database 12

1,615 views

Published on

database 12

 1. 1. LOGO ӨС-ийн боловсруулалтХичээлийн нэр: Холбоост өгөгдлийн санХичээлийн төрөл: Лекц /№12/Багшийн нэр: Г.Өсөхжаргал
 2. 2. LOGO Хичээлийн агуулга Үндсэн үйлдлүүд (Холбох үйлдэл)  Энгийн холболт  Гадаад холболт
 3. 3. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл  Хоѐр буюу түүнээс олон харьцааны бичлэгүүдийг ижил утга бүхий гадаад түлхүүрийн дагуу холбодог.  Холболтыг 2 аргаар зохион байгуулж болно.  Энгийн  Гадаад
 4. 4. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл Хүснэгтүүд тэгш эрхтэйгээр холболтод оролцдог. Энгийн холболтын үр дүнд зөвхөн гадаад түлхүүрийн ижил утгуудтай бичлэгүүдийг агуулсан хүснэгт үүсдэг. Гадаад түлхүүрийн утгууд тохироогүй бичлэгүүд үр дүнгийн хүснэгтэд орохгүй, гээгдэнэ.
 5. 5. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Энгийн холболт  Холбох нөхцөлд харьцаануудын хооронд холболт үүсгэх атрибутуудын утгыг тэнцүү байх эсэхээр шалгасан логик илэрхийллийг заана. харьцаа1. анхдагч түлхүүр = харьцаа2. гадаад түлхүүр  Холболтын үр дүнд холбох нөхцөл биелэсэн буюу тэнцүү бичлэгүүд шүүгдэнэ.
 6. 6. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Энгийн холболт Жишээ: Оюутны код Оюутны нэр Мэрг код Мэрг код Мэрг нэр D484105 Компьютерийн ухаан SW99D027 Д.Болор D484105 D484106 Компьютерийн ухаан SW99D028 Х.Тамир D484105 D484110 Компьютерийн ухаан SW99D029 Н.Сувд D484110 D484111 Компьютерийн ухаан SW99D039 С.Баяр D484112 Оюутны код Оюутны нэр Мэрг код Мэрг нэр Ногоо SW99D027 Д.Болор D484105 Компьютерийн ухаан гээгдсэн бичлэгүүд SW99D028 Х.Тамир D484105 Компьютерийн ухаан SW99D029 Н.Сувд D484110 Компьютерийн ухаан
 7. 7. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Энгийн холболт  SQL илэрхийлэл: SELECT <хүснэгт1>. <талбар1>, <хүснэгт1>. <талбар2>, <хүснэгт2>. <талбар1>, <хүснэгт1>. <талбар2 >, … FORM <хүснэгт1> INNER JOIN <хүснэгт2> ON <хүснэгт1>. <түлхүүр>=<хүснэгт2>. <түлхүүр>  Талбарыг ямар хүснэгтээс уншихыг заахын тулд хүснэгтийн нэр, талбарын нэр хоѐрыг цэгээр тусгаарлаж өгнө.  INNER JOIN үгийн оронд JOIN үгийг ашиглаж болно.
 8. 8. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Энгийн холболт  Жишээ: Оюутан ба оюутны мэргэжил хүснэгтийг мэргэжлийн кодоор холбож оюутны мэргэжлийг дэлгэрүүлж гаргах SELECT St.*, Pr. Prof_Name FROM Students St INNER JOIN Profession Pr ON St. Prof_ID=Pr. Pr_ID  Тайлбар:  Хүснэгтийн нэрийг хураангуйлан алиас нэр өгч болно.  St.* - оюутан хүснэгтээс бүх талбарыг уншина.
 9. 9. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Энгийн холболт SELECT <сонгох талбаруудын жагсаалт> FROM ХүснэгтА А INNER JOIN ХүснэгтВ В ON А.түлхүүр=В.түлхүүр
 10. 10. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Энгийн холболт Хоёроос илүү харьцааг зэрэгцээ энгийнээр холбох SELECT <сонгох талбаруудын жагсаалт > FROM ХүснэгтА А INNER JOIN ХүснэгтВ В ON А.түлхүүр=В.түлхүүр INNER JOIN ХүснэгтС С ON А.түлхүүр=С.түлхүүр
 11. 11. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Энгийн холболтЖишээ: номын мэдээллийг зохиолч, хэвлэлийн газартай хамт гаргахын тулд Book, Author, Publisher гэсэн хүснэгтүүдийг холбоѐ. USE library SELECT b.Reg_Number, b.title, a.author_Fname, p.publisher FROM book b INNER JOIN author a ON b.author_id=a.id INNER JOIN publisher p ON b.author_id=p.id
