Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4

Ad

1
KAJIAN TERHADAP PERKHIDMATAN MAKANAN
DI KANTIN SMJK YU HUA, KAJANG
ABSTRAK
Kertas kursus bertajuk kajian terhadap perkhi...

Ad

2
ISI KANDUNGAN
Butiran Muka surat
Abstrak 1
Isi Kandungan 2
Penghargaan 3
1.0 Pengenalan 5
2.0 Objektif Kajian 7
3.0 Loka...

Ad

3
6.0 Rumusan dan Kesimpulan 49
7.0 Rujukan 51
8.0 Lampiran 54
Butiran Muka surat

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Kerja Kursus Pengajian Am 1
Kerja Kursus Pengajian Am 1
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 66 Ad
1 of 66 Ad

Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4

Download to read offline

Contoh Kerja Kursus PBS STPM 2016 Pengajian Am 4
Tajuk: Kajian Terhadap Perkhidmatan Makanan di Kantin SMJK Yu Hua, Kajang

Contoh Kerja Kursus PBS STPM 2016 Pengajian Am 4
Tajuk: Kajian Terhadap Perkhidmatan Makanan di Kantin SMJK Yu Hua, Kajang

More Related Content

Contoh Kerja Kursus PBS STPM Pengajian Am 4

 1. 1. 1 KAJIAN TERHADAP PERKHIDMATAN MAKANAN DI KANTIN SMJK YU HUA, KAJANG ABSTRAK Kertas kursus bertajuk kajian terhadap perkhidmatan makanan di kantin SMJK Yu Hua, Kajang. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua dan mengkaji tahap kepuasan pelajar terhadap kantin SMJK Yu Hua. Kaedah kajian yang saya gunakan ialah soal selidik, temu bual, pemerhatian dan rujukan arkib. Instrumen borang soal selidik dibentuk berdasarkan objektif kajian. Seramai 50 orang pelajar pagi telah menjadi responden dalam kajian ini. Data telah dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif seperti frekuensi untuk melihat peratusan dan purata. Pemerhatian telah dilakukan dalam masa beberapa hari seperti memerhatikan aspek persekitaran, kemudahan, makanan dan pekerja dalam kantin sekolah. Kajian internet adalah seperti mendapatkan maklumat mengenai kantin sekolah dan lokasi kajian. Kesimpulannya, hasil kajian dianalisis menunjukkan tahap kepuasan pelajar terhadap kantin SMJK Yu Hua berdasarkan persekitaran, kemudahan, makanan dan pekerja adalah sederhana sahaja.
 2. 2. 2 ISI KANDUNGAN Butiran Muka surat Abstrak 1 Isi Kandungan 2 Penghargaan 3 1.0 Pengenalan 5 2.0 Objektif Kajian 7 3.0 Lokasi Kajian 8 4.0 Metodologi Kajian 4.1 Reka Bentuk Kajian 4.2 Kaedah Kajian 4.3 Persampel Kajian 4.4 Instrumen Kajian 4.5 Cara Pengumpulan data 4.6 Cara Analisis Data 4.7 Cara Persembahan Data 13 13 14 14 16 16 17 5.0 Dapatan Kajian dan Perbincangan 5.1 Data Demografi Responden 5.2 Mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua 5.3 Mengkaji tahap kepuasan pelajar terhadap kantin SMJK Yu Hua 5.3.1 Persekitaran 5.3.2 Kemudahan 5.3.3 Makanan 5.3.4 Pekerja 5.4 Kaedah Temu Bual 5.5 Kaedah Pemerhatian 5.6 Dokumentasi 18 21 24 29 33 38 42 45 46
 3. 3. 3 6.0 Rumusan dan Kesimpulan 49 7.0 Rujukan 51 8.0 Lampiran 54 Butiran Muka surat
 4. 4. 4 PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada Pengetua SMJK YU HUA, Puan Low Lai Khun dan Penolong Kanan Tingkatan enam, Puan Dayang Setiah yang telah memberi kebenaran dan kerjasama kepada saya untuk menjalankan kajian ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru Pengajian Am saya, Encik Balaramal Letchumanan yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar hingga saya dapat melengkapkan kajian ini dalam tempoh masa yang ditetapkan. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di sekolah saya, iaitu Chong Kar Yan, Wong Eexin Emily, Yip Poh Yee dan Wong Kah Fai yang banyak memberikan komen membina dan bersama-sama mencari bahan untuk tajuk kajian saya. Akhir sekali, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu saya yang telah banyak membantu dan sentiasa memberi dorongan, galakan, dan bantuan kewangan sepanjang saya menjalankan kajian ini.
