พรบ ยา10

1,044 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,044
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พรบ ยา10

 1. 1. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญั ก ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยา พ.ศ.นั๒๕๑๐ สํา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ภูมพลอดุลยเดช ป.ร. ิ ให า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกไว ณ วันที่ ๑๕านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เปนปที่ ๒๒ ในรัชกาลปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ สํานั ใหประกาศวกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี วยการขายยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยที สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ราพระราชบัญญัติขึ้นไวโกา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีดยคําแนะนําและยินยอมของ สภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ี้ มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานตนไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษาเป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๓ ใหยกเลิก (๑) พระราชบัญญัติการขายยา พ.ศ. ๒๔๙๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ (๓) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) พระราชบัญญัติการขายยา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๐ (๕) พระราชบัญานัติการขายยา (ฉบับที่ ๕) าพ.ศ. ๒๕๐๕ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ กงานคณะกรรมการกฤษฎีก ๒ มาตรา ๔ ในพระราชบั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ยา” หมายความวา (๑) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วัตถุที่รับรองไวงานคณะกรรมการกฤษฎีประกาศ สํานัก ในตํารายาที่รัฐมนตรี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ รก.๒๕๑๐/๑๐๑/๗พ/๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๐ ๒ มาตรา ๔ แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 2. 2. -๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉักา บําบัด บรรเทา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ย สํานั รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว (๓) วัตถุที่เปนเภสั หรื กงานคณะกรรมการกฤษฎี จรู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชเคมีภัณฑ สํานัอเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็กา ป หรือ (๔) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ของรางกายของมนุ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกษยหรือสัตว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วัตถุตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ไมหมายความรวมถึง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหรับใชในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) วัตถุที่มุงหมายสํ (ข) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย เครื่องกีฬา เครื่องมือ เครื่องใช สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เครื่องสําสํานักหรือ เครื่องมือและสวนประกอบของเครืกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ่องมือที่ใชในการประกอบ ในการสงเสริมสุขภาพ อาง งานคณะกรรมการกฤษฎีกา โรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าหรับใชในหนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัยการวิ เคราะหหรือการ สําองวิทยาศาสตรสําหรับการวิ (ค) วัตถุที่มุงหมายสํ ชันสูตรโรคซึ่งมิไดกระทําโดยตรงตอรางกายของมนุษย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา หมายความวา ยาที่มุงกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี “ยาแผนปจจุบัน”นักงานคณะกรรมการกฤษฎีหมายสําหรับใชใานการประกอบวิชาชีพเวช กา กรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือการบําบัดโรคสัตว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ยาแผนโบราณ” หมายความวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปะแผน โบราณ หรือการบําบัดโรคสัตว ซึ่งอยูในตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือยาที่ไดรับอนุงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยาเปนยาแผนโบราณ สํานัก ญาตใหขึ้นทะเบียนตํารับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนยาแผนโบราณ “ยาอันตราย” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเปน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยาอันตราย “ยาควบคุมพิเศษ” หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนยาควบคุมพิเศษ “ยาใชภายนอก”๓ หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายสําหรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชภายนอก ทั้งนี้ ไมรวมถึงยาใชเฉพาะที่ “ยาใชเฉพาะที่”๔านัหมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุงหมายใช กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เฉพาะทีกบหู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก ชองคลอด หรือทอปสสาวะ ่ ั “ยาสามัญประจําบาน” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศเปนยาสามัญประจําบาน ๕ “ยาบรรจุเสร็จ”สํานัหมายความวา ยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ไดผลิตขึ้นเสร็จใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รูปตาง ๆ ทางเภสัชกรรม ซึ่งบรรจุในภาชนะหรือหีบหอที่ปดหรือผนึกไว และมีฉลากครบถวนตาม พระราชบัาญญังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นัก ตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ยาสมุนไพร” หมายความวา ยาที่ไดจากพฤกษชาติ สัตว หรือ แร ซึ่งมิไดผสมปรุง หรือแปรสภาพ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓ มาตรา ๔ นิยามคํา ก ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวาา “ยาใชภายนอก” กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ สํานั แกไขโดยพระราชบัญญัตยา ๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาใชเฉพาะที” แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ่ ิ ๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ยาบรรจุเสร็จ” แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 3. 