Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dynamic web 3-4

3,961 views

Published on

Published in: Technology

Dynamic web 3-4

 1. 1. Хичээлийн нэр: Динамик вэб програмчлал Хичээлийн төрөл: Лекц /№3/ Багшийн нэр: Г.Өсөхжаргал PHP хэлний үндэс
 2. 2. Хичээлийн агуулга <ul><li>HTML кодонд PHP код нэмэх </li></ul><ul><li>Хувьсагч, тогтмол зарлах </li></ul><ul><li>Өгөгдлийн төрлүүд </li></ul><ul><li>Арифметик үйлдлүүд </li></ul><ul><li>Логик үйлдлүүд </li></ul><ul><li>Харьцуулах үйлдлүүд </li></ul>
 3. 3. HTML кодонд PHP код нэмэх <ul><li>HTML кодонд PHP кодыг нэмэх хэлбэрүүд: </li></ul><ul><li>Үндсэн хэлбэр </li></ul><ul><li>Товч хэлбэр </li></ul><ul><li>Скрипт хэлбэр </li></ul>
 4. 4. HTML кодонд PHP код нэмэх <ul><li>PHP кодын бичигдэх үндсэн хэлбэр /default syntax/ : </li></ul><ul><ul><li><?php </li></ul></ul><ul><ul><li>... PHP code ... ; </li></ul></ul><ul><ul><li>?> </li></ul></ul><ul><li>Тайлбар: </li></ul><ul><li><?php – нээх таг </li></ul><ul><li>?> – хаах таг </li></ul>
 5. 5. HTML кодонд PHP код нэмэх <ul><li>PHP кодын бичигдэх товч хэлбэр /short tags/ : </li></ul><ul><li><? </li></ul><ul><ul><li>... PHP code ... ; </li></ul></ul><ul><ul><li>?> </li></ul></ul><ul><li>Тайлбар: </li></ul><ul><li><? – нээх таг </li></ul><ul><li>?> – хаах таг </li></ul>
 6. 6. HTML кодонд PHP код нэмэх <ul><li>PHP кодын бичигдэх скрипт хэлбэр /script/ : </li></ul><ul><ul><li><script language=&quot;php&quot;> </li></ul></ul><ul><ul><li>... PHP code ... ; </li></ul></ul><ul><ul><li></script> </li></ul></ul><ul><li>Тайлбар: </li></ul><ul><li><script language=&quot;php&quot;> – PHP кодчилолыг эхлүүлэх </li></ul><ul><li></script> – PHP кодчилолыг дуусгах </li></ul>
 7. 7. HTML кодонд PHP кодыг олон удаа ашиглах <ul><li><html> </li></ul><ul><li><head> </li></ul><ul><li><title></title> </li></ul><ul><li></head> </li></ul><ul><li><body> </li></ul><ul><li><?php ... PHPcode ... ; ?> </li></ul><ul><li><h1> ... HTMLcode ... </h1> </li></ul><ul><li><?php ... PHPcode ... ; ?> </li></ul><ul><li></body> </li></ul><ul><li></html > </li></ul>
 8. 8. HTML кодонд PHP код нэмэх
 9. 9. PHP кодын биелэгдэх зарчим хүсэлт хариулт
 10. 10. PHP кодонд тайлбар хийх <ul><li>Тайлбар хийх хэлбэрүүд: </li></ul><ul><li>Нэг мөр тайлбар хийх C++ хэлбэр </li></ul><ul><li>Нэг мөр тайлбар хийх Shell хэлбэр </li></ul><ul><li>Олон мөр тайлбар хийх C хэлбэр </li></ul>
 11. 11. PHP кодонд тайлбар хийх <ul><li>C++ хэлбэр: </li></ul><ul><li><?php </li></ul><ul><li>// Title: My first PHP script </li></ul><ul><li>// Author: Jason </li></ul><ul><li>?> </li></ul><ul><li>Тайлбар : </li></ul><ul><li>// - тэмдэглэгээ </li></ul>
 12. 12. PHP кодонд тайлбар хийх <ul><li>Shell хэлбэр: </li></ul><ul><li><?php </li></ul><ul><li># Title: My PHP program </li></ul><ul><li># Author: Jason </li></ul><ul><li>?> </li></ul><ul><li>Тайлбар : </li></ul><ul><li># - тэмдэглэгээ </li></ul>
 13. 13. PHP кодонд тайлбар хийх <ul><li>C хэлбэр: </li></ul><ul><li><?php </li></ul><ul><li>/* </li></ul><ul><li>Title: My PHP Program </li></ul><ul><li>Author: Jason </li></ul><ul><li>Date: July 26, 2007 </li></ul><ul><li>*/ </li></ul><ul><li>?> </li></ul><ul><li>Тайлбар : </li></ul><ul><li>/* - эхлэл </li></ul><ul><li>*/ - төгсгөл </li></ul>
 14. 14. Хувьсагч <ul><li>Хувьсагчыг нэрлэхдээ: </li></ul><ul><li>Хувьсагчийн нэр нь үсэг, тоо, доогуур зурааснаас бүрдэнэ. </li></ul><ul><li>Хувьсагчийн нэр нь үсэг, доогуур зураасаар эхэлнэ, тоогоор эхэлж болохгүй. </li></ul><ul><li>Том, жижиг үсэг ялгаатай </li></ul><ul><li>Хувьсагч ямар ч урттай байж болно </li></ul>
