คำำถำม อยำกทรำบว่ำ estrogel(R) สำมำรถใช้เป็นฮอร์โมน
ทดแทนได้ในผู้ป่วยที่เคยกิน estrogen มำก่อนหรือไม่ ผู้ป่วย
เคยผ่ำตัดมดล...
Estrogen ที่วำงขำยในท้องตลำดมีหลำยรูปแบบได้แก่ oral,
transdermal, topical gels and lotions, intravaginal creams
and tablet...
ปัจจัยที่ใช้ในกำรพิจำรณำในใช้ยำเอสโตรเจน ได้แก่ ขนำดของ
ยำที่ให้ รูปแบบของยำเตรียม กำรรักษำโดยวิธีอื่นร่วม ระยะเวลำที่จะให...
Estradiol gel:
ข้อบ่งใช้ (Marietta, GA, July 27, 2004): Solvay
Pharmaceuticals, Inc.
ฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดทา สามารถใช้เป็นฮ...
stroke หรือ heart attack มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ภาวะเส้นเลือดขอดที่
ขา ผู้ป่วยที่มีปัญหาตับหรืออาการแพ้ที่เกิดจากการใช้ Estro...
• ควรระมัดระวังในการใช้ในผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจาก Estradiol
Gel อาจมีผลต่อระดับนำ้าตาลได้
การเก็บรักษา Estradiol Gel
เก็บยา...
ESTRADIOL-TOPICAL GEL
GENERIC NAME: ESTRADIOL - TOPICAL GEL (ess-truh-
DYE-all)
BRAND NAME(S): Estrogel
USES: This medicat...
dressing. Wash your hands with soap and water after you
have finished applying this medicine. If you shower or
take a bath...
rash, itching, swelling, severe dizziness, trouble
breathing. If you notice other effects not listed above,
contact your d...
can increase the chance of blood clots while taking this
medication (especially in women over the age of 35). If
you go sw...
harmful if swallowed. Symptoms of overdose may
include: severe nausea/vomiting or excessive vaginal
bleeding.
NOTES: Do no...
randomized, double-blind, placebo-controlled trial
enrolled 484 postmenopausal women between 28 and 74
years of age who ha...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oestrogel เอสโตรเจล ฮอร์โมนทดแทน ในเพศหญิงวัยทอง

4,783 views

Published on

Oestrogel
เอสโตรเจล

ฮอร์โมนทดแทน
ในเพศหญิงวัยทอง

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oestrogel เอสโตรเจล ฮอร์โมนทดแทน ในเพศหญิงวัยทอง

 1. 1. คำำถำม อยำกทรำบว่ำ estrogel(R) สำมำรถใช้เป็นฮอร์โมน ทดแทนได้ในผู้ป่วยที่เคยกิน estrogen มำก่อนหรือไม่ ผู้ป่วย เคยผ่ำตัดมดลูกและรังไข่ จึงต้องใช้ฮอร์โมนทดแทน แต่ไม่อยำกกิน 1. เปลี่ยนมำใช้แบบทำ estrogel(R) ได้หรือไม่ 2. มีประสิทธิเท่ำกันไหม 3. เทียบขนำดกำรใช้อย่ำงไรอย่ำงไรถ้ำต้องเปลี่ยน ตอบ จำกข้อมูลข้ำงล่ำง ยำเอสโตรเจนในรูปแบบเจลสำำหรับทำ สำมำรถถูกพิจำรณำเป็นทำงเลือกสำำหรับผู้ป่วยที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตร เจนชนิดรับประทำนได้ ผู้ตอบไม่สำมำรถหำข้อมูล Pharmacokinetic ของยำเอสโตรเจนชนิดทำเปรียบเทียบกับชนิดรับประทำนได้จึงไม่ สำมำรถบอกวิธีกำรเทียบขนำดกำรใช้ยำ อย่ำงไรก็ตำมหำกใช้เพื่อ บรรเทำอำกำรร้อนวูบวำบ มีเหงื่อออกตอนกลำงคืน ในระดับปำนกลำง ถึงรุนแรง (moderate - severe vasomotor symptoms (ie, hot flashes and night sweats)) และเพื่อบรรเทำอำกำรแสบร้อน แห้ง และคัน บริเวณรอบๆ ช่องคลอดระดับปำนกลำงถึงรุนแรง (moderate - severe dryness, itching) จำกภำวะหมดประจำำเดือนให้ใช้ยำ 1.25g (ซึ่งจะมียำ 0.75 mg estradiol) ทำบนผิวหนังตั้งแต่ข้อมือ ถึงไหล่ วันละ 1 ครั้ง
 2. 2. Estrogen ที่วำงขำยในท้องตลำดมีหลำยรูปแบบได้แก่ oral, transdermal, topical gels and lotions, intravaginal creams and tablets, and vaginal rings. และในบำงประเทศอำจมีในรูป แบบ subcutaneous implant ดังในตำรำงที่ 1
 3. 3. ปัจจัยที่ใช้ในกำรพิจำรณำในใช้ยำเอสโตรเจน ได้แก่ ขนำดของ ยำที่ให้ รูปแบบของยำเตรียม กำรรักษำโดยวิธีอื่นร่วม ระยะเวลำที่จะให้ ยำ และควำมร่วมมือของผู้ป่วย ยำเอสโตรเจนชนิดแผ่นแปะ จะมีผลทำำให้เกิดอำกำรข้ำงเคียง น้อยกว่ำชนิดยำเม็ดรับประทำน และมีรำยงำนว่ำยำเอสโตรเจนชนิด แผ่นแปะมีประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมหนำแน่นของกระดูกและ รักษำอำกำรต่ำงๆในผู้ป่วยที่หมดประจำำเดือนได้ เทียบเท่ำกับยำเอสโตร เจนชนิดรับประทำน