 5. 5. 5 1.0 PENGENALAN Perkhidmatan makanan sekolah iaitu kantin merupakan tempat utama di mana pelajar-pelajar memperolehi makanan pada sesi persekolahan. Dengan itu, pihak sekolah tidak boleh mengabaikan kebersihan dan keselamatan kantin. Sebagaimana tumpuan diberikan kepada kelas dengan pengajaran dan pembelajarannya, tumpuan juga harus diberikan kepada kantinnya. Ini kerana kantin bukan sekadar tempat makan, tetapi sebagai tempat di mana pelanggan harus mendapat apa yang dihajati dan berpuas hati dengan adanya makanan yang bersih, selamat, berkhasiat, segar dan mengenyangkan (Panduan Pengurusan Kantin Sekolah, 2004). Oleh itu, perkhidmatan makanan di sekolah perlu menyediakan makanan yang selamat, sesuai dan berkhasiat (Neill, 1980). Pernyataan ini disokong oleh Cleland et al (2004), menyatakan bahawa makanan yang dijual di kantin sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar mendapat makanan yang seimbang, berkhasiat, bersih serta selamat. Jeannies (2002), juga mengatakan bahawa kebersihan dan keselamatan makanan merupakan perkara penting dalam menyediakan makanan yang sesuai, selamat dan berkhasiat kepada pelajar sekolah. Good (1959) dalam bukunya Dictionary of Education mengatakan bahwa: “cafetaria a room or building in which public school pupils or college student select prepared food and serve themselves”.Kantin adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah maupun perguruan tinggi, di mana menyediakan makanan pilihan/sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin. Layanan kantin atau kafetaria merupakan salah satu bentuk layanan khusus di sekolah yang berusaha menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan siswa atau personil sekolah. Makanan merupakan keperluan asas yang penting untuk menjamin taraf kesihatan yang baik disamping dapat memberi tenaga bagi menjalankan aktiviti kehidupan seharian seperti bekerja, belajar, bermain dan beriadah. Makanan juga merupakan pembekal nutrien yang penting kepada tubuh badan manusia. Ia membantu memberikan manusia kecerdasan untuk berfikir dan membantu manusia menjalankan aktiviti harian dengan lebih bertenaga. Makanan yang mempunyai kandungan tenaga dan serat yang tinggi dapat menjamin tenaga kita kekal seharian (Berita Minggu, 9 September 2007)
 6. 6. 6 William H. Roe dalam bukunya School Business Management menyebutkan beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui penyediaan layanan kantin di sekolah.Tujuan pertama adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar memilih makanan yang baik atau sehat. Tujuan kedua adalah memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata.Tujuan ketiga adalah menganjurkan kebersihan dan kesehatan. Tujuan keempat adalah menekankan kesopanan dalam masyarakat, dalam bekerja, dan kehidupan bersama.Tujuan kelima adalah menekankan penggunaan tata krama yang benar dan sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Menurut majalah sekolah SMJK YU HUA 2008, sekolah telah diduduki oleh tentera jepun dan semua kelengkapan sekolah dimusnahkan pada tahun 1941. Kantin sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1946 sejak sekolah ini dibuka semula. Usia kantin sekolah SMJK YU HUA sudah mececah selama 70 tahun. Dari segi waktu pembukaan kantin ini ialah pada waktu rehat pelajar pagi iaitu selama 35 minit yang bermula dari pukul 9.55 hingga pukul 10.30 bagi pelajar tingkatan 3 dan 6 manakala dari pukul 10.15 hingga 10.50 bagi pelajar tingkatan 4 dan 5. Selepas waktu tersebut, pelajar tidak dibenarkan membeli kerana waktu pembukaan kantin sekolah ini tertakluk di bawah pentadbiran sekolah. Rasional kajian pertama adalah mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua dalam kajian ini untuk menyenaraikan dengan sebarapa terperinci, kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti tandas, kawasan basuh tangan , sistem pengudaraan yang baik. Rasional kedua adalah mengkaji tahap kepuasan pelajar terhadap kantin SMJK Yu Hua untuk meneliti perkaitan di tahap kualiti persekitaran, kemudahan, makanan dan layanan pekerja yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua.