3. -๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “เภสั ั สํา หมายความวา สารอินทรีย  ่ึ ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชเคมีภณฑ”นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เคมี หรืออนิานัทรียเคมีซงเปนสารเดียวทีใช สํ น กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา่ ปรุง แตง เตรียม หรือผสมเปนยา “เภสัชเคมีภัณฑก กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีึ่งสําเร็จรูป” หมายความวา สารอินทรียเคมีหรืออนินทรียเคมีทั้งที่เปน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สารเดี่ยวหรือสารผสมที่อยูในลักษณะพรอมที่จะนํามาใชประกอบในการผลิตเปนยาสําเร็จรูป “การประกอบวิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม กา ชาชีพเวชกรรม” หมายความว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปะแผนปจจุบนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ัน” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย “การประกอบโรคศิล ความรูอันไดศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ลปะแผนโบราณ” หมายความวา การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก “การประกอบโรคศิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความรูจากตําราหรือการเรียนสืบตอกันมาอันมิใชการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายความวากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา าโดยตรงตอรางกายของ สํานั การกระทําใด ๆ อันกระทํ “การบําบัดโรคสัตว” สัตวเพื่อตรวจ รักษา ปองกัน หรือกําจัดโรค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต”๖ หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรืกาแปรสภาพ และหมายความรวมถึงเปลียกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี น ่ “ผลิ รูปยา แบงยาโดยมีเจตนาใหเปนยาบรรจุเสร็จ ทังนี้ จะมีฉลากหรือไมก็ตาม ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ถุอันเปนสวนประกอบที กา “สารออกฤทธิ์” หมายความวา วัตนักงานคณะกรรมการกฤษฎี่สําคัญของยาที่สามารถมีฤทธิ์ บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ความแรงของสารออกฤทธิ์” หมายความวา (๑) ความเขมขนของยาที่มีปริมาณของสารออกฤทธิ์ระบุเปนน้ําหนักตอน้ําหนักน้ําหนัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอปริมาตร หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ตอหนึ่งหนวยการใช หรือ (๒) การแสดงฤทธิทางการรักษาโรคของยาตามทีไดมการทดสอบในหองปฏิบติการดวย ์ ่ ี ั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิธีการที่เหมาะสม หรือไดผานการควบคุมการใชรักษาโรคอยางไดผลเพียงพอแลว “ขาย”๗ หมายความวา ขายปลีก ขายสง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย รับอนุญาตขายสงยา “ขายสง”๘ หมายความวา ขายตรงตอผูรับอนุญาตขายยาสําผูกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องคการเภสัชกรรม ผูไดรับอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพาการผดุงครรภ ผูประกอบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน หรือผูประกอบการบําบัดโรค สัตว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙ “ดานนําเขา” หมายความวา ทาหรือที่แหงใดในราชอาณาจักรที่รัฐมนตรีประกาศใน ราชกิจจานุนับกษาใหเปนดานตรวจสอบยาที่นําหรือานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา เ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ สั่งเขามาในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผลิต” แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ิ ๗ มาตรา ๔ นิยามคํากา ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวา “ขาย” แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับทีก๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่ า ๘ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขายสง” เพิมเติมโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ่ ิ ๙ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ดานนําเขา” เพิมเติมโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ่ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 4. 4. -๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ฉลาก” หมายความรวมถึง รูป รอยประดิษฐ เครื่องหมาย นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา หรือ ขอความใด ๆ ซึงแสดง ไวที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุยา “เอกสารกํากับยา” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมายความรวมถึงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใดที่ทําใหปรากฏ สํานัก ง กระดาษหรือวัตถุอื่น ความหมายดวยรูป รอยประดิษฐเครื่องหมายหรือขอความใด ๆ เกี่ยวกับยาที่สอดแทรกหรือรวมไวกับ ภาชนะหรือหีบหอกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีบรรจุยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ตํารับยา” หมายความวา สูตรซึ่งระบุสวนประกอบสิ่งปรุงที่มียารวมอยูดวยไมวาสิ่งปรุง สําลักษณะใด และใหหมายความรวมถึงยาที่มีลักษณะเปนวัตถุสําเร็จกาปทางเภสัชกรรมซึ่งพรอมที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี รู นั้นจะมีรูปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะนําไปใชแกมนุษยหรือสัตวได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระกอบวิชาชีาพเวชกรรม” หมายความวา ผูประกอบวิสําาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า “ผูป ช นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวยวิชาชีพเวชกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบสํา” กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ัน นั หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันใน สาขาทันตกรรม เภสัชกรรม การผดุงครรภ หรือการพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบโรคศิลปะ “ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สาขาเวชกรรม หรือเภสัชกรรมตามกฎหมายวาดวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลปะ ยการควบคุมการประกอบโรคศิ “เภสัชกรชั้นหนึ่ง” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นหนึ่งในสาขา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เภสัชกรรม “เภสัชกรชันสอง” หมายความวา ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบันชั้นสองในสาขาเภสัช ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรม “ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตเปน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว “ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นสอง” หมายความวา ผูไดรับอนุญาตเปน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นสอง (ก) สาขาอายุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการบําบัดโรค สัตว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “ผูรับอนุญาต” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีนิติ บุคคลเปนนักดรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูกงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิบุคคลซึ่งเปนผูดําเนิน สําผูไงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัจัดการหรือผูแทนของนิต กิจการดวย “า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกผูอนุญาต” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยามอบหมาย สําหรับการอนุญกา ตยาหรือการนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าตผลิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยามอบหมาย า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกสําหรับการขายยาในกรุงเทพมหานคร กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับการอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยูในเขตอํานาจนอกจาก กรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการยาตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 5. 5. -๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา “พนั ้งใหปฏิบัติการตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานเจาหนานัก” หมายความวา ผูซึ่งกา มนตรีแตงตัสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ าที่ งานคณะกรรมการกฤษฎี รัฐ พระราชบัญญัตินี้ “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ญญัตินี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ผูรักษาการตามพระราชบั มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทาย สํ นัก ตินี้ ยกเวนคาธรรมเนีย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัาญญังานคณะกรรมการกฤษฎีกาม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๖๑๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการยา” ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ สํานักดีกรมการแพทย อธิบกากรมควบคุมโรคติดตอ อธิบ งานคณะกรรมการกฤษฎี ดี อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผูแทน  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งแตงตั้งจากผูดารง กา า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กระทรวงกลาโหม  ํ ตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตรสองคน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการกองกอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขเปนกรรมการโดยตําแหนง กับ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคน ในจํานวนนี้อยางนอยสอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คนจะตองเปนผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมการและเลขานุการ และให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการกอง กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรรมการและ ผูชวยเลขานุการ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒานักใงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิอยู นตําแหนงคราวละสองป สํ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก ตําแหนงสํเมืนัอ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา า่ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ตาย (๒) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลาออก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) รัฐมนตรีใหออก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 6. 6. -๖- (๔) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนบุคคลลานัละลาย สํ ม กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ (๖) ไดรบโทษจําคุก ั ่ ํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคําพิพากษาถึงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวามผิดลหุโทษหรือ สํานัก งทีสุดใหจาคุก เวนแตค ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท (๗) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรฐมนตรีแตงตั้งผูอนเปน ั  ่ื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี แหน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กรรมการแทน และใหผูนั้นอยูในตํากา งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๙ การประชุงานคณะกรรมการกฤษฎีกกรรมการมาประชุกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก มคณะกรรมการ ตองมี า สํานั มไมนอยกวาหนึ่งในสาม มาตรา ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุมถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการที่มา สํ อกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ประชุมเลืานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการคนหนึ่งาใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสีกยงเทากันใหประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นในเรื่องตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การอนุญาตผลิตยา ขายยา หรือนําหรืกา ่งยาเขามาในราชอาณาจักรและการขึ้น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อสั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๑) ทะเบียนตํารับยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนทะเบียนตํารับยา (๓) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตยาการขายยา การนําหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สั่งยาเขามาในราชอาณาจักร การนํายามาเปนตัวอยางเพื่อตรวจ และการตรวจสอบสถานที่ผลิตยา สถานที่ ขายยา สถานที่นําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) การที่รัฐมนตรีจะใชอํานาจตามมาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๗๗ (๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอําานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาศึกษาหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของ คณะอนุกรรมการโดยอนุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ๒ การขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๒ หามมิ ห สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกใา ผูใดผลิต ขาย กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผน ปจจุบัน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 7. 