 12. 12. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Энгийн холболтЖишээ: номын мэдээллийг зохиолч, хэвлэлийн газартай хамтгаргахын тулд Book, Author, Publisher гэсэн хүснэгтүүдийг холбон,холболтын үг дүнгээс бичлэг сонгоѐUSE library SELECT b.Reg_Number, b.title, a.author_Fname, p.publisher FROM book b INNER JOIN author a ON b.author_id=a.id INNER JOIN publisher p ON b.author_id=p.id WHERE b.Big_Number LIKE ‘PL%’
 13. 13. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Энгийн холболт  Хоѐроос илүү харьцааг дараалуулж энгийнээр холбох C SELECT <сонгох талбаруудын жагсаалт > FROM (SELECT<сонгох талбаруудын жагсаалт> FROM ХүснэгтА А INNER JOIN Хүснэгт В В ON А.түлхүүр=В.түлхүүр) C INNER JOIN Хүснэгт D D ON C.түлхүүр=D.түлхүүр
 14. 14. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Энгийн холболт  Жишээ: номын мэдээллийг номын хэлбэртэй холбон, ном хэлбэртэйг нь шүүж, гарч ирсэн үр дүнг номын зохиогдсон хэл хүснэгттэй холбон үр дүнг гаргаж байна. USE library SELECT d.Reg_Number, d.Title, l.Blanguage FROM (SELECT b.Reg_Number, b.Title, b.Language_id FROM Book b INNER JOIN book_form f ON b.form_id=f.id WHERE f.form=‘ном’) d INNER JOIN Book_language l ON d.Language_id=l.id
 15. 15. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Гадаад холболт  Хүснэгтүүд тэгш эрхтэйгээр холболтонд оролцохгүй  Эх-охин холболт хийгддэг.  Эх гэж заасан хүснэгт рүү охин хүснэгтийн бичлэгүүд холбогддог  Эх хүснэгтийн холбох түлхүүрийн утга охин хүснэгтийн түлхүүр утгатай харьцуулагдаж үр дүнд:  Охин хүснэгтэнд холбох түлхүүрийн утгатай бичлэг олдоогүй тохиолдолд эх хүснэгт рүү охин хүснэгтээс тэг утгатай талбар холбогдоно.  Эх хүснэгтээс бичлэг гээгдэхгүй, бүх бичлэгүүд үр дүнд гарна
 16. 16. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Баруун гадаад холболтОюутны код Оюутны нэр Мэрг код Мэрг код Мэрг нэрSW99D027 Д.Болор D484105 D484105 Компьютерийн ухаан ПХSW99D028 Х.Тарим D484105 D484106 Компьютерийн ухаан МСSW99D029 Н.Сувд D484110 D484110 Компьютерийн ухаан ТХSW99D039 С.Баяр D484112 D484111 КУ Сүлжээний технологи Оюутны код Оюутны нэр Мэрг код Мэрг нэр SW99D027 Д.Болор D484105 Компьютерийн ухаан ПХ SW99D028 Х.Тарим D484105 Компьютерийн ухаан МС SW99D029 Н.Сувд D484110 Компьютерийн ухаан ТХ SW99D039 С.Баяр D484112
 17. 17. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Зүүн гадаад холболтОюутны код Оюутны нэр Мэрг код Мэрг код Мэрг нэрSW99D027 Д.Болор D484105 D484105 Компьютерийн ухаан ПХSW99D028 Х.Тарим D484105 D484106 Компьютерийн ухаан МСSW99D029 Н.Сувд D484110 D484110 Компьютерийн ухаан ТХSW99D039 С.Баяр D484112 D484111 КУ Сүлжээний технологи Оюутны код Оюутны нэр Мэрг код Мэрг нэр SW99D027 Д.Болор D484105 Компьютерийн ухаан ПХ SW99D028 Х.Тарим D484105 Компьютерийн ухаан МС SW99D029 Н.Сувд D484110 Компьютерийн ухаан ТХ КУ Сүлжээний технологи
 18. 18. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Бүрэн гадаад холболтОюутны код Оюутны нэр Мэрг код Мэрг код Мэрг нэрSW99D027 Д.Болор D484105 D484105 Компьютерийн ухаан ПХSW99D028 Х.Тарим D484105 D484106 Компьютерийн ухаан МСSW99D029 Н.Сувд D484110 D484110 Компьютерийн ухаан ТХSW99D039 С.Баяр D484112 D484111 КУ Сүлжээний технологи Оюутны код Оюутны нэр Мэрг код Мэрг нэр SW99D027 Д.Болор D484105 Компьютерийн ухаан ПХ SW99D028 Х.Тарим D484105 Компьютерийн ухаан МС SW99D029 Н.Сувд D484110 Компьютерийн ухаан ТХ SW99D039 С.Баяр D484112 КУ Сүлжээний технологи
