Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 3

815 views

Published on

Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointipalveluista kiinnostuneille. Nro 3 aiheita: monikanavailmoittelu, piilotyöpakat, työpaikkailmoittelu verkossa, anonyymi rekrytointi, sijaishallinta, kuntaliitos, LinkedIn

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 3

  1. 1. Rekrytointi on yllättävän kon- servatiivista Suomessa. Perinteiset toimintatavat ovat muuttuneet varsin hitaasti ja tavallisen lehti- ilmoituksen ja puhtaan verk- koilmoittelun osuus on edelleen valtava. ”Suuressa maailmassa” rekrytointi-ilmoittelussa pää- paino on mennyt ajat sitten verkkoon ja viime aikoina työ- paikkailmoitusten mobiililuet- tavuuden merkitys on kasvanut voimakkaasti. Muutamissa mais- sa mobiililukemisen kasvuluvut ovat olleet jo parin vuoden ajan kymmeniä prosentteja. Uranus on kehittänyt viimei- sen vuoden aikana monikanavail- moitteluun mallin, joka yhdistää perinteisen sanomalehti-ilmoitte- lun QR-koodin ja älypuhelinten avulla verkossa oleviin sähköi- siin työpaikkailmoituksiin. QR- koodi mahdollistaa ilmoituksen mobiililuettavuuden lähes kaikil- la älypuhelimilla. Malli tarjoaa rekrytoijalle kustannussäästöjä ja työnhakijalle uudenlaisen mah- dollisuuden lukea ilmoitus ja ha- kea työpaikkaa. Nostetta!Nostetta!onUranusOy:njulkaisuura-jarekrytointipalveluistakiinnostuneille || Nro3 Haluatteko rekrytoinnin edelläkävijäksi? Monikanavailmoituksen avulla tavoitatte hakijat samanaikaisesti printin, verkon ja älypuhelinten avulla! Case Adecco Monikanavailmoittelun toteutus käy seuraavasti: • Rekrytoiva yritys jättää työpaikkailmoituksen Uranus.fi -verkkopalveluun. • Yritys informoi Uranusta milloin ja mihin lehteen/lehtiin printti-ilmoitus halutaan esille. • Uranus tekee ilmoituksen verkkoon sekä lehteen tarkoitetun huomio-ilmoituksen, jossa on pääosin vain tehtävänimike, työnantajan logo sekä QR-koodi. Kun rekrytoiva yritys on hyväksynyt aineiston niin Uranus varaa lehdestä ilmoitustilan ja toimittaa ilmoitusaineiston lehdelle. • Rekrytoijan kannalta koko palveluketju hoituu yhdellä kontaktilla ja yhdellä laskulla. Adeccolla oli alkuvuodesta 2013 jo etukäteen ajatellen haas- teellinen rekrytointitoimeksi- anto, jossa haettiin asiakasyri- tykselle Candy Hoover Oy:lle vakituiseen työsuhteeseen tekni- sesti orientoitunutta asiakaspal- velijaa pohjoismaiseen huollon tiimiin. Työkielinä olivat ruotsi, suomi ja englanti ja valtaosa asia- kaspalvelusta tapahtuu ruotsin- ja suomenkielisille asiakkaille. Adecco päätyi testaamaan tavallista modernimpaa ja luo- vempaa ilmoitusratkaisua. Mik- si näin tapahtui HR -konsultti Terhi Nyberg? - Ensiksi päätimme tehdä il- moituksen suomenkielisenä, mut- ta otsikoida sen ruotsinkieliseksi. Tämä oli jo ehkä jossain määrin poikkeava ratkaisu. Toisekseen päädyimme käyttämään Uranus. fi -palvelua, koska Uranuksella on sekä suomen-, ruotsin- että eng- lanninkieliset rekrytointi-ilmoi- tusosiot. Ja lisäksi Uranus tarjosi palvelua, joka QR-koodin avul- la antoi mahdollisuuden laskea merkittävästi printti-ilmoittelun kustannuksia ja saada ilmoitus hyvin näkyviin sekä HBL:ssä että Hesarissa. Miten palvelu toimi? - Uranus teki ilmoituksen nopeasti ja se saatiin lähes heti verkkoon. Lisäksi Uranus teki huomio-ilmoituksen HBL:iin ja lähes samaa