 7. 7. 7 2.0 OBJEKTIF KAJIAN Dalam kajian ini,di penyelidik menggariskan dua objektif yang mampu dijadikan landasan dan panduan semasa menjalankan kajian ini. Objektif kajian adalah: 1. Mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua 2. Mengkaji tahap kepuasan pelajar terhadap kantin SMJK Yu Hua
 8. 8. 8 3.0 LOKASI KAJIAN Peta 1 :Peta Hulu Langat Sumber: Laman Web Google Map Daerah Hulu Langat merupakan salah satu daerah daripada 9 daerah yang terdapat di negeri Selangor, Malaysia. Hulu Langat merupakan daerah ke-5 terbesar di Negeri Selangor. Daerah ini terletak di dalam kawasan Lembah Klang dan bersempadan dengan Wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Daerah Gombak di sebelah barat laut, daerah Petaling di sebelah barat, daerah Sepang di sebelah barat daya, negeri Pahang di sebelah timur laut dan Negeri Sembilan di sebelah selatan dan timur. Daerah ini memiliki keluasan sebanyak 826km² .
 9. 9. 9 Peta 2: Peta Bandar Kajang Sumber: Laman Web Google Map Kajang ialah sebuah mukim dan bandar di daerah Hulu Langat, Selangor, Malaysia. Mukim ini berada bersebelahan dengan mukim Semenyih, mukim Hulu Langat dan mukim Ampang. Keluasan Kajang adalah sebanyak 93.4 km². Kajang terletak lebih kurang 21km di sebelah tanggara Kuala Lumpur. Kajang juga dapat dihubungkan dengan pusat pentadiran Putrajaya, Cyberjaya dan Bandar Baru Bangi. Bandar Puchong ,Batu 3 dan Klang pula terletak di sebelah barat Kajang.
 10. 10. 10 Peta 3: Peta SMJK YU HUA Kajang Sumber: Laman Web Google Map SMJK YU HUA berada di Jalan Low Ti Kok, Kajang, Selangor. Kantin sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1946 sejak sekolah ini dibuka semula. Usia kantin sekolah SMJK YU HUA sudah mececah selama 70 tahun. Foto 1 merupakan kawasan sekolah SMJK YU HUA Kajang. Foto 2 menunjukkan pintu masuk kantin.Alamat SMJK YU HUA ialah Jalan Low Ti Kok, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. Foto 3 dan foto 4 merupakan dalaman kantin SMJK YU HUA.Pelajar sering mengunjungi kantin ini semasa waktu rehat.Displin dalam kantin terkawal.
