төгсөх шалгалтын журам

2,506 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

төгсөх шалгалтын журам

 1. 1. 2010­2011 оны хичээлийн жилийн төгсөх шалгалтын журам 2010­2011 оны төгсөх шалгалтын журамБСШУЯ­ны дэргэдэх Боловсролын үнэлгээний төвийн захирлын2010 оны 12 дугаар сарын 25­ны өдрийн 49 дүгээр тушаалын хавсралт2010­2011 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨХ ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМНэг. Нийтлэг үндэслэл1.1.    Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг бүх хэв шинжийн ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандартын хэрэгжилтийн түвшин тогтоох зорилгоор үнэлгээ /цаашид “Төгсөх шалгалт” гэх/­г зохион байгуулж явуулахтай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.1.2.    Төгсөх шалгалтын зорилго нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандартын хэрэгжилтийн түвшин тогтоох нөхцөлийг бүрдүүлж, суралцагчийн мэдлэг, чадварыг бодитойгоор үнэлэхэд оршино.1.3.    Төгсөх шалгалтыг зохион байгуулж явуулах үйл ажиллагаа нь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 361 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, дүгнэх журам”, мөн сайдын 2010 оны 517 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт болон энэхүү журам үүнд нийцүүлэн гаргасан төгсөх шалгалтын дэг, төгсөх шалгалтын ажлын удирдамж, шалгуулагчийн бичгийн ажлыг засах, үнэлэх аргачлалаар зохицуулагдана.1.4.    Төгсөх шалгалтын үндсэн зарчим.1.4.1.    Төгсөх шалгалтын агуулга нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт, агуулгын үлгэрчилсэн             хүрээнд нийцсэн байх.1.4.2.    Төгсөх шалгалт авах хэлбэр нь тодорхой, суралцагчийн нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон, тэдний сонгохэрхийг хүндэтгэсэн байх.1.4.3.    Төгсөх шалгалтын даалгавар нь туршигдсан, найдвартай байх.1.4.4.    Төгсөх шалгалтын явц, үр дүнгийн талаарх мэдээлэл нийтэд ил тод байх.1.4.5.    Төгсөх шалгалтын сэдэв, даалгаврын нууцлал баталгаатай байх.Хоёр. Төгсөх шалгалтын шалгуулагч ба зохион байгуулагч 2.1.    Төгсөх шалгалтын шалгуулагч
 2. 2. 2.1.1.    Ерөнхий боловсролын сургууль (цаашад “сургууль” гэх)­ийн V, IX, XI ангийн төгсөгч.2.1.2.    Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтыг бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалттай хослуулан явуулдаг Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын бүрэн дунд боловсролын агуулга эзэмшсэн суралцагч.2.1.3.    Албан бус болон орой, эчнээ, экстернат сургалтаар харгалзах түвшний боловсрол эзэмшсэн иргэд.2.1.4.    Тусгай хэрэгцээт болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд боловсрол олгох сургууль (цаашид сургууль гэх)­ийнV, IX, XI ангийн төгсөгч.2.1.5.    