 4. 4. Estradiol gel: ข้อบ่งใช้ (Marietta, GA, July 27, 2004): Solvay Pharmaceuticals, Inc. ฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดทา สามารถใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนได้ในหญิง ที่หมดประจำาเดือน เพื่อบรรเทาอาการร้อนวูบวาบ มีเหงื่อออกตอนกลาง คืน ในระดับปานกลางถึงรุนแรง (moderate - severe vasomotor symptoms (ie, hot flashes and night sweats)) และเพื่อ บรรเทาอาการแสบร้อน แห้ง และคัน บริเวณรอบๆ ช่องคลอดระดับปาน กลางถึงรุนแรง (moderate - severe dryness, itching) EstroGel® เป็นเจลใส ไม่มีสี (hydro-alcoholic gel) ที่ปลดปล่อยยา estradiol อย่างต่อเนื่อง โดยยาจะถูกดูดซึมผ่านทางผิวหนังเข้าสู่ กระแสเลือดโดยตรง (non-patch transdermal form) ไม่ผ่าน first pass metabolism ใน ตับ Generic Name: Estradiol Gel (93 gram) (EstroGel) (ES-tra- DYE-ol) Brand Name: EstroGel วิธีการบริหารยา ยานี้จะถูกบรรจุในภาชนะ non-aerosol, metered-dose pump เมื่อกดที่ภาชนะจะให้ยาออกมา 1.25g (ซึ่ง จะมียา 0.75 mg estradiol) ทายาบนผิวหนังตั้งแต่ข้อมือ ถึงไหล่ วันละ 1 ครั้ง (ควรทาในเวลาเดียวกันทุกวัน) หลังทาแล้ว เจลจะแห้ง ภายใน 2-5 นาที ไม่มีกลิ่น และควรปล่อยไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อ ให้ยาถูกดูดซึมเข้าผิวหนัง ผิวหนังบริเวณที่ทาควรแห้ง ไม่มีการระคาย เคืองหรือมีรอยถลอก ห้ามทาที่หน้า ในหรือรอบช่องคลอด หรือ หน้าอก และควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก ภายหลังการใช้ควรทำาความ สะอาดมือด้วยสบู่และนำ้าสะอาด ในกรณีลืมทายา หากระยะเวลานับจากที่นึกได้ถึงเวลาที่จะต้องทายา ครั้งต่อไป มากกว่า 12 ชั่วโมง ให้ทาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ไม่ต้องทา และห้ามทายา 2 dose ในครั้งเดียว ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มี ภาวะเลือดออกที่ช่องคลอดผิดปกติ ผู้ป่วย มะเร็ง รวมถึงมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ผู้ป่วยที่เคยมีภาวะ
 5. 5. stroke หรือ heart attack มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ภาวะเส้นเลือดขอดที่ ขา ผู้ป่วยที่มีปัญหาตับหรืออาการแพ้ที่เกิดจากการใช้ EstroGel® ผู้ ป่วยที่ตั้งครรภ์ หรือ อยู่ในระหว่างให้นมบุตร ผู้ป่วยที่เป็น endometriosis หรือมี abnormal mammogram ผู้ป่วยที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน ควรมีการตรวจเซ็คสุขภาพ เนื่องจากเมื่อเอสโตรเจนสูงขึ้นจะเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็ง มดลูกได้ อาการข้างเคียง ปวดหัว เจ็บหน้าอกและหัวนม มีเลือดไหลกระปิดกระ ปรอย ปวดเกร็งที่ช่องท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และผมร่วง การใช้ยาเอสโตรเจนชนิดทา มีโอกาสทำาให้เกิดอาการข้างเคียงน้อย กว่า ยาเอสโตรเจนชนิดรับประทาน ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับ Estradiol Gel เช่น • Azole antifungals (eg, ketoconazole), HIV protease inhibitors (eg, ritonavir), or macrolide antibiotics (eg, erythromycin) because they may increase the risk of Estradiol Gel's side effects • Barbiturates (eg, phenobarbital), carbamazepine, hydantoins (eg, phenytoin), rifampin, or St. John's wort because they may decrease Estradiol Gel's effectiveness • Thyroid hormones (eg, levothyroxine) because their effectiveness may be decreased by Estradiol Gel • การดื่ม grapefruit อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการข้าง เคียงได้ • ควรหยุดให้ Estradiol Gel อย่างน้อย 4 to 6 สัปดาห์ก่อนการ ผ่าตัด • Estradiol Gel อาจทำาให้ผิวหนังเป็นรอยดำาที่ใบหน้าได้ และการ สัมผัสแสงแดดจะทำาให้หน้ามีรอยดำามากขึ้น อาจแก้ไขโดยการใช้ ครีมกันแดด หรือปกป้องผิวจากแสงแดด
