) การจัดทางบการเงิน สมติฐานการเงินที่ใช้ในการจัดทางบการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินมีรายละเอียดดังนี้ เงินลงทุนจากผู๎ถือหุ๎นคน 6 คน จานวนทั้งสิ้น 6.5 ล๎านบาท ต๎นทุน เงินทุนร๎อยละ 7.34* โดยออกหุ๎น มูลคําหุ๎นละ 1 บาท จานวน 6.5 ล๎านหุ๎น กิจการขายสินค๎าเป็นเงินสด และซื้อสินค๎าเป็นเงินเชื่อ ทั้งหมด คําใช๎จํายตําง ๆ สมมติวําสามารถ จํายได๎ทันทีภายในปีที่ดาเนินงาน และไมํมีการจํายเงินปันผลตลอด อายุโครงการ ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ระยะเวลาบัญชีตั้งแตํ 1ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. ของทุกปี ไมํมีการนาเงินสดคงเหลือจาก การดาเนินงานไปลงทุนด๎านอื่นๆ ด้านเงินลงทุนเริ่มแรกในการเปิดร้าน เงินลงทุนทั้งหมด ประกอบด๎วย คําใช๎จํายเริ่มต๎นและเงินทุนหมุนเวียนในชํวง 6 เดือนแรก เพื่อใช๎เป็นเงินทุนสารองในกรณีที่รายได๎ไมํเป็นไป ตามเป้าหมาย ทั้งหมดประมาณ 6.5 ล๎านบาทซึ่งเงินสํวนนี้มาจาก สํวนของผู๎ถือหุ๎น 6 คน จากแผนภาพจะพบวําอัตราสํวนการ ลงทุนประกอบด๎วยสินทรัพย์ถาวร และคําใช๎จํายกํอนเปิดกิจการ ร๎อยละ 32 หรือ 1.96 ล๎านบาทโดยประมาณ และร๎อยละ 68 ที่ เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งประกอบด๎วยคําสินค๎าและ คําใช๎จํายในงวดระยะเวลา 6 เดือน หรือประมาณ 4.3ล๎านบาทซึ่ง กลายเป็นคําใช๎จํายในปีแรกของการดาเนินงาน (ภาคผนวก) Fix Assets 32% inventory 35% 6-Months expense 33% อัตราส่วนเงินลงทุน Rental-store Employee Payroll Accounting Fee Utilities Supplies Rental-wearhouse Freight Financial Plan Store Mon-Thu = 2,080,000 Fri-Sun = 3,900,000 5,980,000฿ Web 30%Sale_ร้าน หมวด house brand 358,800฿ B2B goalปีละ 36,000ชิ้น x200฿each 7,200,000฿ 13,538,800 1st-year sale(F) 10
 14. 14. ประมาณการงบกาไรขาดทุน ปีที่ 1 2 3 4 5 1. ยอดขาย 13,538,800 14,892,680 16,381,948 18,020,143 19,822,157 2. ต๎นทุนขาย 5,116,520 5,372,346 5,640,963 5,923,011 6,219,162 3. กาไรขั้นต๎น 8,422,280 9,520,334 10,740,985 12,097,131 13,602,995 คําใช๎จํายทางการตลาด 395,400 434,940 478,434 526,277 578,905 คําใชํจํายดาเนินงาน 2,192,500 4,582,725 4,811,861 5,052,454 5,305,077 เงินทุนหมุนเวียน(ไมํรวม ต๎นทุนสินค๎า 2,172,000 คําใช๎จํายในการจัดตั้งบริษัท 52,000 คําเสื่อมราคา 234,900 234,900 234,900 234,900 234,900 4. คําใช๎จํายดาเนินงานรวม 5,046,800 5,252,565 5,525,195 5,813,632 6,118,882 5. กาไรจากการดาเนินงาน (EBIT) 3,375,480 4,267,769 5,215,789 6,283,500 7,484,113 7. กาไรกํอนหักภาษี (EBT) 3,375,480 4,267,769 5,215,789 6,283,500 7,484,113 8. ภาษีเงินได๎นิติบุคคล 1,012,644 1,280,331 1,564,737 1,885,050 2,245,234 9. กาไรสุทธิ 2,362,836 2,987,438 3,651,053 4,398,450 5,238,879 10. กาไรสะสม 2,362,836 5,350,274 9,001,327 13,399,777 18,638,656 ประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน ปีที่ 1 2 3 4 5 สินทรัพย์ เงินสด 7,923,236 11,145,574 15,031,527 19,664,877 25,138,656 สินค้าคงเหลือ FIFO 852,753 895,391 940,161 987,169 1,036,527 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,944,763 12,423,128 16,614,639 21,609,172 27,132,310 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,174,500 1,174,500 1,174,500 1,174,500 1,174,500 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (234,900) (469,800) (704,700) (939,600) (1,174,500) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (net) 939,600 704,700 469,800 234,900 0 รวมสินทรัพย์ 9,715,589 12,745,665 16,441,487 20,886,945 26,175,183 หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า 852,753 895,391 940,161 987,169 1,036,527 ส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 กาไรสะสม 2,362,836 5,350,274 9,001,327 13,399,777 18,638,656 ส่วนของเจ้าของ 8,862,836 11,850,274 15,501,327 19,899,777 25,138,656 หนี้สินและส่วนของ เจ้าของ 9,715,589 12,745,665 16,441,487 20,886,945 26,175,183 11