Өмнөх жилийн суурь, бүрэн дунд боловсролын “хангалтгүй” буюу “0­59” гэсэн үнэлгээ бүхий суурь,бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхтэй иргэд тухайн хичээлийн жилийн эхэнд энэ тухай хүсэлт өргөдлөөоршин байгаа газарт нь боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг ерөнхий боловсролын сургуулиар дамжуулан аймаг,нийслэлийн Боловсрол соёлын газар /хэлтэс/­т гаргаж, зөвшөөрсөн шийдвэр гарсан тохиолдолд төгсөхшалгалтад орж болно.2.2.    Төгсөх шалгалтыг зохион байгуулагч2.2.1.    Улсын хэмжээнд төгсөх шалгалтыг зохион байгуулалт, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах Төгсөхшалгалтын төв комисс /цаашид төв комисс гэх/­ыг БҮТ­ийн захирлын тушаалаар томилно. Төв комисснь орон тооны бус 7 гишүүнтэй байна.2.2.2.    Нийслэл болон хөдөө орон нутагт шалгалтыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах төгсөхшалгалтын салбар комисс /цаашид салбар комисс гэх/­ыг тухайн аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлынгазрын даргын тушаалаар боловсрол, соёлын газрын мэргэжилтэн, бүх шатны боловсролын төрийнзахиргааны ажилтан, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, багш зэрэг хариуцлага хүлээх чадвартаймэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан томилно. Салбар комисс орон тооны бус 7 гишүүнтэй байна.2.2.3.    Сургууль дээр төгсөх шалгалтыг зохион байгуулж явуулах төгсөх шалгалтын сургуулийн 
 3. 3. комисс/цаашид сургуулийн комисс гэх/­ыг сум, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар салбар комиссоостомилогдсон төлөөлөгчөөр ахлуулан, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл, захирал(сургалтын менежер), багш нарыг оролцуулан томилно. Сургуулийн комисс орон тооны бус 5 гишүүнтэй байна.2.2.4.    Төв болон салбар комиссын зохион байгуулалт, ажлын чиг үүрэг төгсөх шалгалтын ажлын удирдамжаарзохицуулагдана.2.2.5.    Сургуулийн комиссын ажлын чиг үүрэг төгсөх шалгалтын ажлын удирдамж, төгсөх шалгалтын дэгээр зохицуулагдана. Гурав. Төгсөх шалгалтын агуулга, хэлбэр3.1.    Төгсөх шалгалтыг дараах агуулгаар авна.3.1.1.    Бага боловсрол эзэмшигч монгол хэл, математик, англи хэлний хичээлийн агуулгаар 3 шалгалт өгнө.3.1.2.    Суурь боловсрол эзэмшигч монгол хэл­монгол бичиг /нэгдмэл агуулга/, математик, физик, химийнхичээлийн агуулгаар 4 шалгалт өгнө.3.1.3.    Бүрэн дунд боловсрол эзэмшигч монгол хэл­уран зохиол /нэгдмэл агуулга/, математик, сонгонсудалсан хичээлийн агуулга /англи хэл, орос хэл, физик, хими, биологи, газар зүй, монгол улсынтүүх, нийгмийн тухай мэдлэг/­аар 3 шалгалт өгнө.3.2.    Шалгуулагч гадаад хэлний хичээлээс бусад хичээлийн шалгалтыг монгол хэлээр өгнө.3.3.    Төгсөх шалгалтыг тест сорилоор авна.Дөрөв. Төгсөх шалгалтын бэлтгэл4.1.    Сургууль бүр хичээлийн жилийн I хагас жилд багтаан тухайн оны V, IX, XI ангийн суралцагчдын тооболон XI ангийн суралцагчийн сонгосон хичээлийн агуулгын чиглэлийг Боловсрол, соёлын газарт,Боловсрол соёлын газар мэдээг нэгтгэн 2011 оны 2 дугаар сарын 15­ны дотор Боловсролын үнэлгээнийтөвд ирүүлнэ.
