เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp

2,530 views

Published on

กฎกระทรวง GPP การขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556

ภก. วินิต อัศวกิจวิรี สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา


http://www.pharcpa.com/files/2557/03-March/เอกสารประกอบ_กฎกระทรวงร้านยยา.PDF

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เอกสารประกอบ กฎกระทรวงร้านยา Gpp

 1. 1. กฎกระทรวง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 ภก. วินิต อัศวกิจวิรี สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 2. 2. ที่มา หลักการ และเหตุผล  กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2525) ประกาศใช้มา ตั้งแต่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ไม่เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน  การกาหนดเกณฑ์สถานที่ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ สภาพการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในปัจจุบัน  การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานที่ขายยา แผนปัจจุบัน และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค
 3. 3. ที่มา หลักการ และเหตุผล (ต่อ)  เพิ่มเติมเนื้อหาว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขใน การต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 17 วรรค 2 ใน พระราชบัญญัติยา เพื่อแก้ปัญหาร้านยาที่ไม่มีคุณภาพ บริการ
 4. 4. ที่มา หลักการ และเหตุผล(ต่อ)  อย. มีคาสั่งฯ ที่ 313/2549 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 แต่งตั้งคณะทางานยกร่าง กฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตขายยา แผนปัจจุบัน  คณะทางานได้ทาการยกร่าง และรับฟังความคิดเห็นจาก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจานวน 3 ครั้ง ในวันที่ วันที่ 22 กันยายน 2549 วันที่ 1 ตุลาคม 2549 และ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550
 5. 5. ระยะเวลาที่จะมีผลบังคับ ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเพื่อพ้น 180 วัน นับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ลงราชกิจจานุเบกษา 27 ธันวาคม 2556  ครบ 180 วัน 24 มิถุนายน 2557  มีผลบังคับใช้ 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิก  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) และ  กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
 6. 6. นิยาม ข้อ 3 วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน หมายความว่า ข้อกาหนด มาตรฐาน หรือวิธีการให้บริการทาง เภสัชกรรมด้านยาในสถานที่ขายยา แผนปัจจุบันทุกประเภท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย จากการใช้ยา
 7. 7. แบบคาขอ / แบบใบอนุญาต ข้อ 4 , 5 กาหนดแบบคาขอ และ แบบใบอนุญาต *( เวลาเปิดร้าน = เวลาดาเนินกิจการ/เวลาเปิด บริการ) * เวลาปฏิบัติการของ = เวลาทาการ/เวลาเปิดทาการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ มาตรา ๒๑ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันต้องมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือเภสัชกรชั้น สองเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ให้เภสัชกรชั้นหนึ่งตามมาตรา ๒๑ ประจาอยู่ ณ สถานที่ขายยาแผน ปัจจุบันตลอดเวลาที่เปิดทาการ
 8. 8. แบบ ข.ย. 4 ที่ปิดรูปถ่าย ผู้รับอนุญาต หรือ ผู้ดาเนินกิจการ ขนาด 3 x 4 ซม. ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ใบอนุญาตที่ ....................../ ......................... ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ................................................................. โดยมี.......................................………...............................เป็นผู้ดาเนินกิจการ เพื่อแสดงว่าเป็น ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ณ สถานที่ขายยาชื่อ..…………............................................................ อยู่เลขที่ .......................………............ตรอก / ซอย ...................................ถนน ...........…................... หมู่ที่ ........................................ตาบล / แขวง .....................…….......อาเภอ / เขต .................………... จังหวัด .....................................โทรศัพท ........................................เวลาทาการ .....…………............... โดยมีเภสัชกรชั้น .................................................ชื่อ .........…………................................................... ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะเลขที่..................................................………….......................................