 15. 15. Хувьсагч <ul><li>Хувьсагчийг зарлахдаа долларын тэмдэг / $ / - ээр эхэлнэ. </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>$ Хувьсагчийн нэр </li></ul><ul><li>Жишээ: </li></ul><ul><li>$color </li></ul><ul><li>$operating_system </li></ul><ul><li> $_some_variable </li></ul><ul><li> $model </li></ul>
 16. 16. Хувьсагч <ul><li>Хувьсагчид утга олгохдоо тэнцүүгийн тэмдэг / =/- ийг ашиглана. </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>Хувьсагчийн нэр = утга ; </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$age = 12; </li></ul><ul><li>$price = 2.55; </li></ul><ul><li>$number=-2; </li></ul><ul><li>$name = “Goliath Smith”; </li></ul>
 17. 17. Тогтмол <ul><li>Тогтмолыг зарлахдаа define түлхүүр үгийг ашиглана. </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>define(“ тогтмолыннэр ”,” тогтмолынутга ”); </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>define(“COMPANY”,”ABC Pet Store”); </li></ul><ul><li>define (“AGE”,29); </li></ul>
 18. 18. Өгөгдлийн төрлүүд <ul><li>Boolean - True, false гэсэн утгуудын аль нэгийг авах төрөл. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$alive = false; // $alive is false. </li></ul><ul><li>$alive = 1; // $alive is true. </li></ul><ul><li>$alive = 5; // $alive is true. </li></ul><ul><li>$alive = 0; // $alive is false. </li></ul>
 19. 19. Өгөгдлийн төрлүүд <ul><li>2. Integer – 10- т, 8-т, 16-тын тооллын систем дээр суурилсан бүхэл тоон утгуудыг авах төрөл </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>42 // decimal </li></ul><ul><li>-678900 // decimal </li></ul><ul><li>0755 // octal </li></ul><ul><li>0xC4E // hexadecimal </li></ul>
 20. 20. Өгөгдлийн төрлүүд <ul><li>3. Float – бутархай хэсгийг агуулсан тоон утгуудыг авах төрөл. Үүнд real, single, double төрлүүд багтана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>4.5678 </li></ul><ul><li>4.0 </li></ul><ul><li>8.7e4 </li></ul><ul><li>1.23E+11 </li></ul>
 21. 21. Өгөгдлийн төрлүүд <ul><li>4. String – тэмдэгтүүдийн дарааллыг авах төрөл. Тэмдэгтүүд нь давхар / ” “ / эсвэл дан / ’ ‘/ хашилтаар хязгаарлагдана. </li></ul><ul><li>Жишээ1 : </li></ul><ul><li>‘ PHP is a great language’ </li></ul><ul><li>&quot;whoop-de-do&quot; </li></ul><ul><li>'*9subwayn' </li></ul><ul><li>&quot;123$%^789“ </li></ul><ul><li>Жишээ2 : </li></ul><ul><li>$color = &quot;maroon&quot;; </li></ul><ul><li>$parser = $color[2]; // Assigns 'r' to $parser </li></ul>
 22. 22. Өгөгдлийн төрлүүдийг хооронд нь хөрвүүлэх <ul><li>Хувьсагчийн өгөгдлийн төрлийг хөрвүүлэхдээ дараах функцуудыг ашиглана. </li></ul><ul><li>(bool) , (boolean) - Булийн </li></ul><ul><li>(int ) , ( integer) - Бүхэл тоон </li></ul><ul><li>(real) , (double) , (float) - Бодит тоон </li></ul><ul><li>(string) - Тэмдэгт мөр </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$score = (double) 13; // $score = 13.0 </li></ul><ul><li>$score = (int) 14.8; // $score = 14 </li></ul>
 23. 23. Хувьсагчийн өгөгдлийн төрлийг тодорхойлох <ul><li>Хувьсагчийн өгөгдлийн төрлийг тодорхойлохдоо settype функцийг ашиглана. Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>settype(mixed хувьсагч,string төрөл) </li></ul><ul><li>Тайлбар : </li></ul><ul><li>Хэрвээ хувьсагчийн өгөгдлийн төрөл амжилттай тодорхойлогдсон бол үнэн гэсэн Boolean утга буцаана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><ul><li>$a=“new&quot;; </li></ul></ul><ul><ul><li>settype($a, &quot;Bool&quot;); </li></ul></ul>