huomio-ilmoitusta käytettiin myös Helsingin Sano- missa. Uranus varasi ilmoitustilat ja teki kaiken valmiiksi. Etuna meidän kannalta oli nopea ja use- an kanavan kattava palvelu ja yk- sinkertainen laskutus”. Ensivaikutelmasi? - Heti kun näin ilmoituksen lehdessä, testasin sen luettavuutta puhelimellani. Wau, toimi hie- nosti! Luultavasti monella muul- lakin on tullut sama ahaa-elämys? Miten rekrytointi lopulta on- nistui? - Hyvin. Löysimme hakijoita ja pystyimme aika nopeasti eh- dottamaan henkilöä, jonka toi- meksiantaja hyväksyi ja palkkasi. Löysikö valittu henkilö QR- koodin ja älypuhelimensa avul- la ilmoituksen? - Käsittääkseni tässä tapaukses- sa hän löysi sen suoraan verkosta. Suositteletko tätä ilmoitusta- paa muillekin? - Uskoisin, että ilmoituksen mobiililuettavuus tulee olemaan iso juttu jatkossa ja nuoremman pään hakijat tavoitetaan QR- tai vastaavan koodin avulla ehkä hel- pommin kuin perinteisillä tavoil- la. Uranuksella näyttää olevan jo toimiva konsepti, joten kannattaa hankkia oma kokemus uudenlai- sesta ilmoittelusta! Monikanavailmoitus näkyy sekä Uranus.fi-palvelussa että sanomalehdessä QR-koodilla varustettuna huomioilmoituksena.
  2. 2. Nostetta!2 Nro 3 Ovatko seuraavat tilanteet tulleet teille tutuiksi? Hakija kiel- täytyy vastaanottamasta hyvää työpaikkaa, koska aviopuolisolle ei löydy paikkakunnalta hyvää työpaikkaa eikä aviopuoliso ha- lua päätyä työttömäksi työnha- kijaksi hetkeksikään. Tai tilanne, jossa henkilö irtisanoutuu varsin pian työsuhteen alkamisen jäl- keen, koska kun muu perhe ei ha- lua muuttaa paikkakunnalle. Tai tilanne, jossa avoimiin työpaik- koihinne ei tule tarpeeksi varteen- otettavia hakijoita työpaikkanne syrjäisen sijainnin takia. Uranuksella on ratkaisu näihin ongelmiin: Voimme tehdä ja lisä- tä jokaisen työpaikkailmoituk- senne loppuun osion ”Työpaikka myös aviopuolisolle”. Osioon kerätään työssäkäyntialueenne avoimia paikkoja sekä merkittä- vimpiä työnantajia ja esimerkiksi Mol.fi -linkitys, joka avaa useim- miten kattavan tarjonnan alueen avoimiin paikkoihin. Paikkakun- nan suurimmat työantajat voivat olla sellaisia, joita aviopuoliso voi lähestyä myös avoimella hake- muksella. Näin aviopuolisolla on mahdollisuus saada uusi työpaik- ka samalla kuin tavoittelemanne osaaja saa teiltä paikan. Vieressä on malli kuinka Kes- ki-Pohjanmaan sairaanhoitopiiris- sä rekrytointi-ilmoituksen loppu- osassa ideaa toteutetaan. Onnistuuko rekrytointinne vain, jos pystytte järjestämään työpaikan myös aviopuolisolle? Poolian työnhakukanavia koskevaan kyselyyn vastasi maa- liskuussa lähes 600 suomalaista työnhakijaa. Poolia selvitti ky- selyssä hakijoiden suosimia työ- paikkailmoitusten hakukanavia. Sähköisten kanavien suosio oli kasvanut entisestään ja nyt jo yli 70% työnhakijoista etsii uusia työpaikkoja vain netin kautta. Printtipuolen suosio on laskenut vuosi vuodelta. Lähde: Poolian uutiskirje 18.4.2013 Yli 70% työnhakijoista etsii uusia työpaikkoja VAIN netin kautta Monikanavailmoittelun mallit ja hintaesimerkkejä Monikanavailmoittelun kokeilua varten riittää yksi puhelinsoitto Uranukseen. Monikanavailmoittelu tarjoaa modernin, kiinnostavan ja työnantajakuvaa kiillottavan ilmoituskonseptin, joka on monipuolisesti työnhakijoiden luettavissa. Etusivulla on malleja, miltä Adeccon ilmoitus näyttää Uranus.fi -palvelussa, Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa. Yhden monikanavailmoituksen hinta verkossa, mobiilissa ja valitussa alla mainituissa lehdessä on yhteensä vain 890 eur + alv. Hinta sisältää myös työkustannukset. • Ilkka, Pohjalainen, Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Karjalainen, Itä- ja Länsi-Savo, Keskipohjanmaa, Pietarsaaren Sanomat. • Hufvudstadsbladet, Borgåbladet, Västra Nyland, Östra Nyland, Åbo Underrättelser, Vasabladet, Österbottens Tidning, Syd-Österbotten. • Lehdessä olevan huomioilmoituksen koko 2-palstaisena (2×35 pmm) • Jos huomioilmoitus on 3-palstaisena (3×50 pmm), niin hinta on 1.190 eur+alv Monikanavailmoitus muissa lehdissä: 645 eur + lehden ilmoitushinta + alv. Räätälöimme teille tarpeidenne mukaisia ilmoituspaketteja: esim. Vasabladet+ Pohjalainen tai Keskipohjanmaa+Pietarsaaren Sanomat+Österbottens Tidning tai Itä-Suomen paketti (Savon Sanomat+Karjalainen+Itä- ja Länsi-Savo). Kysykää tarjousta! On valitettavan selvä tosiasia, että mitä enemmän uuden uran etsijällä on ikää, sitä vaikeampaa on työpaikan saaminen. Työ- paikkailmoituksillahan haetaan useimmiten nuoria, vastavalmis- tuneita tai jo jossain määrin hyvää työkokemusta omaavia tulevai- suuden toivoja. Juuri koskaan ei näe haettavan yli 50-vuotiaita har- maita panttereita. Miten sitten yli 40-vuotias tai yli 50-vuotias löytää työpaikan? Yksinkertaisin ohje on hakea töitä piileviltä työmarkkinoilta: 70% kaikista työpaikoista täyte- tään siten, ettei niitä laiteta jul- kiseen hakuun lainkaan. Miten toimia ja hakea piilotyöpaikkaa? Hakemiseensaathyviävinkke- jä Uranuksen tekemästä videosta. Uranus on julkaissut jo pari- senkymmentä työnhakuun liitty- vää vinkkivideota. Kaikki videot on katsottavissa verkosivuiltam- me www.uranus.fi (Apua työnha- kuun-osio). Uranus.fi – sivuilta löytyy samasta osiosta myös pari tu- tustumisen arvoista artikkelia: ”Vinkkejä ja vihjeitä piilotyöpai- kan löytämiseen” ja ”Näin laadit suorahakukirjeen”. Uranuksen työnhakuvideot: Miten hakea piilotyöpaikkaa? Hyväksi rikoskirjailijaksi ei ole helppo tulla, koska voi olla ongelma kirjoittaa tarpeeksi us- kottavalla tavalla. Kokemusta kuvaamaltaan alalta on vaikea kerätä. Ainakaan laillisesti... Pelkät kirjaston artikkelit ja haastattelut eivät tarjoa rikoskir- joille uskottavuutta ja aitoutta. Kuuluisalla rikoskirjailijalla Pat- ricia Cornwellillä oli sama on- gelma, kunnes hän keksi kuinka kartuttaa kokemustaan. Koke- musta ja tietoja oli kerättävä alal- ta keinolla millä hyvänsä. ”Työruumishuoneellaoikeuspa- tologien avustajana ruumiinava- uksissa teki minusta kirjailijan”. Patricia Cornwellin kotisivut: www.patriciacornwell.com Kylmäveristä pätevöitymistä ammattiin Kuvakaappaus KPSHP-:n työpaikkailmoituksesta Uranus.fi-palvelussa. Uranuksen työnhakuvideot löytyvät Uranus.fi:n "Apua työnhakuun"- osiosta sekä Uranuksen YouTube -kanavalta youtube.com/uranuskanava