 4. 4. 4.1.1.    Шалгуулагчдын талаарх мэдээллийг тусгайлан өгөгдсөн загварын дагуу цахим болон баталгаажсан цаасанхэлбэрээр тус тус хүргүүлнэ.4.1.2.    Боловсролын үнэлгээний төвд нэгдсэн мэдээг өгснөөс хойш шалгалт өгөх шалгуулагчдын тоо, XI ангитөгсөгчийн хичээл сонголтыг өөрчлөхгүй.4.2.    Шалгалтын сэдэв, даалгаврыг боловсруулах ажлыг Боловсролын үнэлгээний төв, Боловсролын хүрээлэнтэйхамтран зохион байгуулна.4.3.    Шалгалтын материал /шалгалтын загвар дэвтэр, хариултын хуудасны эх, сорилын түлхүүр, шалгалтын дүнмэдээг нэгтгэх маягт зэрэг/­ыг битүүмжлэх, салбар комисст хүргүүлэх, түүнтэй холбоотой нууцлалыгтөв комисс хариуцна.4.4.    Аймаг, нийслэл (сум, дүүрэг)­д хүргэгдсэн төгсөх шалгалтын материалыг хувилах, тараах, түүнтэйхолбогдох нууцлал, найдвартай байдлыг салбар болон сургуулийн комисс хариуцна.4.5.    Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусгай сургуулийн шалгуулагчийн шалгалтын материалыг сургалтынонцлогт тохируулан төв комисс тусгайлан бэлтгэж, хүргүүлнэ.4.6.    Салбар болон сургуулийн комисс нь төв комиссоос өгсөн шалгуулагчдын талаарх мэдээллийн дагуушалгалт авах анги, танхимыг бэлтгэнэ.Тав. Төгсөх шалгалтын хугацаа, зохион байгуулалт5.1.    Төгсөх шалгалтыг дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.5.1.1.    Бага боловсрол /Y анги/­ын төгсөх шалгалт. 2011 оны 5 дугаар сарын 16­ний өдөр 09:00 ­10:00  Монгол хэл 2011 оны 5 дугаар сарын 18­ний өдөр 09:00 ­10:00  Математик 2011 оны5дугаар сарын 20­ний өдөр 09:00 ­10:00  Англи хэл5.1.2.    Суурь боловсрол /IX анги/­ын төгсөх шалгалт. 2011 оны 5 дугаар сарын 23­ний өдөр
 5. 5. 09:00­10:30  Монгол хэл­монгол бичиг /нэгдмэл агуулга/ 2011 оны 5 дугаар сарын 25­ний өдөр  09:00­10:30  Математик 2011 оны 5 дугаар сарын 27­ний өдөр 09:00­10:30  Физик 2011 оны 5 дугаар сарын 29­ний өдөр 09:00­10:30  Хими5.1.3.    Бүрэн дунд боловсрол /XI анги/ төгсөх шалгалт. 2011 оны 5 дугаар сарын 24­ний өдөр 09:00­10:30  Монгол хэл­уран зохиол /нэгдмэл агуулга/ 2011 оны 5 дугаар сарын 26­ний өдөр 09:00­10:30  Математик 2011 оны 5 дугаар сарын 28­ний өдөр 09:00­10:30  Сонгосон агуулга /сонгон судалсан аль нэг хичээл/5.2.    Зохион байгуулалт.5.2.1.    Төгсөх шалгалт нь жилд нэг удаа явагдах ба Улаанбаатар хотын цагаар нэгэн зэрэг эхэлж, дуусна.5.2.2.    Төгсөх шалгалтыг тогтоосон хугацаанд өдөрт нэг шалгалт авах бөгөөд журмын 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3дахь заалтаар зохицуулагдана.5.2.3.    Бага боловсролын төгсөх ангийн шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 60 минут, суурь, бүрэн дундболовсролын шалгалтын үргэлжлэх хугацаа 90 минут байна.5.2.4.    Төгсөх шалгалттай болон төгсөх шалгалтгүй хичээлүүдэд жилийн эцсийн дүнгээр хангалтгүй буюу“F” үнэлгээ авсан суралцагчийг төгсөх шалгалтад оруулна.5.2.5.    Хүндэтгэн үзэх шалтгаан (шалгалтын үед улсын төрөлжсөн олимпиадыг зохион байгуулах хороонышийдвэрээр олон улсын олимпиадад оролцож байгаа болон мөн эцэг эх нас барах, өөрөө эмнэлгийняаралтай тусламж авах, байгалийн гамшиг тохиолдох гэх мэт)­аар төгсөх шалгалтад ороогүйсуралцагчийн шалтгаан нь баримтаар нотлогдсон тохиолдолд төгсөх шалгалттай хичээлийн жилийнэцсийн үнэлгээ (хувь)­г төгсөх шалгалтын үнэлгээ болгон тооцно.5.2.6.    Шалгуулагч биеийн эрүүл мэндийн байдлаас болон бусад шалтгаанаар шалгалтын анги танхимыг орхин