 15. 15. อัตราต้นทุนของเงินลงทุน WACC = 7.34% มูลคําปัจจุบันของเงินสดสะสม ตลอดโครงการเทํากับ 15,719,530 บาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) ได๎เทํากับ 39.68%ตํอปี ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 2.57ปี การวิเคราะห์การลงทุน จากประมาณการงบการเงินจะเห็นได๎วํา กิจการสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง และยังมี สัดสํวนหนี้สินที่ต่ากวําสํวนของเจ๎าของ สํงผลให๎ D/E อยูํในสัดสํวนไมํเกิน 2:1 เอื้อ ประโยชน์ตํอการกู๎ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต การวิเคราะห์ผลตอบแทน(รายละเอียด การคานวณที่ภาคผนวก) ดังนี้ ปีที่ 1 2 3 4 5 รวม กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 3,375,480 4,267,769 5,215,789 6,283,500 7,484,113 26,626,651 หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล (1,012,644) (1,280,331) (1,564,737) (1,885,050) (2,245,234) (7,987,995) บวก ค่าเสื่อมราคา 234,900 234,900 234,900 234,900 234,900 1,174,500 สินค้าคงเหลือ ลด ["เงินสด เพิ่ม] (เพิ่ม) ["เงินสดลด] (852,753) (42,638) (44,770) (47,008) (49,358) (1,036,527) เจ้าหนี้การค้า เพิ่ม ["เงิน สดเพิ่ม] (ลด) ["เงินสด ลด] 852,753 42,638 44,770 47,008 49,358 1,036,527 เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ จาก กิจกรรมดาเนินงาน 2,597,736 3,222,338 3,885,953 4,633,350 5,473,779 19,813,156 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน สินทรัพย์ถาวร ลด (เพิ่ม) (1,174,500) 0 0 0 0 (1,174,500) เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ จาก กิจกรรมการลงทุน (1,174,500) 0 0 0 0 (1,174,500) กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน เงินลงทุนจากเจ้าของ 6,500,000 0 0 0 0 6,500,000 เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ จาก กิจกรรมทางการเงิน 6,500,000 0 0 0 0 6,500,000 เงินสดรับ (จ่าย) จาก กิจกรรมดาเนินงาน การ ลงทุน และการเงิน 7,923,236 3,222,338 3,885,953 4,633,350 5,473,779 25,138,656 เงินสดปลายงวด 7,923,236 11,145,574 15,031,527 19,664,877 25,138,656 25,138,656 ประมาณการงบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม) อัตราผลตอบแทนสูง แต่ ระยะเวลาคืนทุนนาน !!! เพราะคําใช๎จํายประจางวด สํวนของต๎นทุนคงที่ (fix cost)มากกวํา ต๎นทุนผันแปร (variable cost) กิจการจึงแก๎ปัญหานี้ด๎วยการหารายได๎จากการขายให๎B2B 12
 16. 16. แผนฉุกเฉิน a) กรณีสินค้าขายไม่ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ปัญหา : สินค้าคงคลังมีมากเกินความต้องการ ทาให้เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ สินค้าบางอย่าง หมดอายุการใช้งาน ทาให้ต้องทิ้ง เกิดเป็น Sunk Cost : รายได้ที่มาจากยอดขาย ไม่ครอบคลุมรายจ่ายที่เกิดขึ้น (***กรณียอดขายต่่ามาก)  พิจารณาว่าสินค้าชนิดใดที่ตรงหรือไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า สาหรับสินค้าที่ลูกค้าไม่มีความต้องการก็ พิจารณาหยุดการสั่งซื้อสินค้า หรือความต้องการน้อยก็สั่งในจานวนที่น้อยลง เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังที่มี อยู่มาก  เนื่องจากทางร้านเป็นร้านเปิดใหม่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาจยังรู้จักไม่ทั่วถึงเท่าที่คาดการณ์ ทาให้ยอดขายต่ากว่าที่ ประมาณการไว้ ทางร้านจะแก้ไขโดยทาประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นที่ แตกต่างจากเดิม เพื่อกระจายการประชาสัมพันธ์ถึงตัวร้านให้มากที่สุด หรือสร้างความแตกต่างในด้านการตกแต่ง ร้าน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจร้านมากยิ่งขึ้น  ***กรณีที่ยอดขายต่่ามาก ทางร้านจะชะลอการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่สาคัญลง b) กรณีสินค้าขายได้มากกว่าที่คาดการณ์ ปัญหา : สินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า สินค้าบางอย่างที่ไม่มีสินค้าทดแทนทาให้ลูกค้าอาจหัน ไปซื้อสินค้าจากร้านอื่นได้  พิจารณาการสั่งสินค้าในครั้งต่อไป โดยตรวจดูว่าสินค้าชนิดใดบางที่มียอดขายสูง แล้วจึงเพิ่มจานวนชิ้นในการสั่ง ครั้งต่อไป เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  กรณีที่ยอดขายสูงมาก ทางร้านอาจพิจารณาในการเปิดสาขาใหม่ โดยคัดเลือกสถานที่ที่สามารถกระจายสินค้าให้ถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม c) กรณีผู้จัดจ่าหน่ายมาส่งสินค้าไม่ทันตามก่าหนด ปัญหา : สินค้าภายในร้านไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  ทางร้านพยายามผลักดันสินค้าอื่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแทน  ถ้าทางลูกค้ามีความต้องการต่อสินค้านั้นสูง จะมีการจัดส่งสินค้าให้หรือโทรแจ้ง  มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในร้านอยู่เสมอ เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับร้าน เพื่อป้องกันการ ลอกเลียนแบบจากผู้ขายรายอื่น(สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง)  มีการตรวจสอบและคานวณสาหรับระบบการสั่งซื้อ การขนส่งและระบบสินค้าคงคลัง เนื่องจากทางร้านขายสินค้าหลาย ชนิด ซึ่งมีทั้งจากภายในประเทศ และนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งค่าขนส่งนั้น ถ้าไม่มีการคานวณให้ดี และขนส่งสินค้าเป็น จานวนน้อยชิ้นต่อรอบ จะทาให้ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบเป็นต้นทุนต่จานวนชิ้น ดังนั้นการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง ต้องมี การคานวณ เพื่อทราบว่าต้องสั่งสินค้าชนิดใด เป็นจานวนเท่าใด และทาการจัดสั่งสินค้าหลายๆ อย่างภายในครั้งเดียวเพื่อ เป็นการประหยัดต้นทุนการขนส่ง  ขยายสาขา ไปยังจังหวัดใหญ่ๆ เช่น นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ ขอนแก่น เป็นต้น  มีการรวมกลุ่มกับธุรกิจที่ขายสินค้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการ รับรู้ให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น แผนปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการ 13
 17. 17. 14
 18. 18. ภาคผนวก
 19. 19. ตัวอย่างแบบสอบถาม การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของผู้บริโภค วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเขียน 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน 4. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนธุรกิจร้านค้าเครื่องเขียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ECOLOIGIE ขอบเขตการศึกษา ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนโดยศึกษาในด้านพฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ส่วนประสมทางการตลาดด้วยการตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก ขอบเขตประชากร ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือประชากรเพศชายและหญิงอายุ 13 – 60 ปี กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 200 คน ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 วิธีการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ( Descriptive Method) ซึ่งเป็นการศึกษาด้านทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลักของแผนธุรกิจร้านค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ECOLOGIE อายุระหว่าง 15 – 22 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการเลือกซื้อเครื่องเขียนเพื่อนามาใช้เองมากที่สุด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ เจาะลึกเพื่อหาข้อมูลในเชิงลึก จานวน 10 คน แล้วนามาสรุปผล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ( Quantitative Method) วิธีการสารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยการเก็บตัวอย่างใช้วิธีการเก็บแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ประเภท Judgment Sampling โดยใช้วิจารณญาณว่าบุคคลที่ได้รับเลือกมาทาการศึกษานั้นมีคุณสมบัติเหามะสมสามารถให้คาตอบที่น่าเชื่อถือ ได้ อันได้แก่ 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 12 – 60 ปี 2. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่ใช้เครื่องเขียนอยู่ในปัจจุบัน หรือภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา แล้วนามาวิเคราะห์ผลดูแนวโน้มของผู้บริโภคในด้านพฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเขียน โดย ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยพนักงานสนามเป็นหลัก นอกจากนี้ยังใช้วิธีการทอดแบบสอบถาม และการตอบแบบสอบถามทาง Internet ผ่านทาง E-mail ผลการวิจัย ผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Personal Depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ซึ่งผลการสัมภาษณ์เป็นดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักในสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน ชีวิตประจาวัน เช่นการประหยัดไฟ ปลูกต้นไม้ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้คานึงถึงการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 20. 20. เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักมีเพียง ถุงผ้า แสดง ให้เห็นว่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างของกลุ่มอายุ 15 -22 ปี ผู้ตอบแบบสอบมีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันไป ส่วนหนึ่งมองว่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เท่าไรนัก และเห็นว่าการใช้สินค้า รวมทั้งเครื่องเขียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของตัวผู้เท่าไร เป็นเพียงกระแสสังคม ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าหากสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นมีคุณภาพ และ ราคาไม่ต่างจากสินค้าทั่วไป ก็จะสนใจ และซื้อมาใช้ และมองเห็นว่าผู้ที่เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพลเมือง ที่ดี ห่วงใยสิ่งแวดล้อม และสังคม ผลการวิจัยเชิงสารวจ (Survey) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน ซึ่งผลการสารวจ แสดงในรูปแบบจานวน และร้อยละ ดังนี้ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 1.1 เพศ 1.2 อายุ เพศ จานวน ร้อยละ ชาย 82 41% หญิง 118 59 % รวม 200 100 % ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องเขียน 2.1 สินค้าที่ซื้อมากที่สุด โดยให้สินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเป็นอันดับที่ 1 จะมีคะแนน 5 คะแนน อันดับที่ 2 จะมีคะแนน 4 คะแนน อันดับที่ 3 จะมีคะแนน 3 คะแนน อันดับที่ 4 จะมีคะแนน 2 คะแนน อันดับที่ 5 จะมีคะแนน 1 คะแนน ช่วงอายุ จานวน ร้อยละ ต่ากว่า 15 ปี 26 13 % 15 - 18 ปี 68 34 % 19 – 22 82 41 % มากกว่า 22 ปี 24 12 % รวม 200 100 %
