Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urhea-Kampus esittely

77 views

Published on

Urhea-Kampus presentation (in Finnish only)

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urhea-Kampus esittely

 1. 1. URHEA-KAMPUSURHEILUA JA OPISKELUA ArkkitehtitoimistoTuomoSiitonen
 2. 2. URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI2 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on noussut nopeasti valtakunnallisesti merkittävimmäksi urheiluakatemiaksi. Akatemian piirissä on n. 3700 urheilijaa, 150 valmentajaa, 45 koulua ja 28 lajia. Suomen Olympia- ja Paralympiajoukkueissa sekä monien lajien maajoukkueissa Urhean urheilijat ovat iso osa joukkueita. Urhea on noussut johtavaan asemaan tekemällä yhteistyötä, luomalla laajan verkoston ja yhdistelemäl- lä pääkaupunkiseudun voimavaroja. Urhean ansiosta pääkaupunkiseudulle on syntynyt ainulaatuinen urheilun, opiskelun ja urheiluosaamisen keskus. Urheiluakatemian taustalla toimii Urhea-säätiö, jonka perustajajäseninä ovat muun muassa Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Suomen Olympia- komitea. Mukana on myös alueen korkeakouluja ja muita oppilaitoksia. Nyt on aika ottaa seuraava askel ja rakentaa pääkaupunkiseudulle valtakunnallinen Olympiavalmennus- keskus, jonka sydän on monilajinen Urhea-halli. Kansainvälisen tason olosuhteet ja osaaminen nostavat Helsingin eurooppalaisen urheilun kartalle. Samalla kampuksella yhdistyvät urheilu, koulutus, tutkimus, terveydenhuolto ja asuminen. Kaikki tämä keskellä Helsinkiä! URHEA-KAMPUS SEURAAVA ASKEL
 3. 3. URHEA-HALLI | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI MÄKELÄNRINTEEN LUKIO • Mäkelänrinteen Uintikeskus • Urhea-halli (rakennettava) • Mäkelänrinteen lukion lisärakennus: opiskelu-, toimisto- ja ruokalatilat (rakennettava) • Opiskelija-asunnot ja hostel HOAS (rakennettava) URHEA-KAMPUS Tällä hetkellä Urhea-kampuksella on kaksi osaa: Mä- kelänrinteen lukio ja Mäkelänrinteen Uintikeskus. Lä- hialueella on lisäksi useita jalkapallokenttiä ja muita urheilupaikkoja. Ne kokoavat päivittäin opiskelemaan ja urheilemaan yli tuhat lukiolaista ja urhealaista sekä tuhansia liikuntaa harrastavia kuntalaisia. Tavoitteena on laajentaa kampusta kolmella osalla: 1. Urhea-hallilla 2. Mäkelänrinteen lukion lisärakennuksella, jossa on opiskelu-, toimisto- ja ruokalatilat 3. Opiskelija-asunnoilla ja hostellilla (HOAS) Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen väliin suunniteltu monitoimihalli tulee palvelemaan Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian urheilijoita sekä helpottamaan pääkaupunkiseudun kasvanutta liikuntapaikkapulaa. Päivittäin hallissa harjoittelee satoja eri urheilijan polun vaiheessa olevia urheilijoita yläkouluikäisistä nuorista aina aikuisikäisiin huip- pu-urheilijoihin saakka. URHEA-KAMPUKSEN OSAT VISIOMME Huippuolosuhteet keskitetysti: Urheilu, opiskelu, ruokailut, asu- minen ja terveydenhuolto samalla kampuksella kustannustehokkaasti – kokonaisuus on enemmän kuin pelkästään osien summa. MISSIOMME Osallistuvan asiantuntijuuden ja yhdessä tekemisen avulla uudenlainen tapa ja mahdollisuus jakaa osaamista yli lajirajojen koko urheilijan polun matkalla. 2. 1. 3. Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen
 4. 4. 4 URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI Urhean tavoitteena on rakentaa pääkaupunkiseudulle Olympiavalmennuskeskus yhdessä Suomen Olym- piakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. Suomen Olympiakomitea on kirjannut toimintasuunnitelmaansa valtakunnallisen Olympiavalmennuskeskuksen muo- dostamisen pääkaupunkiseudulle. Urhea-halli, asun- tola ja koulun lisätilat vahvistaisivat merkittävästi tätä kehitystä. Hallin on tarkoitus toimia monilajisena urheilun ja lii- kunnan harjoitteluhallina, jonka muunneltavat tilat tarjoavat harjoittelumahdollisuuden useiden eri lajien harrastajille. Lisäksi halliin tulisi urheilijoiden tervey- denhuoltoa ja palautumista edistäviä tiloja ja toimintoja. Kampus tehostaisi merkittävästi akatemiaurheilijoiden arkea. Se mahdollistaisi päivittäisharjoittelun, opiske- URHEA-KAMPUKSEN TOIMINTAIDEA lun sekä asiantuntijaverkoston keskittämisen yhdeksi helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Kampus te- hostaisi merkittävästi urheilijoiden ajankäyttöä. Hallin myötä matkustaminen vähentyisi ja säästetty aika voi- taisiin käyttää harjoitteluun, opiskeluun tai lepoon. Kampuksen ja hallin yhteyteen rakennetaan tiloja, jotka palvelevat kouluaikana Mäkelänrinteen lukion ja mui- den oppilaitosten, kuten Helmi Liiketalousopiston, toi- mintaa. Lukion ruokailu, opetus sekä toimistotilat ovat tällä hetkellä ahtaat oppilaitoksen tarpeisiin nähden. Tavoitteena on jatkossa tarjota paremmat mahdolli- suudet myös urheilun ja ammattikoulutuksen yhdistä- miseen. Monipuoliset tilat mahdollistavat urheilijoiden kesä- opetuksen, joka entisestään lisää urheilevan nuoren opintojen joustavuutta. Kampukselle tulee tilat etä- opiskeluun, jolloin esimerkiksi korkeakouluissa opiske- levien urheilijoiden on mahdollista opiskella itsenäisesti harjoitusten välillä. Hallin yhteydessä olevat majoitustilat mahdollistavat eri lajien leirityksen ja näin loma- ja viikonloppuajat voidaan hyödyntää eri lajien leirityskäyttöön. Iltaisin ja viikonloppuisin keittiö- ja ruokalatilat palvelevat hal- lissa harjoittelevia ja leireileviä urheilijoita. Luokka- ja opetustiloja voidaan käyttää koulutus- ja kokoustiloina. Kampuksen toimintaideana on näkemys julkisten tilo- jen monikäyttöisyydestä. Lukion ja urheilulukion opis- kelijat, akatemiaurheilijat sekä muut liikkujat täyttävät
 5. 5. URHEA-HALLI | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI hallin tehokkaasti niin arkipäivinä kuin viikonloppuina. Koulujen lomakausina ja viikonloppuisin tiloja käyttävät eri lajiliitot tai seurat omiin leirityksiinsä, luentoihin, se- minaareihin sekä muihin urheilua tukeviin tarkoituksiin. Koulun ravintola tarjoaa ruokapalveluita koko kampuk- selle aamusta iltaa ja ympäri vuoden. Opiskelija-asun- tolaan suunniteltu asuntolatoiminta mahdollistaa leiri- tykset kampuksella ja tuo näin lisää käyttäjäkuntaa. Hallin on tarkoitus toimia monilajisena urheilun ja liikunnan harjoitteluhallina, jonka muunneltavat tilat tarjoavat harjoittelumahdollisuuden useiden eri lajien harrastajille.