7. -๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิสํธาีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑ มาตรา ๑๓ บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมใชบังคับแก (๑) ที นัก งกันหรือบําบัดโรค สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การผลิตยาซึนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรม ในหนาสํา่ปองานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ป งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) การผลิตยาตามใบสั่งยาของผูนักระกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือของผูประกอบโรค ศิลปะที่สั่งสําหรับคนไขเฉพาะราย หรือตามใบสั่งยาของผูประกอบการบําบัดโรคสัตวสําหรับสัตวเฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราย (๓) การขายยาสมุนไพรที่ไมใชยาอันตราย การขายยาสามัญประจําบาน การขายยาซึงผู ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะในสาขาทันตกรรมขายเฉพาะสําหรับคนไขของตน หรือ การขายยาซึ่งผูประกอบการบําบัดโรคสัตวขายสําหรับสัตวซึ่งตนบําบัดหรือปองกันโรคหรือการขายยาซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีทบวง กรม ในหนกที่ปองกันหรือบําบัดโรคาสภากาชาดไทยและองคการเภสัชกรรม กา สํานัา งานคณะกรรมการกฤษฎีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ขายโดยกระทรวง กา (๔) การนํายาติดตัวเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งไมเกินจํานวนที่จําเปนจะตองใชเฉพาะตัว สําวัน งานคณะกรรมการกฤษฎีกา นัก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดสามสิบ (๕) การนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม กา ผูไดรับยกเวนตาม (๑) และ ( ๕ ) ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กําหนดในกฎกระทรวง๑๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ มาตรา ๑๔๑๓ ผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหผลิต ขาย หรือนํา หรือสังเขามาใน ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบันได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) เปนเจาของกิจการและเปนผูมีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะตั้งและดํา เนินกิจการได (๒) มีอายุไมตสํ่ําากวกางานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยี่สิบปบริบูรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (๔) ไมเคยไดรบ กา ั ่ ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีโทษจําคุกโดยคําพิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ชอบดวยกฎหมายให สํานั พากษาถึงทีสุดหรือคําสังที จําคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือในความผิดตาม กฎหมายวาดวยยาเสพติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดใหโทษ ากฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทกฎหมายวาดวยการ สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขายยาหรือพระราชบัญญัตินี้ เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันขอรับใบอนุญาต (๕) ไมเปนบุคคลวิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลจริต หรือานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนไรความสามารถ สํ คนไรความสามารถหรือคนเสมื (๖) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๒ มาตรา ๑๓ วรรคสอง เพิมเติมโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ่ ิ ๑๓ มาตรา ๑๔ แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 8. 8. -๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๗) ่สํ ลิต งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสถานทีผานักยา สถานทีขายยา สถานที่นําหรือสั่งยาเขากงานคณะกรรมการกฤษฎีกอ สํานั มาในราชอาณาจักร หรื า สถานทีเก็บยา และอุปกรณที่ใชในการผลิตยา การขายยา หรือการเก็บยาและการควบคุม หรือรักษา ่ คุณภาพยานักซึ่งมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สํา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๘) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบ พาณิชยกิจของผูร กา ก นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกรบ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีับอนุญาตซึ่งอยูใานระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุา าตหรือซึ่งถูสําเพิกถอนใบอนุญาตยังไมคา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ญ หนึ่งป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาัติการตามมาตรา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔๐ มาตรา ๔๐ ทวิ สํานัก ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา (๙)๑๔ มีผูที่จะปฏิบ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๔ แลวแตกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นิติบุคคลเปกงานคณะกรรมการกฤษฎีกผูดําเนินกิจการซึนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั นผูขออนุญาต ตองระบุ า สํา ่งมีคุณสมบัติตาม (๒) (๓) ในกรณี (๔) (๕) และ (๖) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๕๑๕ ประเภทของใบอนุญาตสําหรับยาแผนปจจุบันมีดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใบอนุญาตผลิกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั ตยาแผนปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) (๒) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งยาแผนปสํานักัน (๓) ใบอนุญาตขายส จจุบ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือ ยาควบคุม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิเศษ (๕) ใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๖) ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) หรือ (๖) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๓) สําหรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยาที่ตนผลิตหรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรดวย แลวแตกรณี ใหถือวาผูไดรับอนุญาตตาม (๒) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๓) (๔) และ (๕) ดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๓) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๔) และ (๕) ดวย แต ใหขายไดเฉพาะการขายสงเทานั้น านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๖ ใบอนุญ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาตที่ออกตามมาตรา ๑๕ ใหคุมกันถึงลูกา างหรือตัวแทนของผูรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกจ อนุญาตดวย ใหถ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ือวาการกระทํนัของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับอนุญาตทีนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สําา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ่ไดรับการคุมกันตามวรรค หนึง เปนการกระทําของผูรับอนุญาตดวย เวนแตผูรับอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการ ่ สุดวิสัยที่ตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สํานจะลวงรูหรือควบคุมได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๔ มาตรา ๑๔ (๙) แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ิ ๑๕ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 9. 