SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР
Бэлтгэсэн: Б.Соёл-Эрдэнэ
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ХӨГЖИЛ
.
Хүний нөөц нь боловсон
хүчний менежменттэй
холбоотой. Хүний нөөц нь
Британи дахь боловсон
хүчний менежменттэй
холбоотойгоор үүссэн бөгөөд
хүмүүс анх нэг зорилгод
хүрэхийн төлөө хамтран
ажиллаж эхэлсэн тэр үеэс
үүссэн гэж үздэг.
СЭДВИЙН ҮНДЭСЛЭЛ
Хүний нөөцийн менежмент нь бизнес удирдлагын
ухааны нэг салбар бөгөөд аливаа байгууллага (гол
төлөв компаниуд) өөрийн ажиллагсдыг удирдан зохицуулах
үйл ажиллагааг хэлнэ.
Бизнес удирдлагын ухаанд компанийн гурван үндсэн баялаг
болох хүн, тоног төхөөрөмж, мөнгөний дотроос хүнтэй
холбоотой хэсгийг нь хүний нөөцийн менежмент авч
үзнэ. Карл Марксын "Капитал"-д дурьдсанаар "хөрөнгөтний
нийгэмд хүн буюу ажиллах хүч нь бараа, үйлчилгээний нэгэн
адилаар худалдаалагддаг". Гэвч ажиллах хүчийг худалдаж
авсан тал нь ажиллах хүч болж буй хүний хүсэл зоригоос
гадуур түүнийгээ зарцуулах боломжгүй байдгаараа ердийн
бараа, үйлчилгээнээс ялгаатай юм. Иймээс компанийн үйл
ажиллагааг хэвийн явуулахын тулд хүний нөөцийн
менежмент зайлшгүй шаардлагатай болно.
ХҮНИЙ НӨӨЦ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Юу гэхээсээ илүү хэн бэ гэдгээс эхэлбэл өнөө буй
ертөнцөд илүү хурдан зохицож чадна. Хэрвээ бид
хүмүүсээр багаа бүрдүүлсэн бол хүмүүсээ яаж
идэвхижүүлэх, яаж удирдах гэсэн асуудал гарч
ирэх болно. Баг буруу бол чиглэл хичнээн зөв
байсан ч амжилтанд хүрч чадахгүй. Агуу санаа
агуу хүмүүсгүй бол бүтэлгүй болдогтой адил.
ХҮНИЙ НӨӨЦ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Бизнесийн бодит ололт амжилтад хамтаараа
оролцох ба тус тусдаа ажил хэргээ хариуцдаг
ажилчин хүмүүс юм. Эд хөрөнгө өндрөөр
үнэлэгдэх байгууллагын зохион байгуулалтын
удирдлага ба менежменттэй/удирдлага/ уялдаатай
байх стратегийн хэлбэр болох HRM нь хүний
нөөцийн удирдлагийн хэлбэр юм. Байгууллага нь
хүмүүсээ удирдан хамарсан үйл явцаар
илэрхийлэгдэх ба “Боловсон хүчний удирдлага”
ихэвчилэн хүний нөөцийн HR –аар илэрхийлэгдэх
ба Хүний нөөцийн менежмент ба удирдлагын
нөхцөл байдлын хэсэг юм.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ҮНДСЭН ЗОРИЛГО:
Хүний нөөцийн бодлогоо шинжлэх ухааны
арга аргачлалд түшиглэн боловсруулж
хэрэгжүүлэх нь байгууллагын оршин тогтнох
гол үндэс байдаг . Олон оронд хийгдсэн
судалгаануудын үр дүнгээс үзэхэд
байгууллагын /бүтээмж/ нь доорхи 3 гол
хүчин зүйлээс хамаардаг болох нь
тогтоогджээ.
Үүнд :
 Ажлын тааламжтай орчин бүрдүүлэх
 Байгууллагын стратегийг оновчтой
тодорхойлох
 Хүний нөөцийн чадварыг бүрэн дүүрэн
хөгжүүлэн ашиглах
Иймд үйлдвэр, аж ахуйн
газар, байгууллага бүр
ажиллагчдаа сургаж
хөгжүүлэхэд асар их
хэмжээний хөрөнгө
оруулалт хийж байна.
Дэлхийн улс орнуудын
өрсөлдөх гол үзүүлэлтийн
нэг хөдөлмөрийн бүтээмж
бөгөөд түүнийг дээшлүүлэх
үндсэн хүчин зүйл бол
өндөр мэдлэг, чадвартай
хүний нөөц юм. Иймээс
дэлхийн улс орнууд "хүн
төвтэй" удирдлагын
стратегийг баримтлах
боллоо
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ
 Байгууллагын амжилттай үйл ажиллагааны нэг чухал
хүчин зүйл нь хүний нөөцийн хөгжил юм. Иймд
хүний нөөцийн хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийх нь
бусад нөөцөд хөрөнгө оруулалт хийснээс илүү үр
ашигтай байдаг. Учир нь хүнийг хөгжүүлэх тусам
чадвар нь жилээс жил ирэх тутам нэмэгдэж үнэ
цэнэ нь өсөж, боловсорч хөгжихийн хирээр сэтгэж,
сэтгэхийнхээ хирээр бүтээдэг онцлогтойгоор бусад
нөөцүүдээс давуу талтай байдаг. Хүний нөөц бол
бусад нөөцүүдтэй харьцуулахад хамгийн
шавхагдашгүй арвин баялаг байдаг бөгөөд хүн
байнга хөгжихийг өөрөө шаардаж байдаг.
Хувь хүний хувьд ч
гэсэн өөрийгөө
байнгад хөгжүүлж
байх нь нэр хүнд, үнэ
цэнэтэй, өрсөлдөх
чадвартай, цаг үеэсээ
хоцрохгүй байхын
баталгаа болж байна.
Орчин үеийн олонхи байгуулагуудад хүний нөөцийн
менежмент зөвхөн өөрсдийн ажиллагчдын асуудлыг
удирдан зохион байгуулахтай холбоотой үйл ажиллагаа
биш, харин ирээдүйд байгууллагын төлөө ажиллах
хүмүүсийг удирдах асуудлыг хамрах болж байгаа
билээ. Хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаа
зөвхөн тухайн байгууллагын ажиллагчдаар
хязгаарлагдахгүй, дэмжигч, сонирхогч, харилцагч,
түншлэгч бүх талуудыг хамрах болжээ. Байгууллагын
хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдийн гарт бүх үйл
ажиллагааг төвлөрүүлэхээс татгалзан удирдлагын
нэгдсэн тогтолцоотой байх хандлага бий болж байгаа
юм. Иймээс, хүний нөөцийн менежмент захиргааны
үйл ажиллагаанаас стратегийн шинжтэй асуудалд
тулгуурлан хөгжих болж байна
Тодорхой асуудлыг шийдэхийн
тулд харилцан нөлөөлөх
системтэй оролцоо
 Хүмүүс бол хувьсах зардал
Гэрээ хэлцэл байгуулах,
өрсөлдөхийн тулд эрх мэдлийн
давуу талыг олох
Үр ашиг хүчин чадлын
ашиглалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд
мэдээлэлийн урсгалыг хянах
Харилцааг чиг баримжаа болгох
 Дээрээс хянах
Хүмүүс бол хөгжих болоцоотой
нийгмийн капитал.
Итгэлцэл хамтын ажиллагааг бий
болгохын тулд эрх мэдлийг
тэнцвэржүүлэх арга замыг хийх.
Итгэл найдвар амжилт үүргийн
харилцааны сувгуудыг нээх.
Зорилгыг чиг баримжаа болгох.
Хувийн оролцоо, чөлөөт сонголт
ХНМ-ийн стартегийн төлөвлөлт соѐлын өөрчлөлттэй
уяалдуулах нийцлийг хангах замаар идэвхитэй
бүхэлд нь хамарсан өргөн оролцоо.
БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ МЕНЕЖМЕНТ ХҮНИЙ
НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ ХОЁРЫН ЯЛГАА.
ХНМ-ИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН НИЙГЭМ
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШИГ
ХНМ нийгмийн болон эдийн засгийн зорилгод
тулгуурлах болсон. Иймд нийгэм эдийн засгийн үр
ашиг тавигддаг байна. Үүний эх сурвалж нь ХНМ-ийн
салбарт шийдвэр гаргах явцадаа эдийн засгийн
талуудын нэгэн адил хамтран ажиллагчидын хэрэгцээ
сонирхолыг тооцох явдал юм.
ХНМ-ИЙН САЛБАР ДАХЬ ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ҮР АШИГ
Хязгаарлагдмал нөөцийг хэмнэлттэй зарцуулах
зарчимыг баримтлан ажиллагчидыг ашиглах замаар