 6. 6. • ควรระมัดระวังในการใช้ในผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจาก Estradiol Gel อาจมีผลต่อระดับนำ้าตาลได้ การเก็บรักษา Estradiol Gel เก็บยาที่อุณหภูมิ 20 - 25 degrees C. เก็บให้ห่างจากความร้อน ความชื้นและแสง ห้ามเก็บไว้ในห้องนำ้าและเก็บให้พ้นมือเด็ก Literature References Schmidt JW, Wollner D, Curcio J, Riedlinger J, Kim LS Hormone replacement therapy in menopausal women: Past problems and future possibilities. Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology 2006 Oct;22(10):564-77. Archer DF; EstroGel Study Group Percutaneous 17beta- estradiol gel for the treatment of vasomotor symptoms in postmenopausal women. Menopause (New York, N.Y.) 2003 Nov-Dec;10(6):516-21. ตอบคำาถามโดย อ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
 7. 7. ESTRADIOL-TOPICAL GEL GENERIC NAME: ESTRADIOL - TOPICAL GEL (ess-truh- DYE-all) BRAND NAME(S): Estrogel USES: This medication is a female hormone (an estrogen) and is usually given to women who no longer produce the proper amount. It is used to reduce menopause symptoms (e.g., hot flashes, vaginal dryness). If you are only being treated for vaginal menopause symptoms, products applied locally such as vaginal creams, tablets, or rings should be considered before products absorbed through the skin. OTHER USES: Estrogens have also been used to prevent bone loss (osteoporosis) in people at high risk, and to treat other conditions as determined by your doctor. There are several medications (e.g., raloxifene or bisphosphonates) that are safe and effective to prevent or treat bone loss. These medicines should be considered for use before estrogen therapy. If you have other medical conditions as well, and are prescribed estrogens for more than one condition, consult your doctor about your treatment plan and its options. HOW TO USE: Read the Patient Information Leaflet which contains instructions for proper use of this medication. Consult your doctor or pharmacist if you have any questions. Use this medication exactly as prescribed. This medicine is usually applied once daily; or as directed by your doctor. Apply it to clean, dry, unbroken skin on one arm. A thin layer of medicine should be spread on the inside and outside of your arm from the wrist to the shoulder. It is not necessary to rub this medicine into the skin. Allow the drug to dry for up to 5 minutes before
 8. 8. dressing. Wash your hands with soap and water after you have finished applying this medicine. If you shower or take a bath before applying this medicine, allow the skin to dry before applying it. Do not apply to any skin that is red or irritated, and do not apply directly on the breasts. Use this medication regularly in order to get the most benefit from it. Remember to use it at the same time each day. Keep this medicine away from your eyes. If this medicine gets in your eyes, rinse your eyes immediately with warm water and call your doctor. Do not apply sunscreen with this medication. It is not known if sunscreen may affect the amount of medicine you absorb. To prevent transfer of this medicine to other people through contact, allow the medicine to dry completely and cover with clothing. Also, keep others from touching the skin where you applied the drug for at least one hour after