 6. 6. 6 URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI Hallin keskeisenä käyttäjäryhmänä ovat Pääkau- punkiseudun urheiluakatemian eri-ikäiset urheili- jat aina yläkouluikäisistä nuorista aikuishuippuihin saakka. Mäkelänrinteen lukion valmennusurheili- jat ovat suurin ryhmä. Pääkaupunkiseudulla asu- ville olympia- ja paralympiaurheilijoille Urhea-halli tarjoaa upean arkiharjoitteluympäristön opiskelu- mahdollisuuksineen, asuntoloineen ja terveyden- huollon palveluineen. Puolustusvoimien urheilu- KÄYTTÄJÄRYHMÄT AKATEMIAURHEILIJAT, KOULUT JA LAPSET KLO 7 - 18 URHEILIJASEURAT JA KUNTOLIIKKUJAT KLO 18 - 22 JOUKKUEET, AKATEMIAURHEILIJAT JA URHEILUSEURAT koulu toimii akatemian yhteydessä eli halli palvelee näin myös puolustusvoimien tarpeita. Lisäksi halli palvelee monipuolisesti lasten ja nuorten liikuntaa, paikallista seuratoimintaa sekä aikuisten kuntoliikuntaa. Urheiluakatemiaurheili- joiden lisäksi liikuntahalli palvelee helsinkiläisten urheiluseurojen ja erityisesti lasten ja nuorten lii- kuntatarpeita. Hallissa voidaan järjestää yli laji- ja seurarajojen ulottuvaa lasten liikuntatoimintaa, joka huomio myös ne lapset ja nuoret, jotka eivät halua heti mukaan normaaliin urheiluseuratoimintaan. Lasten ja nuorten liikuntaa voidaan järjestää esimerkiksiakatemiavalmentajienjohdolla.Halli tarjoaa tiloja Helsingin kaupungin EasySport –toiminnalle sekä opetus- ja kulttuuriministe- riön tukemalle Liikkuva koulu –ohjelmalle. MA VIIKONLOPUT JA LOMAJAKSOT TI KE TO PE LA SU
 7. 7. 7URHEA-HALLI | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI TAVOITTEITA Mahdollistaa urheilun ja opiskelun parempi yhdistäminen. Rakentaa urheilun ja koulutuksen kampus, joka mahdollistaa urheilijan paremman arjen. Laji- ja oheisharjoittelu, opiskelu, ruokailu, terveydenhuolto ja asuminen ovat kaikki samalla kampuksella keskellä Helsinkiä hyvien liikenneyhteyksien varrella. Rakentaa olosuhteiltaan huippu-urheilun vaatimat harjoitusolosuhteet, jotka ovat ympärivuotisesti urheilijoiden käytettävissä. Mahdollistaa lajien yhteistyö sekä osaami- sen jakaminen päivittäisvalmennuksessa. Tehdä energiatehokas, turvallinen ja esteetön liikuntahalli. Tehdä kustannustehokas, monikäyttöinen ja korkealla käyttöasteella toimiva urhei- lun harjoitteluhalli. Helpottaa pääkaupunkiseudun kasva- nutta liikuntatilatarvetta sekä Mäkelän- rinteen lukion tilapulaa. 7 32 4 5 6 1
 8. 8. 8 URHEA-HALLI | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI Hallin yhteyteen rakentuvat ruokailu-, majoitus- ja opiskelutilat tekisivät hallista ainutlaatuisen kokonaisuuden koko Suomessa. 2016 KAAVOITUS & SUUNNITTELU INVESTOINTIRAHOITUS 2017 KAAVOITUS & SUUNNITTELU RAKENTAMINEN ALKAA 2018 RAKENTAMINEN 2019-2020 KOKONAISUUS VALMISTUU
 9. 9. 9URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI Monilajiselle urheilun harjoitteluhallille on erittäin suuri tarve ja sen merkitys pääkaupunkiseudun urheilulle on kiistaton. Hallin yhteyteen rakentuvat ruokailu-, majoitus- ja opiskelutilat tekevät hallista ainutlaatuisen kokonaisuuden koko Suomessa. Koska kampus sijatsee keskellä pääkaupunkia erinomaisten kulkuyhteyksien päässä, sillä on erit- täin suuri valtakunnallinen merkitys suomalaiseen SEUDULLINEN JA VALTAKUNNALLINEN MERKITTÄVYYS kilpa- ja huippu-urheiluun. Lentokentän lähei- syys tekee siitä myös kansainvälisesti merkittävän urheilukeskittymän. Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikön, lajiliittojen ja oppilaitosten yhteis- työ kampuksella lisää sen valtakunnallista merkit- tävyyttä Korkeatasoinen osaaminen, erinomaiset tilat sekä helpot kulkuyhteydet tuovat kansainvälisiä jouk- kueita leireilemään Suomeen. Henkilöstössä on jatkossa suomalaisten huippuasiantuntijoiden li- säksi myös useita ulkomaalaisia osaajia. Paikallisesti kampus vahvistaa seuratoimintaa ja siitä tulee alueellinen verkoston keskus; metropo- lialueen urheilun keskus, joka palvelee eri-ikäisiä ja eritasoisia urheilijoita.