байгууллагын зорилгод хүрэх явдалаар тодорхойлно.
Энэ зарчим нь хөдөлмөрийн үр дүн ба түүний
ашиглалтын хэмжээ, хөдөлмөрийн бүтээмж, хүний
хөдөлмөрийн үр дүн ба зардал, хөдөлмөрийн
хэмнэлтийн гэсэн хоѐр харьцаа аль болох ая таатай
нөхцөлд хэрэгжих боломжтой юм.
НИЙГМИЙН ҮР АШИГ
Олон янзын ажиллагчидын хүсэл мөрөөдөл, хэрэгцээ,
сонирхолын биелэгдэх байдлаар хэрэгждэг байна.
Эдгээрт өндөр цөлин хөлс ажлын ая тухтай орчин, хувь
хүн хөгжих боломж зэрэг хамаарагдах юм. Зорилгууд
бол үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлдог. Эдгээр
зорилгууд нь түүнд хүрэхэд чиглэн гаргаж буй
шийдвэрийн байдлаар тодорхойлогдоно. Шийдвэрийн
чанарын шалгуур нь зорилгод хүрсэн эсэх байдаг.
Зорилго маш тод томъѐологдсон байх ѐстой.
БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГҮЙЦЭТГЭЖ
БУЙ ҮҮРЭГ , АЧ ХОЛБОГДОЛ
удирдлагын тогтолцоо нь
санхүүгийн,
хүний нөөцийн
Үйлдвэрлэлийн
маркетингийн
Өндөр үр бүтээлтэй ажиллахын тулд
аливаа байгууллага хүний нөөцийн
оновчтой уян хатан бодлого явуулах
нь чухал.
Тийм учраас аливаа байгууллагын
хамгийн чухал нөөц бол хүн гэдэг нь
зайлшгүй юм. Иймд байгууллагын
ажилчдын мэдлэг чадвар, хөгжил
болон тогтвор суурьшил зэрэг нь
тухайн байгууллагын амжилтын
үндэс болдог
БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ
ХНТ –ийн гол зорилго нь байгууллагын зорилго,
стратегид хүрэхийн тулд шаардагдах хүний нөөцийн
хэрэгцээг тодорхойлж хангалтийг үнэлэх, хүний
нөөцийн чадавхийг хөгжүүлэх, хадгалах, бүр
цаашилбал нийгэм эдийн засгийн шинэчлэлийн
бодлогын тасралтгүй байдлыг хангах явдал юм
гэж ойлгож болох юм.
Японы хүний
нөөцийн систем
Японд санхүүжилтийн эх үүсвэр нь санхүүгийн байгууллагын
шууд бус санхүүжилт “Хувьцаа” гол урсгал байсаар ирсэн.
Дэлхийн 2-р дайны дараахь эдийн засгийн сэргээн босголтын
бодлогын үед төрөөс барьж байсан бодлоготой холбоотой.
Үүний улмаас японд хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг гэхээс илүү
компани бол ажиллагсдын төлөө юм гэдэг сэтгэлгээ бий
болж, компанийн стратегч ажиллагсдыг ажлын байраар
хангахыг хамгийн чухал зорилтоо болгож ирсэн.
Үүнтэй уялдаатай хүний бодлогын гол багана бүх насаараа
хөлслөгдөх систем баталгаажиж ирсэн.
Энэ нь бүх насаараа хөлслөгдөх системд, хүн хүчний зардал
нь тогтмол зардал болж тооцогддогоос япон компаниудад урт
хугацааны стратеги барих боломжийг олгож, тэр нь нийгмийн
тогтворжилтод үүрэг гүйцэтгэсэн.
Ажилтнуудыг компанийн дотоодод “өсгөн бэлтгэж”
ажлын талбар дээрх ур чадварыг харгалзан компанид
хэрэгтэй хүн бэлтгэхийн тулд шинэ төгсөгчдийг
тодорхой ажлын байр заалгүй “бөөнөөр нь ажилд
авдаг”.
Эдгээр нөхцлүүдээс үүдэн японы дээд сургуулиуд
төгссөний дараах мэргэшлийн чиглэлийг голчилсон
биш бүх талын мэдлэгийг тэгш эзэмшүүлэх хэлбэрээр
хичээлүүд явагддаг.
Оюутнууд ч өөрийн ирээдүйд хийх ажилтай холбоотой
хичээлийг судлах гэсэн сэтгэлгээ тэр бүр байдаггүй.
Дээд сургуульд юу судлах вэ гэдгээс илүү 1-р
зэрэглэлийн сургуульд орох явдал нь илүү чухал. 1-р
зэрэглэлийн дээд сургууль төгсвөл 1-р зэрэглэлийн
компаниудад ажилд орох магадлал өндөр.
Ажилд орсон хойноо янз бүрийн
хэлтэс дамжлагуудаар дамжин, хэлтэс хоорондын
харилцаа болон түүнээс үүдэх туршлагын үндсэн
дээр компанид хэрэгтэй хүн болж төлөвших процесс
нь хүний нөөцийн менежментийн үндэс суурь болдог.
Бүх насаар ажиллуулах нөхцөлтэйгээр ажилтны
байршуулалт, цалин хангамж, тушаал дэвшихтэй
холбоотой төлөвлөлтүүд хүний бодлогын хэлтэсийн
ажил болно. Энд, компанид тогтвор суурьшилтай,
тасралтгүй ажилласан жилийн тоо нь харгалзан
үзэх чухал үзүүлэлт болох бөгөөд, бүх насаар
хөлслөх системтэй хамт япон компанийн хүний
нөөцийн менежментийн баруун зүүн дугуй нь болдог
байв.
Ажилд анх орогсод бүгд нэг шугамнаас гараагаа эхэлж,
ур чадвараараа өрсөлдсөөр томоохон албан тушаалд
дэвших хүртэлх шаардагдах хугацаа явцуу жишээгээр
20 орчим жил гэгддэг. Ажиглалтын хугацаа урт учраас
энэ хугацаанд томоохон алдаа дутагдал гаргахгүй байх
нь чухал, галт тэрэг зогссон үед ч төмөр зам дээгүүр
алхсаар ажилдаа очно.
Эерэг тал: Бүгд ижил гараанаас эхэлсэн учраас цалин
нэмэх мөчлөгийн багахан зөрүү ч ихийг
илтгэх боломжтой тул өрсөлдөөн автоматаар бий
болгох зэрэг сайн талуудтай
Сөрөг тал: удаан хугацаагаар үргэлжилсэн эдийн
засгийн хямрал, эдийн засгийн глобальчлал, аж
үйлдвэрлэлийн бүтцийн өөрчлөлт зэрэг хүчин
зүйлүүдийн нөлөөгөөр урт хугацааны тогтвортой
ажлын байраар хангах баталгаа болон шаардлага улам
багасаж менежментийн арга барилаа үндсээр нь
өөрчлөн засварлахаас өөр аргагүйд тулаад байгаа
билээ.
БАРУУНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ
Харьцангуй эрт үеэс санхүүгийн зах зээл хөгжсөн,
компаниуд санхүүгийн эх үүсвэрээ үнэт цаасны
компаниудын шууд санхүүжилтээр авч чаддаг.
Компани бол хувьцаа эзэмшигчийн өмч, компаний
удирдлагууд хувьцаа эзэмшигчийн эрх ашигийг
тэргүүнд тавьдаг. Орлогоо нэмэгдүүлж ашгаа
тогтмол байлгах, хувьцаа эзэмшигчдэд хувьцааны
өндөр үнэ, өндөр ноогдол ашиг “бэлэглэх” явдал нь
компанийн удирдах ажилтаны үүрэг болно.
Компанийн бодит үйл ажиллагааны
загвар хичээлүүдийг оруулдаг. Мастерийн сургалт бүр
илүү практикт ойртдог тул нилээн ач холбогдол өгч,
МВА зэрэгтэй white collar шууд бакалавр төгсөгчөөс 2
дахин илүү цалин авах жишээтэй.
Ажилтан шинээр авахдаа хүний нөөцийн хэлтсийн
хариуцах ажилтан нь шаардлагатай ажлын байруудаа
зарлаж, эхний шалгаруулалтад тэнцэгсдийг ажлын
байрны хэлтсийн даргад танилцуулна.
Ажилд авах эрх, цалин нэмэх, тушаал дэвшихтэй
холбоотой төсөв өртгийн шийдвэр гаргах эрх
мэдэл хэлтсийн даргад хадгалагдана. Хүний нөөцийн
хэлтэс энд хэлтсүүдийн дарга нарыг дэмжих, туслах
үүрэг гүйцэтгэнэ.
Ажилд орсны дараа мэргэжлийн хүрээн дотроо карерь
хуримтлуулна.
Жишээ нь хүний нөөцийн хэлтэст ажилд орсон
бол, ажилтан сонгон шалгаруулах, ажилчдын сургалт,
C&B Compensation & Benefit, хүний нөөцийн менежер
гэх мэтээр хэлбэршүүлэн дэвших бөгөөд, мэргэшил,
дадлага туршлагаасаа шалтгаалан өөрийн
өсөж дэвжих боломж, компанид өөрийгөө үнэлүүлэх