9. -๙- มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๗ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ ใบอนุงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชไดจนถึงวัสําที่ก๓๑ ธันวาคม ของปที่ออก น นั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ญาตตามมาตรา ๑๕ ให ใบอนุญาต ถาผูรับอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมือได ่ ยืนคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิกจการตอไปก็ไสําจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมตออายุในอนุญาตนั้น ่ ด นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงือนไขที่ ่ กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูรับอนุญาตซึ่งใบอนุญาตของตนสิ้นอายุไมเกินหนึ่งเดือน จะยื่นคําขอผอนผันพรอมดวย สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ไา านักงานคณะกรรมการกฤษฎีใ า แสดงเหตุาผลขอตออายุใบอนุญาตก็กด แตการยื่นสํคําขอผอนผันนี้ไมเปนเหตุกหพนผิดสําหรับการประกอบ กิจการที่ไดกระทําไปกอนขอตออายุใบอนุญาตซึ่งถือวาเปนการประกอบกิจการโดยใบอนุญาตขาดอายุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ออายุใบอนุญาตเมื่อลวงพนกําหนดเวลาหนึ่งเดือนนันักแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา บ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา การขอต จะกระทํามิได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๘ ในกรณีผูอนุญาตไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอายุใบอนุญาตมีกงานคณะกรรมการกฤษฎีอตอรัฐมนตรีภสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่ กา สํานั สิทธิอุทธรณเปนหนังสื กา อนุญาตหรือผูขอตอ ายในสามสิบวันนับแตวันที ไดรับหนังสือของผูอนุญาตแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเปนที่สุดนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ในกรณีผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตยาแผนปจจุบัน กอนที่รัฐมนตรีจะมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตามวรรคสอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบกิจการไปพลางกอนได เมือมีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี คา คําวินิจฉัยอุทธรณ กา รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให ่ ํ ขอของผูอุทธรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับยาแผนปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๑๙๑๗ หามมิใหผูรับอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขายสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) ผลิตหรือขายยาแผนปจจุบันไมตรงตามประเภทของใบอนุญาต (๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขายยาแผนปจจุบันที่เปนยาอันตรายหรือยาควบคุมพิาศษงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ เนัก ใหแกผูรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๕ (๔) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๖ มาตรา ๑๗ แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ิ ๑๗ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 10. 10. - ๑๐ - มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘ ผูรับกงานคณะกรรมการกฤษฎีจุา ันตองมีเภสัชกรชังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั อนุญาตผลิตยาแผนปจกบ สํานัก ้นหนึ่งอยางนอยสองคน เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๘ และตองจัดใหมเภสัชกรอยางนอยหนึ่งคนประจําอยูตลอดเวลาที่ ี  เปดทําการนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการควบคุมการผลิตยาแผนปจจุบัน ผูอนุญาตจะ กําหนดใหผูรับอนุ ก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีญาาตผลิตยาแผนปกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ง เปนผูมีหนนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก๓๘ สํานั จจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ สํา าที่ปฏิบัติการตามมาตรา า มากกวาจํานวนที่กําหนดในวรรคหนึ่งได ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง๑๙ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐ มาตรา ๒๑ ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือเภสัชกรชั้นสอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาิการตามมาตรานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ๓๙ หรือมาตรา ๔๐ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูมีหนาที่ปฏิบัต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีผูรับอนุญาตขายสงยาแผนปจจุบันตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๑ ทวิ๒๑ กา ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๐ ทวิ ประจําอยู ณ สถานที่ขายสงยาแผนปจจุบันหรือสถานที่เก็บยาตลอดเวลาที่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปดทําการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีับา ญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไมใชยาอันตรายหรือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๒๒๒ ผูร ก อนุ ยาควบคุมพิเศษ ตองมีเภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชันสอง ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะ ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก่งาในสาขาทันตกรรม การผดุงครรภหรือการพยาบาล เปนานักีหนาที่ปฏิบัติการตาม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ผูม งานคณะกรรมการกฤษฎี แผนปจจุบันชั้นหนึ มาตรา ๔๑ ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา ๒๓๒๓ ผูรับอนุญาตขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตวตองมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เภสัชกรชั้นหนึ่ง เภสัชกรชั้นสอง ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่งหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้น สอง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ประจําอยูตลอดเวลาที่เปดทําการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุญาตนําหรือสั่งยาแผนป มาตรา ๒๔๒๔ ผูรับกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จจุบันเขามาในราชอาณาจักรตองมีเภสักช สํานั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า กรชั้นหนึ่ง เปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ ประจําอยู ณ สถานที่นําหรือสั่งยาเขามาใน ราชอาณาจันักรงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ สํา ก หรือสถานทีเก็บยา ตลอดเวลาที่เปดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ทําการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ังตอไปนี้ มาตรา ๒๕ สํ ผูรับอนุญาตผลิตยาแผนปจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕ ใหานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจุบันปฏิบัติดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา ยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิ ๑๙ มาตรา ๒๐ วรรคสอง เพิมเติมโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ่ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา ๒๑ แกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีบที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา า สํานั ไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบั กา ิ ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ เพิมเติมโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ่ ิ ๒๒ มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ ตยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒๓ มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ิ ๒๔ มาตรา ๒๔ แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๐
 11. 11. - ๑๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) ี  สํ นั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดใหมปายาณกที่เปดเผยหนาสถานที่ผลิตยาที่ระบุไวสํนใบอนุญาตซึ่งเห็นไดงายจาก ภายนอกอาคาร คือ (ก) ปายแสดงวาเปน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สถานที่ผลิตยากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานั (ข) ปายแสดงชือตัว ชือสกุล และวิทยฐานะของผูมีหนาที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ ่ ่ ทังนี ้ ําา าย ลักษณะ สี ขนาดของป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้ วัตถุที่ใชทสํปนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาาย ขนาดของตัวอักษร และขอความที่แสดง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในปายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีเกา วัตถุดิบและยาที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานทีผลิต โดยมี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) จัดใหมีการวิ คราะห ่ หลักฐานแสดงรายละเอียดของการวิเคราะหทุกครั้งซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดใหมีฉลากตามทีขนทะเบียนตํารับยาผนึกไวทภาชนะและหีบหอบรรจุยาทีผลิตขึน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) ่ ้ึ ่ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา้ ่ และในฉลากตองแสดง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) ชือยา ่ (ข) เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปริมาณของยาทีงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก ่บรรจุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ค) (ง) ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยาซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะตองตรงตามทีขนทะเบียนตํารับยา ่ ้ึ (จ) เลขทีหรืออักษรแสดงครังทีผลิตหรือวิเคราะหยา ่ ้ ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชือผูผลิตยาและจังหวัดทีตงสถานทีผลิกายา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉ) ่  ่ ้ั ่ (ช) วัน เดือน ป ทีผลิตยา ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ซ) คําวา “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะที่” แลวแตกรณี ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดในกรณีเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือยา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใชเฉพาะที่ (ฌ) คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีที่เปนยาสามัญประจําบาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ญ) คําวา “ยาสําหรับสัตว” ในกรณีที่เปนยาสําหรับสัตว (ฎ) คําวา “ยาสิานอายุ” และแสดงวัน เดือน ป ที่ยาสินอายุนักในกรณีเปนยาที่รัฐมนตรี ้ ้ สํา งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศตามมาตรา ๗๖ (๗) หรือ (๘) (๔) ใชฉลากและเอกสารกํากับยาตามที่ไดขึ้นทะเบียนตํารับกา และขอความในฉลาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎียาไว และเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน เอกสารกํากับยาถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปน ภาษาไทยดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๕) จัดใหมีคําเตือนการใชยาไวในฉลากและที่เอกสารกํากับยา สําหรับยาที่รัฐมนตรี ประกาศตามมาตรา ๗๖ (๙) ในกรณีฉลากมีเอกสารกํากับยาอยูดวย คําเตือา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก นการใชยาจะแสดงไวที่สวน ใดสวนหนึ่งของฉลากหรือเอกสารกํากับยาก็ได (๖) ั ถุ นัิ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกลิ ่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทําบัญชีวตสําดบทีใชผลิตยา บัญชียาที่ผา ตและขาย และเก็งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ้ สํานักบยาตัวอยางที่ผลิต ทั้งนี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕ มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัตยา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ ิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 12. 12. - ๑๒ - (๗) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การอื่นตามที่กํางานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก หนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีภาชนะบรรจุยามีขนาดเล็กจนไมอาจแสดงฉลากที่มีขอความตาม (๓) ไดท้ังหมด ใหผูรับอนุญกาตผลิตยาแผนปจจุบันไดรับยกเวนไมตนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) สํานั งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํา องแสดงขอความตาม (๓) (ฌ) หรือ (ญ) ขอใดขอหนึงหรือทั้งหมด เมื่อไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตแลว ่ ในกรณี ่ผ นัก เพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร ขอความในฉลากและเอกสารกํกา บ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนยาทีสําลิตงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ากั ยาตองระบุชื่อประเทศไทยดวย สวนขอความอื่นหากประสงคจะขอยกเวนตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กอน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในกรณีผูรà

×