 9. 9. คารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ________________ เขียนที่ ..............................…………................... วันที่ ....................เดือน ........……..............พ.ศ. ..........…….. ข้าพเจ้า .............…….................…...................อายุ ................ป สัญชาติ ......….................... อยู่เลขที่ .......................………............ตรอก / ซอย ...................................ถนน ...........…................... หมู่ที่ ........................................ตาบล / แขวง .....................…….......อาเภอ / เขต .................………... จังหวัด ...................................โทรศัพท .........…………................................ขอให้คารับรองต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่า ( 5 ) ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจา ณ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันชื่อ ......…………… อยู่เลขที่ ...................………..........ตรอก / ซอย ....................................ถนน ..........…......................... หมู่ที่ ..................................ตาบล / แขวง ........................…..........อาเภอ / เขต .........………............... จังหวัด ..........................….....โทรศัพท .......................................……… ตลอดเวลาที่เปิดบริการ เวลาทาการ ............................. ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากคารับรองที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นเทจ ข้าพเจ้าอาจถูกดาเนินคดีฐานแจ้งความเทจต่อ เจ้าพนักงาน คารับรองนี้ทาต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ .............................................................................................................................
 10. 10. สถานที่ ข้อ 6 - สถานที่ขายยา ต้องมีพื้นที่ขาย ให้คาปรึกษาและแนะนา การใช้ยาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร - สถานที่มั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมต่อ การรักษาคุณภาพยา - มีแสงสว่างเพียงพอ - มีบริเวณให้คาปรึกษา และ แนะนาที่เป็นสัดส่วน
 11. 11. มีพื้นที่เพียงพอต่อการให้บริการ และเป็ นระเบียบ เรียบร้อย
 12. 12. มีการจัดสัดส่วนในการปฏิบัติงาน บริเวณให้คาปรึกษาด้านยา จุดบริการโดยเภสัชกร ส่วนบริการตนเอง
 13. 13. อุปกรณ์ ข้อ 7 สถานที่ขายยา ต้องมี - อุปกรณ์ที่ใช้ในการขายยา - อุปกรณ์การเก็บ และการควบคุมหรือรักษา คุณภาพยา ตามลักษณะและ จานวนที่กาหนด
 14. 14. ป้ายต่างๆ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน สถานที่ขายยาส่งแผนปัจจุบัน สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน เฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ ข้อ 8 ป้ายประเภทใบอนุญาต และป้ายเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ มาตรา ๒๖ ผู้รับอนุญาตขายยา ต้องปฏิบัติ (๑) จัดให้มีป้าย ณ ที่เปิดเผยหน้าสถานที่ขายยา ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคาร (ก) ป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายยา (ข) ป้ายแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ
 15. 15. นางสาวกิติยา วงษ์ครุธ ภ.บ. เวลาปฏิบัติการ 07.00-21.00น.ภ.28397
 16. 16. การจัดทาบัญชี / รายงาน ข้อ 8 บัญชี / รายงานต่างๆที่ ต้องทา 1. บัญชีการซื้อยา 2. บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ 3. บัญชีการขายยาอันตราย เฉพาะรายการที่ อย. กาหนด 4. บัญชีการขายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพฯ (ทุก รายการ) 5. รายงานการขายยาตามประเภทที่ อย.กาหนด ส่งให้ อย.
 17. 17. คารับรอง และหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ข้อ 9 คารับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ข้อ 10 หน้าที่ของเภสัชกร - ควบคุมการทาบัญชี /รายงาน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง - ควบคุมการขายยา ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย - ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยาให้ปลอดภัยตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณ ตามสมควร - ดาเนินการขายยาตามรายการที่ อย.กาหนด ทั้งนี้ตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ อย.กาหนด
 18. 18. การขายยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษ ข้อ ๑๐ให้เภสัชกรชั้นหนึ่ง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันหรือ สถานที่ขายส่งยา (๔) ให้คาแนะนาตามสมควรเกี่ยวกับการใช้ยาให้ปลอดภัยตามหลัก วิชาการและตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (๕) ควบคุมให้ขายยาควบคุมพิเศษเฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตขายยาแผน ปัจจุบัน ผู้รับอนุญาตขายส่งยา ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ หรือเฉพาะตามใบสั่ง ยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ แต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจาเป็นเพื่อความ ปลอดภัยแห่งชีวิตของผู้ป่วย เภสัชกรชั้นหนึ่งฯ จะขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่ต้องมี ใบสั่งยากได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ รมต. กาหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
 19. 19. การปฏิบัติตาม GPP ข้อ 11 ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท และ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องปฏิบัติตามวิธี ปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
 20. 20. หน่วยงาน หรือ องค์กรวิชาชีพ เป็นผู้ตรวจ GPP ข้อ 12 ผู้อนุญาตอาจจัดให้หน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพทาหน้าที่ ตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนของผู้รับ อนุญาต และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามข้อ 11 เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต หน่วยงาน หรือ องค์กรวิชาชีพ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยาประกาศกาหนด
 21. 21. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้าน ข.ย.2 ข้อ 13 ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้าน ข.ย. 2 ต้อง ควบคุมการทาบัญชีซื้อยา เฉพาะยาแผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยา ควบคุมพิเศษ ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และลงลายมือ ชื่อรับรองกากับไว้
 22. 22. ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้าน ข.ย.3 ข้อ 14 ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้าน ข.ย. 3 ต้องควบคุม การทารวมถึงบัญชีต่างๆ บัญชีซื้อยา เฉพาะยาแผน ปัจจุบันซึ่งเป็นยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ให้เป็นไปโดย ถูกต้อง และลงลายมือชื่อรับรองกากับไว้ ควบคุมการขายยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์ที่เป็น ยาควบคุมพิเศษให้เป็นไปโดยถูกต้อง
 23. 23. การต่ออายุใบอนุญาต ข้อ 15 แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต ข้อ 16 เงื่อนไขที่จะไม่ต่ออายุใบอนุญาต 16.1 ผู้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 14 16.2 ไม่ผ่านการตรวจ GPP 16.3- 16.5 ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยยา
 24. 24. เงื่อนไขไม่ต่ออายุใบอนุญาต (ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยยา) ข้อ 16 (ต่อ) 16.3 ผู้รับอนุญาต (ข.ย.1, ข.ย.2, ข.ย.3) ไม่จัดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ประจาอยู่ตลอดเวลาทาการ(ตามมาตรา21, 21ทวิ, 22 และ 23 ) และได้รับ โทษปรับตามมาตรา 103 เกินกว่า 3 ครั้ง ในรอบการต่ออายุใบอนุญาต 16.4 ผู้รับอนุญาต (ข.ย.1, ข.ย.3) ขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษใน ระหว่างที่เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และได้รับโทษปรับตามมาตรา 107 เกินกว่า 3 ครั้ง ในรอบการต่ออายุ ใบอนุญาต 16.5 ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยา และได้รับ โทษปรับหรือถูกเปรียบเทียบปรับ เกินกว่า 5 ครั้ง ในรอบการต่ออายุ ใบอนุญาต
 25. 25. อื่นๆ เกี่ยวกับใบอนุญาต ข้อ 17 การขอรับใบแทนใบอนุญาต ข้อ 18 การขอย้ายสถานที่ ข้อ 19 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการต่างๆในใบอนุญาต ข้อ 20 สถานที่ยื่นคาขอ (กรุงเทพฯ –> อย. / ต่างจังหวัด –> สสจ.)
 26. 26. ใบอนุญาต คาขอฯ ก่อนกฎกระทรวงไม่เสียไป ข้อ 21 ใบอนุญาต (ข.ย.1 / ข.ย.2 / ข.ย.3 ) ที่ออกตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 15 ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ (31 ธ.ค. ของปีที่กฎหมายบังคับใช้) ข้อ 22 คาขอต่างๆ ที่ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผล บังคับใช้ และยังอยู่ระหว่างดาเนินการ ให้ถือว่าเป็นคาขอ ตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม และให้ผู้อนุญาตมี อานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
 27. 27. เงื่อนเวลาใช้บังคับสาหรับผู้รับอนุญาตรายเดิม ข้อ 23 ผู้รับอนุญาต (ข.ย.1 /ข.ย.2/ข.ย.3) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 15 จะต้องจัดให้มีสถานที่ (ข้อ 6) อุปกรณ(ข้อ7) และการปฏิบัติตาม GPP (ข้อ 11) ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกาหนด แต่ต้องไม่เกิน 8 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับ ข้อ 24 ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ข.ย.1/ข.ย.2/ข.ย.3) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 จะต้องมีการปฏิบัติตาม GPP (ข้อ 11) ภายในระยะเวลาที่ รัฐมนตรีกาหนด แต่ต้องไม่เกิน 8 ปนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับ
 28. 28. หน่วยคัดกรองเบื้องต้น ให้อนุญาต - ต่ออายุ กาหนดเงื่อนไข สถานที่ อุปกรณ์ เภสัชกร คะแนน GPP+ประวัติฝ่าฝืนกฎหมายเป็น เงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาต ระบบประเมินให้คะแนน ด้านคุณภาพบริการ ให้เวลาร้านเก่า ไม่เกิน 8 ปี เป็นหน้าที่ของ เภสัชกร ผู้รับอนุญาต ต้องทาตาม GPP 2 1 4 3 6 5 กลไกในกฎกระทรวงฯ