боломж зэргээс хамааран ажлаас халагдах санал
тавьж болно.
Өөрийн карерийг өөрөө хөгжүүлнэ гэсэн сэтгэлгээ
үйлчилнэ. Компани ажилтан 2 эрх тэгш түвшинд
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, шалтгаан харгалзахгүй
гэрээг дуусгавар болгож болох Employment at Will
зарчим үйлчилнэ
МАНАЙ ОРНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ӨНӨӨГИЙН
БАЙДАЛ:
 Манай орны хувьд өнөө үед хүний нөөцийн
удирдлагын хөгжилд илүү анхаарах, төлөвлөх, хүний
нөөцийн хөгжлийг шинэ шатанд гаргах шаардлага
тулгарч байна.
 Ялангуяа байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийг
хүний нөөцийн удирдлагын хөгжил, хүнээ хөгжүүлэх
сургах хөтөлбөртэй уялдуулан боловсруулах нь эн
тэргүүний асуудал болж байна
 Гэвч одоогоор улсын болон хувийн хэвшлийн ихэнх
байгууллагууд ажиллагчдад чиглэсэн үр өгөөжтэй
үйл ажиллагаа явуулдаггүй, энэ чиглэлд удирдлага
анхааран ажилладаггүй хувь хүн болон байгууллагын
сонирхол нэгдмэл байдлын бодит шаардлагыг тэр
бүр ойлгодоггүй учраас хүндрэл бэрхшээл гардаг.
 Учир нь ажилчид, байгууллага, удирдлагын
хооронд хөдөлмөрийн эрх зүй, цалин хөлс,
урамшуулал, хүний эрхийн маргаантай асуудлууд
байнга гарч байдагтай холбоотой.
 Энэ нь тухайн ажил олгогч ашиг орлогоо
нэмэгдүүлэхийг хүсдэг байхад, ажиллагсад нь өөрийн
ажиллах орчин нөхцөл, цалин хөлсний талаарх
төлөвлөлтөд оролцох, сурч боловсрох, санал бодлоо
хуваалцахыг эрмэлздэгт оршдог
 Байгууллагын хүний нөөцийн удирдлагад
ажиллагчидтай холбоотой тухайн үеийн асуудлыг авч
үздэг байсан бол өнөө үед ирээдүйд байгууллагын
төлөө ажиллах, хүмүүсийн асуудлыг авч үзэх
болсноор барахгүй тухайн байгууллагыг
дэмжигч,сонирхогч, харилцагч, түншдэгч талууд
болон бүх шатны менежерүүд хамрагдах нь гол
хандлага болсон байна .
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕРИЙН
ҮҮРЭГ
 Хүний нөөцийн менежер , эсвэл HR manager нь
/англиар human resources – хүний нөөц/-манай
улсын хувьд бол шинэ мэргэжилд тооцогдоно.
 HR менежерийн гүйцэтгэдэг ажлуудын нэг хэсэг
нь социализмын үед байдаг байсан боловсон
хүчнээс өвлөж авчээ. Боловсон хүч нь хүний
нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг хийж,
асуудлуудыг хөдөлмөрийн хуулийн дагуу
шийдвэрлэхэд хяналт тавьдаг байсан юм.
Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаанаас
авхуулаад ажилд авах эсвэл халах хүртэл, тэр
ажилтнуудийг удирдах стратеги гаргах, гүйцэтгэх
ѐстой ажлын үүргийг төлөвлөж, байгууллагт
шаардагдаж буй орон тоог нөхөх, хүний нөөцийн
чадварт шинжилгээ дүгнэлт хийх , мэргэжилтнүүд
болон ажилтнуудын хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлох,
ажилтнуудын маркетинг хийж, хөдөлмөрийн
биржтэй ажил хэрэгч холбоо тогтоох гэх зэрэг маш
олон ажлыг гүйцэтгэдэг.
Хүний нөөцийн менежер нь ажилтнуудтай холбоотой
бүхий л ажил үүргийг гүйцэтгэдэг.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕРИЙН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ:
 Хөдөлмөрийн зах зээлийг судалж байгууллагынхаа
удирдлагад зах зээлд үүссэн байгаа нөхцөлийг
танилцуулах
 Хурдан шуурхай шаардагдаж буй мэргэжилтнийг
сонгон шалгаруулж авах. Дараагийн ээлжинд ямар
мэргэжилтэн хэрэг болж магадгүйг судалж төлөвлөх.
Байгууллагын хүний нөөцийг бүрдүүлэх.
 Хөдөлмөрийн мотивацийг бий болгох. Хэрэв
материаллаг мотиваци нь байгууллагын удирдлагаас
шалтгаалдаг бол, материаллаг бус мотивацийн
системийг хүний нөөцийн менежер бий болгох ѐстой.
 HR manager нь байгууллагын соѐлыг бүтээгч бөгөөд
түүний гол мөрдөгч нь байх шаардлагатай.
Хүний нөөцийн менежер нь шинэ ажилтнуудыг
тухайн ажлын байранд дасан зохицуулах
мэргэжлийн мөн нийгэм-сэтгэлзүйн ажил, үүнийг
хэрэглэж ашиглаж занших явдалыг хянах,
ажилтнуудыг байгууллагын харилцаанд практик
сэтгэлзүйн аттестатчилал , халагдаж буй
ажилнуудын ажлыг зохион байгуулах мөн
нийгмийн нөхцөл байдлыг дүгнэж ажиллах,
ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах шинэ
аргуудыг хэрэглэх, хувийн болон ажил хэргийн
ноцтой нөхцөл байдал болон стрессийг удирдах
ѐстой байдаг. .
 Хүний нөөцийн менежерүүдийн хамгийн чухал үүргүүдийн
нэг бол ажилтнуудыг сургах явдал байдаг. Семинар,
тренинг, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт гээд л. Энэ бүхэн
мөн л /HR manager/ -ийн ажил юм.
 Хүний нөөцийн удирдлагын зөвлөгөөгөөр бүх түвшний
удирдлагын ажилтнуудад үйлчлэх, тулгарч буй асуудлын
дагуу тайлан гаргах.
 Энэ орон тоо нь жижиг байгууллагуудад байх тийм ч
шаарлагатай биш юмаа. Жижиг компанийн ажилтнуудын
ажил үүргийг нарийн бичиг хөтөлж, хэрэв өөр ажил гарвал
бусад ажилтнуудад хувиарлаж өгч болно.
 Нэг хүний нөөцийн менежерт 80-100 хүн оногдох ѐстой
гэсэн норм байдаг. Хэрвээ байгуулагад 150-с дээш хүн
ажилдаг бол, нэг менежер хангалтгүй болно. Том компанид
бол хүний нөөцийн албанд 10-15 менежер байдаг, ажилтан
болгон өөрийнхөө хэсгийг хариуцаж ажилладаг, нэг нь –
сонгон шалгаруулалт хийх, хоѐрдахь нь – сургалт хариуцах
гэх мэтээр.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕРИЙН
МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР:
 Хүний нөөцийн менежер нь аливаа нэг ажилтан хувийн
болон мэргэжлийн ямар зан чанарууд ба ур чадвартай байх
ѐстойг сайн мэдэж байх ѐстой. Өөрөөр хэлбэл бүх ажлын
байранд тохирох хүний тодорхойлолт гаргах чадвартай байх
ѐстой.
 Хүний нөөцийн менежер нь мэргэжлийн түвшинд харилцааны
ур чадвартай байх шаардлагатай. Хүн ажилд авах явц нь
ярилцлагаас л эхэлдэг. Амжилттай ярилцлага нь ажилтаны
цаашдын үр бүтээлтэй ажилд нөлөөлдөг. Иймээс,
ярилцлагын үед , горилогчид ая тухтай байдал бүрдүүлж
өгөх, анхны төрүүлсэн сэтгэгдэлийг анхаарахгүй байх, түүнд
бодол саналаа илэрхийлэх боломж олгох, ярианы үндсэн
чиглэлээс хазаахгүй байх нь нэн чухал.
 Багт найрсаг уур амьсгал бүрдүүлж, ажилтан болгонд
мэргэжлийн ур чадвараа бүрэн нээхэд туслалцаа үзүүлэхийн
тулд хүний хөөцийн менежер нь тусгай сэтгэлзүйн мэдлэгтэй
байх шаардлага гардаг.
АХНААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