 11. 11. 11 Foto 1: SMJK YU HUA Sumber: Laman Web SMJK YU HUA Kajang Foto 2: Pintu masuk SMJK YU HUA Kajang Sumber: Kajian lapangan 2016
 12. 12. 12 Foto 3: Dalaman kantin SMJK YU HUA Kajang Sumber: Kajian lapangan 2016 Foto 4:Pelajar menjamu selera di kantin SMJK YU HUA Kajang Sumber: Kajian lapangan 2016
 13. 13. 13 4.0 METODOLOGI KAJIAN Metodologi kajian merupakan satu pendekatan saintifik yang digunakan untuk mencari jawapan atau penyelesaian kepada sesuatu masalah yang hendak dikaji. Pengkaji dapat menerangkan kaedah yang digunakan untuk menyiasat sesuatu masalah melalui metodologi kajian. Metodologi kajian meliputi teknik mereka bentuk,kaedah kajian, menyampelkan kajian, instrumen kajian digunakan dan cara mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti untuk meyokong sesuatu kesimpulan. Antara kaedah yang digunakan oleh pengkaji ialah data numerikal dan Kajian Lapangan. 4.1 REKA BENTUK KAJIAN Kajian ini berbentuk kajian tinjauan, kajian pemerhatian berstruktur dan kajian rujukan maklumat sekunder dan dokumentasi. Kajian tinjuaan ialah kaedah mengumpul maklumat dengan bertanyakan satu set soalan kepada satu sampel individu yang dipilih daripada satu populasi yang hendak dikaji (Sabitha Marican, 2009). Kajian pemerhatian berstruktur ialah kaedah penglihatan tepat dan penulisan sesuatu fenomena yang wujud secara semula jadi dengan memberikan perhatian terhadap sebab dan kesan atau hubungan yang saling berkait (Shelley Anand, 2002). Kajian rujukan maklumat sekunder dan dukumetasi ialah kaedah menggunakan dukumen seperti fotograf, video, filem, memo, surat, diari dan rekod kes klinikal sebagai maklumat sokongan kepada temu bual dan pemerhatian ( Bogdan dan Biklen, 1998). Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK YU HUA, mengkaji tahap kepuasan palajar terhadap kantin SMJK YU HUA. 4.2 KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian merujuk kepada sesuatu pendekatan yang digunakan untuk mencari jawapan atau penyelesaian kepada sesuatu masalah yang hendak dikaji.( R. Kuberan etal, 2016). Kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif telah digunakan dalam kajian ini. Kuantitatif bertujuan ‘bagaimana’.Kuantitatif mengklasifikasikan ciri,cara mengira ciri, dan membina model statistik dalam usaha untuk menjelaskan apa yang deperhatikan.Kuantitatif menggunakan alat seperti soal selidik untuk mengumpul data berangka. Indikator kuantitatif ialah peratus, nisbah, min dan kadar.( R. Kuberan etal, 2016) Kaedah kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini merupakan data numerikal. Obejektif kaedah kuantutatif adalah untuk menunjukkan perbezaan dan menerangkan kejadian secara statistik .
 14. 14. 14 Kualitatif bertujuan ‘ mengapa’. Pengkaji ialah instrumen pengumpulan data. Kualitatif memberatkan usaha untuk mencari dan memberikan keterangan. Pemerhatian kualitatif bukan numerical ,iaitu tidak bergantung kepada statistik atau nombor. Indikator kuanlitatif ialah komen lisan, penyataan , pendapat dan persepsi.( R. Kuberan etal, 2016). Kaedah kualitatif yang digunakan dalam kajian ini merupakan kajian lapangan. Objektif kaedah kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu kejadian secara verbal . 4.3 PERSAMPEL KAJIAN Pemilihan sampel untuk kajian ini dilakukan secara rawak mudah dengan memberi arahan kepada responden untuk menjawab boring soal selidik yang disediakan oleh pengkaji ( sila rujuk kepada Lampiran untuk mendapat contoh boring soal selidik ). Seramai 50 responden telah dipilih secara rawak dari kantin SMJK YU HUA untuk mengisi boring soal selidik. Bilangan sampel bersesuanian dengan kajian kuantitatif yang memerlukan bilangan sampel yang besar untuk mewakili populasi yang dikaji (R. Kuberan etal, 2014). Antara ciri yang penting semasa proses pemilihan responden: (a) Responden merupakan pelajar pagi dari SMJK YU HUA Kajang. (b) Responden berumur antara 13-19 tahun 4.4 INSTRUMEN KAJIAN Kajian ini menggunakan instrument soal selidik, analisis dokumen dan pemerhatian. 4.4.1 SOAL SELIDIK Soal selidik merupakan kaedah yang palig sesuai untuk mengumpul data mengikut pandangan Miles dan Huberman (1984) yang menyatakan bahawa data yang diperoleh daripada soal selidik dengan responden kajian yang dijalankan dalam suasana semula jadi memberikan data berbentuk deskriptif yang tepat. Prinsip yang digunakan semasa merangka soal selidik merupakan prinsip KISS (Keep it short and simple) iaitu setiap item dalam soal selidik sewajarnya ditulis secara ringkas (R. Kuberan etal, 2016). Soal selidik yang dilakukan ke atas responden adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis kumudahan yang disediakan di kantin dan mengkaji tahap kepuasan responden terhadap kantin SMJK YU HUA Kajang. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini adalah tertutup,iaitu soalan yang berstruktur telah dibentuk dan responden hanya memilih jawapan yang disediakan supaya responden mudah menjawab dan jawapan mudah dianalisis.
