Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A 152

833 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A 152

  1. 1. Áàòëàâ. Òýíõèìèéí ýðõëýã÷: Ë.Ñýðãýëýíáàò À âàðèàíò Photoshop ïðîãðàìì 1. Тэгш өнцөгт хэлбэрээр идэвхжүүлэх хэрэгсэл аль вэ? a. Rectangular Marquee Tool b. Elliptical Marquee Тооl c. Single Row Marquee Tool d. Single Column Marquee Tool 2. Элиппс хэлбэрээр идэвхжүүлэх хэрэгсэл аль вэ? a. Rectangular Marquee Tool b. Elliptical Marquee Тооl c. Single Row Marquee Tool d. Single Column Marquee Tool 3. History туслах самбар ямар үүрэгтэй вэ? a. өмнөх хийсэн үйлдлүүдээ буцаана. b. давхаргатай ажиллахад зориулагдсан. c. өнгөний сувагтай ажиллана. d. зураасан байгууламжтай ажиллана. 4. Нэг цэг бүхий өргөнтэй баганаар идэвхжүүлэх хэрэгсэл аль вэ? a. Rectangular Marquee Tool b. Elliptical Marquee Тооl c. Single Row Marquee Tool d. Single Column Marquee Tool 5. Ä¿ðñ áàéãóóëàõ õýðýãñë¿¿äèéí íýðñèéã ä¿ðñòýé õàðãàëçóóë A.Rectangle Tool 1. 4. B.Rounded Rectangle Tool C.Ellips Tool 2. 5. D.Polygon Tool E.Line Tool 3. 6. F.Custom Shape Tool 6. Таслах, хайчлах хэрэглүүр аль вэ? a. Lasso Tool b. Polygonal Lasso Tool c. Magnetic Lasso Tool d. Crop Tool 7. Navigator туслах самбар ямар үүрэгтэй вэ?
  2. 2. a. өнгөний мэдээлэл авна. b. машстабыг хянана. c. өнгө тааруулан гаргана. d. давхаргад бэлэн эффектийг ашиглана. 8. Image/ Adjustment áàéäàã ãýðýë ñ¿¿äýðëýëò ºíãºíèé òîõèðãîîã àâòîìàòààð õèéäýã êîìàíäûã ñîíãî. À. Auto Contrast Â.Levels Ñ. Auto Levels D. Curves E.Àëü íü ÷ áèø 9. File/New êîìàíäûí Color Mode õýñýãò þó çààæ ºãäºã âý? À. Öààñíû ºíäºð Â. ªíãºíèé íÿãòðàë Ñ. ªíãºíèé ãîðèì D .Àëü íü ÷ áèø 10. Action туслах самбар ямар үүрэгтэй вэ? a. өмнөх хийсэн үйлдлүүдээ буцаана. b. давхаргатай ажиллахад зориулагдсан. c. бэлэн буюу зохиомол үйлдэлтэй холбогдолтой боломжууд. d. зураасан байгууламжтай ажиллана. 11. Çóðãèéí õýìæýý áîëîí íÿãòðàëûã ººð÷ëºõ人 Image öýñíèé ÿìàð êîìàíäûã ñîíãîõ âý? a. Trim c. Image Size e. Crop b. Canvas Size d. Mode f. Rotate Canvas 12.Select öýñíèé Invert êîìàíäûí ¿¿ðãèéã ñîíãî. a. Ñîíãîñîí õýñýãòýé òºñòýé ºíãºòýé öýã¿¿äèéí ¿ëäñýí õýñãèéã ã¿éöýýí èäýâõæ¿¿ëíý. b. Èäýâõæñýí õýñýãòýé òºñòýé ºíãºòýé öýã¿¿äèéã íýìæ èäýâõæ¿¿ëíý. c. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéã òîíãîðóóëíà. 13.Øèíý äàâõàðãà ¿¿ñãýõ êîìàíä àëü íü âý? a. Duplicate Layer c. New Layer Set e. Layer Properties b. New Layer d. New Set From Linked f. Delete Layer 14. Баллуур хэрэглүүр аль вэ? a. Clone Stamp Tool b. Pattern Stamp Tool c. Eraser Tool d. Background Eraser Tool e. 15.Өнцөгт бугуйл хэрэглүүр аль вэ? a. Lasso Tool b. Polygonal Lasso Tool c. Magnetic Lasso Tool d. Crop Tool