More Related Content

What's hot

Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...Adilbishiin Gelegjamts
 
Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...
Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...
Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...Adilbishiin Gelegjamts
 
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...Adilbishiin Gelegjamts
 
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...Adilbishiin Gelegjamts
 
коммуникацийн тухай ойлголт
коммуникацийн тухай ойлголткоммуникацийн тухай ойлголт
коммуникацийн тухай ойлголтDaariimaa Chuluunbaatar
 
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...Adilbishiin Gelegjamts
 
Манлайлал
МанлайлалМанлайлал
МанлайлалNima TsG
 
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМБ.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМbatnasanb
 
хүний нөөцийн сургалт, хөгжил
хүний нөөцийн сургалт, хөгжилхүний нөөцийн сургалт, хөгжил
хүний нөөцийн сургалт, хөгжилBuka King
 
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилBatbaatar Everlastinghero
 
Managementiin undes no answer
Managementiin undes  no answerManagementiin undes  no answer
Managementiin undes no answergunjee df
 
Хүний нөөцийн менежмент
Хүний нөөцийн менежментХүний нөөцийн менежмент
Хүний нөөцийн менежментKherlen Shinebayar
 
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...Adilbishiin Gelegjamts
 
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...Adilbishiin Gelegjamts
 
Мотивацийн тухай ойлголт
Мотивацийн тухай ойлголтМотивацийн тухай ойлголт
Мотивацийн тухай ойлголтchemistry teacher
 

What's hot (20)

Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
Орчин үеийн менежментийн чиг хандлага ба удирдахуйн сэтгэлгээний шинэчлэл, ши...
 
Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...
Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...
Байгууллага дахь харилцаа буюу Коммуникаци, харилцааны үүрэг, зарчим ...
 
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
 
хүний хөгжил
хүний хөгжилхүний хөгжил
хүний хөгжил
 
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
Байгууллага дахь идэвхжүүлэлт буюу Мотиваци, идэвхжүүлэлтийн онолууд ...
 
коммуникацийн тухай ойлголт
коммуникацийн тухай ойлголткоммуникацийн тухай ойлголт
коммуникацийн тухай ойлголт
 
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...
Менежментийн үйл явц ба менежерийн ажил, байгууллага, менежер, менежментийн ү...
 
Lecture №1
Lecture №1Lecture №1
Lecture №1
 
Манлайлал
МанлайлалМанлайлал
Манлайлал
 
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМБ.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
 
хүний нөөцийн сургалт, хөгжил
хүний нөөцийн сургалт, хөгжилхүний нөөцийн сургалт, хөгжил
хүний нөөцийн сургалт, хөгжил
 
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
 
Managementiin undes no answer
Managementiin undes  no answerManagementiin undes  no answer
Managementiin undes no answer
 
маркетингийн стратеги
маркетингийн стратегимаркетингийн стратеги
маркетингийн стратеги
 
сургалт ба хөгжил
сургалт ба хөгжилсургалт ба хөгжил
сургалт ба хөгжил
 
Хүний нөөцийн менежмент
Хүний нөөцийн менежментХүний нөөцийн менежмент
Хүний нөөцийн менежмент
 
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...
Удирдлагын шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн төрөл, ангилал, түвшин, шийдвэр гаргал...
 
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
Байгууллагын орчин , байгууллагын дотоод болон гадаад орчин, эрхэм зорилго гэ...
 
Маркетингийн удирдлага
Маркетингийн удирдлагаМаркетингийн удирдлага
Маркетингийн удирдлага
 
Мотивацийн тухай ойлголт
Мотивацийн тухай ойлголтМотивацийн тухай ойлголт
Мотивацийн тухай ойлголт
 

Similar to хүний нөөцийн менежмент

хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдал
хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдалхүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдал
хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдалOgnoon Ochiroo
 
Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...
Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...
Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...batnasanb
 
Hunii nootsiin menejment
Hunii nootsiin menejmentHunii nootsiin menejment
Hunii nootsiin menejmentTuru Turuu
 
Lec 4 Leadership & Vision
Lec 4 Leadership & VisionLec 4 Leadership & Vision
Lec 4 Leadership & VisionChimgeeJ
 
Ч.Ариунсолоно, Э.Дуламсүрэн, Д.Ачитмаа-БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН КАРЬЕРЫГ ТӨЛӨ...
Ч.Ариунсолоно, Э.Дуламсүрэн, Д.Ачитмаа-БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН КАРЬЕРЫГ ТӨЛӨ...Ч.Ариунсолоно, Э.Дуламсүрэн, Д.Ачитмаа-БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН КАРЬЕРЫГ ТӨЛӨ...
Ч.Ариунсолоно, Э.Дуламсүрэн, Д.Ачитмаа-БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН КАРЬЕРЫГ ТӨЛӨ...erdmiinshuvuu
 
Билэгдэмбэрэл - ЭРХЭМ ЗОРИЛГЫН ШИНЖИЛГЭЭ
Билэгдэмбэрэл - ЭРХЭМ ЗОРИЛГЫН ШИНЖИЛГЭЭБилэгдэмбэрэл - ЭРХЭМ ЗОРИЛГЫН ШИНЖИЛГЭЭ
Билэгдэмбэрэл - ЭРХЭМ ЗОРИЛГЫН ШИНЖИЛГЭЭbatnasanb
 
Т. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
Т. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРТ. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
Т. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРbatnasanb
 
стратегийн удирдлагын онолын үндэс
стратегийн удирдлагын онолын үндэсстратегийн удирдлагын онолын үндэс
стратегийн удирдлагын онолын үндэсNael Narantsengel
 
Г. Билгүүн Д.Яруу - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТ НӨЛӨӨЛӨХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ШИНЭЛ...
Г. Билгүүн Д.Яруу - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТ НӨЛӨӨЛӨХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ШИНЭЛ...Г. Билгүүн Д.Яруу - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТ НӨЛӨӨЛӨХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ШИНЭЛ...
Г. Билгүүн Д.Яруу - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТ НӨЛӨӨЛӨХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ШИНЭЛ...batnasanb
 