 24. 24. Хувьсагчийн өгөгдлийн төрлийг харах <ul><li>Хувьсагчийн өгөгдлийн төрлийг харахдаа gettype функцийг ашиглана. String төрлийн утга буцаана. </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>gettype (mixed хувьсагч) </li></ul><ul><li>Тайлбар : </li></ul><ul><li>Хувьсагчийн өгөгдлийн төрлийн нэрийг тэмдэгт мөрөөр буцаана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><ul><li>$a=“new&quot;; </li></ul></ul><ul><ul><li>gettype($a); </li></ul></ul>
 25. 25. Хувьсагчийн өгөгдлийн төрлийг шалгах <ul><li>Дараах функцууд нь өгөгдсөн хувьсагч болон утгыг тухайн төрлийнх мөн эсэхийг шалгана. Хэрвээ мөн бол үнэн утга буцаана </li></ul><ul><li>is_bool() - булийн </li></ul><ul><li>is_string() – тэмдэгт мөр </li></ul><ul><li>is_numeric() – тоон тэмдэгт мөр </li></ul><ul><li>is_float() – бодит тоо </li></ul><ul><li>is_int() – бүхэл тоо </li></ul><ul><li>is_null() – NULL </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><ul><li>$a=&quot;123&quot;; </li></ul></ul><ul><ul><li>echo is_numeric($a); </li></ul></ul>
 26. 26. Вэб браузерлуу мэдээллийг гаргах <ul><li>Мэдээллүүдийг вэб браузерлуу хэвлэх аргууд: </li></ul><ul><li>print() </li></ul><ul><li>echo </li></ul><ul><li>printf() </li></ul><ul><li>sprintf() </li></ul>
 27. 27. Вэб браузерлуу мэдээллийг гаргах <ul><li>print(“text”) </li></ul><ul><li>Echo ($c) </li></ul><ul><li>Print $c </li></ul><ul><li>Echo ‘text’ </li></ul>
 28. 28. Арифметик үйлдлүүд <ul><li>Нэмэх ( + ) $a + $b </li></ul><ul><li>Хасах ( - ) $a - $b </li></ul><ul><li>Үржих ( * ) $a * $b </li></ul><ul><li>Хуваах ( / ) $a / $b </li></ul><ul><li>Үлдэгдлээр хуваах ( % ) $a % $b </li></ul>
 29. 29. Утга олгох үйлдлүүд <ul><li>Утга олгох ( = ) $a = 5 </li></ul><ul><li>Нэмээд утга олгох ( += ) $a += 5 </li></ul><ul><li>Үржүүлээд утга олгох ( * = ) $a *= 5 </li></ul><ul><li>Хуваагаад утга олгох ( / = ) $a /= 5 </li></ul><ul><li>Залгаад утга олгох ( . = ) $a .= 5 </li></ul>
 30. 30. Нэмэгдүүлэх, хоргодуулах үйлдлүүд <ul><li>Нэмэгдүүлэх /1- р/ ( ++ ) ++$a, $a++ </li></ul><ul><li>Хоргодуулах /1-р/ ( -- ) --$a, $a— </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$inv = 15; // 15 </li></ul><ul><li>$oldInv = $inv--; // 14 </li></ul><ul><li>$origInv = ++$inv; // 15 </li></ul>
 31. 31. Логик үйлдлүүд <ul><li>Ба ( &&, AND ) $a && $b, $a AND $b </li></ul><ul><li>$a , $b хоёулаа үнэн үед үнэн байна. </li></ul><ul><li>Буюу ( ||, OR ) $a || $b , $a OR $b </li></ul><ul><li>$a , $b хоёрын аль нэг нь үнэн үед үнэн байна. </li></ul><ul><li>Үгүйсгэл (!, OR ) !$a, NOT $a </li></ul><ul><li>$a үнэн биш үед үнэн байна. </li></ul><ul><li>OR- ыг хорих ( XOR ) $a XOR $b </li></ul><ul><li>Зөвхөн $a эсвэл зөвхөн $b үнэн үед үнэн байна. </li></ul>
 32. 32. Тэнцэтгэл үйлдлүүд <ul><li>Тэнцүү юу ( == ) $a == $b </li></ul><ul><li>$a , $b хоёр тэнцүү үед үнэн байна. </li></ul><ul><li>Ялгаатай юу ( != ) $a != $b </li></ul><ul><li>$a , $b хоёр тэнцүү биш үед үнэн байна. </li></ul><ul><li>Ижил үү ( === ) $a === $b </li></ul><ul><li>$a , $b хоёр тэнцүү бөгөөд ижил төрөлтэй үед үнэн байна </li></ul>
 33. 33. Харьцуулах үйлдлүүд <ul><li>Бага уу (<) $a < $b </li></ul><ul><li>$a нь $b -ээс бага үед үнэн байна. </li></ul><ul><li>Их үү (> ) $a > $b </li></ul><ul><li>$a нь $b -ээс их үед үнэн байна. </li></ul><ul><li>Бага буюу тэнцүү юу (<=) $a <= $b </li></ul><ul><li>$a нь $b -ээс бага буюу тэнцүү үед үнэн байна. </li></ul><ul><li>Их буюу тэнцүү юу (>=) $a >= $b </li></ul><ul><li>$a нь $b -ээс их буюу тэнцүү үед үнэн байна. </li></ul><ul><li>Гурвалсан (== ? :) ($a == 12) ? 5 : -1 </li></ul><ul><li>$a нь 12-той тэнцүү бол 5, үгүй бол -1 гэсэн утга буцаана. </li></ul>