  3. 3. 16. Background болон Foreground хооронд шилжих a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 17.Стандарт болон түр маскын төлөв 1 a. 5 b. 9 c. 7 d. 8 2 18. Background – Дэвсгэр өнгө тодорхойлох 3 a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 4 19.Дэлгэц дүүрэн харагдуулах 5 a. 9 b. 6 c. 5 d. 8 6 20.Background болон Foreground-ыг хар цагаан өнгөтэй болгох 7 a. 1 b. 9 c. 3 d. 4 8 21.Хэвийн горимоор харуулах 9 a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 22. Foreground – Зурах өнгө тодорхойлох a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 23.Зөвхөн цэсийн мөртэй хамт дэлгэц дүүрэн харуулах a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 24. Ctrl+U òîâ÷íèé ¿¿ðýã a. Îáüåêòýä ºí㺠ºãíº. c. Îáüåêòèéã áàðààíòóóëíà b. Îáüåêòèéã öàéðóóëíà d. Îáüåêòîä õàð öàãààí ºí㺠ºãíº 25. Channel туслах самбар ямар үүрэгтэй вэ? a. өмнөх хийсэн үйлдлүүдээ буцаана. b. давхаргатай ажиллахад зориулагдсан. c. өнгөний сувагтай ажиллана. d. зураасан байгууламжтай ажиллана. PageMaker ïðîãðàìì 26. Adobe pagemaker ïðîãðàììä ÿìàð ¿¿ðýãòýé âý? a) ¯ñýã çàñàõ b) ¯ñýã òîìñãîõ c) ¯ñýã áàãàñãàõ d) Àëäàà çàñàõ 27.Øèíýýð àæëûí ôàéë ¿¿ñãýõ document setup õàðèëöàõ öîíõîíä öààñíû áàéðëàëûã áîñîî ñîíãîõûí òóëä a) Orientation ->tall b) Orientation ->wide c) Orientation->landscape 28. Control palette -èéã äýëãýöýíä õàðóóëàõûí òóëä
  4. 4. a) view-> show control palette b) window-> show control palette c) element-> show control palette 29.Îáüåêòûã íýãòãýõäýý
  5. 5. a) View – group b) Windows - group c) element – group 30.Íýã îáüåêòûã îëîí õóâèëàõäàà a) Edit - Paste b) Edit – Paste multiple c) Edit – Paste Special 31. Õóóäñûã áàãàíàä õóâààõäàà a) Utilities – Column guides b) Layout- Column guides c) Edit - Column guides 32. Çóðãèéã õóóäñàíä îðóóëæ èðýõäýý ãàðààñ ÿìàð êîìàíä îðóóëàõ âý? a) Ctrl+C b) Ctrl+P c) Ctrl+D 33. Çóðãèéã áè÷ãýýð òîéðóóëàõäàà a) Element-Wrap b) Element-Arrange c) Element-Mask 34. ÿìàð ¿¿ðýãòýé âý? a) ýðã¿¿ëýõ b) õàé÷ëàõ c) 纺õ 35. Çóðãèéã õóóäñàíä îðóóëæ èðýõäýý a) File – open b) File – place* c) File -picture PowerPoint ïðîãðàìì 36. Ñëàéä õàäãàëàõ êîìàíä, òîâ÷íû õîñëîëûã ñîíãî. a. Open, CTRL+S b. Save, CTRL+S c. Save, CTRL+O d. Open, CTR 37. Õîîñîí ñëàéä áýëòãýõäýý New Presentation öîíõíîîñ ÿìàð êîìàíäûã ñîíãîõ âý. a. Blank Presentation b. From Design Template c. From Auto Content Wi 38. Ñëàéäûã äóãààðëàõ êîìàíäûã ñîíãî a. Slide Number b. Date and time c. Page Number d. Symbol 39. Ñëàéäàä òàéëáàð îðóóëàõäàà ÿìàð êîìàíäûã ñîíãîõ âý. a. a. Slide Number b. Date and time c. View/Comment d. Insert/Com 40. Insert öýñíèé Picture äýä öýñíèé ClipArt êîìàíä ÿìàð ¿¿ðýãòýé âý. a. Çóðàã îðóóëàõ b. Ôàéë îðóóëàõ c. Ñõåì îðóóëàõ d. Ãî¸ìñîã òåêñò îð

×