 19. 19. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Баруун гадаад холболт  SQL илэрхийлэл: SELECT <Сонгох талбаруудын жагсаалт> FROM ХүснэгтА А LEFT OUTER JOIN ХүснэгтВ В ON А.түлхүүр=В.түлхүүр
 20. 20. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Зүүн гадаад холболт  SQL илэрхийлэл: SELECT <Сонгох талбаруудын жагсаалт> FROM ХүснэгтА А RIGHT OUTER JOIN ХүснэгтВ В ON А.түлхүүр=В.түлхүүр
 21. 21. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Бүрэн гадаад холболт  SQL илэрхийлэл: SELECT <Сонгох талбаруудын жагсаалт> FROM ХүснэгтА А FULL OUTER JOIN ХүснэгтВ В ON А.түлхүүр=В.түлхүүр
 22. 22. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Зүүн гадаад холболт  Жишээ: оюутан ба мэргэжил хүснэгтүүдийг гадаадаар холбох SELECT St.*, Pr.prof_name FROM Student St LEFT OUTER JOIN Profession Pr ON St.Prof_ID=Pr.Prof_ID Оюутны код Оюутны нэр Мэрг код Мэрг нэр SW99D027 Д.Болор D484105 Комп.ПХ SW99D028 Х.Тарим D484105 Комп.ПХ SW99D029 Н.Сувд D484110 Комп.ТХ SW99D039 С.Баяр D484112
 23. 23. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл –Гадаад холболт 2-оос илүү харьцааг зэрэгцээ гадаад холболтоор холбох Гурвалсан холболтуудыг бүгдийг нь энгийнээр эсвэл бүгдийг нь гадаадаар хийх дүрэмтэй
 24. 24. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Зэрэгцээ гадаад холболт  Жишээ1: Оюутны цагийн ачааллыг бодохын тулд хичээл сонголт (Student_Course) гэсэн гол мэдээллийг агуулж буй хүснэгтийг эх болгон, түүн рүү (Course), хичээлийн хэлбэрийг (Course_type) хоѐрыг зэрэг холбоѐ. SELECT St_crs.St_ID, Crs.*, Crs_T.Type, Crs_T.Hour FROM Student_Course St_crs LEFT OUTER JOIN Course Crs ON St_crs.Crs_ID=Crs.Crs_ID, LEFT OUTER JOIN Course_type Crs_T ON St_crs.Crs_ID=Crs_T.Crs_ID
 25. 25. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Дараалсан гадаад холболт  Жишээ: Жишээ1-ийг оюутны хичээл сонголт (Student_Course) гэсэн гол мэдээллийг агуулж буй хүснэгтийг эх болгон, түүн рүү 1-рт хичээлийг (Course), 2-рт хичээлийн хэлбэрийг (Course_type) холбож бас болох боловч илүү Select хийгдэнэ. SELECT St_crs.St_ID, Crs.*, Crs_T.Type, Crs_T.Hour FROM (SELECT St_crs.St_ID, Crs.* FROM Student_Course St_crs LEFT OUTER JOIN Course Crs ON St_crs.Crs_ID=Crs.Crs_ID) LEFT OUTER JOIN Course_type Crs_T ON St_crs.Crs_ID=Crs_T.Crs_ID
 26. 26. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл – Буруу гадаад холболт  Жишээ: Харин жишээ1-ийг хичээл (Course), хичээлийн хэлбэрийг (Course_type) гэсэн мэдээллийг түрүүлж холбоход тухайн улиралд ордоггүй, нэг ч оюутан сонгоогүй хичээлүүд үр ашиггүй холбогдоно SELECT St_crs.St_ID, Crs.*, Crs_T.Type, Crs_T.Hour FROM (SELECT Crs. *, Crs_T.Type, Crs_T.Hour FROM Course Crs INNER JOIN Course_type Crs_T ON Crs.Crs_ID=Crs_T.Crs_ID) LEFT OUTER JOIN Student_Course St_Crs ON Crs.Crs_ID=St_Crs.Crs_ID
 27. 27. LOGO Үндсэн үйлдлүүдХолбох үйлдэл Холболт хийхэд анхаарах зүйлс  Ашиггүй холболт хйихгүй байх  Тайлан боловсруулалтанд орох гол мэдээллийн хүснэгтүүдээ эхэлж холбох  Ямар нэгэн үйл ажиллагааны бүртгэл дэх өгөгдлийг нэгтгэсэн тайлан  Гол мэдээллийг нэгтгэж боловсруулсны дараа бүртгэл дэх кодуудыг дэлгэрүүлж задлах зорилгоор лавлахуудыг холбож байх  Лавлахуудыг хооронд нь түрүүлж холбохгүй байх

×