 21. 21. สินค้า คะแนน ร้อยละ อันดับที่ ปากกา / Hi-light 1,196 41.53 % 1 ดินสอกด/ไส้ดินสอ 662 22.99 % 2 ยางลบ 315 10.94 % 3 สมุด/กระดาษ 212 7.36 % 4 ลิควิด 204 7.08 % 5 Post-it 71 2.47 % 6 อุปกรณ์ศิลป์ 54 1.87 % 7 แฟ้ม 37 1.28 % 8 ลวดเย็บกระดาษ(แม๊ก) 27 0.94 % 9 อื่นๆ 102 3.54 % 10 รวม 2880 100 - *หมายเหตุ คะแนน 2880 คะแนน จาก 3000 คะแนน เนื่องจากมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวนหนึ่งตอบแบบสอบถามในข้อนี้ ไม่ครบ 5 อันดับ 2.2 ความถี่ในการซื้อเครื่องเขียน 2.3 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเลือก ซื้อเครื่องเขียนในแต่ละครั้ง ความถี่ในการซื้อ จานวน ร้อยละ มากกว่า 1 ครั้ง/ อาทิตย์ 10 5 % 1 ครั้ง / อาทิตย์ 15 7.5 % เดือนละ 2 – 3 ครั้ง 44 22 % เดือนละ 1 ครั้ง 55 27.5 % 2 – 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง 45 22.5 % 1 เทอมต่อ 1 ครั้ง 10 5 % 1 ครั้ง / ปี 2 1 % นาน ๆ ครั้ง 19 9.5 % รวม 200 100 % 2.4 ลักษณะการซื้อเครื่องเขียนและแบรนด์ของสินค้า 2.5 ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อเครื่องเขียน ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จานวน ร้อยละ ต่ากว่า 20 บาท 6 3 % 20 – 50 บาท 36 22 % 51 – 100 บาท 72 36 % 100 – 300 บาท 65 32.5 % 300 บาทขึ้นๆไป 21 20.5 % รวม 200 100 ผู้มีส่วนในการตัดสินใจ จานวน ร้อยละ ตัวท่านเอง 177 88.5 % ผู้ปกครอง 11 5.5 % เพื่อน / แฟน 12 6 % ดารา / พรีเซนเตอร์ - - อื่นๆ - - รวม 200 100 ลักษณะการซื้อและแบรนด์ของสินค้า จานวน ร้อยละ ซื้อเครื่องเขียนแบรนด์เดิมเป็นประจา 66 33 % เปลี่ยนแบรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 14 7 % ซื้อหลากหลายแบรนด์ 42 21 % ไม่จากัดแบรนด์ 78 39 % รวม 200 100
 22. 22. 2.6 สถานที่ที่เลือกซื้อเครื่องเขียน (เลือกได้มากกว่า 1 ตอบ) สถานที่ จานวน ร้อยละ B2S 127 32.73 % Read & Write/ Be Trend (The Mall) 17 4.38 % Loft 37 9.54 % Office Depot 5 1.3 % สมใจ 58 14.95 % SE-ED Book Center 14 3.61 % 7 – eleven 23 5.93 % ร้านหนังสืออื่นๆ 18 4.63 % ร้านขายของชา 11 2.83 % ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป 13 3.35 % ไม่มีร้านประจา 32 8.25 % อื่นๆ 33 8.5 % รวม 388 100 2.7 รู้จักเครื่องเขียนที่ใช้อยู่ได้อย่างไร 2.8 เหตุผลที่เลือกซื้อเครื่องเขียน (เลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ) รู้จักเครื่องเขียนที่ใช้อยู่จาก จานวน ร้อยละ คนรู้จักแนะนา 76 38 % เห็นวางขายที่ร้าน 113 56.5 % สื่อโฆษณา 7 3.5 % อื่น ๆ 4 2 % รวม 200 100 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเขียน โดยให้ปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเป็นมากที่สุด จะมีคะแนน 5 คะแนน มาก จะมีคะแนน 4 คะแนน ปานกลาง จะมีคะแนน 3 คะแนน น้อย จะมีคะแนน 2 คะแนน น้อยที่สุด จะมีคะแนน 1 คะแนน เหตุผลที่เลือกซื้อ จานวน ร้อย ละ จาเป็นต้องใช้ 170 47.62 % สารองไว้ใช้ 86 24.09 % อยากได้ 88 24.65 % สะสมเก็บไว้ 13 3.64 % อื่น ๆ - - รวม 357 100
