·π«∑“߇«™ªØ‘∫—µ‘

¿“«–ª«¥‡Àµÿ欓∏‘ ¿“æª√– “∑

(Clinical Practice Guideline for Neuropathic Pain)
æ.». 2551
®—¥∑”‚¥¬

 ¡“§¡...
·π«∑“߇«™ªØ‘∫—µ‘

¿“«–ª«¥‡Àµÿ欓∏‘ ¿“æª√– “∑

(Clinical Practice Guideline for Neuropathic Pain)

æ.». 2551
ISBN: 978-974-...
·π«∑“߇«™ªØ‘∫—µ‘

¿“«–ª«¥‡Àµÿ欓∏‘ ¿“æª√– “∑
·π«∑“߇«™ªØ‘∫—µ‘

(Clinical Practice Guideline for Neuropathic Pain)

¿“«–ª«¥...
Neuropathic pain
”

“

“

”
(general practitioners)

“

”

.

.

ก
1.

. .

2.

. .

3.

. . .

4. . .
5. . .
6. . .
7. .
8. . .
9. . .
10. . .
11. .
12. .
13. . .
14.

.

15.

.

ข
สารบัญ
คำนำ
รายนามคณะผู้จัดทำ
ข้อแนะนำการใช้ CPG
วิธีการสืบค้นข้อมูล
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ลักษณะอาการปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท
1....
CPG
CPG

++

CPG
CPG

(Strength of Recommendation)
(cost effective) “

+

+/-

“

”

“

”

-

--

”

“

”
“

”

(Classific...
randomized, controlled clinical trials
randomized, controlled clinical trials
systematic review
randomized, controlled cli...
/
Medline, Cochrane library, EMBASE
1966
2008
neuropathic pain, epidemiology, assessment,
treatment, diagnosis, guideline,...
1
1.1
Neuropathic pain
somatosensory system
(lancinating)
(burning)
(pins and needles) (itching)
(paresthesia)
(stimulus- ...
“
”
2
neuropathic pain
neuropathic pain
. . 2007
2nd Congress of Neuropathic Pain
“
somatosensory system”
(Pain arising as...
2

neuropathic pain

(pathognomonic sign)

neuropathic pain
(neuroanatomy)

(

2.1

nociceptive, neuropathic, psychogenic
...
2.1

(

(
DN4
6)

DN4

4, 5

4)

(

6)

Thai

+

1.
2.

++
++

3.

++

4.

,
,

5.
6.

+

,

1
3-6

1

++
+
+

2

Neuropat...
NEUROPATHIC PAIN

Possible
History of relevant
disease or lesion in
the nervous system
Pain in neuroanatomical area

Proba...
(
2.2 A)
2. Numerical rating scale (NRS)
worst possible pain) (
2.2 B)
3. Verbal rating scales (VRS)
2.2 C)
4. Wong-Baker ...
(

2.3)

2.3
Quantitative Sensory Testing (QST)

allodynia

hyperalgesia
*

?A

first-line drug
first-line drug

1

?B

1)

(

first-line

?C
(

second-line
3.1)

first-line drug
*
Average pain s...
3.1

neuropathic pain

1. First-line medications
1.1 Tricyclic antidepressants
Amitriptyline

-

Enhance
descending
inhibi...
3.1

neuropathic pain

2. Second-line medications
2.1 Tramadol

50-400

-Weak
agonist

./

-

-Enhance
descending
inhibito...
3.2

neuropathic pain
Burning

TCA
SNRI
Sodium channel
blockers
Calcium channel
2 1 ligands
Opioids

3.3

Amitriptyline
Ve...
3.2
3.4
Trigeminal neuralgia

neuropathic pain
1.

Microvascular decompression
(MVD)

2.
3.

1.

++

68-95%
70 – 95%
72 – ...
3.4
Phantom limb pain

neuropathic pain
1.
2.

( )

Dorsal root entry zone
(DREZ) lesion

+/For general
-Stump pain

Deep ...
3.3
Neuropathic pain

neuropathic pain
1.
2.

2

1

neuropathic pain
RCT
(adjunctive therapy)

15

15
2,3

3.3.1
5
(acupuncture)

neuropathic pain
alternative medicine

40
36

3.5

3.5
/
Patient education

TENS (Transcutaneo...
3.5

( )
/

Relaxation techniques

Neuropathic pain:
Postherpetic neuralgia
peripheral
neuropathy

-

-

+

-

General Exe...
3.3.2
Alternative Medicine: CAM)
peripheral neuropathy
(mega-vitamins
35)
(magnet
10
(
22)
chiropractor (
21)

(Complement...
3.6
/
(Acupuncture)

Painful diabetic
neuropathy, central
neuropathic pain in
spinal cord injury
(SCI)

-RCT

(postherpeti...
4
4.1 Diabetic neuropathy

1
2

2

1

13.12

32.33
5

20-33%

10

4

7-13

4

3
1. Distal symmetric diabetic polyneuropath...
QT
3. Focal and multifocal neuropathy

median, radial, ulnar

peroneal nerve

truncal radiculoneuropathy,
(entrapment)
,

...
:
reductase inhibitors
8,9

aldose
nerve growth factor
:

(focal or multifocal neuropathy)

(carbamazepine, gabapentin, pr...
PHN1,2

PHN3

amitryptyline

2

PHN

4

PHN
gabapentin

TCAs

tramadol

4.3

pregabalin

1,5

(Trigeminal neuralgia or Tic...
oxcarbazepine
baclofen, phenytoin, gabapentin, lamotrigine

1-3

(2)

ganglion

alcohol
micro vascular loop decompression ...
(randomized control trial)
(neuropathic pain)

(non invasive

treatment)
sodium channels

(antidepressants)
calcium channe...
first

second line

peripheral neuropathic pain

4.6
(mixed pain)
neuropathic pain

neuropathic pain

neuropathic pain
neu...
5
neuropathic pain

1.
2.

/
neuropathic pain

3

3.
4.
5.

(chronic pain)

first-line drugs

(chronic pain syndrome)
5.1
...
1
(Quality of Evidence)
1
1.1

(systematic
(randomize-controlled clinical trials)
1.2
randomize-controlled, clinical trial...
2

“

(strength of recommendation)”
(prolonged life)
(improved quality of life)

(decreased morbidity)

(
/

)

“

1

“++”...
5.
12

(systematic

review

and

consensus of peer reviewers)

/
“5 ”
(1)
(2)
/

(3)

(

)

“5 ”
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.

(...
(
needed to treat)
3.

NNT:

number

(effectiveness)

/

/
/
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

(benefit of population and entire societ...
3

:“++”,

1.
/
1.1.

“--”

/

(
2

1 :

:-

-

)

(randomize-controlled, clinical trial)

1
1.2.

2 :

(non-randomized, c...
4

Neuropathic pain
2
1.
(stimulus-independent
spontaneous pain)
(burning)
(intermittent shooting),
(lancinating sensation...
1
A

B

2

34

neuropathic pain
35

Assess
distinct
qualities of
NeP

10

NeP = neuropathic pain

Intended use Patient
administered

Type

Number of
Quest...
6
Thai DN4

1.

