Батлав: Комльютерийн тэнхимийн эрхлэгч............................................../Л. Сэргэлэнбат/<br />Вариант B<br />A...
a. Editing toolbar   b. Menu bar   c. Navigation toolbar   d. File toolbar
Ажлын талбарын үндсэн командын хэрэгслүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
a. Editing toolbar   b. Menu bar   c. Navigation toolbar   d. Basic toolbar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Com357 test b

536 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Com357 test b

 1. 1. Батлав: Комльютерийн тэнхимийн эрхлэгч............................................../Л. Сэргэлэнбат/<br />Вариант B<br />Adobe acrobat програм<br /><ul><li>Ажлын талбарын засварлах командын хэрэгслүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
 2. 2. a. Editing toolbar b. Menu bar c. Navigation toolbar d. File toolbar
 3. 3. Ажлын талбарын үндсэн командын хэрэгслүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
 4. 4. a. Editing toolbar b. Menu bar c. Navigation toolbar d. Basic toolbar
 5. 5. Хуудасны өргөний хэмжээг дэлгэцэнд багтахаар харагдах байдлыг өөрчлөхийн тулд </li></ul>a. View->fit in window b. Edit-> fit in window <br />c. View-> fit width d. Tools-> fit width <br /><ul><li>Хамгийн сүүлийн хуудсанд шилжихийн тулд</li></ul>a. -first page b. -last page <br />c. -next page d. -previous page<br /><ul><li>Баримтын тухай мэдээллийн modified хэсэгт ямар мэдээлэл харагдах вэ?</li></ul>a. Файлыг үүсгэсэн он сар өдөр b. Файлыг үүсгэсэн программ <br />c. Файлыг үүсгэсэн зохиогчийн нэр d. Файлыг засварласан он сар өдөр<br />Corel Draw програм<br /><ul><li>Объектын хэсгийг устгаж цэвэрлэх үүрэгтэй хэрэгслийг сонго.</li></ul>а. Pick Tool b. Shape tool c. Knife tool Eraser tool<br /><ul><li>Ажлын талбайн хэмжээ масштабыг томруулж жижигрүүлж харуулах үүрэгтэй хэрэгслийг сонго.</li></ul> а. Free transform tool b. Zoom tool c. Hand tool d. Freehand tool<br /><ul><li>Хэмжээстэй шугам зурах хэрэгслийг сонго.</li></ul> а. Bezier tool b. Artistic media tool <br /> c. Dimension tool d. Interactive connector tool<br /><ul><li>Янз бүрийн хэлбэртэй энгийн дүрсүүд зурах хэрэгслийг сонго.</li></ul> а. Graph paper tool b. Arrow shapes<br /> c. Flowchart shapes d. Basic shapes<br /><ul><li>Объектын хэлбэрийг дурын байдлаар тохируулан өөрчлөх хэрэгслийг сонго.</li></ul> а. Text tool b. lnteractive envelope tool<br /> c. Callout shapes d. Star shapes<br /><ul><li>Объектыг тунгалаг болгох хэрэгслийг сонго.</li></ul> а. Interactive transparency tool b. Eyedropper tool<br /> c. Interactive drop shadow tool d. Paintbucket tool<br /><ul><li>Дүүргэх өнгө өгөх хэрэгслийг сонго.</li></ul> а. Fill tool b. Interactive mesh fill tool<br /> c. Interactive fill tool d. Outline pen dialog<br />Шинж төлвийн мөр нь сонгогдсон объект ба командаас хамааран өөрийн төрх, боломжийг өөрчилдөг юм. Хэрэв заагч сумыг сонгосон үед буюу энгийн хэлбэрээрээ байвал дараах зүйлүүдийг агуулдаг.<br /><ul><li>Шинж төлөвийн мөрний width нь </li></ul> a. Цаасны өргөн b. Цаасны төрөл, хэмжээг илэрхийлнэ.<br /> c. Цаасны өндөр d. Цаасны босоо байрлал<br /><ul><li>Шинж төлвийн мөрний offset нь </li></ul> a. Объектын хуулбарыг гаргах үед эх дээр нь давхцуулахгүй байлгах хэмжээ <br />b. Дараалсан хоёр алхамын хоорондох зааг хэмжээ<br /> c. Объектыг хөдөлгөн шилжүүлэхдээ тор, чиглүүлэгч шулуун, бусад объектод тохируулах<br /> d. Сонгож ялгасан объектуудыг гар дээрх сумны туслалцаатайгаар хөдөлгөх <br /><ul><li>Шинж төлвийн мөрний options нь </li></ul> a. Объектуудыг нэг бүхэл цогц байдлаар зурах буюу ямар нэг эффект хийх<br /> b. Хуваагдсан бүх объектыг дүүргэх өнгөөр будах<br /> c. Тохиргоо хийх<br />Хэрэв сумаар объектыг тэмдэглэвэл шинж төлвийн мөр дараах байдалтай болж өөрчлөгдөнө.