 34. 34. Нөхцөлт операторууд <ul><li>Нөхцөл шалган, нөхцлийн үр дүнгээс хамааран ялгаатай үйлдлийг гүйцэтгэдэг операторуудыг нөхцөлт оператор гэнэ. PHP хэлэнд нөхцөлт операторуудын дараах тохиолдлууд байдаг. </li></ul><ul><li>if </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>elseif </li></ul><ul><li>switch </li></ul>
 35. 35. нөхцөлт операторын if() хэлбэр <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>if ( шалгах нөхцөл ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>хийх үйлдлүүд ; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>if ($temp >= 100) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>echo 'Very hot!'; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 36. 36. нөхцөлт операторын if - else() хэлбэр <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>if ( шалгах нөхцөл ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>хийх үйлдлүүд ; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>хийх үйлдлүүд ; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 37. 37. нөхцөлт операторын if - else() хэлбэр <ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>if ($elvis == 0) { </li></ul><ul><li>echo 'Elvis has left the building!'; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>else { </li></ul><ul><li>echo 'Elvis is still backstage!'; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>if ($elvis == 0): </li></ul><ul><ul><li>echo 'Elvis has left the building!'; </li></ul></ul><ul><li>else: </li></ul><ul><ul><li>echo 'Elvis is still backstage!'; </li></ul></ul><ul><li>endif; </li></ul>
 38. 38. нөхцөлт операторын if - elseif-else() хэлбэр <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>if(шалгах нөхцөл#1) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>хийх үйлдлүүд ; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>elseif(шалгах нөхцөл#2) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><ul><ul><li>хийх үйлдлүүд ; </li></ul></ul></ul><ul><li>} </li></ul>... elseif (шалгах нөхцөл #n) { хийх үйлдлүүд ; } else { хийх үйлдлүүд ; }
 39. 39. нөхцөлт операторын if - elseif-else() хэлбэр <ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>if ($country == 'UK') </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>$capital = 'London'; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>elseif ($country == 'US') </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>$capital='Washington'; </li></ul><ul><li>} </li></ul>elseif ($country == 'FR') { $capital = 'Paris'; } else { $capital = 'Unknown'; }
 40. 40. нөхцөлт оператор switch() <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>switch ( хувьсагч ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>case утга : </li></ul><ul><li>хийх үйлдлүүд ; </li></ul><ul><li>break; </li></ul><ul><li>case утга : </li></ul><ul><li> хийх үйлдлүүд ; </li></ul><ul><li>break; </li></ul>default: хийх үйлдлүүд ; break; }