?

1.
2.
3.
2.

?

4.
5.
6.
7.

3.
8.
9.
4.
10.

=1
=0
4

_______/10
neuropathic pain

Chaudakshetrin P, P...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Merskey H, Bogduk N. ...
8.

Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tölle TR. painDETECT: a new screening questionnaire to identify neuropathic component...
pain: four year outcome and predictors of efficacy. Pain 2005; 118:43-52.
11. Koszewski W, Jarosz J, Pernak-De Gast J. The...
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Yagihashi S, Yamagishi S, Wada R. Pa...
·π«∑“߇«™ªØ‘∫—µ¿“«–ª«¥‡Àµÿ欓∏‘ ¿“æª√– “∑
‘
(Clinical Practice Guideline for Neuropathic Pain)
æ.». 2551

®—¥∑”‚¥¬

 ¡“§¡°...
Clinical practice guideline for neuropathic pain
Clinical practice guideline for neuropathic pain
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Clinical practice guideline for neuropathic pain

1,643 views

Published on

แนวทางเวชปฏิบัติภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท
(Clinical practice guideline for neuropathic pain),

แหล่งข้อมูล:
http://www.pmh.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1719:-clinical-practice-guideline-for-neuropathic-pain-&catid=50:km&Itemid=115

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Clinical practice guideline for neuropathic pain