 10. 10. 10 URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI URHEA Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on Suomen Olympiakomi- tean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea on yhteistyö- verkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä, kehittää päivittäisharjoittelun olosuhteita sekä helpottaa valmennuksen asiantuntijapalveluiden saatavuutta. Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kan- sainvälisellä huipulla oleville urheilijoille. Urhean johtoajatus on ”Parempi arki tuo paremman tuloksen”. Urheaan kuului vuoden 2016 alussa 3682 urheilijaa, joista 111 on ns. olympiatason eli 1. tason urheilijoita. Maajoukkuetason urheilijoita on mukana 800 (2. taso) ja haastajatason urheilijoita 1236 (3. taso). Yläkouluikäisiä on mukana 1535. Lajeja on mukana 28 ja toisen sekä korkea-asteen opiskelijoita yhteensä 20. Perusasteen kouluja Urhean verkostoon kuuluu jo yli 40. Tukipalveluista huolehtii laaja joukko eri alojen asiantuntijoita. Mukana ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. PROJEKTIN TOIMIJAT JA TAUSTAVOIMAT URHEA-SÄÄTIÖN HALLITUS SARI MULTALA | Suomen Purjehdus ja Veneily ANNA KIRJAVAINEN | Suomen Voimisteluliitto HANNU TIHINEN | Suomen Palloliitto JAN-ERIK KRUSBERG | Arcada LEA HAKALA | Pohjois-Haagan yhteiskoulu PETTERI HUURRE | Helsingin liikuntavirasto SAMPO SUIHKO | Espoon sivistystoimi TUULI MERIKOSKI | Suomen Olympiakomitea JUHA OJAJÄRVI | Helmi Liiketalousopisto
 11. 11. 11URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI HELSINGIN KAUPUNKI Helsingin kaupungin Liikuntavirasto ja Opetusvirasto ovat mukana suunnittelemassa hanketta. MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänrinteen lukio on yksi Suomen 13 valtakunnallisesta urheilulu- kiosta. Koulussa on noin 850 opiskelijaa ja se on opiskelijamäärältään Helsingin suurimpia lukioita. Opiskelijoista noin 600 on urheilulukio- laisia ja he ovat pääosin oman lajinsa maajoukkueurheilijoita. Kou- lussa on urheilijoita noin 50 eri lajista. Valmentajia Märskyssä toimi lukuvuonna 2015-2016 noin 70. Urheilulukiotoimintaa on Märskyssä kehitetty jatkuvasti ja esimer- kiksi valmennukseen käytettävää aika on lisätty ja eri lajeille on tehty omia erikoisohjelmia, kuten Koripalloliiton kanssa toteutettava Hel- sinki Basketball Academy. Ohjelma kerää Suomen parhaat tyttö- ja poikakoripalloilijat harjoittelemaan ja pelaamaan samaan joukkuee- seen. Märskyn opiskelijat ovat hyvin esillä suomalaisessa urheilussa. Esimerkiksi vuonna 2015 Urheilugaalan Vuoden urheilija -äänestyk- sessä kymmenen parhaan urheilijan joukossa oli viisi Märskyä. Mäkelänrinteen lukio on Helsingin kaupungin lukio ja Opetusvirasto hallinnoi koulua. Opetusviraston investointiohjelmassa on merkintä äkelänrinteen lukion rakennushankkeesta. HELMI LIIKETALOUSOPISTO Helmi on vuonna 1957 perustettu Helsingin Malmilla toimiva toisen asteen ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa liiketalouden ja mat- kailualan perus- ja ammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta niin päivä- kuin ilta- ja monimuoto-opintoina. Helmellä on urheilun erityistehtävä. Nuorisokoulutuksen “spesiaaleina” polkuina ovat Urheiluakate- miamerkonomi ja Finanssi- sekä Sporttikaksari-kaksoistutkinto. Syyskuussa 2014 Helmi otti yhden lisäspurtin entistäkin houkuttele- vammaksi ammatilliseksi oppilaitokseksi, kun opetus- ja kulttuurimi- nisteriö myönsi sille urheilijoiden ammatillisen koulutuksen erityis- tehtävän valtakunnallisena urheiluoppilaitoksena. Helmellä ja Mäkelänrinteen lukiolla on yhteistyötä kaksoistutkinnon järjestämisessä. Tällä hetkellä toimii kolme kaksoistutkintoryhmää. Helmellä on tavoitteena saada kampusalueelta opetus- ja harjoitte- lutiloja.