 41. 41. нөхцөлт оператор switch() <ul><li>Жишээ: </li></ul><ul><li>$chrAgeGroup = ‘B’; </li></ul><ul><li>switch ($chrAgeGroup) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>case ‘A’: </li></ul><ul><li>echo “Ages 20 and younger”; </li></ul><ul><li>break; </li></ul><ul><li>case ‘B’: </li></ul><ul><ul><li>echo “Ages 21 to 40”; </li></ul></ul><ul><li>break; </li></ul><ul><li>case ‘C’: </li></ul><ul><ul><li>echo “Ages 41 to 60”; </li></ul></ul><ul><li>break; </li></ul><ul><li>case ‘D’: </li></ul><ul><ul><li>echo “Ages 61 and older”; </li></ul></ul><ul><li>break; </li></ul><ul><li>default: </li></ul><ul><ul><li>echo “Error: unrecognized age group ‘$chrAgeGroup’”; </li></ul></ul><ul><li>break; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 42. 42. нөхцөлт оператор switch() <ul><li>Жишээ: </li></ul><ul><li>$strColor = ‘Blue’; </li></ul><ul><li>switch ($strColor) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>case ‘Red’: </li></ul><ul><li>case ‘Orange’: </li></ul><ul><li>case ‘Yellow’: </li></ul><ul><li>echo “$strColor is a warm color”; </li></ul><ul><li>break; </li></ul>default: echo “$strColor is a cool color”; break; }
 43. 43. Давталтын операторууд <ul><li>Тодорхой нөхцлөөс хамааран бүлэг үйлдлийг олон дахин давтан гүйцэтгэх үйлдлийг давталтын оператор гэнэ. PHP хэлэнд давталтын операторуудын дараах тохиолдлууд байдаг. </li></ul><ul><li>while </li></ul><ul><li>do-while </li></ul><ul><li>for </li></ul>
 44. 44. Давталтын операторын while() хэлбэр <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>while ( шалгах нөхцөл = үнэн ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>давтан гүйцэтгэх үйлдлүүд ; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 45. 45. Давталтын операторын while() хэлбэр <ul><li>Жишээ: </li></ul><ul><li>$i = 1; </li></ul><ul><li>print '<select name=&quot;people&quot;>'; </li></ul><ul><li>while ($i <= 10) { </li></ul><ul><li>print &quot;<option>$i</option>&quot;; </li></ul><ul><li>$i++; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>print '</select>'; </li></ul>
 46. 46. Давталтын операторын do() хэлбэр <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>do{ </li></ul><ul><li>давтан гүйцэтгэх үйлдлүүд ; </li></ul><ul><li>} while ( шалгах нөхцөл = үнэн ) </li></ul>
 47. 47. Давталтын операторын for() хэлбэр <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>for ( эхлэл утга ; нөхцөлт илэрхийлэл ; нэмэгдэх утга ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>хийгдэх үйлдлүүд ; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 48. 48. Давталтын операторын for() хэлбэр <ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$intStart = 1; </li></ul><ul><li>$intEnd = 10; </li></ul><ul><li>$sum = 0; </li></ul><ul><li>for ($a = $intStart; $a <= $intEnd; $a++) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>$sum += $a; </li></ul><ul><li>echo “$sum, “; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>echo ‘<br>’; </li></ul><ul><li>echo $sum; </li></ul>
 49. 49. Нэмэлт операторууд <ul><li>Програмын зорилгоос хамааран үндсэн операторуудаас гадна, бусад нэмэлт операторуудыг ашиглан програмын зорилгод хүрэх шаардлага гардаг. </li></ul><ul><li>break </li></ul><ul><li>goto </li></ul><ul><li>continue </li></ul><ul><li>exit </li></ul>
 50. 50. break() оператор <ul><li>Энэ оператор нь өөрийг нь агуулж байгаа давталын операторуудын үйл ажиллагааг таслах үүрэгтэй. </li></ul><ul><li>$counter = 0; </li></ul><ul><li>while ( $counter < 5 ) { </li></ul><ul><li>$counter++; </li></ul><ul><li>If ( $counter == 3 ){ </li></ul><ul><li>echo “break<br>”; </li></ul><ul><li>break; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>echo “End of while loop: counter=$counter<br>”; </li></ul><ul><li>} echo “After the break loop<p>”; </li></ul>Үр дүн End of while loop: counter=1 End of while loop: counter=2 break After the break loop