Өлзийбуян /Борлуулалтын төлөөлөгчийн ур чадварын матриц/
Өлзийбуян /Борлуулалтын төлөөлөгчийн ур чадварын матриц/Өлзийбуян /Борлуулалтын төлөөлөгчийн ур чадварын матриц/
Өлзийбуян /Борлуулалтын төлөөлөгчийн ур чадварын матриц/Ulzii ganbat
 
компанийн засаглалын тайлан 2013 02
компанийн засаглалын тайлан 2013 02компанийн засаглалын тайлан 2013 02
компанийн засаглалын тайлан 2013 02Marta Mara
 
Питер Дракер: Менежментийг системчлэн харвал
Питер Дракер: Менежментийг системчлэн харвалПитер Дракер: Менежментийг системчлэн харвал
Питер Дракер: Менежментийг системчлэн харвалОюуны чадварын-IQ төв
 
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬС.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬbatnasanb
 
С. Дэлгэрмаа - АЖИЛЛАГЧИД ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАХ ОРЧИН БА НӨХЦЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
С. Дэлгэрмаа - АЖИЛЛАГЧИД ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАХ ОРЧИН БА НӨХЦЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭС. Дэлгэрмаа - АЖИЛЛАГЧИД ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАХ ОРЧИН БА НӨХЦЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
С. Дэлгэрмаа - АЖИЛЛАГЧИД ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАХ ОРЧИН БА НӨХЦЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭbatnasanb
 

Similar to хүний нөөцийн менежмент (20)

хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдал
хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдалхүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдал
хүний нөөцийн менежментийн түүхэн хөгжил өнөөгийн байдал
 
Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...
Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...
Г. Билгүүн Д.Яруу Н.Нямцэцэг - АВЪЯАСЫН МЕНЕЖМЕНТ АШИГЛАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕ...
 
PTON402-Хичээл-3
PTON402-Хичээл-3PTON402-Хичээл-3
PTON402-Хичээл-3
 
Hunii nootsiin menejment
Hunii nootsiin menejmentHunii nootsiin menejment
Hunii nootsiin menejment
 
Lec 4 Leadership & Vision
Lec 4 Leadership & VisionLec 4 Leadership & Vision
Lec 4 Leadership & Vision
 
Ч.Ариунсолоно, Э.Дуламсүрэн, Д.Ачитмаа-БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН КАРЬЕРЫГ ТӨЛӨ...
Ч.Ариунсолоно, Э.Дуламсүрэн, Д.Ачитмаа-БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН КАРЬЕРЫГ ТӨЛӨ...Ч.Ариунсолоно, Э.Дуламсүрэн, Д.Ачитмаа-БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН КАРЬЕРЫГ ТӨЛӨ...
Ч.Ариунсолоно, Э.Дуламсүрэн, Д.Ачитмаа-БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН КАРЬЕРЫГ ТӨЛӨ...
 
Билэгдэмбэрэл - ЭРХЭМ ЗОРИЛГЫН ШИНЖИЛГЭЭ
Билэгдэмбэрэл - ЭРХЭМ ЗОРИЛГЫН ШИНЖИЛГЭЭБилэгдэмбэрэл - ЭРХЭМ ЗОРИЛГЫН ШИНЖИЛГЭЭ
Билэгдэмбэрэл - ЭРХЭМ ЗОРИЛГЫН ШИНЖИЛГЭЭ
 
Т. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
Т. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРТ. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
Т. Оюун-Эрдэнэ - АЖИЛЛАГЧДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
 
HRON110
HRON110HRON110
HRON110
 
стратегийн удирдлагын онолын үндэс
стратегийн удирдлагын онолын үндэсстратегийн удирдлагын онолын үндэс
стратегийн удирдлагын онолын үндэс
 
Human resource management
Human resource managementHuman resource management
Human resource management
 
Г. Билгүүн Д.Яруу - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТ НӨЛӨӨЛӨХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ШИНЭЛ...
Г. Билгүүн Д.Яруу - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТ НӨЛӨӨЛӨХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ШИНЭЛ...Г. Билгүүн Д.Яруу - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТ НӨЛӨӨЛӨХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ШИНЭЛ...
Г. Билгүүн Д.Яруу - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТ НӨЛӨӨЛӨХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ШИНЭЛ...
 
m1
m1m1
m1
 
HRON110- Хичээл 15
HRON110- Хичээл 15HRON110- Хичээл 15
HRON110- Хичээл 15
 
Өлзийбуян /Борлуулалтын төлөөлөгчийн ур чадварын матриц/
Өлзийбуян /Борлуулалтын төлөөлөгчийн ур чадварын матриц/Өлзийбуян /Борлуулалтын төлөөлөгчийн ур чадварын матриц/
Өлзийбуян /Борлуулалтын төлөөлөгчийн ур чадварын матриц/
 
компанийн засаглалын тайлан 2013 02
компанийн засаглалын тайлан 2013 02компанийн засаглалын тайлан 2013 02
компанийн засаглалын тайлан 2013 02
 
Питер Дракер: Менежментийг системчлэн харвал
Питер Дракер: Менежментийг системчлэн харвалПитер Дракер: Менежментийг системчлэн харвал
Питер Дракер: Менежментийг системчлэн харвал
 
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬС.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
С.Энхболд - БАЙГУУЛЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХУВЬ ХҮНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
 
С. Дэлгэрмаа - АЖИЛЛАГЧИД ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАХ ОРЧИН БА НӨХЦЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
С. Дэлгэрмаа - АЖИЛЛАГЧИД ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАХ ОРЧИН БА НӨХЦЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭС. Дэлгэрмаа - АЖИЛЛАГЧИД ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАХ ОРЧИН БА НӨХЦЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
С. Дэлгэрмаа - АЖИЛЛАГЧИД ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАХ ОРЧИН БА НӨХЦЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
 
HRON110
HRON110HRON110
HRON110
 

More from Usukhuu Galaa (20)