  3. 3. Nostetta!Nro 3 3 Sijaisten tavoittamien ja si- jaisuuksien täyttö on ollut rek- rytoinnin yksi työläimmistä ja turhauttavimmista työvaiheista. Esimiehillä, vuorovastaavilla, osastonhoitajilla ym. rekrytoijilla on ollut sinisiä vihkoja ja soitto- listoja, joita läpikäymällä on yri- tetty tavoittaa puhelimitse pätevä sijainen sairastuneen tai muutoin poissaolevan henkilön tilalle. Työntekijöiden tavoittaminen on tuskaista ja usein on saatu kiinni henkilö, joka jo tekee samalle työnantajalle tuurauskeikkaa toi- sella osastolla! Tänä päivänä asiat ovat aika toi- sin: Sekä työnantaja että sijainen käyttävät LAURA rekrytointi- järjestelmässä olevaa kalenteria, johon työnantaja merkitsee sijais- tarpeet (keitä tarvitaan, milloin tarvitaan, mitkä ovat pätevyys- vaatimukset) ja sijainen merkitsee milloin hän on käytettävissä. Esi- mies muotoilee sitten LAURA järjestelmään sms-viestin, joka ohjautuu automaattisesti kaikille niille päteville ja vapaille sijaisille, jotka ovat merkinneet kalente- riinsa olevansa tarvittavana ajan- kohtana halukkaita tekemään vuoroja. Kun sijainen saa viestin hän vastaa sovitulla termillä, esim. ok. Jos sijainen on nopea hän saa heti uuden viestin, jossa hänet toivote- taan tervetulleeksi työvuoroon. Jos sijainen on hidas, hän saa vies- tin, että tuuraaja on jo löytynyt. Sijaistarpeiden hoitoon ei siis tar- vita yhtään puhelinsoittoa! Arvaatko, montako sijais- kutsua ja sijaisten vastausviestiä lähetettiin Uranuksen LAURA- rekrytointijärjestelmän avulla maaliskuussa 2013? A) 8780 B) 16600 C) 48900 D) 83800 E) 129900 Oikea vastaus tämän julkaisun takasivulla! Sijaisten haun soittorumba on historiaa! YLE kertoi joulukuussa 2012, ettäjoyli420000suomalaisellaon oma profiili LinkedIn -sivustolla ja määrä lisääntyy koko ajan. Va- pun korvilla määrä oli ylittänyt jo 450.000 rajapyykin. LinkedIn on lyönyt itsensä läpi sivustona, jonka kautta verkotutaan työpe- räisesti ja jossa hyvin moni haluaa nimenomaan kuuluttaa itseään osaavana uusista työtarjouksista ja uramahdollisuuksista kiinnos- tuneena henkilönä. Miten voisitte houkuttaa LinkedIn:issä olevia osaajia ha- kemaan niitä tehtäviä, joita or- ganisaatiossanne on kulloinkin tarjolla? Tässä yksi mahdollisuus: Ura- nus on tehnyt kehittämäänsä LAURA™ -rekrytointijärjestel- mään LinkedIn-integraation. Mitä tämä merkitsee? Kun teillä on käytössänne LAURA-järjestelmä ja julkaisette sen avulla työpaikkoja, niin työn- hakijalle voidaan tarjota mahdol- lisuus hyödyntää hakuun omaa LinkedIn -profiiliaan. Työnhakija voi hakulomakkeella olevan toi- minnon, LinkedIn-täpän, avulla imuroida LinkedIn:ssä olevan profiilinsa työhistoria-, koulutus- ja yhteystiedot hakemuspohjaan ja hakemuksen täyttöön menevä aika supistuu murto-osaan. Samal- la työnantajasta syntyy moderni ja työnhakijaa arvostava kuva. Jos olet kiinnostunut uudesta ominaisuudesta, pyydä Uranuk- sen edustajaa esittelykäynnille. Lisätiedot: www.laura.fi/ajankohtaista Keino tavoittaa 450.000 suomalaista uuden uran hakijaa! Kiinnostuitko? Helsingin nuorisoasiainkes- kus kokeili tällaista nimetöntä rekrytointia hakiessaan keväällä 2013 projektipäällikköä. Rekry- tointikokemus oli positiivinen, vaikkakin vei aikaa, koska kau- pungin rekrytointijärjestelmä ei taipunut nimettömään työnha- kuun. Aikaa vei ensiksi se, että ilmoitus oli laadittava tavallista huolellisemmin, jotta hakijat kertoisivat vain tärkeimpiin vaa- timuksiin ja osaamiseen liittyvät asiat. Toisekseen aikaa meni sii- hen, että kaikista hakemuksista piti tussilla mustata kaikki koh- dat, joista henkilön tausta olisi paljastunut. Em. rekrytoinnissa tähän peittämiseen meni aikaa noin päivä, eikä kyseinen henki- lö voinut osallistua haastattelui- hin, sillä hänellehän hakijat eivät