 12. 12. URHEA-HALLI | MÄKELÄNKATU 55 | HELSINKI12
 13. 13. 13URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI HOAS Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö perustettiin vuonna 1969 helpottamaan opiskelijoiden asuntotilannetta pääkaupunkiseudulla. Hoasin toiminnassa ovat mukana Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopis- ton ylioppilaskunnat. Lisäksi mukana on 10 muuta ylioppilaskuntaa ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntaa. Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asun- toja on tällä hetkellä noin 9 300 kpl. Hoasilla asuu noin 18 000 asukasta, joista noin neljännes on kansainvä- lisiä opiskelijoita. Hoas tekee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa tarjo- amalla kalustettuja huoneistoja ja asumisajan palveluja myös kansain- välisen vaihdon opiskelijoille. Hoas on lupautunut rakentamaan alueelle tulevan opiskelija-asuntokohteen. PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULU Urheilukoulu toimii tällä hetkellä kesälajien osalta Santahaminassa. Valmennus toteutetaan yhteistyössä Urhean kanssa ja monissa lajeissa urheilukoulun varusmiehet ovat mukana Urhean lajiryhmissä. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Urhea-halli on nostettu valtakunnallisesti merkittäväksi urheilupaikka- rakentamishankkeeksi ja ministeriö on merkinnyt hankkeen vuosien 2017 ja 2018 hankesuunnitelmiin. Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville ja jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille.
 14. 14. 14 URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI Rakennuspaikan osoite on Mäkelänkatu 47. Kysei- sellä tontilla sijaitsee Mäkelänrinteen lukio. Koulun vieressä on urheilukentäksi merkitty alue, jolle halli on tarkoitus rakentaa. Koulun lisärakennus yhdis- tää koulun ja urheiluhallin. Hoasin opiskelija-asun- tola on tarkoitus rakentaa Mäkelänrinteen puolelle eli koulun itäpuolelle. Rakentaminen Mäkelänrinteen lukion tontille sopii hyvin Helsingin kaupungin suunnitelmiin tehos- taa kaupunkirakentamista. Tontti sijaitsee aivan suunnitellun kaupunkibulevardin lähellä ja lisäksi lähialueelle on tulossa kaksi suurta asutus- ja toi- mitilakeskittymää eli Kalasatama ja Pasilan keskus. KESKEINEN SIJAINTI Näistä molemmista on lyhyt kävelymatka alueelle. Tontti on Helsingin kaupungin omaisuutta. Helsinki on antanut luvan kampushankkeen toteuttami- seksi tontille. Mielenkiintoisen lisän kampushankkeeseen tuo koulun tontin alla kulkeva junatunneli. Se on aikai- semmin toiminut Kalasataman radan osana, mutta on nyt jo poistettu käytöstä. Hankkeessa junatun- neli hyödynnetään juoksusuorana ja muina urhei- lutiloina. LIIKENNEYHTEYDET Urhea-kampus sijaitsee keskellä Helsinkiä ja lii- kenneyhteydet ovat hyvät. Lähtökohtaisesti liik- kuminen halliin tapahtuu julkisen liikenteen avulla. Niiden tavoitettavuus on erinomainen; Mäkelänka- tu on yksi keskeisiä joukkoliikenteen väyliä. Lähin metroasema on kolmen linja-autopysäkin päässä ja Pasilan juna-asemalle on vajaan kymmenen minuutin kävelymatka. Lentokentälle pääsee julki- sella liikenteellä 30 minuutissa. Alueelle on helppo tulla myös pyörällä hyvien kevyenliikenteen väyli- en johdosta. Lisäksi hallin läheisyydessä on paikoi- tustilaa henkilöautoille.
