Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boligløsninger for eldre 040214: Lene Schmidts presentasjon

889 views

Published on

NIBR-forsker Lene Schmidts presentasjon på seminaret «BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest» 4. februar 2014.

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Boligløsninger for eldre 040214: Lene Schmidts presentasjon

 1. 1. BOLIG + Nye boligløsninger for eldre og folk flest. 04.02.2014 Lene Schmidt, Arne Holm, Torunn Kvinge og Siri Nørve, NIBR
 2. 2. Problemstillinger • Hvem er de eldre og boligønsker og behov har de? • Hvilke erfaringer kan høstes fra nye boligløsninger? • Hvilke løsninger kan en se for seg? • Hvilke tiltak planlegger kommunene? • Hva er de økonomiske konsekvensene av ulike løsninger?
 3. 3. Data og metode • Casestudie av 4 utvalgte boligprosjekter – Intervju, befaring, dokumentanalyser • Ressursgruppe – Arbeidsseminar og litteraturstudier • Casestudie av utvalgte kommuner – Intervju, dokumentanalyser, litteraturstudier • Økonomiske modeller – Litteraturstudier
 4. 4. Hvem er de eldre, og hvilke boligønsker/behov har de? • Dagens eldre mer ressurssterke og kravstore • Aktiv alderdom • Bo hjemme så lenge som mulig – Tilpasninger i egen bolig – Flytte til mer egnet bolig
 5. 5. Hvilke erfaringer kan høstes? Casestudie Servicemodell Utbyggerstyrt Egenorganisert Samvirkemodell Løren Torg, Oslo, Selvaag Pluss, Aldersintegrert Doyèn, Eidsvoll, 50+ DES, Tårnåsen, 50+ Skyttertunet, Kongsberg 50+
 6. 6. Servicemodellen: Selvaag Pluss Løren torg, Oslo, 108 boliger med betjent resepsjon og felleslokaler
 7. 7. Løren Torg med felles gårdsrom
 8. 8. Fellesmiddager og treff. Hjelp fra vertskap eller naboer
 9. 9. Samvirkemodellen, 27 boliger Doyèn, Samvirkemodell,utbyggerstyrt, med felleslokaler, Doyèn 24 boliger med felles lokaler, Eidsvoll, Eidsvoll 2010
 10. 10. Doýen: Egen spa- og treningsavdeling
 11. 11. Kornmoenga brl, utbyggerstyrt DES prosjekt. 18 leiligheter med felles lokaler. Tårnåsen, Oppegård, 2012
 12. 12. Felles oppholds/møterom, Kornmoenga, eies av Velforeningen
 13. 13. Skyttertunet seniortun, Kongsberg. Egenorganisert, samvirkemodell. 13 boliger og felleshus Blinken, 2002. www.seniortun.no
 14. 14. Omtankeboliger Dugnad til felles beste
 15. 15. Viktigste funn • • • • • • • • Fornøyde beboere, ingen flytteplaner Friheten og valgmulighetene Trygghet og sosial kontakt viktigst (jvf.DK) Praktisk og mental/emosjonell støtte Felleslokaler og arrangementer knutepunkt for uformell kontakt (”overraskelsesmøter”) Mer fysisk og sosialt aktive Subjektiv opplevelse av bedre helse, bo hjemme lenger Kritikk av lite eldrevennlige bygn.tekn. løsninger
 16. 16. Sammenhenger - helse og sosial kontakt • Sosial isolasjon • Manglende sosial deltakelse • Manglende sosial støtte • Dårlig fungerende familieliv • Overgrep og vold • Men: Usikkert mht årsak og virkning
 17. 17. Sosial kapital som samhandlingsressurs forutsetter: • Stabile sosiale forbindelser • Deltakelse i aktiviteter til felles beste • Tillit • Felles normer og verdier
 18. 18. Kan boformen bidra til å bygge sosial kapital? • Stimulere deltakelse, stabile sosiale forbindelser • Flere sjanser for ”overraskelsesmøter” • - i hyggelige omgivelser der en kommer • • ”naturlig” forbi, har et ærend Bli kjent gjennom aktiviteter – etablere tillit, finne ”likeminded people” med felles verdier Katalysatorenes betydning
 19. 19. Ulike veier til utvidet naboskap • Skyttertunet: dugnadsbasert, lite miljø, mer avh. • • • av felles normer og verdier? Doyèn: dugnadsbasert med utbygger som ”katalysator” Løren Torg: Personal som ”katalysator”, større og mer sammensatt beboergruppe, ulike ”undergrupper” DES: naboskap ”light”, avhengig av ildsjeler
 20. 20. Muligheter • Eldre som ressurs • Potensial for nabohjelp, men ikke hjemmehjelp • Flere muligheter for å være fysisk aktiv • Muligheter for hjelp og sosial kontakt også ved sviktende helse • Betydningen av å være sosialt aktiv
 21. 21. Utfordringer • Hvordan inkludere nye og sikre konseptet? • Lite kunnskap - mulige motforestillinger: – Bare for de rike? – Bli invadert av naboen? • Sikre sosialt bærekraftige løsninger
 22. 22. Hvilke løsninger kan en se for seg? • Større behov for nye boligløsninger enn tilbud på markedet • Behov for større variasjon, service- og samvirkemodeller, for eldre eller for folk flest • Livsstilsboliger som konsept • Boliger må ligge sentralt
 23. 23. Tiltak i kommunene • Boligbyggeprogram i kommunene • Selge tomter på vilkår • Eldrevennlig områdeutvikling • Stille krav til livsløpsstandard i reguleringsbestemmelser • Involvere helse- og sosial i boligplanlegging
 24. 24. Erfaringer fra Sverige • ”Bo bra på äldre dar” - handlingsprogram – Trygghetsboliger – Bevisstgjøring og større mangfold – Fremtidsscenarier: Større boligprosjekter med felleslokaler og service • Flere kollektivhus for eldre og folk flest
 25. 25. Erfaringer fra Danmark • Større kommunalt handlingsrom i pbl – Lokalplaner utarbeides av kommunene • Kommuner eier og regulerer tomter, salg etter ”lisitation”, veileder beboergrupper • Ca 300 seniorbofellesskap – Tilrettelagt bolig, trygghet og økt livskvalitet • BiC som forbrukerorgan og”fødselshjelper” • Fremtidsscenarier: Seniorhus
 26. 26. Tiltak på statlig nivå • Handlingsprogram – Politikk og offentlig debatt/bevisstgjøring – Stimulere folk flest: Tiltak i tide – tilpasninger/nye boligløsninger – Koble ansv. for helse/sosial med bolig – Utrede behov for boligforbrukerorganisasjon – Utrede trygghetsboliger på det ordinære boligmarkedet – Stimulere til større variasjon i boligtilbudet
 27. 27. Økonomiske analyser • Sammenheng sosial aktivitet og helse – Årsak og virkning? • Boformens betydning - selektering? • Økt trygghet – mindre behov for hjelp? • Utsetter en bare behov for sykehjem? • Eldre bor samlet/mer sentralt- mer effektiv tjenesteproduksjon
 28. 28. Forskningsbehov • Empirisk forskning – Kartlegge/systematisere boligløsninger og erfaringer – Ulike innvandrergruppers ønsker/behov • Samfunnsøkonomiske analyser av ulike veivalg • Sosial kontakt og helse
 29. 29. Betydning • ”Veldig ofte blir dagen annerledes enn du trodde da du sto opp. På grunn av at det er noen rundt deg som har en idè eller du blir med på noe, eller snakker med noen”.

×