 1. 1. ·π«∑“߇«™ªØ‘∫—µ‘ ¿“«–ª«¥‡Àµÿ欓∏‘ ¿“æª√– “∑ (Clinical Practice Guideline for Neuropathic Pain) æ.». 2551 ®—¥∑”‚¥¬  ¡“§¡°“√»÷°…“‡√◊ËÕߧ«“¡ª«¥·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ®“° √“™«‘∑¬“≈—¬Õ“¬ÿ√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬·æ∑¬åÕÕ√å‚∏ªî¥‘° å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬·æ∑¬å‡«™»“ µ√åøóôπøŸ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬»—≈¬·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬°ÿ¡“√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡ª√– “∑«‘∑¬“·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ «‘∑¬“≈—¬·æ∑¬å‡«™»“ µ√å§√Õ∫§√—«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√¡æ—≤π“·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ° °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  π—∫ πÿπ‚¥¬ ”π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘
 2. 2. ·π«∑“߇«™ªØ‘∫—µ‘ ¿“«–ª«¥‡Àµÿ欓∏‘ ¿“æª√– “∑ (Clinical Practice Guideline for Neuropathic Pain) æ.». 2551 ISBN: 978-974-598-056-3 ®—¥∑”‚¥¬  ¡“§¡°“√»÷°…“‡√◊ËÕߧ«“¡ª«¥·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ®“° √“™«‘∑¬“≈—¬Õ“¬ÿ√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬·æ∑¬åÕÕ√å‚∏ªî¥‘° å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬·æ∑¬å‡«™»“ µ√åøóôπøŸ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬»—≈¬·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬°ÿ¡“√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡ª√– “∑«‘∑¬“·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ «‘∑¬“≈—¬·æ∑¬å‡«™»“ µ√å§√Õ∫§√—«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√¡æ—≤π“·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ° °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  π—∫ πÿπ‚¥¬ ”π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘
 3. 3. ·π«∑“߇«™ªØ‘∫—µ‘ ¿“«–ª«¥‡Àµÿ欓∏‘ ¿“æª√– “∑ ·π«∑“߇«™ªØ‘∫—µ‘ (Clinical Practice Guideline for Neuropathic Pain) ¿“«–ª«¥‡Àµÿ欓∏‘ ¿“æª√– “∑ æ.». 2551 ISBN: 978-974-598-056-3 (Clinical Practice Guideline for Neuropathic Pain) æ.».่อหนั2551 ชื งสือ ®—¥∑”‚¥¬ ISBN: 978-974-598-056-3 จัดทำโดย ®—¥∑”‚¥¬  ¡“§¡°“√»÷°…“‡√◊ËÕߧ«“¡ª«¥·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ®“° √“™«‘∑¬“≈—¬Õ“¬ÿ√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬·æ∑¬åÕÕ√å‚∏ªî¥‘° å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬·æ∑¬å‡«™»“ µ√åøóôπøŸ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘ ¬“≈— ¬·æ∑¬å Àà ª√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡°“√»÷√“™«‘∑∑¬“≈—ËÕ°ÿ»—¡≈“√·æ∑¬å··Ààßߪ√–‡∑»‰∑¬ ª√–‡∑»‰∑¬ °…“‡√◊ ¬¬ß§«“¡ª«¥·Ààß ‚¥¬§«“¡√à ¡¡◊Õ®“°  ¡“§¡ª√– “∑«‘∑«¬“·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ «‘∑√“™«‘·æ∑¬å‡¬Õ“¬ÿบสนุนโดยߪ√–‡∑»‰∑¬ ¬“≈—¬ ∑¬“≈— «™»“ µ√å§√Õ∫§√—«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ สบั √·æ∑¬å·Àà °√¡æ—√“™«‘∑¬“≈—·¬·æ∑¬åÕÕ√å‚∏ªî¥‘° åÕÀàߪ√–‡∑»‰∑¬ ≤π“·æ∑¬å ºπ‰∑¬·≈–·æ∑¬å∑“߇≈◊ ·° °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ √“™«‘∑¬“≈—¬·æ∑¬å‡«™»“ µ√åøóôπøŸ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬»—≈¬·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬°ÿ¡“√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  π—∫ πÿπ‚¥¬ ”π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘  ¡“§¡ª√– “∑«‘∑¬“·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ «‘∑¬“≈—¬·æ∑¬å‡«™»“ µ√å§√Õ∫§√—«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√¡æ—≤π“·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ° °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ISBN: 978-974-598-056-3 พิมพ์ค ้งที่ 1  π—∫ πÿπ‚¥¬ ”π—°ß“πÀ≈—รั°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ธันวาคม 2551 จำนวนพิมพ์ 4,000 เล่ม พิมพ์ที่ บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, กรุงเทพฯ
 4. 4. Neuropathic pain ” “ “ ” (general practitioners) “ ” . . ก
 5. 5. 1. . . 2. . . 3. . . . 4. . . 5. . . 6. . . 7. . 8. . . 9. . . 10. . . 11. . 12. . 13. . . 14. . 15. . ข
 6. 6. สารบัญ คำนำ รายนามคณะผู้จัดทำ ข้อแนะนำการใช้ CPG วิธีการสืบค้นข้อมูล บทที่ 1 บทนำ 1.1 ลักษณะอาการปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท 1.2 ระบาดวิทยา บทที่ 2 การวินิจฉัย เครื่องมือ และวิธีติดตามภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท บทที่ 3 การรักษาภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท 3.1 การรักษาโดยการใช้ยา 3.2 การรักษาโดยการผ่าตัด 3.3 การรักษาโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟู การแพทย์ผสมผสาน และ การแพทย์ทางเลือก บทที่ 4 การวินิจฉัย และรักษาภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทในโรคที่จำเพาะ 4.1 Diabetic peripheral neuropathy 4.2 Post herpetic neuralgia 4.3 Trigeminal neuralgia 4.4 Phantom limb pain 4.5 Central pain 4.6 อื่นๆ บทที่ 5 เกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วย ภาคผนวก 1 คุณภาพหลักฐาน (Quality of evidence) ภาคผนวก 2 หลักการกำหนดน้ำหนักคำแนะนำ ภาคผนวก 3 แนวทางการใช้ระดับหลักฐานประกอบการกำหนดน้ำหนักคำแนะนำ ภาคผนวก 4 ลักษณะของความปวดและการตรวจร่างกาย ภาคผนวก 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยและคัดกรอง ภาคผนวก 6 แบบสอบถาม Thai DN4 บรรณานุกรมและเอกสารแนะนำเพิ่มเติม ค หน้า ก ข ง ฉ 1 1 2 3 7 7 12 15 20 20 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 35 36 37
 7. 7. CPG CPG ++ CPG CPG (Strength of Recommendation) (cost effective) “ + +/- “ ” “ ” - -- ” “ ” “ ” (Classification of references) Level of evidence A systematic review randomized, controlled clinical trials randomized, controlled clinical trials Level of evidence B systematic review controlled clinical study controlled clinical study ( nonrandomized, controlled trial, cohort study, case-control study, cross sectional study) ง
 8. 8. randomized, controlled clinical trials randomized, controlled clinical trials systematic review randomized, controlled clinical trials randomized, controlled clinical trials Level of evidence C systematic review descriptive study descriptive study systematic review controlled clinical study controlled clinical study controlled clinical trials Level of evidence D (consensus) : Level of evidence ( . .- . . 2544) 18 จ 6
 9. 9. / Medline, Cochrane library, EMBASE 1966 2008 neuropathic pain, epidemiology, assessment, treatment, diagnosis, guideline, rehabilitation, complementary medicine, alternative medicine, acupuncture, central pain, post herpetic neuralgia, trigeminal neuralgia, diabetic peripheral neuropathy key articles ฉ
 10. 10. 1 1.1 Neuropathic pain somatosensory system (lancinating) (burning) (pins and needles) (itching) (paresthesia) (stimulus- independent pain spontaneous pain) (stimulus- dependent pain stimulus-evoked pain) (tingling) allodynia hyperalgesia Neuropathic pain neuropathic pain HIV neuropathic pain (mixed pain) neuropathic pain neuropathic pain diabetic neuropathy, multiple sclerosis Association for the Study of Pain “ neuropathic pain neuropathic pain neuropathic pain . . 1994 International neuropathic pain ”1 somatosensory pathways spino-thalamocortical system 1