olleet enää anonyymejä. Kaiken kaikkiaan anonyymi rekrytointi vei tuplasti aikaa normaaliin rek- rytointiin verrattuna. Helsingin nuorisoasiainkes- kuksen tapauksessa oli kyse tar- peesta kokeilla anonyymia rek- rytointia tavallisen rekrytoinnin yhteydessä. Toinen tyypillinen tarve voi syntyä kesätyöhakujen yhteydessä esim. pienillä paik- kakunnilla. Hakija voi helposti leimautua jo nimen perusteella. ”Tämähän on varmaan sen ja sen poika/tyttö....!” Useimmat rekrytoijat haluaisivat välttää ti- lanteet, joissa hakijasta syntyy virheellinen mielikuva täysin epä- oleellisten tekijöiden perusteella. Voiko LAURA™ -rekrytointi- järjestelmää käyttää anonyymei- hin rekrytointeihin? Kyllä voi, Uranus on toteut- tanut valmiin ratkaisun tähän tarpeeseen. Anonyymi rekry- tointi onnistuu vähällä vaivalla hyödyntämällä LAURA -rekry- tointijärjestelmän tätä varten ke- hitettyä versiota. Rekrytoinnin läpiviennistä vastaava näkee kaik- ki hakemukset kokonaan, mutta varsinaista valintaa tekevät näke- vät vain hakemuksia, joissa kaik- ki sukupuoleen, ikään, nimeen, osoitteeseen, siviilisäätyyn, synty- mäpaikkaan tai esimerkiksi kan- salaisuuteen, opiskelupaikkaan ja äidinkieleen liittyvät tiedot on poistettu automaattisesti järjestel- män avulla. Näin haastatteluun kutsuttavien valinnasta päättävät henkilöt arvioivat hakijoita vain heidän osaamisen, ammatin, tut- kinnon ja työkokemuksen perus- teella. Toinen mahdollisuus toimia rekrytoinnin edelläkävijänä Näin hoituu anonyymi rekrytointi Maailmalla on yleistymässä anonyymi työnhaku, jossa valitsija ei saa etukäteen tietää hakijoiden henkilöllisyyttä. Menetelmän on todettu helpottavan esimerkiksi ja erityisesti toisen polven maahanmuuttajien työllistymistä sekä vähentävän ikä- ja sukupuolisyrjintää työnhaussa. Kiinnostako anonyymin rekrytoinnin kokeilu? Tarjoamme teille seuraavan ratkaisun: • Yhteydenotto Uranukseen, jolloin saatte käyttöönne LAURA -rekrytointijärjestelmän version, joka sisältää hakulomakkeen, missä kysytään kaikki normaalit työhakemuksen tiedot. Tiedot näkyvät rekrytointia läpivievälle henkilölle sellaisenaan, mutta henkilöille, jotka karsivat jatkoon pääseviä näkyy vain hakemus, josta kaikki henkilöllisyyden paljastavat seikat on automaattisesti poistettu. • Kun haastatteluun pääsevät hakijat on anonyymisti ja tunnistamattomina valittu, niin hakemukset vastaanottanut henkilö voi lähettää heille haastattelukutsut helposti järjestelmän avulla. Samoin hän voi lähettää kaikille hylätyille hakijoille viestin ”Kiitos hakemuksesta! Olemme valinneet nyt jatkoon pääsijät ja valittavasti tällä kertaa et päässyt haastateltavien joukkoon”. • Haastattelijoille hakijan persoona on täysin tunnistamaton siihen hetkeen saakka, kunnes haastateltava astuu haastattelutilaan sisään. • Prosessi on helppo, varma ja säästää merkittävästi rekrytoijan aikaa. Edustajamme opastavat tarvittaessa kaikki rekrytoinnin läpiviennin vaiheet rekrytoijan tarpeen mukaisesti.Anonyymin rekrytoinnin toteutus on edullista: kokonaishinta 980 eur+alv sisältää sekä em. ominaisuudet sisältävän rekrytointityökalun että ilmoituksen Uranus.fi -palvelussa. • Mikäli ilmoitus halutaan esille myös muihin rekrytointimedioihin, niin Uranus voi tehdä sen puolestanne ja välittää ilmoituksen eteenpäin. Tästä työstä Uranus laskuttaa valitsemienne medioiden