 6. 6. гарсан тохиолдолд шалгуулагчийн гарах хүртлээ гүйцэтгэсэн даалгаврыг үнэлж зохих оноог өгнө.Зургаа. Шалгалтын материал засах, дүн гаргах, мэдээлэх6.1.    Шалгуулагчийн бичгийн ажлыг засах, үнэлэх аргачлалыг Боловсролын үнэлгээний төв шалгалтынматериалын хамт хүргүүлж, сургуулийн комисс мөрдөж ажиллана.6.1.1.    Сургуулийн комисс нь шалгалтын материалыг засаж дүн, оноог шалгуулагч, олон нийтэд тухайнөдөрт багтаан мэдээлнэ.6.1.2.    Салбар комисс нь шалгалтын дүн мэдээ, түүнд хийсэн хяналт­шинжилгээний материалын хамтсүүлийн шалгалт дууссанаас хойш 5 хоногийн дотор төв комисст ирүүлнэ.6.1.3.    Аймаг, нийслэлийн салбар комиссоос ирүүлсэн шалгалтын үнэлгээг төв комисс нэгтгэнэ.6.1.4.    Төв комисс нь шалгалтын дүн, мэдээгээ БҮТ­д хүлээлгэн өгөх бөгөөд БҮТ бага, суурь,бүрэн дунд боловсролын стандартын хэрэгжилтийн дунджийг аймаг, нийслэл болон улсын хэмжээнд1.    Төгсөх шалгалтын агуулга нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандарт, агуулгын үлгэрчилсэн             хүрээнд нийцсэн байх.1.4.2.    Төгсөх шалгалт авах хэлбэр нь тодорхой, суралцагчийн нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон, тэдний сонгохэрхийг хүндэтгэсэн байх.1.4.3.    Төгсөх шалгалтын даалгавар нь туршигдсан, найдвартай байх.1.4.4.    Төгсөх шалгалтын явц, үр дүнгийн талаарх мэдээлэл нийтэд ил тод байх.1.4.5.    Төгсөх шалгалтын сэдэв, даалгаврын нууцлал баталгаатай байх.Хоёр. Төгсөх шалгалтын шалгуулагч ба зохион байгуулагч 2.1.    Төгсөх шалгалтын шалгуулагч2.1.1.    Ерөнхий боловсролын сургууль (цаашад “сургууль” гэх)­ийн V, IX, XI ангийн төгсөгч.2.1.2.    Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтыг бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалттай хослуулан явуулдаг Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын бүрэн дунд боловсролын агуулга эзэмшсэн суралцагч.2.1.3.    Албан бус болон орой, эчнээ, экстернат сургалтаар харгалзах түвшний боловсрол эзэмшсэн иргэд.
 7. 7. 2.1.4.    Тусгай хэрэгцээт болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд боловсрол олгох сургууль (цаашид сургууль гэх)­ийнV, IX, XI ангийн төгсөгч.2.1.5.    Өмнөх жилийн суурь, бүрэн дунд боловсролын “хангалтгүй” буюу “0­59” гэсэн үнэлгээ бүхий суурь,бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхтэй иргэд тухайн хичээлийн жилийн эхэнд энэ тухай хүсэлт өргөдлөөоршин байгаа газарт нь боловсролын үйлчилгээ үзүүлдэг ерөнхий боловсролын сургуулиар дамжуулан аймаг,нийслэлийн Боловсрол соёлын газар /хэлтэс/­т гаргаж, зөвшөөрсөн шийдвэр гарсан тохиолдолд төгсөхшалгалтад орж болно.2.2.    