Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ois хичээлийн төлөвлөгөө 2013 2014

443 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ois хичээлийн төлөвлөгөө 2013 2014

  1. 1. Хичээлийн төлөвлөгөө А. Хичээлийн тодорхойлолт Хичээлийн нэр: Байгууллагын Мэдээллийн Систем Хичээлийн код: IS305 Өмнөх холбоо: IS302 Мэдээллийн нууцлал хамгаалал Дараах холбоо: Кредит: 3 Судлах улирал: намар Мэргэжил: Мэдээллийн Систем Зорилго: Бизнесийн мэдээллийн системүүдийн үндэс, пүүс компани мэдээллийн системийг хэрхэн хэрэглэх, мөн мэдээллийн технологийг ашиглан байгууллагууд хэрхэн өрсөлдөх, компьютерийн техник хангамж, програм хангамж, өгөгдлийн сангийн удирдлага, харилцаа холбоо ба сүлжээ, электрон бизнесийн системүүд, электрон худалдааны системүүд, шийдвэр гаргахад туслах системүүд, бизнес мэдээллийн технологийн шийдлийг хөгжүүлэх, хамгаалалт ба ёс зүйн асуудлууд, мэдээллийн технологийн байгууллагын болон глобал удирдлагын талаар мэдлэг чадвар эзэмшинэ. Хичээлийн материал: Үндсэн сурах бичиг: 1. Introduction to information systems. James A.O’Brien, George M.Marakas. 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. 2. Management Information SystemA contemporary prespective. Kenneth C.Laudon, Jane Price Laudon В. Дүгнэх хэлбэр Ирц: 10 оноо Идэвхи: 10 оноо Дундын шалгалт: 10 оноо Семианр: 20 оноо Бие даалт: 20 оноо Батлах шалгалт: 30 оноо
  2. 2. С. Лекцийн төлөвлөгөө Долоо хоног 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Хичээлийн сэдэв Бизнесийн мэдээллийн системүүдийнүндэс Мэдээллийн технологиор өрсөлдөх нь Өгөгдлийн нөөцийнудирдлага Харилцаа холбоо ба сүлжээ Электронбизнесийнсистемүүд Электронбизнесийнсистемүүд Электронхудалдаанысистемүүд Электронхудалдаанысистемүүд Шийдвэргаргахадтуслахсистемүүд Шийдвэргаргахадтуслахсистемүүд Бизнесмэдээллийнтехнологийншийдлийгхөгжүүлэх Хамгаалалтбаёсзүйнасуудлууд Мэдээллийнтехнологийнбайгууллагынболонглобалудирдлага D. Бие даалт Ажлын дугаар 1 3 4 5 6 Хичээлийн сэдэв Сонгожавсансистемийнтухайсудалгаа Системийнбүтэц, зохионбайгуулалт, дэдсистем, функцүүд Системхэрхэнажилладагталаар, сайжруулахтөлөвлөгөө Системийнүрдүн, нууцлалтхамгаалалтынасуудал Биедаалтынтайлан(хамгаалах) Нийт оноо Бие даах ажлыг шалгуулах 7 хоног Бие даах ажлын үнэлгээ (оноогоор) Биедаалтынаж лыгзаасанхугац ааныдагуусеми Нийт50 оноогоор нарынцагдээри дүгнэнэ. лтгэлтавьжхамг аална. 50 оноо

×