 15. 15. 15 Soal selidik berbentuk skala Thustorne telah digunakan dalam bahagian B soal selidik untuk mengenal pasti jenis-jenis kemudahans yang disediakan di kantin SMJK YU HUA Kajang. Responden hanya menekankan dua pilihan iaitu ‘Ya’ atau ‘Tidak’ dalam bahagian B soal selidik. Soal selidik berbentuk skala Likert yang disaskan pada Rensis Likert pada tahun 1932 (R Kuberan etal, 2016) pula digunakan dalam bahagian C soal selidik untuk mengkaji tahap kepuasan para plajar terhadap kantin SMJK YU HUA Kajang. Item yang menunjukkan indicator secara positif (sangat setuju, setuju dan memuaskan) dan indicator secara negatif (sangat tidak setuju dan tidak setuju) . Pengkaji menyatakan bahawa hasil soal selidik ini adalah rahsia dan digunakan untuk tujuan kajian serta meminta kerjasama daripada pelajar untuk mengisi borang soal selidik. Pada tarikh dan masa yang ditetapkan, pengkaji mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar untuk menjawab. Responden diberikan 20 minit untuk mengisis soal selidik. Soal selidik pengkaji terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A menyoalkan demografi dan maklumat responden. Bahagian B menyoalkan soalan yang berkaitan dengan objektif kajian pertama pengkaji iaitu mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK YU HUA Kajang. Bahagian C menyoalkan soalan yang berkaitan dengan objektif kajian kedua pengkaji iaitu tahap kepuasan responden terhadap kantin SMJK YU HUA Kajang. 4.4.2 PEMERHATIAN Pemerhatian merupakan kaedah seorang pengkaji menjalankan pemerhatian ke atas tingkah laku, objek atau peristiwa. Tujuan pemerhatian adalah untuk mendapat gambaran sebenar atau secara langsung ke stas perkara- perkara yang sedang dikaji (R Kuberan etal, 2016) Pengkaji melakukan beberapa sesi pemerhatian semasa waktu rehat pada 15 dan 16 Februari 2016 dari pukul 9.55 pagi hingga 10.30 pagi untuk memerhati penggunaan kemudahan oleh pengguna di kantin SMJK YU HUA Kajang. Pengkaji telah mengambil gambar sebagai bukti dan hasil pemerhatian (sila rujuk kepada Lampiran). 4.4.3 ANALISIS DOKUMEN Dokumen ditulis dalam pelbagai bentuk termasuk buku, nata, rekod, surat dan sebagainya. Analisis terhadap dokumen merupakan perkara asas dalam menjalankan penyelidikan. Analisis dilakukan sama ada pada tahap mengenal pasti tajuk penyelidikan, permasalahan, metodologi dan sebagainya.(R. Kuberan etal, 2016)
 16. 16. 16 Pengkaji telah melayari internet untuk menganalisis sejarah kantin di seluruh dunia.Pengkaji juga telah mencari buku-buku yang berkaitan dengan sejarah untuk menganalisis kebangunan kantin. Pengkaji telah mengunjungi perpustakaan SMJK YU HUA dan melayari laman web sekolah SMJK YU HUA untuk mencari maklumat tentang sejarah kantin SMJK YU HUA. Perbandingan telah dibuat antara maklumat sejarah kantin SMJK YU HUA yang diperoleh melalui internat dan buku- buku dan pengkaji telah menganalisis maklumat tersebut untuk mendapat maklumat yang paling tepat. Pengkaji juga melayari laman web “google” untuk mendapatkan peta dan gambar lokasi kajian. 4.5 CARA PENGUMPULAN DATA 4.5.1 SUMBER PRIMER Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung daripada pihak pertama. Kaedah soal selidik telah digunakan untuk mengumpul data-data yang dikehendaki oleh pengkaji di kantin SMJK YU HUA. Kaedah pemerhatian juga dilaksanakan untuk memerhatikan kekerapakn penggunaan kantin oleh pelajar SMJK YU HUA. 4.5.2 SUMBER SEKUNDER Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh daripada pembacaan bahan bertulis yang dicatat di tempat lain. Sumber peta dan gambar telah diperoleh dari laman web “google”. 