 51. 51. continue() оператор <ul><li>$counter = 0; </li></ul><ul><li>while ( $counter < 5 ){ </li></ul><ul><li>$counter++; </li></ul><ul><li>If ( $counter == 3 ){ </li></ul><ul><li>echo “continue<br>”; </li></ul><ul><li>continue; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>echo “End of while loop: counter=$counter<br>”; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>echo “After the continue loop<br>”; </li></ul>Үр дүн End of while loop: counter=1 End of while loop: counter=2 continue End of while loop: counter=4 End of while loop: counter=5 After the continue loop
 52. 52. exit() оператор <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>for ( эхлэл утга ; нөхцөлт илэрхийлэл ; нэмэгдэх утга ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>хийгдэх үйлдлүүд ; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 53. 53. функц үүсгэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>f unction функцийн _ нэр(параметрууд) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>Функцийн бие </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>function generateFooter() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>echo &quot;Copyright 2007 W. Jason Gilmore&quot;; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 54. 54. функц дэх хувьсагчид <ul><li>Локаль хувьсагч </li></ul><ul><li>Зөвхөн тухайн функцэд ашиглагдаж байгаа хувьсагийг локаль хувьсагч гэнэ </li></ul><ul><ul><ul><li>function format_name() </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$first_name = “Goliath”; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$last_name = “Smith”; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$name = $last_name.”, “.$first_name; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>format_name(); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>echo “$name”; - алдаа </li></ul></ul></ul>Локаль
 55. 55. функц дэх хувьсагчид <ul><li>Глобал хувьсагч </li></ul><ul><li>Програмын бүхий л хэсэгт ашиглагдагдаж хувьсагчийг глобал хувьсагч гэнэ. </li></ul><ul><ul><ul><li>function format_name() </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$first_name = “Goliath”; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$last_name = “Smith”; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>global $name; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>$name = $last_name.”, “.$first_name; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>format_name(); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>echo “$name”; </li></ul></ul></ul>Глобал
 56. 56. Функц болон үндсэн програмын хооронд утга дамжуулах <ul><li>Утгаар аргументуудыг дамжуулах </li></ul><ul><li>function calcSalesTax($price, $tax) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>$total = $price + ($price * $tax); </li></ul><ul><li>echo &quot;Total cost: $total&quot;; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>calcSalesTax(15.00, 0 . 75); </li></ul><ul><li>$pricetag = 15.00; </li></ul><ul><li>$salestax = 0.75; </li></ul><ul><li>calcSalesTax($pricetag, $salestax); </li></ul>
 57. 57. Функц болон үндсэн програмын хооронд утга дамжуулах <ul><li>Анхны утгатай аргумент дамжуулах </li></ul><ul><li>function calcSalesTax($price, $tax= . 0675) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>$total = $price + ($price * $tax); </li></ul><ul><li>echo &quot;Total cost: $total&quot;; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>$price = 15.47; </li></ul><ul><li>calcSalesTax($price); </li></ul>

×