 11. 11. “ ” 2 neuropathic pain neuropathic pain . . 2007 2nd Congress of Neuropathic Pain “ somatosensory system” (Pain arising as a direct consequences of disease affecting the somatosensory system)3 (plasticity) neuropathic pain 4 (hyperexcitability) neuropathic pain 1.2 neuropathic pain multiple sclerosis post herpetic neuralgia spinal cord injury post mastectomy syndrome amputation pain sciatica neuropathic pain 6.8-8.25, 6 phantom pain low back 37.8-48 7, 8 369 herpetic neuralgia 10-1510 pain 54.712 stroke pain 813 multiple sclerosis 13- 38 15, 16, 17 neuropathic pain 18 syndrome 20 Neuropathic pain neuropathic pain21, 22 2 post low back post 16-2611 27.514 post mastectomy 19 20
 12. 12. 2 neuropathic pain (pathognomonic sign) neuropathic pain (neuroanatomy) ( 2.1 nociceptive, neuropathic, psychogenic neuropathic pain 2.1)
 13. 13. 2.1 ( ( DN4 6) DN4 4, 5 4) ( 6) Thai + 1. 2. ++ ++ 3. ++ 4. , , 5. 6. + , 1 3-6 1 ++ + + 2 Neuropathic pain ( visual analog scale neuropathic pain ) numerical rating scale 4 ++ +/+
 14. 14. NEUROPATHIC PAIN Possible History of relevant disease or lesion in the nervous system Pain in neuroanatomical area Probable Decreased sensibility in painful area Definite Document of nerve lesion Decreased sensibility in painful area History of relevant disease or lesion in the nervous system Pain in neuroanatomical area History of relevant disease or lesion in the nervous system Pain in neuroanatomical area neuropathic pain1 2.1 neuropathic pain neuropathic pain ( 2.1) Neuropathic Pain Scale (NPS)2, Neuropathic Pain Questionnaire (NPQ)3, NPQ short form4, Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI)5, ID LANSS Pain Scale9 ( 5) Pain6, DN47, PainDetect8 6) neuropathic pain DN410 ( Thai DN4 (quantitative) (qualitative) spontaneous ongoing pain, spontaneous paroxysmal pain, paresthesia (evoked pains) allodynia dysesthesia hyperalgesia 1. Visual analogue scale (VAS) 11 VAS 10 5
 15. 15. ( 2.2 A) 2. Numerical rating scale (NRS) worst possible pain) ( 2.2 B) 3. Verbal rating scales (VRS) 2.2 C) 4. Wong-Baker faces pain rating scale 3 11-point Likert scale (0 = no pain, 10 = ( numerical rating scale 2.2 D) ( A B 0 C 1-3 0 1 2 3 7-10 4-6 4 5 6 7 8 9 10 D 2.2 A: Visual analogue scale (VAS), B: Numerical rating scale (NRS), C: Verbal rating scales (VRS), D: Wong-Baker faces pain rating scale
 16. 16. ( 2.3) 2.3 Quantitative Sensory Testing (QST) allodynia hyperalgesia
 17. 17. * ?A first-line drug first-line drug 1 ?B 1) ( first-line ?C ( second-line 3.1) first-line drug * Average pain score B Average pain score C Average pain score 4-8 A VAS VAS VAS NRS NRS NRS 3/10 4/10 30% 4-8
 18. 18. 3.1 neuropathic pain 1. First-line medications 1.1 Tricyclic antidepressants Amitriptyline - Enhance descending inhibitory pain pathway 10-75 ./ ++ -- + - 75 ./ ) - -- + ++ 200-1200 ./ + - 300-1800 ./ + - 10-25 . 25 . 1-2 Nortriptyline Imipramine 1.2 Calcium channel 2 1 ligands - Gabapentin Block 2 subunit of calcium channel 1 , , anticholinergic, anticholinergic* 10- ( , 300-3600 ./ 100300 . 300 3-7 100. 2-4 1.3 Sodium channel blockers Carbamazepine - * 10 Oxcarbazepine Block sodium channel anticholinergic 10
 19. 19. 3.1 neuropathic pain 2. Second-line medications 2.1 Tramadol 50-400 -Weak agonist ./ - -Enhance descending inhibitory pain pathway agonist 2.2 Oral morphine - ( ) + SSRIs SNRIs - +/- SSRIs SNRIs TCAs + +/- tramadol 2.3 Methadone - agonist NMDA antagonist + +/- tramadol morphine 2.4 Pethidine neuropathic pain agonist 2.4 Selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) Venlafaxine 75-150 ./ Enhance descending Inhibitory pain pathway - Duloxetine* 2.5 Calcium channel 2 - Pregabalin 30-60 1 ligands Block 2 subunit of calcium channel 1 75-600 + serotonin syndrome ./ , , chronic neuropathic pain : Duloxetine 31 +/- + +/- + ++ tramadol ./ 2.6 Paracetamol, NSAIDs, COX-2 inhibitors * -- -- 2549 11 11
 20. 20. 3.2 neuropathic pain Burning TCA SNRI Sodium channel blockers Calcium channel 2 1 ligands Opioids 3.3 Amitriptyline Venlafaxine Duloxetine Carbamazepine Oxcarbazepine Gabapentin Pregabalin Tramadol Morphine Lancinating ++ + ++ +/+/++ ++ + +/- +/+/+/++ ++ +/+/+/+/- neuropathic pain Hyperalgesia Allodynia ++ + ++ + + ++ ++ + +/- ++ + + + + ++ ++ + +/- Paresthesia, dysesthesia + +/+/+ + + + + +/- neuropathic pain neuropathic pain DPN PHN TGN Phantom Central pain limb pain TCA Amitriptyline ++ ++ +/+ ++ SNRI Venlafaxine + + +/Duloxetine ++ + +/Sodium channel Carbamazepine +/+/++ + + blockers Oxcarbazepine +/+/++ + + Calcium channel Gabapentin ++ ++ +/+ + Pregabalin ++ ++ +/+ + 2 1 ligands Opioids Tramadol + + +/+/Morphine +/+/+/+/DPN: diabetic peripheral neuropathy, PHN: post herpetic neuralgia, TGN: trigeminal neuralgia 12
 21. 21. 3.2 3.4 Trigeminal neuralgia neuropathic pain 1. Microvascular decompression (MVD) 2. 3. 1. ++ 68-95% 70 – 95% 72 – 73% vascular loop compression 5-6 0.1% 1% Gamma knife +/- 2. 47 – 88 % (75 – 92.9 % 24 – 74 % 18 90% ) 10% SRS 1 1 ) 3 ( 48 – persistent paresthesia ( 15.8% 16.3% Radiofrequency thermoregulation + 83 – 97% 49 – 70% 5-7 Motor cortex stimulation +/- Dorsal root entry zone (DREZ) dressing +/- Spinal cord stimulation Motor cortex stimulation +/+/- 10% 42% , , 35% , 13% 36% Post herpetic neuralgia 1. 2. DREZ spinal cord stimulation (60-70% for DREZ) 13
 22. 22. 3.4 Phantom limb pain neuropathic pain 1. 2. ( ) Dorsal root entry zone (DREZ) lesion +/For general -Stump pain Deep brain stimulation (DBS) traumatic amputations associated with root avulsion phantom stump pain stump pain +/DBS PVG/PAG grey matter (79%) PVG/PAG plus sensory thalamus/internal capsule (87%) sensory thalamus (58% long-term success) (p 0.05) DBS nociceptive pain deafferentation pain (63% vs 47% long-term success; p 0.01) 3. neuroma + +/- Thalamic pain 1. Deep brain stimulation +/- Trial stimulation 50% post-stroke pain 2. 58% Motor cortex stimulation +/- 10% , 42% , 35% , 13% 36% Causalgia, Sympathetic mediated pain 1. 2. 14 Sympathectomy + sympathetic block 66-96% 94% sympathectomy
 23. 23. 3.3 Neuropathic pain neuropathic pain 1. 2. 2 1 neuropathic pain RCT (adjunctive therapy) 15 15
 24. 24. 2,3 3.3.1 5 (acupuncture) neuropathic pain alternative medicine 40 36 3.5 3.5 / Patient education TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) - Hi-TENS (conventional) Hi frequency, low intensity - Lo-TENS (acupuncturelike) Lo frequency, Hi intensity ++ Chronic neuropathic pain pacemaker cardiac - 4,5,6,7 9 200 - ( + ) - +/- allodynia -Hi-TENS TENS , Lo-TENS 8 - / - 30 Hi-TENS Lo-TENS trial error accommodation effects of nerve nerve fiber 16 16 -Hi-TENS cardiac pacemaker