Se304
Se304Se304
Se304
 
Se205
Se205Se205
Se205
 
Is320
Is320Is320
Is320
 
Is201
Is201Is201
Is201
 
Rdbms bie daalt
Rdbms bie daaltRdbms bie daalt
Rdbms bie daalt
 
Rdbms 300 test
Rdbms 300 testRdbms 300 test
Rdbms 300 test
 
DB-2
DB-2DB-2
DB-2
 
нийтлэл 1
нийтлэл 1нийтлэл 1
нийтлэл 1
 
IT13
IT13IT13
IT13
 
IT14
IT14IT14
IT14
 
IT12
IT12IT12
IT12
 
IT11
IT11IT11
IT11
 
IT10
IT10IT10
IT10
 
IT-9
IT-9IT-9
IT-9
 
IT-7
IT-7IT-7
IT-7
 
IT-6
IT-6IT-6
IT-6
 
IT-5
IT-5IT-5
IT-5
 
IT-4
IT-4IT-4
IT-4
 
IT-3
IT-3IT-3
IT-3
 
IT-2
IT-2IT-2
IT-2
 

хүний нөөцийн менежмент

 • 1. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР Бэлтгэсэн: Б.Соёл-Эрдэнэ
 • 2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХӨГЖИЛ . Хүний нөөц нь боловсон хүчний менежменттэй холбоотой. Хүний нөөц нь Британи дахь боловсон хүчний менежменттэй холбоотойгоор үүссэн бөгөөд хүмүүс анх нэг зорилгод хүрэхийн төлөө хамтран ажиллаж эхэлсэн тэр үеэс үүссэн гэж үздэг.
 • 3. СЭДВИЙН ҮНДЭСЛЭЛ Хүний нөөцийн менежмент нь бизнес удирдлагын ухааны нэг салбар бөгөөд аливаа байгууллага (гол төлөв компаниуд) өөрийн ажиллагсдыг удирдан зохицуулах үйл ажиллагааг хэлнэ. Бизнес удирдлагын ухаанд компанийн гурван үндсэн баялаг болох хүн, тоног төхөөрөмж, мөнгөний дотроос хүнтэй холбоотой хэсгийг нь хүний нөөцийн менежмент авч үзнэ. Карл Марксын "Капитал"-д дурьдсанаар "хөрөнгөтний нийгэмд хүн буюу ажиллах хүч нь бараа, үйлчилгээний нэгэн адилаар худалдаалагддаг". Гэвч ажиллах хүчийг худалдаж авсан тал нь ажиллах хүч болж буй хүний хүсэл зоригоос гадуур түүнийгээ зарцуулах боломжгүй байдгаараа ердийн бараа, үйлчилгээнээс ялгаатай юм. Иймээс компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахын тулд хүний нөөцийн менежмент зайлшгүй шаардлагатай болно.
 • 4. ХҮНИЙ НӨӨЦ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Юу гэхээсээ илүү хэн бэ гэдгээс эхэлбэл өнөө буй ертөнцөд илүү хурдан зохицож чадна. Хэрвээ бид хүмүүсээр багаа бүрдүүлсэн бол хүмүүсээ яаж идэвхижүүлэх, яаж удирдах гэсэн асуудал гарч ирэх болно. Баг буруу бол чиглэл хичнээн зөв байсан ч амжилтанд хүрч чадахгүй. Агуу санаа агуу хүмүүсгүй бол бүтэлгүй болдогтой адил.
 • 5. ХҮНИЙ НӨӨЦ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Бизнесийн бодит ололт амжилтад хамтаараа оролцох ба тус тусдаа ажил хэргээ хариуцдаг ажилчин хүмүүс юм. Эд хөрөнгө өндрөөр үнэлэгдэх байгууллагын зохион байгуулалтын удирдлага ба менежменттэй/удирдлага/ уялдаатай байх стратегийн хэлбэр болох HRM нь хүний нөөцийн удирдлагийн хэлбэр юм. Байгууллага нь хүмүүсээ удирдан хамарсан үйл явцаар илэрхийлэгдэх ба “Боловсон хүчний удирдлага” ихэвчилэн хүний нөөцийн HR –аар илэрхийлэгдэх ба Хүний нөөцийн менежмент ба удирдлагын нөхцөл байдлын хэсэг юм.
 • 7. Хүний нөөцийн бодлогоо шинжлэх ухааны арга аргачлалд түшиглэн боловсруулж хэрэгжүүлэх нь байгууллагын оршин тогтнох гол үндэс байдаг . Олон оронд хийгдсэн судалгаануудын үр дүнгээс үзэхэд байгууллагын /бүтээмж/ нь доорхи 3 гол хүчин зүйлээс хамаардаг болох нь тогтоогджээ. Үүнд :  Ажлын тааламжтай орчин бүрдүүлэх  Байгууллагын стратегийг оновчтой тодорхойлох  Хүний нөөцийн чадварыг бүрэн дүүрэн хөгжүүлэн ашиглах
 • 8. Иймд үйлдвэр, аж ахуйн газар, байгууллага бүр ажиллагчдаа сургаж хөгжүүлэхэд асар их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байна. Дэлхийн улс орнуудын өрсөлдөх гол үзүүлэлтийн нэг хөдөлмөрийн бүтээмж бөгөөд түүнийг дээшлүүлэх үндсэн хүчин зүйл бол өндөр мэдлэг, чадвартай хүний нөөц юм. Иймээс дэлхийн улс орнууд "хүн төвтэй" удирдлагын стратегийг баримтлах боллоо
 • 9. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ  Байгууллагын амжилттай үйл ажиллагааны нэг чухал хүчин зүйл нь хүний нөөцийн хөгжил юм. Иймд хүний нөөцийн хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийх нь бусад нөөцөд хөрөнгө оруулалт хийснээс илүү үр ашигтай байдаг. Учир нь хүнийг хөгжүүлэх тусам чадвар нь жилээс жил ирэх тутам нэмэгдэж үнэ цэнэ нь өсөж, боловсорч хөгжихийн хирээр сэтгэж, сэтгэхийнхээ хирээр бүтээдэг онцлогтойгоор бусад нөөцүүдээс давуу талтай байдаг. Хүний нөөц бол бусад нөөцүүдтэй харьцуулахад хамгийн шавхагдашгүй арвин баялаг байдаг бөгөөд хүн байнга хөгжихийг өөрөө шаардаж байдаг.
 • 10. Хувь хүний хувьд ч гэсэн өөрийгөө байнгад хөгжүүлж байх нь нэр хүнд, үнэ цэнэтэй, өрсөлдөх чадвартай, цаг үеэсээ хоцрохгүй байхын баталгаа болж байна.
 • 11. Орчин үеийн олонхи байгуулагуудад хүний нөөцийн менежмент зөвхөн өөрсдийн ажиллагчдын асуудлыг удирдан зохион байгуулахтай холбоотой үйл ажиллагаа биш, харин ирээдүйд байгууллагын төлөө ажиллах хүмүүсийг удирдах асуудлыг хамрах болж байгаа билээ. Хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаа зөвхөн тухайн байгууллагын ажиллагчдаар хязгаарлагдахгүй, дэмжигч, сонирхогч, харилцагч, түншлэгч бүх талуудыг хамрах болжээ. Байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдийн гарт бүх үйл ажиллагааг төвлөрүүлэхээс татгалзан удирдлагын нэгдсэн тогтолцоотой байх хандлага бий болж байгаа юм. Иймээс, хүний нөөцийн менежмент захиргааны үйл ажиллагаанаас стратегийн шинжтэй асуудалд тулгуурлан хөгжих болж байна
 • 12. Тодорхой асуудлыг шийдэхийн тулд харилцан нөлөөлөх системтэй оролцоо  Хүмүүс бол хувьсах зардал Гэрээ хэлцэл байгуулах, өрсөлдөхийн тулд эрх мэдлийн давуу талыг олох Үр ашиг хүчин чадлын ашиглалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд мэдээлэлийн урсгалыг хянах Харилцааг чиг баримжаа болгох  Дээрээс хянах Хүмүүс бол хөгжих болоцоотой нийгмийн капитал. Итгэлцэл хамтын ажиллагааг бий болгохын тулд эрх мэдлийг тэнцвэржүүлэх арга замыг хийх. Итгэл найдвар амжилт үүргийн харилцааны сувгуудыг нээх. Зорилгыг чиг баримжаа болгох. Хувийн оролцоо, чөлөөт сонголт ХНМ-ийн стартегийн төлөвлөлт соѐлын өөрчлөлттэй уяалдуулах нийцлийг хангах замаар идэвхитэй бүхэлд нь хамарсан өргөн оролцоо. БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ МЕНЕЖМЕНТ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ ХОЁРЫН ЯЛГАА.