applying it. If your medicine comes in a pump, it must be primed before use. After priming, the pump is ready for use and will provide the same amount of drug with each pump action. SIDE EFFECTS: See also Warning section. Dizziness, lightheadedness, headache, stomach upset, bloating, nausea, weight changes, increased/decreased interest in sex, breast tenderness, or skin redness/irritation at the application site may occur. If any of these effects persist or worsen, notify your doctor promptly. Tell your doctor immediately if any of these unlikely but serious side effects occur: mental/mood changes (e.g., severe depression, memory loss), calf pain/swelling, sudden severe headache, chest pain, trouble breathing, one-sided weakness, slurred speech, vision changes (e.g., change in contact lens fit, loss of vision), swelling of hands or feet, unusual vaginal discharge/itching/odor, yellowing of the eyes or skin. A serious allergic reaction to this drug is unlikely, but seek immediate medical attention if it occurs. Symptoms of a serious allergic reaction include:
 9. 9. rash, itching, swelling, severe dizziness, trouble breathing. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist. PRECAUTIONS: Before taking estradiol, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: undiagnosed abnormal vaginal bleeding, certain cancers (e.g., breast cancer, especially non-metastatic type), blood clots, active/recent stroke or heart attack, liver disease. Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: family medical history (especially breast lumps and cancer), asthma, diabetes, seizures, migraine headaches, heart disease (e.g., high blood pressure, heart attacks, congestive heart failure), kidney disease, low thyroid hormone (hypothyroidism), abnormal calcium level in the blood, depression, high blood pressure during pregnancy (toxemia), yellowing of eyes and skin (cholestatic jaundice) during pregnancy or with past estrogen use, womb problems (e.g., uterine fibroids, endometriosis), cholesterol or lipid problems, gallbladder disease, overweight (obese), certain blood disorder (porphyria). If you will be having surgery or will be confined to a chair or bed for a long period of time (e.g., a long plane flight), notify your doctor beforehand. Special precautions may need to be taken in these circumstances while you are taking this drug. This drug may make you dizzy; use caution engaging in activities requiring alertness such as driving or using machinery. Limit alcoholic beverages. This drug may cause a patchy darkening of the skin on the face (melasma). Sunlight may intensify this darkening and you may need to avoid prolonged sun exposure and sunlamps. Consult your doctor regarding use of sunscreens and protective clothing. Cigarette smoking
 10. 10. can increase the chance of blood clots while taking this medication (especially in women over the age of 35). If you go swimming after applying this medicine, allow enough time for the medicine to dry completely before swimming. This will decrease transferring this drug to others. If this medicine is used in children, their growth pattern should be monitored because it may stunt growth. This medication must not be used during pregnancy. If you become pregnant or think you may be pregnant, inform your doctor immediately. This medication may pass into breast milk and