ilmoittelukulut ja 96 euron palvelumaksun. Uranus Oy:n ajankohtaiset HR-viestit ovat huhtikuusta al- kaen myös Twitterissä Asiakkaamme ja erityises- ti LAURA-rekrytointijärjes- telmän käyttäjät ovat usein toivoneet lisää tiedottamista Uranuksen tarjoamista mahdol- lisuuksista ja LAURAn uusista ominaisuuksista. Toiveeseen olemme vastanneet 16.4. ava- tulla uudella Twitter-tilillä: twitter.com/uranusoy Julkaisemme siellä ajankoh- taista informaatiota Uranuk- sesta, LAURAn käytöstä ja kehittymisestä sekä muista kiin- nostavista rekrytointeihin ja HR:än liittyvistä aiheista. Uranuksen toinen, vanhempi Twitter-tili twitter.com/uranusFi on suunnattu aktiivisille työn- hakijoille. Uranus Twitterissä
  4. 4. Nostetta!4 Nro 3 Copyright: KFS/distr. Bulls Press Harald Hirmuisen uramietteitä New Yorkissa Manhattanilta löytyy lähes kaikkea, mm. haju- vesikauppa, josta on turha etsiä Chanel 5:sta! Liike kuitenkin menestyy aivan erinomaisesti. Asianomainen liike on eri- koistunut antihajuihin. Liik- keestä voi ostaa pulloittain hien hajua, kapakan tuoksuja, lian hajua, wc:n tuoksua jne. ”Juoksulenkiltä” on varmaan kiva tulla hienhajuisena kotia, jos onkin sattunut käymään vain naapurissa... Menestyisiköhän tällainen liike Suomessa? Vaikkapa verk- kokauppana... Uranus.fi-sivuilla on jul- kaistu lähes 1000 yritysideaa sitä varten, että mahdollisim- man moni suomalainen yrittä- jäksiaikovalöytäisiavullamme oman ideansa ja uskaltaisi ryh- tyä yrittäjäksi. Oheinen idea on yksi nopeimmin luettavista ideoista. Uranuksen yritysideapalsta: Erilainen hajuvesikauppa Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointiasioista kiinnostuneille.. Vastaava toimittaja Hannu Solanne. Osoite: Uranus Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki Puh. 09-85667700. Palautteet ja ideat osoitteeseen hannu.solanne@uranus.fi tai uranus@uranus.fi Uranus.fi:ssä ilmoittaminen ja näkyvyys on edullista: - työpaikkailmoitus 480 € (esilläolo maks. 30 vrk) - koulutusilmoitus 90 € (esilläolo maks. 12 kk) - banneri etusivulle 580 €/vko (+ALV 24%)Nostettaurallesi—osaajiatyöpaikoille! Osoitelähteet: Uranus Oy:n asiakasrekisteri ja Fonecta Finder Onko organisaatiossanne suunnitteilla yritysosto tai kun- taliitos? Tai sellainen on jo tapah- tunut ja kahden tai useamman organisaation yhteensulauttami- nen on seuraavana työnä. Miltä seuraava toimintamalli tuntuisi? Hyödynnetään LAURA -rekrytointijärjestelmän mahdol- lisuuksia ja luodaan LAURAn avulla yrityksen sisäiseen käyt- töön soveltuva helposti täytettävä CV-pohja tai työnhakulomake. Kun yrityskauppa tai kuntaliitos on tapahtunut, järjestetään uu- delle henkilöstölle mahdollisuus täyttää ja tallentaa CV-tietonsa järjestelmään. Saman voivat tehdä myös kaikki kuntaliitoksessa tai fuusiossa mukana olevien organi- saatioiden ”vanhat” työntekijät, varsinkin, jos henkilöstön osaa- mistietoja ei ole aiemmin kerätty tai päivitetty. Miksi? Näin saadaan kaikkien uusien henkilöiden osaaminen kartoitettua ja dokumentoitua nopeasti (koulutukset, työkoke- mus, kurssit, osaamisalueet, kieli- taidot jne). CV -lomakkeella voi olla myös ensimmäisenä avoin kysymys “Uratoiveesi yrityskau- pan/kuntaliitoksen toteutumisen jälkeen”, jolloin saadaan helposti näkemys, ketkä ovat uudesta ti- lanteesta innostuneimpia ja ko- kevat uuden ”isännän” enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Tämän jälkeen voidaan laittaa uudelleenorganisoitumisen myö- tä avautuvia tehtäviä sisäiseen hakuun ja kaikki tulevat hauissa huomioiduksi. LAURA järjestel- mässä CV -lomakkeiden käsittely ja arviointi on helppoa ja hakutoi- mintojen avulla uusiin tehtäviin löydetään nopeasti osaavimmat ja motivoituneimmat henkilöt. Näin yrityskauppa ja organisaati- oiden yhteensulautuminen sujuu hallitusti ja normaali toiminta saadaan nopeasti käyntiin. Orga- nisaatiossa jokainen löytää oman paikkansa ja HR-yksikkö selviää vaiheesta huomattavan pienellä työmäärällä. Onko tiedossa yritysosto tai kuntaliitos? Mitä apua rekrytointijärjestelmästä voisi olla tällaisiin tilanteisiin? Fuusiot ja kuntaliitokset ovat nykyään varsin tavallisia ja näihin liittyvistä ongelmista tulee usein keskustelua asiakkaidemme kanssa. Aiheesta on lisätietoa Laura.fi -sivujen FAQ -osiossa. Osiossa esitetyt kysymykset ja vastaukset antavat näkemyksiä rekrytointijärjestelmän hyödyistä erilaisissa organisaatiotilanteissa. Oikea vastaus on E eli sms- viestejä lähetettiin lähes 130.000, ensimmäisen kerran yli 100.000 viestiä! Paljonkohan työaikaa olisi kulunut, jos tuo määrä kontakteja olisi hoidettu näppäilemällä sormin sms-viestit tai yrittämällä tavoittaa tuuraaja soittamalla? Vastaus sivun 3 soittorumba -kysymykseen Oletko joskus reissuillasi huo- kaillut, mistä löytyisi lähin Otto- automaatti? Tai huoltoasema? Tai apteekki? Tai Alko? Tässä on ratkaisu. Nimittäin Tässä.fi on loppuvuoden 2012 aikana julkaistu ja nopeasti suo- situksi tullut mobiilipohjainen paikannuspalvelu, josta nämä ja monet muut tarpeelliset tiedot löytyvät sijaintipaikkasi perus- teella. Lähin palvelu löytyy aina listan kärjestä. Tässä.fi -palvelusta löytyvät myös Uranus.fi:ssä il- moitetut työpaikat. Tutustu: www.tassa.fi Missä lähin apteekki? Otto-automaatti? Hyvä täsmäpalvelu netissä Turisti on saanut taksikyydin pimeänä syysiltana. Hän taputtaa kuljettajaa olalle kysyäkseen jotain. Kuski kiljaisee, menettää auton hallinnan, ajaa melkein bussin kylkeen, ylittää jalkakäytävän ja saa auton pysähtymään muuta- man tuuman päähän näyteikku- nasta. Autossa on hetken aikaa hiljaista, kunnes kuljettaja sanoo: ”Kuulepas nyt hyvä ystävä, älä KOSKAAN enää tee noin. Peläs- tytit minut puolikuoliaaksi!” Matkustaja pyytelee anteeksi ja sanoo, ettei tajunnut pienen ta- putuksen voivan säikäyttää häntä niin kovasti. Koottuaan itsensä kuski vastaa: ”Sori vaan, ei se oikeastaan ollut teidän vikanne. Ajan tänään ensimmäistä päivää taksia. Olen ajanut 25 viimeistä vuotta ruumisautoa.” Usein kuulee siitä, että ikään- tyvän työnhakijan on vaikeaa saada työtä tai päästä edes haas- tatteluun. Olemme julkaisseet Uranus.fi -sivuilla pari mallia yli 50-vuotiaan työnhakijan ansio- luettelosta. Ensimmäinen ei luultavasti toimi, mutta entäpä toinen....? Ensimmäinen on tyypillinen asiakirjaoppaiden ohjeiden mu- kaan laadittu CV. Hyvä rekry- toija bongaa siitä katastrofaaliset virheet muutamalla silmäyksellä. Toinen CV on laadittu siten, että harmaan pantterin osaaminen kiinnostaisi työnantajaa. Käy katsomassa mallit: www.uranus.fi (Apua työnha- kuun/CV ja työhakemus). Mieluusti otamme vastaan myös palautetta, jos testaat artik- keleissa olevia ohjeitamme. Yli 50-vuotiaan työnhakijan CV Ammatinvaihdos - haamut mukana!

×