<br /><ul><li>Шинж төлвийн мөрнөөс анхны зурагдах хэмжээнээс өөрчлөн харах хувь хэмжээг харуулах талбарыг сонго.</li></ul>a. object position b. object size c. scale factor d. angle of rotation<br /><ul><li>Шинж төлвийн мөрнөөс текстийн параграф дунд зураг болон объектыг янз бүрээр байрлуулах талбарыг сонго.</li></ul>a. mirror buttons b. to front, to back <br />c. wrap paragraph text d. convert to curves<br /><ul><li>Сонгогдсон шугамын хэлбэрийг өөрчлөх талбарыг шинж төлвийн мөрнөөс сонго.</li></ul>a. copy properties from b. outline width<br />c. outline style selection d. convert to curves<br /> Interactive drop shadow хэрэгслийг сонгож дарахад гарч ирэх шинж төлөвийн мөрнөөс <br /><ul><li>Сүүдэрлэлтийн түвшинг /тунгалагжилт/ илэрхийлэх талбарыг сонго. </li></ul>a. Preset List b. Drop Shadow offset<br />c. Drop Shadow Angle d. Drop Shadow Opacity<br /><ul><li>Сүүдрийг бөхөөх талбарыг сонго. </li></ul>a. Drop Shadow Fade b. Drop Shadow Featering Edges<br /> c. Drop Shadow Stretch d. Drop Shadow Color<br /><ul><li>Сүүдрийг арилгах буюу сүүдэргүй болгох талбарыг сонго. </li></ul>a. Clear Drop Shadow b. Drop Shadow Featering Edges<br />c. Drop Shadow Stretch d. Copy Drop Shadow Properties <br /> Interactive Transparency хэрэгслийг сонгож дарахад гарч ирэх шинж төлвийн мөрнөөс<br /> <br /><ul><li>Тунгалагжилтыг тодруулах, бүдэгрүүлэх талбарыг сонго. </li></ul>a. Edit Transparency b. Transparency Operation<br />c. Transparency Type d. Transparency Midpoint<br /> Interactive Extrude Tool хэрэгслийг сонгож дарахад гарч ирэх шинж төлвийн мөрнөөс<br /><ul><li>Буух цацрагийн цэгийн координатыг өөрчлөх талбарыг сонго. </li></ul>a. Vanishing Point Coordinate b. Extrude Rottation<br />c. Vanishing Point Properties d. Copy Extrude Properties<br /><ul><li>Налуу ирмэгийг тохируулах талбарыг сонго. </li></ul>a. Bevels b. Clear Extrude c. Lighting d. Copy Extrude Properties<br /> Interactive Distortion Tool хэрэгслийг сонгож дарахад гарч ирэх шинж төлвийн мөрнөөс<br /><ul><li>Дүрсийг ороомог хэлбэртэй болгох талбарыг сонго. </li></ul>a. Push and Pull Distortion b. Zipper Distortion<br />c. Twister Distortion d. Add New Distortion<br /><ul><li>Нэмэлт эргүүлэлт хийх талбарыг сонго. </li></ul>a. Clockwise Rotation b. Counterclockwise Rotation<br />c. Complete Rotations d. Addtional Degrees<br /> Interactive Blend Tool хэрэгслийг сонгож дарахад гарч ирэх шинж төлвийн мөрнөөс<br /><ul><li>Давхарлалтын чиглэл, өнцгийг өгөх талбарыг сонго. </li></ul>a. Use Steps or Fixed Spacing for Blend b. Blend Direction<br />c. Number of Steps or Offset Between Blend Shapes d. Loop Blend<br /><ul><li>Давхарлалтын нэмэлт боломжууд тохируулах талбарыг сонго. </li></ul>a. Accelerate Sizing for Blend b. Start and End Object Properties <br />c. Miscellaneous Blend Options d. Path Properties<br /> Interactive Envelope Tool хэрэгслийг сонгож дарахад гарч ирэх шинж төлвийн мөрнөөс <br /><ul><li>Зангилаа цэгүүдийг арилгах үүрэг бүхий талбарыг сонго. </li></ul>a. Add Node b. Convert Curve To Line c. Delete Node d. Convert Line To Curve<br /><ul><li>Нугалааны цэгийг