may have undesirable effects on a nursing infant. Therefore, breast-feeding while using this medication is not recommended. Consult your doctor before breast- feeding. DRUG INTERACTIONS: Before using this medication, tell your doctor or pharmacist of all prescription and nonprescription/herbal products you may use, especially of: corticosteroids (e.g., prednisone), hydantoins (e.g., phenytoin), warfarin. Also tell your doctor or pharmacist if you are taking any medications which affect certain liver enzymes (CYP450-3A4 enzymes), such as: azole antifungals (e.g., ketoconazole, itraconazole), carbamazepine, cimetidine, macrolide antibiotics (e.g., clarithromycin, erythromycin), phenobarbital, rifamycins (e.g., rifampin), ritonavir, St. John's wort. This product can affect the results of certain lab tests. Make sure laboratory personnel and your doctors know you use this drug. Do not start or stop any medicine without doctor or pharmacist approval. OVERDOSE: If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US national poison hotline at 1- 800-222-1222. Canadian residents should call their local poison control center directly. This medicine may be
 11. 11. harmful if swallowed. Symptoms of overdose may include: severe nausea/vomiting or excessive vaginal bleeding. NOTES: Do not share this medication with others. Keep all appointments with your doctor and the laboratory. You should have a complete physical examination that includes blood pressure measurements, breast and pelvic examination, and a PAP test (for vaginal cancer) at least once a year. You should also have periodic mammograms as determined by your doctor. Follow your doctor's instructions for examining your own breasts, and report any lumps immediately. Non-drug therapy to help prevent bone loss includes a weight-bearing exercise plan, adequate daily calcium and vitamin D. Consult your doctor or pharmacist for more details. MISSED DOSE: If you miss a dose, use it as soon as you remember. If it is near the time of the next dose, skip the missed dose and resume your usual dosing schedule. Do not double the dose to catch up. STORAGE: Store at room temperature between 68-77 degrees F (20-25 degrees C) away from light, moisture and open flames. Brief storage between 59-86 degrees F (15-30 degrees C) is permitted. Do not store in the bathroom. Keep all medicines away from children and pets. Elestrin® เป็นชื่อการค้าอีกชื่อของ Estradiol hydroalcoholic gel ชนิดทา ขนาดที่แนะนำาคือ 1 pump / day (ซึ่งเท่ากับมีเจล 0.87 g และ ประกอบด้วย estradiol 0.52 mg). FDA approval of Elestrin was based on the results of a phase III trial evaluating Elestrin in the treatment of vasomotor symptoms associated with menopause. This
 12. 12. randomized, double-blind, placebo-controlled trial enrolled 484 postmenopausal women between 28 and 74 years of age who had at least 60 moderate-to-severe hot flushes per week at baseline. Subjects applied placebo, Elestrin 0.87 g (0.52 mg estradiol), 1.7 g (1.02 mg estradiol), or 2.6 g (1.56 mg estradiol) once daily to the upper arm for 12 weeks. Statistical significance was seen in both the frequency and severity of hot flash symptoms in the Elestrin 1.7 g/day treatment group when compared to placebo at week four (P<0.0001) and week 12 (P<0.001). Elestrin 0.87 g/day reached statistical significance at week 12 versus placebo (P<0.0001).

×