 29. 29. -ร่าง- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การกาหนดรายละเอียด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม ในร้านขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ....
 30. 30. หมวดที่ 1 บุคลากร 1. เภสัชกรสวมเสื้อกาวน์ และมีความแตกต่างจากบุคลากรอื่นใน ร้าน 2. การแต่งกายของบุคลากรอื่นในร้านต้องไม่ทาให้เข้าใจผิดว่า เป็นเภสัชกร 3. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างเภสัชกรและ บุคลากรอื่นในร้าน โดยคานึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย และวิชาชีพ 4. เภสัชกรมีการควบคุมกิจกรรมโดยบุคลากรอื่นซึ่งมิใช่บุคลากร ในร้านยาที่เกี่ยวข้องกับผู้มารับบริการ
 31. 31. หมวดที่ 2 การบริการทางเภสัชกรรม 5. เภสัชกรเป็นผู้ให้บริการทางเภสัชกรรม 6. เภสัชกรมีการซักถามข้อมูลที่จาเป็นก่อนจ่ายยา  ใครเป็นผู้ใช้ยา  อาการป่วย/ผลการวินิจฉัยจากแพทย  โรคประจาตัว  ยาที่ใช้ประจา  ประวัติการแพ้ยา
 32. 32. หมวดที่ 2 การบริการทางเภสัชกรรม (ต่อ) 7. มีการเลือกสรรยา และผลิตภัณฑสุขภาพอย่าง สมเหตุสมผล ตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 8. ซองบรรจุยา หรือภาชนะบรรจุยา ต้องมี 1. ชื่อร้าน 2. หมายเลขโทรศัพท 3. ชื่อยา 4. สรรพคุณ 5. วิธีใช้ยา 6. วันที่จ่าย 7. ข้อควรระวัง(ถ้ามี)
 33. 33. หมวดที่ 2 การบริการทางเภสัชกรรม (ต่อ) 9. มีการให้คาแนะนาตามสมควรเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างปลอดภัย 10. มีการจัดเกบประวัติและข้อมูลการใช้ยา ของผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอย่าง ต่อเนื่อง หรือจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูง 11. จัดให้มีหลักเกณฑการคัดกรอง และส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสม 12. มีกระบวนการควบคุมยาเสื่อมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 13. ยาที่ส่งมอบถูกบรรจุใช้ภาชนะบรรจุที่ป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยา 14. การแบ่งบรรจุยาจะต้องดาเนินการโดยถูกสุขลักษณะ โดยคานึงถึงการ ปนเปื้อนการแพ้ยา และเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
 34. 34. หมวดที่ 2 การบริการทางเภสัชกรรม (ต่อ) 15. จัดให้มีกระบวนการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ 16. มีการรายงานหากพบอาการไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 17. มีแหล่งข้อมูลด้านยาที่เหมาะสม เชื่อถือได้ ทันสมัย สาหรับใช้ใน การปฏิบัติงาน และอ้างอิง 18. สื่อให้ความรู้ และสื่อโฆษณาภายในร้านที่จะต้องไม่โอ้อวด ไม่ บิดเบือนความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด และผ่านการอนุญาต ตามกฎหมาย 19. ไม่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ 20. จัดให้มีระบบรักษาความลับของผู้มารับบริการ
 35. 35. เสื้อกาวน์ ผู้ช่วยฯ เภสัชกร ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ ภบ. ภ.17054 เวลาปฏิบัติการ 07.00-21.00น.
 36. 36. การเข้า/ออกของสินค้าตามหลักเข้าก่อน-ออกก่อน (FEFO : First Expire First Out) มีบัญชีควบคุมยาหมดอายุ มีระบบการตรวจสอบยาหมดอายุ ระบบรหัสสี สมุดบันทึก คอมพิวเตอร์ แนวทางการควบคุมยาหมดอายุ
 37. 37. ควบคุมอุณหภูมิเก็บรักษายา อาจใช้การบันทึกในรูปแบบกราฟ โดย บันทึกในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง ของทุกวัน อุณหภูมิยาตู้เย็น อุณหภูมิภายในร้าน หรือใช้การบันทึก เป็นตัวเลข บัตรบันทึกอุณหภูมิ - บันทึกในรูปแบบกราฟ - บันทึกแบบตัวเลข
 38. 38. รายละเอียดบนซองยา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท วันที่จ่ายยา ชื่อผู้ป่วย ชื่อยา / สรรพคุณ วิธีใช้ยา ข้อควรระวัง
 39. 39. การป้องกันการแพ้ยา
 40. 40. ยาที่ต้องป้องกันจากแสงสติ๊กเกอร์สีน้าตาล
 41. 41. เอกสารให้ความรู้ / เอกสารโฆษณา ตารา / แหล่งข้อมูลด้านยา
 42. 42. ร้านยาเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ตาม ประกาศ สธ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2549) ข้อ2(11) ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ห้ามขายบุหรี่
 43. 43. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านขายยา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
 44. 44. มาตรฐานและบริการ • มาตรฐานสถานที่/อุปกรณ์ บริการ วิชาชีพ • ระบบการกระจายยาที่สามารถตรวจสอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ • เพิ่มความเชื่อถือในระบบร้านยา • มีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพ • ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
 45. 45. ประเด็น 1. เวลาทาการกับเวลาเปิดบริการ 2. สถานที่ร้านยา 8 ตารางเมตร 3. การแสดงป้าย 4. การขายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ 5. หน่วยงานหรือองคกรวิชาชีพในการตรวจ GPP 6. GPP 7. การต่ออายุใบอนุญาต 8. ระยะเวลา 8 ป สาหรับการดาเนินการตาม GPP
 46. 46. ขอขอบคุณ สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

×