 25. 25. 3.5 ( ) / Relaxation techniques Neuropathic pain: Postherpetic neuralgia peripheral neuropathy - - + - General Exercise improve general condition 7,8,17 6,7 ++ (immobilization syndrome) Specific exercise Heat Cold hot pack, warm bath, ice +/Neuropathic pain - burn sensory impaired - 7 +/-- Desensitization Neuropathic pain - allodynia - 9 sensory deficit DM +/-allodynia ( ) 17
 26. 26. 3.3.2 Alternative Medicine: CAM) peripheral neuropathy (mega-vitamins 35) (magnet 10 ( 22) chiropractor ( 21) (Complementary 43 CAM 30) ( 30) 27 3.6 CAM neuropathic pain 18 18
 27. 27. 3.6 / (Acupuncture) Painful diabetic neuropathy, central neuropathic pain in spinal cord injury (SCI) -RCT (postherpetic neuralgia) placebo, sham, painful diabetic neuropathy, central neuropathic pain in SCI - - hepatitis B HIV, Painful peripheral neuropathy 10,14 1-3 (10 4-5 / ( - 6,10 neuropathic pain (balanced 1 ) B6 neuropathy ) Mild degree neuropathic pain +/Central NeP (SCI) painful diabetic neuropathy post-herpetic neuralgia ) neuropathic pain diet) - +/radiculopathy trigeminal neuralgia 1,6,12,13 - ( 5,8,11 peripheral sensitization - + Balanced diet ++ Avoid alcohol +/MTV, B complex, 3B -B6 100 ./ ) -Vitamin E 400 U/day Parkinson’ disease Alzheimer’s disease +/- 19 19
 28. 28. 4 4.1 Diabetic neuropathy 1 2 2 1 13.12 32.33 5 20-33% 10 4 7-13 4 3 1. Distal symmetric diabetic polyneuropathy (DSDP) / 2. Autonomic neuropathy (autonomic neuropathy) DSDP 20 20 2
 29. 29. QT 3. Focal and multifocal neuropathy median, radial, ulnar peroneal nerve truncal radiculoneuropathy, (entrapment) , (hyperglycemia) species) polyol pathway (reactive oxygen (advanced glycation endproducts AGEs) protein kinase C 6 2 glucose tolerance test serum electrophoresis, TSH, BUN, Creatinine (skin biopsy) 7 Quantitative sensory testing (QST) 21 21
 30. 30. : reductase inhibitors 8,9 aldose nerve growth factor : (focal or multifocal neuropathy) (carbamazepine, gabapentin, pregabalin), antidepressant 10 (amitryptyline, nortryptyline, duloxetine) opioid tramadol strong opioid 11 topical capsaicin 12 0.075% neuropathic pain fludrocortisone midodrine 13 4.2 (Post herpetic neuralgia, PHN) varicella-zoster 1,000 2.2-3.4 1 20 (dermatome) (post herpetic neuralgia) 2 72 acyclovir, valacyclovir 22 22 famciclovir 1-3 PHN
 31. 31. PHN1,2 PHN3 amitryptyline 2 PHN 4 PHN gabapentin TCAs tramadol 4.3 pregabalin 1,5 (Trigeminal neuralgia or Tic douloureux) 5.9 3.4 5 100,000 5 (trigger point) trigeminal ganglion (sensory function) 3 (V2,V3) 1 (V1) 2 1 loop demyelination MRI brain multiple sclerosis 600-1,200 arterial 5 venous meningioma 100 . . carbamazepine 2-3 23 23
 32. 32. oxcarbazepine baclofen, phenytoin, gabapentin, lamotrigine 1-3 (2) ganglion alcohol micro vascular loop decompression (MVD) Gamma 4 knife radiosurgery 5 MVD 4.4 (Phantom limb pain) 1, 2 phantom sensation acute just post amputation pain chronic residual limb pain phantom phenomena 60-80 (phantom pain) 5-10 (stump pain) 24 (nerve block) 24
 33. 33. (randomized control trial) (neuropathic pain) (non invasive treatment) sodium channels (antidepressants) calcium channels opioids randomized controlled trials tricyclic meta analysis 4.5 Central neuropathic pain 8 40 spinothalamic pathway neuronal excitability central neuropathic pain trial randomized controlled 1. Central neuropathic pain, post stroke : TCA pregabalin 2. Spinal cord injury pain: calcium channel 2 1 ligands 3. Pain associated with multiple sclerosis: cannabinoids (level B) 4. Central neuropathic pain : pregabalin, TCAs, lamotrigine, gabapentin (level B) 25 25
 34. 34. first second line peripheral neuropathic pain 4.6 (mixed pain) neuropathic pain neuropathic pain neuropathic pain neuropathic pain Cancer pain: neuropathic pain opioids SNRIs gabapentin, pregabalin, TCAs, antiepileptics Painful polyneuropathy o HIV neuropathy antiretrovirals CYP450 CYP450 gabapentin o Drug-induced neuropathy o Guillain–Barre syndrome gabapentin carbamazepine opioids Nerve injury pain radicular pain (include back pain), post-traumatic/postsurgical neuropathic pain complex regional pain syndromes (CRPS) paracetamol neuropathic pain NSAIDs neuropathic pain neuropathic pain 26 26
 35. 35. 5 neuropathic pain 1. 2. / neuropathic pain 3 3. 4. 5. (chronic pain) first-line drugs (chronic pain syndrome) 5.1 7/10 50 2 strong opioids invasive techniques / 1 / 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 27 27
 36. 36. 1 (Quality of Evidence) 1 1.1 (systematic (randomize-controlled clinical trials) 1.2 randomize-controlled, clinical trial) review) 1 (a well-designed, 2 2.1 (non-randomized, controlled, clinical trials) 2.2 (well-designed, non-randomized, controlled clinical trial) 2.3 (cohort) (case control analytic studies) / (multiple time series) 2.4 . . 2480 3 4 3.1 3.2 (descriptive studies) (fair-designed, controlled clinical trial) 4.1 (consensus) 4.2 2 (anecdotal report) 28 28
 37. 37. 2 “ (strength of recommendation)” (prolonged life) (improved quality of life) (decreased morbidity) ( / ) “ 1 “++” ” “++” 1 ( “+/-”) 50 Papanicolaou 2 “++” CT / MRI brain “++” ( “+/-”) 1. “+/-” :- 2. 3. 4. 29 29
 38. 38. 5. 12 (systematic review and consensus of peer reviewers) / “5 ” (1) (2) / (3) ( ) “5 ” (1) (2) (3) (4) (5) 1. (safety) (efficacy) (effectiveness) (benefit of population and entire society) (efficiency) (safety) monitoring program: SMP) harm) 2. ( (safety NNH: number needed to (efficacy) / 30 30
 39. 39. ( needed to treat) 3. NNT: number (effectiveness) / / / 3.1 3.2 3.3 3.4 4. (benefit of population and entire society) (utility) 5. / (efficiency) 4 31 31
 40. 40. 3 :“++”, 1. / 1.1. “--” / ( 2 1 : :- - ) (randomize-controlled, clinical trial) 1 1.2. 2 : (non-randomized, controlled, clinical trial) 2 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. (cohort) (case-control) (multiple-time series) “+”, 2. “-” / 1 / ( ( 2.1. adrenaline ) ) / / :1( 1 2.2. 1 3 / , 2 2 ) 4 “+/-” 3. ( ) 3.1. ( ) 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. :- (surrogated end-point) (safety monitoring program : SMP) . ( 1 / 2) . (ultimate end points) 32 32
 41. 41. 4 Neuropathic pain 2 1. (stimulus-independent spontaneous pain) (burning) (intermittent shooting), (lancinating sensations), (electric shock-like pain) (tingling) “paresthesias” “dysesthesias” 2. (stimulus-dependent stimulus-evoked pain) “Hyperalgesia” (mechanical) (thermal) (chemical) “Allodynia” Mechanical allodynia ( 1A) Thermal allodynia 40 ( neuropathic pain 2) ( 1. 2. 3. 4. 1B) (pinprick sense) (tuning fork) 128-Hz 33 33