Төгсөх шалгалтыг зохион байгуулагч2.2.1.    Улсын хэмжээнд төгсөх шалгалтыг зохион байгуулалт, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах Төгсөхшалгалтын төв комисс /цаашид төв комисс гэх/­ыг БҮТ­ийн захирлын тушаалаар томилно. Төв комисснь орон тооны бус 7 гишүүнтэй байна.2.2.2.    Нийслэл болон хөдөө орон нутагт шалгалтыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах төгсөхшалгалтын салбар комисс /цаашид салбар комисс гэх/­ыг тухайн аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлынгазрын даргын тушаалаар боловсрол, соёлын газрын мэргэжилтэн, бүх шатны боловсролын төрийнзахиргааны ажилтан, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, багш зэрэг хариуцлага хүлээх чадвартаймэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан томилно. Салбар комисс орон тооны бус 7 гишүүнтэй байна.2.2.3.    Сургууль дээр төгсөх шалгалтыг зохион байгуулж явуулах төгсөх шалгалтын сургуулийн комисс/цаашид сургуулийн комисс гэх/­ыг сум, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар салбар комиссоостомилогдсон төлөөлөгчөөр ахлуулан, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагын төлөөлөл, захирал(сургалтын менежер), багш нарыг оролцуулан томилно. Сургуулийн комисс орон тооны бус 5 гишүүнтэй байна.2.2.4.    Төв болон салбар комиссын зохион байгуулалт, ажлын чиг үүрэг төгсөх шалгалтын 
 8. 8. ажлын удирдамжаарзохицуулагдана.2.2.5.    Сургуулийн комиссын ажлын чиг үүрэг төгсөх шалгалтын ажлын удирдамж, төгсөх шалгалтын дэгээр зДолоо. Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэхохицуулагдана. Гурав. Төгсөх шалгалтын агуулга, хэлбэр3.1.    Төгсөх шалгалтыг дараах агуулгаар авна.3.1.1.    Бага боловсрол эзэмшигч монгол хэл, математик, англи хэлний хичээлийн агуулгаар 3 шалгалт өгнө.3.1.2.    Суурь боловсрол эзэмшигч монгол хэл­монгол бичиг /нэгдмэл агуулга/, математик, физик, химийнхичээлийн агуулгаар 4 шалгалт өгнө.3.1.3.    Бүрэн дунд боловсрол эзэмшигч монгол хэл­уран зохиол /нэгдмэл агуулга/, математик, сонгонсудалсан хичээлийн агуулга /англи хэл, орос хэл, физик, хими, биологи, газар зүй, монгол улсынтүүх, нийгмийн тухай мэдлэг/­аар 3 шалгалт өгнө.3.2.    Шалгуулагч гадаад хэлний хичээлээс бусад хичээлийн шалгалтыг монгол хэлээр өгнө.3.3.    Төгсөх шалгалтыг тест сорилоор авна.Дөрөв. Төгсөх шалгалтын бэлтгэлДолоо. Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх4.1.    Сургууль бүр хичээлийн жилийн I хагас жилд багтаан тухайн оны V, IX, XI ангийн суралцагчдын тооболон XI ангийн суралцагчийн сонгосон хичээлийн агуулгын чиглэлийг Боловсрол, соёлын газарт,Боловсрол соёлын газар мэдээг нэгтгэн 2011 оны 2 дугаар сарын 15­ны дотор Боловсролын үнэлгээнийтөвд ирүүлнэ.4.1.1.    Шалгуулагчдын талаарх мэдээллийг тусгайлан өгөгдсөн загварын дагуу цахим болон баталгаажсан цаасанхэлбэрээр тус тус хүргүүлнэ.4.1.2.    Боловсролын үнэлгээний төвд нэгдсэн мэдээг өгснөөс хойш шалгалт өгөх шалгуулагчдын тоо, XI ангитөгсөгчийн хичээл сонголтыг өөрчлөхгүй.