 15. 15. 15URHEA-HALLI | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI KANSAINVÄLINEN SAAVUTETTAVUUS • Lentokentälle 16 kilometriä LOISTAVAT JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET • Mäkelänkadun linja-autot ja raitiotievaunut • Sörnäisten metroasemalle 2km • Pasilan rautatieasemalle 1km HELPPO TULLA HENKILÖAUTOLLA • Lähellä Tuusulan ja Lahden moottoriteitä • Nyt 1,5 miljoonaa asukasta 45 minuutin ajomatkan sisällä • Vuonna 2030 pääkaupunkiseudulla 1,8 miljoonaa asukasta. LENTOKENTTÄ Helsinki-Vantaa JUNA Pasila JUNA Päärautatieasema METRO Sörnäinen URHEA-HALLI 1KM 16KM 2KM
 16. 16. 16 URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI URHEILUHALLI Rakentaminen toteutetaan pääosin neljään kerrokseen. Hallin pinta-ala on 10 000 m2 . Pinta-alassa ei ole mukana junatunneliin rakennettava juoksu- suora. 1. Ensimmäiseen kerrokseen on sijoitettu yleis- ja voimaharjoittelusali, paini- ja judosalit ja telinevoimistelu- ja taitosali sekä juoksualue. Edellisten lisäksi kerroksessa ovat valmentajien työtilat voimistelulle, painille ja judolle sekä useita varastoja, teknisiä tiloja, pesutilat ja puku huoneet sekä juoksusuora vanhassa rautatietunnelissa. 2. Toiseen kerrokseen rakennetaan pukuhuoneita ja pesutiloja. 3. Kolmanteen kerrokseen tulee kaksi palloilusalia, kaksi salia rytmiselle ja joukkuevoimistelulle, kolme pukuhuonetta ja vastaavat pesutilat, kaksi peilisalia, karatesali, taekwondo/kuntoutussali sekä kaksi valmentajien työhuonetta, varastot ja vessoja. 4. Neljännessä kerroksessa ovat sisääntuloaula, fysioterapia- ja terveyden huoltotilat. URHEA-HALLIN TILAT ArkkitehtitoimistoTuomoSiitonen
 17. 17. 17URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI OPETUSTILAT Toimisto- ja opetustilat sijaitsevat Urhea-hallin ja Mäkelänrinteen lu- kion tilojen välissä, mutta tilat yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Ensimmäisessä, sisääntulokerroksessa on aulatila, josta on kulku edelleen urheiluhalliin, opetustiloihin ja ruokalaan. Toisessa kerrok- sessa on Liiketalousopisto Helmen opetustilaa. Kolmannessa kerroksessa on varaus lajiliitoille. Neljännessä kerrok- sessa on varaus urheiluliiton toimistolle. Viidennessä kerroksessa on toimistotilaa. Tilojen kokonaispinta-ala olisi 2500-3000 m2 . ASUINTALO Hoas rakentaa alueelle 7-8 kerroksista asuintalon, johon tulee eri- kokoisia opiskelija-asuntoja. Osa asunnoista on soluasuntoja ja osa yksiöitä. Lisäksi asuintaloon voidaan rakentaa perheasuntoja sekä hostel. Hallin pinta-ala on 10 000 m2 ArkkitehtitoimistoTuomoSiitonen
 18. 18. 18 URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI URHEILUHALLIN RAHOITUS Hallin kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. Rahoitusta haetaan Helsingin kaupungilta, valtiolta sekä yksityisiltätahoilta. OPETUSTILAT Opetustilojen, toimistojen ja ruokalan kustannus- arvio on 7-8 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin opetusviraston osuus on suurin, mutta Helmi liike- talousopisto ja eräät lajiliitot ovat halukkaita osal- listumaan rahoitukseen. Tiloihin on tulossa vuok- ratiloja esimerkiksi lajiliitoille. OPISKELIJA-ASUNTOLA Urheiluhallin yhteyteen rakennetaan n. 100 opis- kelija-asuntoa, joiden kustannusarvio on 11 M€. Opiskelija-asunnot rahoitetaan valtion tukemalla korkotukilainalla (ARA). RAHOITUS JA KÄYTTÖTALOUS KÄYTTÖTALOUS Urhea-kampuksen merkittävimmän osan Urhea -hallin vuosittainen käyttötalous on laskelmien mukaan kannattava. Hallin kannattavuutta vahvis- taa voimakas käyttöaste päiväaikaan urheilulukio- laisten toimesta. Lisäksi kesäkäyttö on laajempaa esimerkiksi leiritys- ja kesälukiotoiminnan ansios- ta. Laskelmat perustuvat asiantuntijoiden arvioihin ja laskelmia ovat tarkistaneet esimerkiksi Helsingin liikuntaviraston asiantuntijat. Toiminnan tuotto käytetään Urhean ja kampuksen toiminnan kehittämiseen. Urhea-halli myös työllistää ja tuo tuloja alueelle. Kampuskokonaisuuden on arvioitu työllistävän noin 30 henkilöä nykyistä enemmän. Lisäksi hal- lilla on välillisesti työllistävä vaikutus: oppilaitosten opettajat, majoitus- ja ravintolahenkilökunta, sekä muut läheisesti hallin toimintaan liittyvät palvelut. Halli tukee myös Helsingissä mahdollisesti pidet- täviä urheilutapahtumia, koska se voisi tarjota esi- merkiksi harjoittelutiloja.