 • 13. ХНМ-ИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШИГ ХНМ нийгмийн болон эдийн засгийн зорилгод тулгуурлах болсон. Иймд нийгэм эдийн засгийн үр ашиг тавигддаг байна. Үүний эх сурвалж нь ХНМ-ийн салбарт шийдвэр гаргах явцадаа эдийн засгийн талуудын нэгэн адил хамтран ажиллагчидын хэрэгцээ сонирхолыг тооцох явдал юм.
 • 14. ХНМ-ИЙН САЛБАР ДАХЬ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШИГ Хязгаарлагдмал нөөцийг хэмнэлттэй зарцуулах зарчимыг баримтлан ажиллагчидыг ашиглах замаар байгууллагын зорилгод хүрэх явдалаар тодорхойлно. Энэ зарчим нь хөдөлмөрийн үр дүн ба түүний ашиглалтын хэмжээ, хөдөлмөрийн бүтээмж, хүний хөдөлмөрийн үр дүн ба зардал, хөдөлмөрийн хэмнэлтийн гэсэн хоѐр харьцаа аль болох ая таатай нөхцөлд хэрэгжих боломжтой юм.
 • 15. НИЙГМИЙН ҮР АШИГ Олон янзын ажиллагчидын хүсэл мөрөөдөл, хэрэгцээ, сонирхолын биелэгдэх байдлаар хэрэгждэг байна. Эдгээрт өндөр цөлин хөлс ажлын ая тухтай орчин, хувь хүн хөгжих боломж зэрэг хамаарагдах юм. Зорилгууд бол үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлдог. Эдгээр зорилгууд нь түүнд хүрэхэд чиглэн гаргаж буй шийдвэрийн байдлаар тодорхойлогдоно. Шийдвэрийн чанарын шалгуур нь зорилгод хүрсэн эсэх байдаг. Зорилго маш тод томъѐологдсон байх ѐстой.
 • 16. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ ҮҮРЭГ , АЧ ХОЛБОГДОЛ удирдлагын тогтолцоо нь санхүүгийн, хүний нөөцийн Үйлдвэрлэлийн маркетингийн Өндөр үр бүтээлтэй ажиллахын тулд аливаа байгууллага хүний нөөцийн оновчтой уян хатан бодлого явуулах нь чухал. Тийм учраас аливаа байгууллагын хамгийн чухал нөөц бол хүн гэдэг нь зайлшгүй юм. Иймд байгууллагын ажилчдын мэдлэг чадвар, хөгжил болон тогтвор суурьшил зэрэг нь тухайн байгууллагын амжилтын үндэс болдог
 • 17. БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХНТ –ийн гол зорилго нь байгууллагын зорилго, стратегид хүрэхийн тулд шаардагдах хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлж хангалтийг үнэлэх, хүний нөөцийн чадавхийг хөгжүүлэх, хадгалах, бүр цаашилбал нийгэм эдийн засгийн шинэчлэлийн бодлогын тасралтгүй байдлыг хангах явдал юм гэж ойлгож болох юм.
 • 19. Японд санхүүжилтийн эх үүсвэр нь санхүүгийн байгууллагын шууд бус санхүүжилт “Хувьцаа” гол урсгал байсаар ирсэн. Дэлхийн 2-р дайны дараахь эдийн засгийн сэргээн босголтын бодлогын үед төрөөс барьж байсан бодлоготой холбоотой. Үүний улмаас японд хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг гэхээс илүү компани бол ажиллагсдын төлөө юм гэдэг сэтгэлгээ бий болж, компанийн стратегч ажиллагсдыг ажлын байраар хангахыг хамгийн чухал зорилтоо болгож ирсэн. Үүнтэй уялдаатай хүний бодлогын гол багана бүх насаараа хөлслөгдөх систем баталгаажиж ирсэн. Энэ нь бүх насаараа хөлслөгдөх системд, хүн хүчний зардал нь тогтмол зардал болж тооцогддогоос япон компаниудад урт хугацааны стратеги барих боломжийг олгож, тэр нь нийгмийн тогтворжилтод үүрэг гүйцэтгэсэн.
 • 20. Ажилтнуудыг компанийн дотоодод “өсгөн бэлтгэж” ажлын талбар дээрх ур чадварыг харгалзан компанид хэрэгтэй хүн бэлтгэхийн тулд шинэ төгсөгчдийг тодорхой ажлын байр заалгүй “бөөнөөр нь ажилд авдаг”. Эдгээр нөхцлүүдээс үүдэн японы дээд сургуулиуд төгссөний дараах мэргэшлийн чиглэлийг голчилсон биш бүх талын мэдлэгийг тэгш эзэмшүүлэх хэлбэрээр хичээлүүд явагддаг. Оюутнууд ч өөрийн ирээдүйд хийх ажилтай холбоотой хичээлийг судлах гэсэн сэтгэлгээ тэр бүр байдаггүй. Дээд сургуульд юу судлах вэ гэдгээс илүү 1-р зэрэглэлийн сургуульд орох явдал нь илүү чухал. 1-р зэрэглэлийн дээд сургууль төгсвөл 1-р зэрэглэлийн компаниудад ажилд орох магадлал өндөр.
 • 21. Ажилд орсон хойноо янз бүрийн хэлтэс дамжлагуудаар дамжин, хэлтэс хоорондын харилцаа болон түүнээс үүдэх туршлагын үндсэн дээр компанид хэрэгтэй хүн болж төлөвших процесс нь хүний нөөцийн менежментийн үндэс суурь болдог. Бүх насаар ажиллуулах нөхцөлтэйгээр ажилтны байршуулалт, цалин хангамж, тушаал дэвшихтэй холбоотой төлөвлөлтүүд хүний бодлогын хэлтэсийн ажил болно. Энд, компанид тогтвор суурьшилтай, тасралтгүй ажилласан жилийн тоо нь харгалзан үзэх чухал үзүүлэлт болох бөгөөд, бүх насаар хөлслөх системтэй хамт япон компанийн хүний нөөцийн менежментийн баруун зүүн дугуй нь болдог байв.
 • 22. Ажилд анх орогсод бүгд нэг шугамнаас гараагаа эхэлж, ур чадвараараа өрсөлдсөөр томоохон албан тушаалд дэвших хүртэлх шаардагдах хугацаа явцуу жишээгээр 20 орчим жил гэгддэг. Ажиглалтын хугацаа урт учраас энэ хугацаанд томоохон алдаа дутагдал гаргахгүй байх нь чухал, галт тэрэг зогссон үед ч төмөр зам дээгүүр алхсаар ажилдаа очно. Эерэг тал: Бүгд ижил гараанаас эхэлсэн учраас цалин нэмэх мөчлөгийн багахан зөрүү ч ихийг илтгэх боломжтой тул өрсөлдөөн автоматаар бий болгох зэрэг сайн талуудтай Сөрөг тал: удаан хугацаагаар үргэлжилсэн эдийн засгийн хямрал, эдийн засгийн глобальчлал, аж үйлдвэрлэлийн бүтцийн өөрчлөлт зэрэг хүчин зүйлүүдийн нөлөөгөөр урт хугацааны тогтвортой ажлын байраар хангах баталгаа болон шаардлага улам багасаж менежментийн арга барилаа үндсээр нь өөрчлөн засварлахаас өөр аргагүйд тулаад байгаа билээ.
 • 23. БАРУУНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СИСТЕМ Харьцангуй эрт үеэс санхүүгийн зах зээл хөгжсөн, компаниуд санхүүгийн эх үүсвэрээ үнэт цаасны компаниудын шууд санхүүжилтээр авч чаддаг. Компани бол хувьцаа эзэмшигчийн өмч, компаний удирдлагууд хувьцаа эзэмшигчийн эрх ашигийг тэргүүнд тавьдаг. Орлогоо нэмэгдүүлж ашгаа тогтмол байлгах, хувьцаа эзэмшигчдэд хувьцааны өндөр үнэ, өндөр ноогдол ашиг “бэлэглэх” явдал нь компанийн удирдах ажилтаны үүрэг болно.
 • 24. Компанийн бодит үйл ажиллагааны загвар хичээлүүдийг оруулдаг. Мастерийн сургалт бүр илүү практикт ойртдог тул нилээн ач холбогдол өгч, МВА зэрэгтэй white collar шууд бакалавр төгсөгчөөс 2 дахин илүү цалин авах жишээтэй. Ажилтан шинээр авахдаа хүний нөөцийн хэлтсийн хариуцах ажилтан нь шаардлагатай ажлын байруудаа зарлаж, эхний шалгаруулалтад тэнцэгсдийг ажлын байрны хэлтсийн даргад танилцуулна. Ажилд авах эрх, цалин нэмэх, тушаал дэвшихтэй холбоотой төсөв өртгийн шийдвэр гаргах эрх мэдэл хэлтсийн даргад хадгалагдана. Хүний нөөцийн хэлтэс энд хэлтсүүдийн дарга нарыг дэмжих, туслах үүрэг гүйцэтгэнэ.
