Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IS 2014 Bie daalt

1,599 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IS 2014 Bie daalt

  1. 1. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Авах оноо: 5 оноо  Гүйцэтгэх хугацаа: 5-8 дахь долоо хоног  Агуулга - Байгууллага/ нэгжийн бүтэц  алба, нэгжийн нэр  үндсэн үүрэг  үйл ажиллагаа - Хүний нөөц – Албан тушаалын тодорхойлолт  алба/ нэгж ба албан тушаалын харъяалалын диаграм  албан тушаалд хамаарах үүрэг, эрх, хариуцлага хүснэгт 1
  2. 2. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Байгууллагын бүтэц 1. Хэлтэс 2. Алба 3. Нэгж 4. Баг 5. Албан тушаалтан  Үндсэн үүрэг - Алба/ нэгжид хамаарах үйл ажиллагааг багцалж товч тодорхойлох - Жишээ нь, бараа бүтээгдэхүүн сурталчлах 2
  3. 3. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Үйл ажиллагаа  Үндсэн үүрэгт багцалж тодорхойлсон үйл ажиллагаануудыг дэлгэрүүлж гаргах Жишээ нь, Үүрэг: бараа бүтээгдэхүүн сурталчлах  Бараа бүтээгдэхүүний чанарыг сурталчлах  Бараа бүтээгдэхүүний үнийг сурталчлах гэх мэт үйл ажиллагаа багтана.  Үйл ажиллагаа ба тухайн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хэлбэр хоёр нь ялгаатай зүйл Жишээ нь, Үйл ажиллагаа: Бүтээгдэхүүний чанарыг сурталчлах гэхийн оронд  бараа бүтээгдэхүүний чанарыг амталгаат худалдааны өдөрлөг явуулж сурталчлах  бараа бүтээгдэхүүний үнийг телевизээр сурталчлах  бараа бүтээгдэхүүний үнийг зурагт хуудас тарааж сурталчлах г.м гаргах нь тохиромжгүй. 3
  4. 4. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Албан тушаалын тодорхойлолт  Нэгж-албан тушаал-үүрэг-эрх мэдэл-хариуцлага  Албан тушаалыг нэрлэхдээ <<Байгууллага Хүн>> сэдэв, лекц 5, хуудас 7 харж санаа авах  Албан тушаалтны үүрэг: Нэгжид хамаарсан үйл ажиллагааг нэгж дэх албан тушаалтнуудад хуваарилдаг.  Нэг албан тушаалтан хэд хэдэн үүрэгтэй, эсвэл нэг үүрэг хэд хэдэн албан тушаалтанд хамаарч болно. 4
  5. 5. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Эрх мэдэл  Үүргээ биелүүлэх явцдаа албан тушаалтан ямар эрхийг эдлэхийг заадаг.  Жишээ нь:  сурталчилгааны арга хэлбэр, хэрэгслийг албан тушаалтан өөрийн үзэмжээр сонгох хэрэгтэй.  сурталчилгааны гэрээг бие даан хийж удирдлагаар танилцуулах 5
  6. 6. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Албан тушаалтны хариуцлагад олгосон эрх мэдлийн хүрээнд үүргээ гүйцэтгэх үед ямар харицлагатай хандахыг онцолж тусгадаг.  Ажилтан үүргээ ажилдаа хариуцлагагүй хандсан тохиолдолд дүрэмд заасан шийтгэлийг хүлээдэг.  Жишээлбэл: Эрх мэдлээ буруу ашиглах, ажлын чанар хангалтгүй, заасан хугацаанд үүргээ биелүүлээгүй байх зэрэгт хариуцлага тооцдог.  Жишээ нь:  сурталчилгааны гэрээг бие даан хийж удирдлагад танилцуулж зөвшөөрүүлсэн байх  зар сурталчилгааг бодит мэдээлэл дээр тулгуурлан явуулах 6
  7. 7. БИЕ ДААЛТ 1 Байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа  Албан тушаалтны хариуцлагад олгосон эрх мэдлийн хүрээнд үүргээ гүйцэтгэх үед ямар харицлагатай хандахыг онцолж тусгадаг.  Ажилтан үүргээ ажилдаа хариуцлагагүй хандсан тохиолдолд дүрэмд заасан шийтгэлийг хүлээдэг.  Жишээлбэл: Эрх мэдлээ буруу ашиглах, ажлын чанар хангалтгүй, заасан хугацаанд үүргээ биелүүлээгүй байх зэрэгт хариуцлага тооцдог.  Жишээ нь:  сурталчилгааны гэрээг бие даан хийж удирдлагад танилцуулж зөвшөөрүүлсэн байх  зар сурталчилгааг бодит мэдээлэл дээр тулгуурлан явуулах 6

×