 19. 19. URHEA-KAMPUS | MÄKELÄNKATU 47 | HELSINKI 19 HALLIFANIT PETTERI KOPONEN ”Märskyyn valikoituu vuosittain huippujouk- ko lajinsa ehdottomia menestyjiä, jotka ovat valmiita sekä halukkaita treenaamaan kovaa ja tarvitsevat tähän vaadittavat puitteet.” MIKA KOJONKOSKI ”Fyysisen toimintaympäristön rajat ovat tulleet vastaan. Toiminnan edelleen kehittämisen edel- lytys on Urhea-hallin pikainen rakentaminen.” TAPIO KORJUS ”Urheahalli on valtakunnan tärkein urheilun olosuhteiden kehittämishanke.” HANNA-MARIA SEPPÄLÄ ”Tämän kaltaisista projekteista on voitu vain haaveilla nuoruudessani. Kyseinen hanke on investointi Suomen nuoriin.” SARI MULTALA ”Jos edes osa suunnittelusta voitaisiin tehdä koordinoidusti ja yhdessä yhteisen hallin puit- teissa, voittaisivat kaikki osapuolet.” REIJO JYLHÄ ”Suomalaiset urheilijat tarvitsevat Urhea-hallin arkiharjoitteluun sekä nopeaan palautumiseen kansainvälisen kilpailuruljanssin keskellä.” HANNO MÖTTÖLÄ ”Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun urheilijat nuoresta aina huipulle saakka tarvitsevat tämän nykyajan tarpeiden mukaan rakennetun harjoituskeskuksen.” Valtakunnan tärkein urheilun olosuhteiden kehittämishanke MIKA POUTALA ”Mielestäni monitoimihalli olisi tärkeä treenipaikkana, koska Liikuntamylly on niin täynnä, että siellä ei mahdu treenaamaan kuin keskellä päivää.”
 20. 20. PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA LAJILIITOT Suomen Golfliitto Suomen Judoliitto Suomen Jääkiekkoliitto Suomen Koripalloliitto Suomen Käsipalloliitto Suomen Lentopalloliitto Suomen Luisteluliitto Suomen Painiliitto Suomen Palloliitto Suomen Purjehdus ja Veneily Suomen Salibandyliitto Suomen Squashliitto Suomen Sulkapalloliitto Suomen Suunnistusliitto Suomen Taekwondoliitto Suomen Taitoluisteluliitto Suomen Tanssiurheiluliitto Suomen Tennisliitto Suomen Uimaliitto Suomen Urheiluliitto Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU Suomen Voimisteluliitto TUKI- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT Bulevardin Klinikka DBC-Klinikka Helsingin Urheilulääkäri asema Teramus Oy OPPILAITOKSET Aalto-yliopisto Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola Brändö gymnasium Eiran aikuislukio Espoon seudun koulutuskunta- yhtymä Omnia HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Hanken Svenska Handelshögskolan Haukilahden lukio Helmi Liiketalousopisto Helsingin yliopisto Kisakallion urheiluopisto Laajasalon opisto Laurea ammattikorkeakoulu Leppävaaran lukio Metropolia ammattikorkeakoulu Mäkelänrinteen lukio Pohjois-Haagan yhteiskoulu Sotungin lukio Stadin ammattiopisto Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Yrkesinstitutet Prakticum KAUPUNGIT Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki URHEA SÄÄTIÖN PERUSTAJATAHOT Aalto-yliopisto Espoon kaupunki Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Helmi Liiketalousopisto Helsingin kaupunki Helsinki Business College Oy Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö Kisakalliosäätiö Laurea ammattikorkeakoulu Metropolia ammattikorkeakoulu Stiftelsen Arcada Suomen Olympiakomitea Urheilulääketieteensäätiö Vantaan kaupunki JUHA OJAJÄRVI Puheenjohtaja, URHEA-säätiö +358 400 939 269 juha.ojajarvi@liiketalousopisto.fi SIMO TARVONEN Toiminnanjohtaja, URHEA-säätiö +358 50 583 6513 simo.tarvonen@urhea.fiwww.urhea.fi MUUT Puolustusvoimien Urheilukoulu Suomen Paralympiakomitea

×