4.5.3 ANALISIS DOKUMEN Pengkaji telah menganalisis data yang terdapat dalam pelbagai bentuk seperti buku rujukan dan internet untuk mendapat maklumat yang dikehendaki. 4.6 CARA ANALISIS DATA Analisis data secara statistik telah dijalankan untuk menganalisis data soal selidik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan bilangan, peratusan dan min. Bagi pernyataan yang menggunakan skala likert, poin diberi seperti berikut:
 17. 17. 17 SKALA POIN Sangat setuju 5 Setuju 4 Memuaskan 3 Tidak setuju 2 Sangat tidak setuju 1 Analisis secara tertutup telah dijalankan terhadap hasil kaedah pemerhatian. Andaian telah dibuat berdasarkan pemerhatian pengkaji semasa berada di SMJK YU HUA. Andaian juga dibuat ke atas jadual statistik . Analisis deduktif telah digunakan ke atas hasil kaedah analisis dokumen. Pengkaji telah membaca dokumen yang dapat dicari dalam internet dan perpustakaan dan mengaplikasikan cara analisis deduktif ke atas malumat dan data. 4.7 CARA PERSEMBAHAN DATA Pengkaji telah mencari 50 orang responden untuk menjawab soalan dalam borang soal selidik. Melalui kaedah kiraan bilangan, peratusan, min, jadual, graf dan carta, pengkaji dapat mengetahui demografi responden dan mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua serta tahap kepuasan pelajar terhadap kantin SMJK Yu Hua. Cartai pai sesuai digunakan untuk menggambarkan saiz komponen bagi sesuatu jumlah. Graf merupakan cara grafik bagi mempersembahkan maklumat dan data. Selain mudah dibaca dan ditafsir, rupa graf adalah menarik.
 18. 18. 18 5.0 DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN Bahagian ini membincangkan analisis data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada beberapa kaedah kajian. Data yang telah dimasukkan telah diproses bagi mendapatkan statistik. 5.1 DATA DEMOGRAFI RESPONDEN Seramai 50 orang responden telah disoal selidik, iaitu pelajar SMJK Yu Hua. Maklumat Demografi Bilangan (orang) Peratus (%) JANTINA: Lelaki Perempuan 25 25 50.00 50.00 BANGSA: Melayu Cina India 15 21 14 30.00 42.00 28.00 AGAMA: Islam Buddha Hindu Kristian 15 17 12 6 30.00 34.00 24.00 12.00 TINGKATAN: Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 10 12 13 15 20.00 24.00 26.00 30.00 Jadual 1: Demografi Responden Sumber: Kajian lapangan 2016
 19. 19. 19 5.1.1 JANTINA Graf 1: Jantina Responden Sumber: Kajian lapangan 2016 Berdasarkan hasil kajian, daripada 50 orang responden yang disoalselidik, seramai 25 orang (50%) ialah responden perempuan, manakala sebanyak 25 orang (50%) ialah responden lelaki. 5.1.2 BANGSA Graf 2: Bangsa Responden Sumber: Kajian lapangan 2016 Terdapat 50 orang responden yang terlibat dalam soal selidik ini. Kebanyakan responden adalah terdiri daripada kaum Cina, iaitu 21 orang (42%) manakala kaum Melayu sebanyak 15 orang (30%) dan kaum India sebayak 14 orang (28%). 50% 50% Jantina Lelaki Perempuan 30% 42% 28% Bangsa Melayu Cina India