 42. 42. 1 A B 2 34 neuropathic pain
 43. 43. 35 Assess distinct qualities of NeP 10 NeP = neuropathic pain Intended use Patient administered Type Number of Questions Question / pain descriptor NPS2 Patient administered Discriminate between NeP and Non-NeP 12 NPQ3 Patient administered Screen NeP 3 NPQ Short Form4 neuropathic pain Patient administered Identify NeP 7 NPSI5 Patient administered Screen NP 6 ID PAIN6 Patient administered Screen NP 7 DN4 for patients7 Patient administered Screen NP component in LBP 9 Pain DETECT8 Patient administered Identify NeP 7 LANSS for patietns9 Physician administered Discriminate NeP from Non-NeP 10 DN4 for physicians7 Physician administered Identify NeP 7 LANSS for physician9 5 35
 44. 44. 6 Thai DN4 1. ? 1. 2. 3. 2. ? 4. 5. 6. 7. 3. 8. 9. 4. 10. =1 =0 4 _______/10 neuropathic pain Chaudakshetrin P, Prateepavanich P, Chira-Adisai W, Tassanawipas W, Leechavengvongs S, Kitisomprayoonkul W. Crosscultural adaption to the Thai language of the neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). J Med Assoc Thai 2007; 90:1860-5. 36 36
 45. 45. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 Merskey H, Bogduk N. Classification of chronic pain. Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. 1. Seattle, WA: IASP Press, 1994: 209-13. Jensen TS, Gottrup H, Sindrup SH, Bach FW. The clinical picture of neuropathic pain. Eur J Pharmacol. 2001; 429:1-11. Treede R-D, Jensen TS, Campbell JN, Cruccu G, Dostrovsky JO, Griffin JW, Hansson P, Hughes R, Nurmikko T, Serra J. Neuropathic pain: Redefinition and a grading system for clinical and research purposes. Neurology 2008; 70;1630-1635. Bouhassira D, Lanteri-Minet M, Attal N, Laurent B, Touboul C. Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the general population. 2008;136:380-7. Torrance N, Smith BH, Bennett MI, Lee AJ. The epidemiology of chronic pain of predominantly neuropathic origin. Results from a general population survey. J Pain 2006; 7:281-9. Hans G, Masquelier E, De Cock P. The diagnosis and management of neuropathic pain in daily practice in Belgium: an observational study. BMC Public Health 2007; 7:170. Chaudakshetrin P. A survey of patients with neuropathic pain at Siriraj pain clinic. J Med Assoc Thai 2006; 89(3):354-61. Grond S, Radbruch L, Meuser T, Sabatowski R, Loick G, Lehmann KA. Assessment and treatment of neuropathic cancer pain following WHO guidelines. Pain 1999; 79:15-20. Dubinsky RM, Kabbani H, El-Chami Z, Boutwell C, Ali H. Practice parameter: treatment of postherpetic neuralgia: an evidencebased report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2004; 63:959-65. Jensen TS, Backonja MM, Hernandez Jimenez S, Tesfaye S, Valensi P, Ziegler D. New perspectives on the management of diabetic peripheral neuropathic pain. Diab Vasc Dis Res 2006; 3:108-19. Kaki AM, El-Yaski AZ, Youseif E. Identifying neuropathic pain among patients with chronic low-back pain: use of the Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs pain scale. Reg Anesth Pain Med 2005; 30:422-8. Andersen G, Vestergaard K, Ingeman-Nielsen M, Jensen TS. Incidence of central post-stroke pain. Pain 1995; 61:187-93. Osterberg A, Boivie J, Thuomas KA. Central pain in multiple sclerosis--prevalence and clinical characteristics. Eur J Pain 2005; 9:531-42. Jan FK, Wilson PE. A survey of chronic pain in the pediatric spinal cord injury population. J Spinal Cord Med 2004; 27Suppl 1:S50-3. Werhagen L, Budh CN, Hultling C, Molander C. Neuropathic pain after traumatic spinal cord injury--relations to gender, spinal level, completeness, and age at the time of injury. Spinal Cord 2004; 42:665-73. Stevens PE, Dibble SL, Miaskowski C. Prevalence, characteristics, and impact of postmastectomy pain syndrome: an investigation of women's experiences. Pain 1995; 61:61-8. Werhagen L, Hutling C, Molander C. The prevalence of neuropatihc pain after non-traumatic spinal cord lesion. Spinal Cord 2007; 45:609-15. Jensen MP, Chodroff MJ, Dworkin RH. The impact of neuropathic pain on health-related quality of life: review and implications. Neurology 2007; 68:1178-82. Meyer–Rosberg K, Kwanstrom A, Kinnman E, Gordh T, Nordfos LO, Kristofferson A. Peripheral neuropathic pain--a multidimensional burden for patients. Eur J Pain 2001;5:379-389. Berger A, Dukes EM, Oster G. Clinical characteristics and economic costs of patients with painful neuropathic disorders. J Pain 2004; 5:143-9. Taylor RS. Epidemiology of refractory neuropathic pain. Pain Pract 2006; 6:22-6. 2 Treede R-D, Jensen TS, Campbell JN, Cruccu G, Dostrovsky JO, Griffin JW, Hansson P, Hughes R, Nurmikko T, Serra J. Neuropathic pain: Redefinition and a grading system for clinical and research purposes. Neurology 2008; 70;1630-1635. Galer BS, Jensen MP. Development and preliminary validation of a pain measure specific to neuropathic pain: the Neuropathic Pain Scale. Neurology 1997; 48:332-8. Krause SJ, Backonja MM. Development of a neuropathic pain questionnaire. Clin J Pain 2003; 19:306-14. Backonja MM, Krause SJ. Neuropathic pain questionnaire--short form. Clin J Pain 2003; 19:315-6. Bouhassira D, Attal N, Fermanian J, Alchaar H, Gautron M, Masquelier E, et al. Development and validation of the Neuropathic Pain Symptom Inventory. Pain 2004; 108:248-57. Portenoy R. Development and testing of a neuropathic pain screening questionnaire: ID Pain. Curr Med Res Opin 2006; 22:1555-65. Bouhassira D, Attal N, Alchaar H, Boureau F, Brochet B, Bruxelle J, et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain 2005; 114:29-36. 37 37