 • 25. Ажилд орсны дараа мэргэжлийн хүрээн дотроо карерь хуримтлуулна. Жишээ нь хүний нөөцийн хэлтэст ажилд орсон бол, ажилтан сонгон шалгаруулах, ажилчдын сургалт, C&B Compensation & Benefit, хүний нөөцийн менежер гэх мэтээр хэлбэршүүлэн дэвших бөгөөд, мэргэшил, дадлага туршлагаасаа шалтгаалан өөрийн өсөж дэвжих боломж, компанид өөрийгөө үнэлүүлэх боломж зэргээс хамааран ажлаас халагдах санал тавьж болно. Өөрийн карерийг өөрөө хөгжүүлнэ гэсэн сэтгэлгээ үйлчилнэ. Компани ажилтан 2 эрх тэгш түвшинд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, шалтгаан харгалзахгүй гэрээг дуусгавар болгож болох Employment at Will зарчим үйлчилнэ
 • 26. МАНАЙ ОРНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ:  Манай орны хувьд өнөө үед хүний нөөцийн удирдлагын хөгжилд илүү анхаарах, төлөвлөх, хүний нөөцийн хөгжлийг шинэ шатанд гаргах шаардлага тулгарч байна.  Ялангуяа байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийг хүний нөөцийн удирдлагын хөгжил, хүнээ хөгжүүлэх сургах хөтөлбөртэй уялдуулан боловсруулах нь эн тэргүүний асуудал болж байна  Гэвч одоогоор улсын болон хувийн хэвшлийн ихэнх байгууллагууд ажиллагчдад чиглэсэн үр өгөөжтэй үйл ажиллагаа явуулдаггүй, энэ чиглэлд удирдлага анхааран ажилладаггүй хувь хүн болон байгууллагын сонирхол нэгдмэл байдлын бодит шаардлагыг тэр бүр ойлгодоггүй учраас хүндрэл бэрхшээл гардаг.
 • 27.  Учир нь ажилчид, байгууллага, удирдлагын хооронд хөдөлмөрийн эрх зүй, цалин хөлс, урамшуулал, хүний эрхийн маргаантай асуудлууд байнга гарч байдагтай холбоотой.  Энэ нь тухайн ажил олгогч ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийг хүсдэг байхад, ажиллагсад нь өөрийн ажиллах орчин нөхцөл, цалин хөлсний талаарх төлөвлөлтөд оролцох, сурч боловсрох, санал бодлоо хуваалцахыг эрмэлздэгт оршдог  Байгууллагын хүний нөөцийн удирдлагад ажиллагчидтай холбоотой тухайн үеийн асуудлыг авч үздэг байсан бол өнөө үед ирээдүйд байгууллагын төлөө ажиллах, хүмүүсийн асуудлыг авч үзэх болсноор барахгүй тухайн байгууллагыг дэмжигч,сонирхогч, харилцагч, түншдэгч талууд болон бүх шатны менежерүүд хамрагдах нь гол хандлага болсон байна .
 • 28. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕРИЙН ҮҮРЭГ  Хүний нөөцийн менежер , эсвэл HR manager нь /англиар human resources – хүний нөөц/-манай улсын хувьд бол шинэ мэргэжилд тооцогдоно.  HR менежерийн гүйцэтгэдэг ажлуудын нэг хэсэг нь социализмын үед байдаг байсан боловсон хүчнээс өвлөж авчээ. Боловсон хүч нь хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтыг хийж, асуудлуудыг хөдөлмөрийн хуулийн дагуу шийдвэрлэхэд хяналт тавьдаг байсан юм.
 • 29. Хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаанаас авхуулаад ажилд авах эсвэл халах хүртэл, тэр ажилтнуудийг удирдах стратеги гаргах, гүйцэтгэх ѐстой ажлын үүргийг төлөвлөж, байгууллагт шаардагдаж буй орон тоог нөхөх, хүний нөөцийн чадварт шинжилгээ дүгнэлт хийх , мэргэжилтнүүд болон ажилтнуудын хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлох, ажилтнуудын маркетинг хийж, хөдөлмөрийн биржтэй ажил хэрэгч холбоо тогтоох гэх зэрэг маш олон ажлыг гүйцэтгэдэг. Хүний нөөцийн менежер нь ажилтнуудтай холбоотой бүхий л ажил үүргийг гүйцэтгэдэг.
 • 30. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕРИЙН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ:  Хөдөлмөрийн зах зээлийг судалж байгууллагынхаа удирдлагад зах зээлд үүссэн байгаа нөхцөлийг танилцуулах  Хурдан шуурхай шаардагдаж буй мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулж авах. Дараагийн ээлжинд ямар мэргэжилтэн хэрэг болж магадгүйг судалж төлөвлөх. Байгууллагын хүний нөөцийг бүрдүүлэх.  Хөдөлмөрийн мотивацийг бий болгох. Хэрэв материаллаг мотиваци нь байгууллагын удирдлагаас шалтгаалдаг бол, материаллаг бус мотивацийн системийг хүний нөөцийн менежер бий болгох ѐстой.  HR manager нь байгууллагын соѐлыг бүтээгч бөгөөд түүний гол мөрдөгч нь байх шаардлагатай.
 • 31. Хүний нөөцийн менежер нь шинэ ажилтнуудыг тухайн ажлын байранд дасан зохицуулах мэргэжлийн мөн нийгэм-сэтгэлзүйн ажил, үүнийг хэрэглэж ашиглаж занших явдалыг хянах, ажилтнуудыг байгууллагын харилцаанд практик сэтгэлзүйн аттестатчилал , халагдаж буй ажилнуудын ажлыг зохион байгуулах мөн нийгмийн нөхцөл байдлыг дүгнэж ажиллах, ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах шинэ аргуудыг хэрэглэх, хувийн болон ажил хэргийн ноцтой нөхцөл байдал болон стрессийг удирдах ѐстой байдаг. .
 • 32.  Хүний нөөцийн менежерүүдийн хамгийн чухал үүргүүдийн нэг бол ажилтнуудыг сургах явдал байдаг. Семинар, тренинг, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт гээд л. Энэ бүхэн мөн л /HR manager/ -ийн ажил юм.  Хүний нөөцийн удирдлагын зөвлөгөөгөөр бүх түвшний удирдлагын ажилтнуудад үйлчлэх, тулгарч буй асуудлын дагуу тайлан гаргах.  Энэ орон тоо нь жижиг байгууллагуудад байх тийм ч шаарлагатай биш юмаа. Жижиг компанийн ажилтнуудын ажил үүргийг нарийн бичиг хөтөлж, хэрэв өөр ажил гарвал бусад ажилтнуудад хувиарлаж өгч болно.  Нэг хүний нөөцийн менежерт 80-100 хүн оногдох ѐстой гэсэн норм байдаг. Хэрвээ байгуулагад 150-с дээш хүн ажилдаг бол, нэг менежер хангалтгүй болно. Том компанид бол хүний нөөцийн албанд 10-15 менежер байдаг, ажилтан болгон өөрийнхөө хэсгийг хариуцаж ажилладаг, нэг нь – сонгон шалгаруулалт хийх, хоѐрдахь нь – сургалт хариуцах гэх мэтээр.
 • 33. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР:  Хүний нөөцийн менежер нь аливаа нэг ажилтан хувийн болон мэргэжлийн ямар зан чанарууд ба ур чадвартай байх ѐстойг сайн мэдэж байх ѐстой. Өөрөөр хэлбэл бүх ажлын байранд тохирох хүний тодорхойлолт гаргах чадвартай байх ѐстой.  Хүний нөөцийн менежер нь мэргэжлийн түвшинд харилцааны ур чадвартай байх шаардлагатай. Хүн ажилд авах явц нь ярилцлагаас л эхэлдэг. Амжилттай ярилцлага нь ажилтаны цаашдын үр бүтээлтэй ажилд нөлөөлдөг. Иймээс, ярилцлагын үед , горилогчид ая тухтай байдал бүрдүүлж өгөх, анхны төрүүлсэн сэтгэгдэлийг анхаарахгүй байх, түүнд бодол саналаа илэрхийлэх боломж олгох, ярианы үндсэн чиглэлээс хазаахгүй байх нь нэн чухал.  Багт найрсаг уур амьсгал бүрдүүлж, ажилтан болгонд мэргэжлийн ур чадвараа бүрэн нээхэд туслалцаа үзүүлэхийн тулд хүний хөөцийн менежер нь тусгай сэтгэлзүйн мэдлэгтэй байх шаардлага гардаг.