 20. 20. 20 5.1.3 AGAMA Graf 3: Bangsa Responden Sumber: Kajian Lapangan 2016 Terdapat 50 orang responden yang terlibat dalam soal selidik ini. Kebanyakan responden adalah terdiri daripada agama Buddha, iaitu 17 orang (34%) manakala agama Islam sebanyak 15 orang (30%). Agama Hindu sebanyak 12 orang (24%) dan agama Kristian pula sebanyak 6 orang (12%). 5.1.4 TINGKATAN Graf 4: Tingkatan Sumber: Kajian lapangan 2016 Berdasarkan hasil kajian, daripada 50 responden yang disoalselidik, seramai 10 orang (20%) ialah responden tingkatan 3 manakala responden tingkatan 4 sebanyak 12 orang (24%) .Responden tingkatan 5 seramai 13 orang (26%) dan responden tingkatan 6 seramai 15 orang (30%). 30% 24% 24% 12% Agama Islam Buddha Hindu Kristian 20% 24% 26% 30% Tingkatan Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6
 21. 21. 21 5.2 MENGENAL PASTI JENIS-JENIS KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN DI KANTIN SMJK YU HUA Bil Pernyataan Kekerapan (orang) Min Ya Tidak 1. Adakah kemudahan tandas disediakan? 48 (96.00%) 2 (4.00%) 4.8 2. Adakah kerusi dan meja disediakan ? 50 (100%) 0 (0%) 5.0 3. Adakah besen letak pinggan disediakan? 50 (100%) 0 (0%) 5.0 4. Adakah kipas disediakan? 50 (100%) 0 (0%) 5.0 5. Adakah tong kitar semula disediakan? 50 (100%) 0 (0%) 5.0 6. Adakah tong sampah disediakan? 50 (100%) 0 (0%) 5.0 7. Adakah kawasan membasuh tangan disediakan? 50 (100%) 0 (0%) 5.0 8. Adakah makanan segera disediakan? 50 (100%) 0 (0%) 5.0 Jadual 2: Mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016
 22. 22. 22 Graf 5: Mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016 Bagi soalan 1, seramai 48 responden (96%) bersetuju bahawa kemudahan tandas disediakan di kantin SMJK Yu Hua manakala seramai 2 responden (4%) tidak setuju pernyataan tersebut. Tandas disediakan berdekatan pintu masuk kantin. 48 orang mengetahui kewujudan tandas dan 2 orang tidak mengetahui kewujudan tandas tersebut mungkin disebabkan responden itu berkunjung ke kantin secara tergesa-gesa . Bagi soalan 2, semua responden (100%) bersetuju bahawa kerusi dan meja dalam keadaan bersih di kantin SMJK Yu Hua. Meja dan kerusi merupakan kemudahan yang paling asas yang terdapat di perpustakaan. Pelajar munggunakan meja dan kerusi semasa menikmati makanan.Kerusi dan meja yang mencukupi telah disediakan supaya tiada perebutan tempat duduk antara pelajar untuk menjamu selera. Bagi soalan 3, semua responden (100%) bersetuju bahawa besen letak pinggan disediakan di kantin SMJK Yu Hua.Terdapat banyak besen letak pinggan di tepi kantin supaya pekerja mudah mengutip pinggan mangkuk untuk membersihkannya. Bagi soalan 4, semua responden (100%) bersetuju bahawa kipas disediakan di kantin SMJK Yu Hua.Katin telah menyediakan kapis yang mencukupi supaya supaya pengguna kantin tidak akan diganggu oleh cuaca yang panas dan dapat menikmayi makanan dalam keadaan yang selesa. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJKYU HUA Ya Tidak
 23. 23. 23 Graf 6: Mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016 Bagi soalan 5, semua responden (100%) bersetuju bahawa tong kitar semula disediakan di kantin SMJK Yu Hua.Tong kitar semula disediakan berdekatan pintu masuk kantin untuk memudahkan pelajar mengitar semula sampah sarap berdasarkan aluminium,plastik dan kertas. Bagi soalan 6, semua responden (100%) bersetuju bahawa tong sampah disediakan di kantin SMJK Yu Hua.Tong sampah telah disediakan di sekeliling kantin supaya pelajar tidak membuang sampah dengan sesuka hati. Bagi soalan 7, semua responden (100%) bersetuju bahawa kawasan membasuh tangan disediakan di kantin SMJK Yu Hua.Selepas pelajar menikmati makanan, pelajar akan mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih di kawasan membasuh tangan. Bagi soalan 8, semua responden (100%) bersetuju bahawa makanan segera disediakan di kantin SMJK Yu Hua.Makanan segera seperti bebola, nuget dan sosej telah disediakan di kantin SMJK Yu Hua untuk menaikkan selera pelajar ketika makan di kantin. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJKYU HUA Ya Tidak