 23. 23. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ ประเภท ระดับความสาคัญ คะแนน รวม อันดับ ความสาคัญมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด Product คุณภาพ จานวนคน 110 69 21 - - 889 1 ความคุ้นเคย จานวนคน 34 104 57 4 1 776 5 ขนาดพกพาสะดวก จานวนคน 29 96 64 11 - 743 6 แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ จานวนคน 12 56 86 38 8 626 15 ความสวยงาม จานวนคน 23 72 82 19 4 691 12 ไม่เป็นพิษ ไม่มีสารเจือปน จานวนคน 13 43 85 45 14 596 17 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จานวนคน 13 28 91 55 13 573 18 Price ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับ สินค้าที่เคยใช้ จานวนคน 50 96 49 4 1 790 3 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับ คู่แข่ง จานวนคน 26 89 71 9 5 722 9 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับ รูปลักษณ์ จานวนคน 32 83 68 15 2 728 7 Channel รูปแบบร้าน จานวนคน 14 68 83 27 8 653 13 สถานที่จาหน่ายใกล้แหล่งที่พัก อาศัย/ที่ทางาน/ที่เรียน จานวนคน 54 84 50 11 1 779 4 การจัดวางจาแหน่งของสินค้า ภายในร้าน เรียบร้อย หาง่าย จานวนคน 31 85 64 18 2 725 8 Integrated Marketing Communication คาแนะนาของผู้ใกล้ชิด จานวนคน 24 79 69 23 5 694 11 การทดลองใช้ จานวนคน 63 78 52 6 1 796 2 การลดราคา จานวนคน 35 73 64 22 6 709 10 การแจกของแถม จานวนคน 23 49 79 40 9 637 14 การส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย จานวนคน 19 40 96 36 9 624 16 โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จานวนคน 5 25 104 51 15 554 19
 24. 24. ตัวอย่างแบบสอบถาม เรื่อง ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาแผนธุรกิจ ของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม Green Life Society โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภค และความ คิดเห็น เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น โดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคล 1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง 2. อายุ ( ) ต่ากว่า 15 ปี ( ) 15 – 18 ปี ( ) 19 – 22 ปี ( ) 22 ปีขึ้นไป 3. ระดับการศึกษา ( ) มัธยมศึกษาตอนต้น ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี 4. อาชีพ ( ) นักเรียน ( ) นิสิต นักศึกษา ( ) พนักงานบริษัท ( ) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) ธุรกิจส่วนตัว หรือ Freelance ( ) อื่นๆ________________ ส่วนที่ 2: ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องเขียน 1. ท่านมักซื้อเครื่องเขียนประเภทใด เรียงตามอันดับ 1 – 5 1) 2) 3) 4) 5) 2. ความถี่ในการซื้อเครื่องเขียนของท่าน ( ) มากกว่า 1 ครั้ง/ อาทิตย์ ( ) 1 ครั้ง / อาทิตย์ ( ) เดือนละ 2 – 3 ครั้ง ( )เดือนละ 1 ครั้ง ( ) 2 – 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ( ) 1 เทอมต่อ 1 ครั้ง ( )1 ครั้ง / ปี ( ) นาน ๆ ครั้ง 3. ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเลือกซื้อเครื่องเขียนในแต่ละครั้งของท่าน ( ) ต่ากว่า 20 บาท ( ) 20 – 50 ( ) 51 – 100 ( ) 100 – 300 บาท ( ) 300 บาทขึ้นๆไป 4. สถานที่ที่ท่านเลือกซื้อเครื่องเขียนเป็นประจา (เลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ) ( ) B2S ( ) Read & Write (The Mall) ( ) Loft ( ) Office Depot ( ) สมใจ ( ) ซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์ ( ) 7-eleven ( ) ร้านหนังสือ ( ) ร้านขายของชา ( ) ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ( ) ไม่มีร้านประจา ( ) อื่นๆ ________ 5. ใครมีส่วนในการตัดสินใจซื้อเครื่องเขียนของท่านมากที่สุด ( ) ตัวท่านเอง ( ) ผู้ปกครอง ( ) เพื่อน / แฟน ( ) ดารา / พรีเซนเตอร์ ( ) อื่นๆ ___________
 25. 25. 6. ท่านคิดว่าลักษณะการเลือกซื้อเครื่องเขียนขอà

×