 9. 9. 4.2.    Шалгалтын сэдэв, даалгаврыг боловсруулах ажлыг Боловсролын үнэлгээний төв, Боловсролын хүрээлэнтэйхамтран зохион байгуулна.4.3.    Шалгалтын материал /шалгалтын загвар дэвтэр, хариултын хуудасны эх, сорилын түлхүүр, шалгалтын дүнДолоо. Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэхмэдээг нэгтгэх маягт зэрэг/­ыг битүүмжлэх, салбар комисст хүргүүлэх, түүнтэй холбоотой нууцлалыгтөв комисс хариуцна.4.4.    Аймаг, нийслэл (сум, дүүрэг)­д хүргэгдсэн төгсөх шалгалтын материалыг хувилах, тараах, түүнтэйхолбогдох нууцлал, найдвартай байдлыг салбар болон сургуулийн комисс хариуцна.4.5.    Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусгай сургуулийн шалгуулагчийн шалгалтын материалыг сургалтынонцлогт тохируулан төв комисс тусгайлан бэлтгэж, хүргүүлнэ.4.6.    Салбар болон сургуулийн комисс нь төв комиссоос өгсөн шалгуулагчдын талаарх мэдээллийн дагуушалгалт авах анги, танхимыг бэлтгэнэ.Тав. Төгсөх шалгалтын хугацаа, зохион байгуулалт5.1.    Төгсөх шалгалтыг дараах хуваарийн дагуу зохион байгуулна.5.1.1.    Бага боловсрол /Y анги/­ын төгсөх шалгалт. 2011 оны 5 дугаар сарын 16­ний өдөр 09:00 ­10:00  Монгол хэл 2011 оны 5 дугаар сарын 18­ний өдөр 09:00 ­10:00  Математик 2011 оны5дугаар сарын 20­ний өдөр 09:00 ­10:00  Англи хэл5.1.2.    Суурь боловсрол /IX анги/­ын төгсөх шалгалт. 2011 оны 5 дугаар сарын 23­ний өдөр 09:00­10:30  Монгол хэл­монгол бичиг /нэгдмэл агуулга/ 2011 оны 5 дугаар сарын 25­ний өдөр  09:00­10:30  Математик 2011 оны 5 дугаар сарын 27­ний өдөр 09:00­10:30  Физик 2011 оны 5 дугаар сарын 29­ний өдөр 09:00­10:30  Хими
 10. 10. 5.1.3.    Бүрэн дунд боловсрол /XI анги/ төгсөх шалгалт. 2011 оны 5 дугаар сарын 24­ний өдөр 09:00­10:30  Монгол хэл­уран зохиол /нэгдмэл агуулга/ 2011 оны 5 дугаар сарын 26­ний өдөр 09:00­10:30  Математик 2011 оны 5 дугаар сарын 28­ний өдөр 09:00­10:30  Сонгосон агуулга /сонгон судалсан аль нэг хичээл/5.2.    Зохион байгуулалт.5.2.1.    Төгсөх шалгалт нь жилд нэг удаа явагдах ба Улаанбаатар хотын цагаар нэгэн зэрэг эхэлж, дуусна.нэгтгэн гаргаж, тайланг БСШУЯ, Боловсролын хүрээлэнд хүргүүлнэДолоо. Өргөдөл, гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх7.1.    Шалгуулагч болон тэдний эцэг, эх, асран хамгаалагч, багш нар шалгалтын дүн, оноотой саналнийлэхгүй байгаа болон даалгаврын хариулттай холбоотой өргөдлөө сургуулийн комисст бичгээргаргана. Сургуулийн комисс иргэдээс гаргасан өргөдөл гомдлыг 24 цагийн дотор шийдвэрлэж,хариуг бичгээр өгнө.7.2.    Иргэд сургуулийн комиссоос гаргасан шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд харъяа салбаркомисст гомдол гаргаж болно.7.2.1.    Сургуулийн комисс энэ тохиолдолд тухайн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн тухай протокол хөтөлж,шалгуулагчийн шалгалтын дэвтэр, хариултын хуудсыг хувилж, хавсарган салбар комисст хүргүүлнэ.7.2.2.    Салбар комиссоос гаргасан шийдвэр эцсийнх байна.7.3.    Сургуулийн комисс нь шалгуулагчийн буруутай үйлдлээс шалтгаалсан өргөдлийг хүлээн авч шийдвэрлэхболомжгүй бөгөөд шалтгаанаа тодорхой заагаагүй болон буцах хаяггүй, бага насны хүмүүс буюу шүүхийншийдвэрээр эрхийн бүрэн чадамжгүйд тооцогдсон этгээд эцэг эх, асран хамгаалагчаараа төлөөлүүлээгүйбол өргөдлийг хүлээн авахгүй.

×