өөрчлөх талбарыг сонго. </li></ul>a. Make Node A Cusp b. Make Node Symmetrical<br />c. Make Node Smooth d. Envelope Straight Line Mode<br /><ul><li>Хэлбэрийн шугамыг засварлах горимд шулуун болгох талбарыг сонго. </li></ul>a. Make Node A Cusp b. Make Node Symmetrical<br />c. Make Node Smooth d. Envelope Straight Line Mode<br /> Interactive Blend Tool хэрэгслийг сонгож дарахад гарч ирэх шинж төлвийн мөрнөөс <br /><ul><li>Дотогш давхарлах командыг сонго. </li></ul>a. To Center b. Outside c. Inside d. Contour Steps<br /><ul><li>Хүрээлэлтийн хоорондох хэмжээг өгөх командыг сонго. </li></ul>a. Contour Offset b. Clockwise Contour Colors<br />c. Linear Contour Colors d. Counterclockwise Contour Colors<br /><ul><li>Хүрээний гадуурх шугамын өнгийг өөрчлөх командыг сонго. </li></ul>a. Ouline Color b. Copy Contour Properties<br />c. Fill Color d. Clear Contour<br /><ul><li>Хүрээлэлтийг устгах командыг сонго. </li></ul>a. Ouline Color b. Copy Contour Properties<br />c. Fill Color d. Clear Contour<br /><ul><li> Text tool хэрэгслийг сонгож дарахад гарч ирэх шинж төлвийн мөрнөөс текст, графикийн янз бүрийн хэлбэрүүдийн жагсаалт бүхий талбарыг сонго. </li></ul>a. Style List b. Font Size List c. Font List d. Bold, Italic, UnderLine<br /><ul><li> Text tool хэрэгслийг сонгож дарахад гарч ирэх шинж төлвийн мөрнөөс Horizontal Alignment хэрэгслийн утгыг Left болгон өөрчилвөл. </li></ul>a. Параграфын ямар нэгэн тохиргоо байхгүй болгоно.<br />b. Параграфыг зүүн талаар нь тэгшилнэ.<br />c. Параграфыг голлуулна. <br />d. Параграфыг баруун талаар нь тэгшилнэ.<br /><ul><li> Text tool хэрэгслийг сонгож дарахад гарч ирэх шинж төлвийн мөрнөөс Horizontal Alignment хэрэгслийн утгыг Full болгон өөрчилвөл. </li></ul>a. Тодорхойлсон Tab зогсолтуудаар параграфыг баруун захаас хэмжээг нь багасгах.<br />b Тодорхойлсон Tab зогсолтуудаар параграфыг баруун захаас хэмжээг нь ихэсгэх.<br />c. Параграфыг хоёр талаар нь тэгшилнэ.<br />Format Text харилцах цонхны Paragraph бүлэгт байрлах Settings товчийг дарахад дараах цонх гарна. <br /><ul><li>Spacing Settings харилцах цонхны Min.word spacing ямар үүрэгтэй вэ?</li></ul>a. үгийн хооронд хамгийн их зай авах <br />b. үгийн хооронд хамгийн бага зай авах<br />c. үсэг хооронд хамгийн их зай авах<br />Format Text харилцах цонхны Paragraph бүлэгт байрлах Hyphenation Settings... товчийг дарахад дараах цонх гарна. <br /><ul><li>Hyphenation Settings харилцах цонхноос зөвхөн том үсгээр бичсэн үгийг таслах командыг сонго.</li></ul>a. Break capitalized b. Automatic hyperhenation c. Hot zone <br /><ul><li>Hyphenation Settings харилцах цонхноос, үеэр таслахын өмнө байж болоx үсгийн хамгийн бага хэмжээг хаана тохируулах вэ?</li></ul>a. Min.characters before b. Min.word length c. Min.characters after<br />Tools цэсний Options командыг сонгож дараад Workspace ийн Text-ийг сонгож дарахад дараах текстийн үндсэн тохиргоо хийх харилцах цонх гарна <br /><ul><li>Options харилцах цонхны Workspace / Text-ийг сонгож дарахад гарч ирэх цонхноос, үсгийн шрифтийн тэмдэгтүүдийн зах хөвөөг тэгшлэх командыг сонго.</li></ul>a. Greek text below b. Minimum line width <br />c. Display d. Smooth edges of screen fonts <br /><ul><li>Options харилцах цонхны Workspace / Text-ийг сонгож дарахад гарч ирэх цонхноос, хэвлэгддэггүй тэмдэгтүүдийг сонгох командыг сонго.</li></ul>a. Clipboard b. Default text units <br />c. Keyboard Text Increment d. Non-printing character <br />

×