 46. 46. 8. Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tölle TR. painDETECT: a new screening questionnaire to identify neuropathic components in patients with back pain. Curr Med Res Opin 2006; 22:1911-20. 9. Bennett M. The LANSS Pain Scale: the Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs. Pain 2001; 92:147-57. 10. Chaudakshetrin P, Prateepavanich P, Chira-Adisai W, Tassanawipas W, Leechavengvongs S, Kitisomprayoonkul W. Cross-cultural adaption to the Thai language of the neuropathic pain diagnostic questionare (DN4). J Med Assoc Thai 2007; 90:1860-5. 11. Huskisson EC. Measurement of pain. Lancet. 1974; 2:1127-31. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 38 3.1 Attal N, Cruccu G, Haanpää M, Hansson P, Jensen TS, Nurmikko T, Sampaio C, Sindrup S, Wiffen P; EFNS Task Force. EFNS guidelines on pharmacological treatment of neuropathic pain. Eur J Neurol 2006; 13:1153-69. Attal N, Bouhassira D. Translating basic research on sodium channels in human neuropathic pain. J Pain 2006; 7:S31-7. Dworkin RH, Backonja M, Rowbotham MC, Allen RR, Argoff CR, Bennett GJ, Bushnell MC, Farrar JT, Galer BS, Haythornthwaite JA, Hewitt DJ, Loeser JD, Max MB, Saltarelli M, Schmader KE, Stein C, Thompson D, Turk DC, Wallace MS, Watkins LR, Weinstein SM. Advances in neuropathic pain: diagnosis, mechanisms, and treatment recommendations. Arch Neurol 2003; 60:1524-34. Dworkin RH, O'Connor AB, Backonja M, Farrar JT, Finnerup NB, Jensen TS, Kalso EA, Loeser JD, Miaskowski C, Nurmikko TJ, Portenoy RK, Rice AS, Stacey BR, Treede RD, Turk DC, Wallace MS. Pharmacologic management of neuropathic pain: evidencebased recommendations. Pain 2007; 132:237-51. Eisenberg E, McNicol E, Carr DB. Opioids for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2006; 3:CD006146. Finnerup NB, Otto M, Jensen TS, Sindrup SH. An evidence-based algorithm for the treatment of neuropathic pain. MedGenMed 2007; 9:36. Finnerup NB, Otto M, McQuay HJ, Jensen TS, Sindrup SH. Algorithm for neuropathic pain treatment: An evidence based proposal. Pain 2005; 18:289-305. Hansson PT, Dickenson AH. Pharmacological treatment of peripheral neuropathic pain conditions based on shared commonalities despite multiple etiologies. Pain 2005; 113:251-54. Hollingshead J, Dühmke RM, Cornblath DR. Tramadol for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 3:CD003726. Jensen TS. Anticonvulsant for neuropathic pain. Eur J Pain 2002; 6;S61-8 Markman JD, Dworkin RH. Ion channel targets and treatment efficacy in neuropathic pain. J Pain 2006; 7:S38-47. Saarto T, Wiffen PJ. Antidepressants for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2007; 4:CD005454. Wiffen P, Collins S, McQuay H, Carroll D, Jadad A, Moore A. Anticonvulsant drugs for acute and chronic pain. Cochrane Database Syst Rev 2005; 3:CD001133. Wiffen PJ, McQuay HJ, Edwards JE, Moore RA. Gabapentin for acute and chronic pain. Cochrane Database Syst Rev 2005; 3:CD005452. Wiffen PJ, McQuay HJ, Moore RA. Carbamazepine for acute and chronic pain. Cochrane Database Syst Rev 2005; 3:CD005451. 3.2 Tyler-Kabara EC, Kassam AB, Horowitz MH, Urgo L, Hadjipanayis C, Levy EI, Chang YF. Predictors of outcome in surgically managed patients with typical and atypical trigeminal neuralgia: comparison of results following microvascular decompression. J Neurosurg 2002; 96:527-31. Laghmari M, El Ouahabi A, Arkha Y, Derraz S, El Khamlichi A. Are the destructive neurosurgical techniques as effective as microvascular decompression in the management of trigeminal neuralgia? Surg Neurol 2007; 68:505-12. Pamir MN, Peker S. Microvascular decompression for trigeminal neuralgia: a long-term follow-up study. Minim Invasive Neurosurg 2006; 49:342-6. Barker FG 2nd, Jannetta PJ, Bissonette DJ, Larkins MV, Jho HD. The long-term outcome of microvascular decompression for trigeminal neuralgia. N Engl J Med 1996; 334:1077-83. Sheehan J, Pan HC, Stroila M, Steiner L. Gamma knife surgery for trigeminal neuralgia: outcomes and prognostic factors. J Neurosurg 2005; 102:434-41. Brisman R. Microvascular decompression vs. gamma knife radiosurgery for typical trigeminal neuralgia: preliminary findings. Stereotact Funct Neurosurg 2007; 85:94-8. Fountas KN, Smith JR, Lee GP, Jenkins PD, Cantrell RR, Sheils WC. Gamma Knife stereotactic radiosurgical treatment of idiopathic trigeminal neuralgia: long-term outcome and complications. Neurosurg Focus 2007; 23:E8. Oturai AB, Jensen K, Eriksen J, Madsen F. Neurosurgery for trigeminal neuralgia: comparison of alcohol block, neurectomy, and radiofrequency coagulation. Clin J Pain 1996; 12:311-5. Kanpolat Y, Savas A, Bekar A, Berk C. Percutaneous controlled radiofrequency trigeminal rhizotomy for the treatment of idiopathic trigeminal neuralgia: 25-year experience with 1,600 patients. Neurosurgery 2001; 48:524-32. Nuti C, Peyron R, Garcia-Larrea L, Brunon J, Laurent B, Sindou M, Mertens P. Motor cortex stimulation for refractory neuropathic 38
 47. 47. pain: four year outcome and predictors of efficacy. Pain 2005; 118:43-52. 11. Koszewski W, Jarosz J, Pernak-De Gast J. The DREZ lesion as an effective treatment for chronic hypothetically post-herpetic neuropathic pain. Case report and review of literature. Neurol Neurochir Pol 2003; 37:943-53. 12. Petersen KL, Rowbotham MC. Relief of post-herpetic neuralgia by surgical removal of painful skin: 5 years later. Pain 2007; 131:214-8. 13. Meglio M, Cioni B, Rossi GF. Spinal cord stimulation in management of chronic pain. A 9-year experience. J Neurosurg 1989; 70:519-24. 14. Tseng SH. Treatment of chronic pain by spinal cord stimulation. J Formos Med Assoc 2000; 99:267-71. 15. Saris SC, Iacono RP, Nashold BS Jr. Successful treatment of phantom pain with dorsal root entry zone coagulation. Appl Neurophysiol 1988; 51:188-97. 16. Bittar RG, Kar-Purkayastha I, Owen SL, Bear RE, Green A, Wang S, Aziz TZ. Deep brain stimulation for pain relief: a meta-analysis. J Clin Neurosci 2005; 12:515-9. 17. Owen SL, Green AL, Nandi DD, Bittar RG, Wang S, Aziz TZ. Deep brain stimulation for neuropathic pain. Acta Neurochir Suppl 2007; 97:111-6. 18. Kumar K, Toth C, Nath RK. Deep brain stimulation for intractable pain: a 15-year experience. Neurosurgery 1997; 40:736-46. 19. Hassantash SA, Afrakhteh M, Maier RV. Causalgia: a meta-analysis of the literature. Arch Surg 2003; 138:1226-31. 20. Johnson JP, Ahn SS, Choi WC, Masciopinto JE, Kim KD, Filler AG, Desalles AA. Thoracoscopic sympathectomy: techniques and outcomes. Neurosurg Focus 1998; 4:e4. 21. Mailis A, Furlan A. Sympathectomy for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev 2003; 2:CD002918. 3.3 1. Argoff CE, Backonja MM, Belgrade MJ, Bennett GJ, Clark MR, Cole BE, Fishbain DA, Irving GA, McCarberg BH, McLean MJ. Consensus Guidelines: treatment planning and options. Diabetic peripheral neuropathic pain. Mayo Clin Proc 2006; 81:S12-S25. 2. Moulin DE, Clark AJ, Gilron I, Ware MA, Watson CP, Sessle BJ, et al. Pharmacological management of chronic neuropathic painconsensus statement and guidelines from the Canadian Pain Society. Pain Res Manag 2007; 12:13-21. 3. Chen H, Lamer TJ, Rho RH, Marshall KA, Sitzman BT, Ghazi SM, Brewer RP. Contemporary management of neuropathic pain for the primary care physician. Mayo Clin Proc 2004; 791:1533-1545. 4. Cruccu G, Aziz TZ, Garcia-Larrea L, Hansson P, Jensen TS, Lefaucheur JP, Simpson BA, Taylor RS. EFNS guidelines on neurostimulation therapy for neuropathic pain. Eur J Neurol 2007; 14:952-70. 5. Corbett CF. Practical management of patients with painful diabetic neuropathy. Diabetes Educ 2005; 31:523-540. 6. Wolfe GI, Hotz SE, Barohn RJ. Treatment of painful peripheral neuropathy. J Clin Neuromusc Dis 2002; 4:50-59. 7. Kowalske KJ, Agre JC. Neuromuscular rehabilitation and electrodiagnosis: generalized peripheral neuropathy. Arch Phys Med Rehabil 2000;81:S20-S26. 8. Panlilio LM, Christo PJ, Raja SN. Current management of postherpetic neuralgia. Neurologist 2002; 8:339-50. 9. Watson CPN, Oaklander AL. Postherpetic neuralgia. Pain Pract 2002;2:295-307. 10. Brunelli B, Gorson KC. The use of complementary and alternative medicines by patients with peripheral neuropathy. J Neurol Sci 2004; 218:59-66. 11. Dubinsky RM, Kabbani H, El-Chami Z, Boutwell C, Ali H. Practice parameter: treatment of postherpetic neuralgia; An evidencebased report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2004; 63:959-965. 12. Abuaisha BB, Costanzi JB, Boulton AJM. Acupuncture for the treatment of chronic painful peripheral diabetic neuropathy: a longterm study. Diabetes Res Clin Pract 1998; 39:115-121. 13. Rapson LM, Wells N, Pepper J, Majid N, Boon H. Acupuncture as a promising treatment for below-level central neuropathic pain: retrospective study. J Spinal Cord Med 2003; 26:21-26. 14. Chong MS, Bajwa ZH. Diagnosis and treatment of neuropathic pain. J Pain Symptom Manage 2003; 25:S4-S11. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 4.1 Diabetic peripheral neuropathy (DPN) Kulkantrakorn K. Diabetic neuropathy: new insights and treatments. Intern Med J Thai 2005;21:286-91. Tapp RJ, Shaw JE, de Courtenm MP, Dunstan DW, Welborn TA, Zimmet PZ, et al. Foot complications in type 2 diabetes: an Australian population-based study. Diabet Med 2003; 20:105-13. Fedele D, Comi G, Coscelli C, Cucinotta D, Feldman EL, ChirlandaG, et al. A multicenter study on the prevalence of diabetic neuropathy in Italy. Diabetes Care 1997; 20:836-43. Partanen J, Niskanen L, Lehtinen J, Mervaala E, Siitonen O, Uusitupa M. Natural history of peripheral neuropathy in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1995; 333:89-94. Sriussadaporn S, Mekanandha P, Vannasaeng S, Nitiyanant W, Komoltri C, Ploybutr S, Yamwong P, Peerapatdit T, Vichayanrat A. Factors associated with diabetic foot ulceration in Thailand: a case-control study. Diabet Med 1997; 14:50-6. 39 39
 48. 48. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Yagihashi S, Yamagishi S, Wada R. Pathology and pathogenetic mechanisms of diabetic neuropathy: correlation with clinical signs and symptoms. Diabetes Res Clin Pract 2007; 77:S184-89 Lauria G, Lombardi R. Skin biopsy: a new tool for diagnosing peripheral neuropathy. BMJ 2007; 334:1159-62. Gabbay KH. Aldose reductase inhibition in the treatment of diabetic neuropathy: Where are we in 2004? Curr Diab Rep 2004; 4:4058. Pittinger G, Vinik A. Nerve growth factor and diabetic neuropathy. Exp Diabesity Res 2003; 4:271-85. Casellini CM, Vinik AI. Clinical manifestations and current treatment options for diabetic neuropathies. Endocr Pract 2007; 13:550-66. Dworkin RH, Backonja M, Rowbotham MC, Allen RR, Argoff CR, Bennett GS, et al. Advances in neuropathic pain: diagnosis, mechanism and treatment recommendations. Arch Neurol 2003; 100:1524-34. Nolanoa M, Simoneb DA, Wendelschafer-Crabb C , Johnsonc T, Hazenc E, Kennedyc WR. Topical capsaicin in humans: parallel loss of epidermal nerve fibers and pain sensation. Pain 1999; 81:135–145. Vinik A, Ullal J, Parson HK, Casellini CM. Diabetic neuropathies: clinical manifestations and current treatment options. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2006; 2:269-81. 4.2 Post herpetic neuralgia (PHN) Pavan-Langston D. Herpes zoster antivirals and pain management. Ophthalmology 2008: 115:S13-S20. Opstelten W, EekohoF J, Neven AK, et al . Treatment of herpes zoster. Can Fam Physician 2008; 54:373-377 He L, Zhang D, Zhou M, Zhu C. Corticosteroids for preventing postherpetic neuralgia. Cochrane Database Syst Rev 2008; 1:CD003582. Johnson R, McElhaney J, Pedalino B, Levin M. Prevention of herpes zoster and its painful debilitating complications. Int J Infeut Dis 2007; 11:S43-S48. Tyring SK. Management of herpes zoster and posterpetic neuralgia. J Am Acad Dermatol 2007; 57:S136-S142. 4.3 Trigeminal neuralgia (TGN) Cheshire WP. Trigeminal neuralgia : for one nerve a multitude of treatments. Expert Rev Neurother 2007; 7:1565-79. Jorns TP, Zakrzewska JM. Evidence-based approach to the medical management of trigeminal neuralgia. Br J Neurosurg 2007; 21:253-61. Hunt K, Patwardhan R. Trigeminal neuralgia: a modern-day review. Int Rev Neurobiol 2007; 76:621-31. Guo S, Chao ST, Reuther AM, Barnett GH, Suh JA. Review of the treatment of trigeminal neuralgia with gamma knife radiosurgery. Sterotact Funct Neurosurg 2008; 86:135-146. Tatli M, Satici O, Kanpolat Y, Sindou M. Various surgical modalities for trigeminal neuralgia: literature study of respective long term outcomes. Acta Neurochir (Wien) 2008; 150:243-55. 4.4 Phantom limb pain Nikolajsen L, Jensen TS. Phantom pain. In: McMahon SB, Koltzenburg M, eds. Wall and Melzack’s textbook of pain, 5th ed. China: Elsevier, Churchill Livingstone, 2006:961-72. Sherman RA. Postamputation pain. In: Jensen TS, Wilson PR, Rice ASC, eds. Clinical pain management: Chronic pain, 1st ed. London: Arnold, 2003, 427-36. Woodhouse A. Phantom limb sensation. Clin Exp Pharmacol Physiol 2005; 32:132-4. Flor H. Phantom-limb pain: characteristics, causes, and treatment. Lancet Neurol 2002; 1:182-9. 4.5 Central pain Vranken JH , Dijkgraaf MGW., Kruis MK , van der Vegt MH, Hollmann MW, Heesen M. Pregabalin in patients with central neuropathic pain: A randomized , double – blind , placebo - controlled trial of a flexible - dose regimen . Pain 2008;136:150-157. Dworkin RH, O’ Connor AB, Backonja M, et al . Phamacologic management of neuropathic pain: Evidence-based recommenddations. Pain 2007; 132:237-51. Finnerup NB, Jensen TS. Spinal cord injury pain : mechanisms and treatment. Eur J Neurol 2004;11:73-82 Finnerup NB, Otto M, Jensen TS, Sindrup SH. Algorithm for neuropathic pain treatment : an evidence based proposal. Pain 2005; 118:289-305. 5. Referral criteria 1. Argoff CE, Backonja MM, Belgrade MJ, Bennett GJ, Clark MR, Cole BE, et al. Consensus Guidelines: Treatment Planning and Options. Mayo Clin Proc 2006;81(Suppl 4):S3-S11. 40 40
 49. 49. ·π«∑“߇«™ªØ‘∫—µ¿“«–ª«¥‡Àµÿ欓∏‘ ¿“æª√– “∑ ‘ (Clinical Practice Guideline for Neuropathic Pain) æ.». 2551 ®—¥∑”‚¥¬  ¡“§¡°“√»÷°…“‡√◊ËÕߧ«“¡ª«¥·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  π—∫ πÿπ‚¥¬ ”π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘

×