 24. 24. 24 5.3 MENGKAJI TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP KANTIN SMJK YU HUA 5.3.1 PERSEKITARAN Bil. Pernyataan Sangat setuju Sutuju Memuaskan Tidak setuju Sangat tidak setuju (F) (%) (F) (%) (F) (%) (F) (%) (F) (%) 1. Saya berpuas hati dengan keceriaan di kantin sekolah 8 16 1 2 12 24 29 58 0 0 2. Saya berpuas hati dengan ruangan yang disediakan untuk pelajar beratur ketika membeli makanan 11 22 24 48 15 30 0 0 0 0 3. Saya berpuas hati dengan suasana persekitaran sekeliling kantin 11 22 27 54 12 24 0 0 0 0 4. Saya berpuas hati dengan kebersihan persekitaran sekeliling kantin 16 32 25 50 9 18 0 0 0 0 5. Saya berpuas hati dengan keselesaan yang wujud ketika membeli mahupun menjamu selera 7 14 28 56 15 30 0 0 0 0 Jadual 3: Tahap kepuasan pelajar terhadap persekitaran kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016
 25. 25. 25 Pernyataan Min Min purata 1.Saya berpuas hati dengan keceriaan di kantin sekolah 2.76 3.728 2.Saya berpuas hati dengan ruangan yang disediakan untuk pelajar beratur ketika membeli makanan 3.92 3.Saya berpuas hati dengan suasana persekitaran sekeliling kantin 3.98 4.Saya berpuas hati dengan kebersihan persekitaran sekeliling kantin 4.14 5.Saya berpuas hati dengan keselesaan yang wujud ketika membeli mahupun menjamu selera 3.84 Jadual 4: Tahap kepuasan pelajar terhadap persekitaran kantin SMJK Yu Hua Sumber: Lapangan kajian 2016 Graf 7: tahap kepuasan pelajar terhadap persekitaran kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016 Berdasarkan jadual 4, min purata bagi kelima-lima soalan ini ialah 3.728. Keadaan ini telah menunjukkan bahawa tahap kepuasan responden terhadap persekitaran adalah sederhana sahaja. Bagi soalan 1,sebanyak 29 orang responden yang tidak setuju (58%), 12 orang yang berasa memuaskan(24%), 1 orang yang setuju (2%) dan 8 orang (16%) yang sangat setuju bahawa mereka berpuas hati dengan keceriaan di kantin sekolah. Tiada 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Persekitaran Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Memuaskan Setuju Sangat Setuju
 26. 26. 26 responden memilih sangat tidak setuju sebagai jawapan mereka. Peratus bagi kategori positif adalah lebih tinggi daripada peratus bagi kategori negatif. Menurut pemerhatian pengkaji, kantin sekolah memerlukan lebih banyak bahan kecerian untuk mewujudkan iklim yang sihat. Menurut Kamus Dewan (2005), menceriakan bermaksud menjadikan sesuatu ruang atau kawasan tertentu kelihatan ceria, bersih, dan cantik dengan mengindahkannya, memurnikan, menyucikan serta mendidik dan memelihara. Budaya sekolah yang sentiasa mementingkan keceriaan dalam semua aspek dapat membantu situasi sekolah yang sentiasa indah, ceria dan teratur dan kondusif untuk semua warganya. Menurut Deal dan Peterson (1999) dan John (2010) budaya ialah entiti keseluruhan yang kompleks. Budaya merangkumi aspek-aspek seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, norma, adat resam dan kemahiran-kemahiran lain serta kebiasaan yang diwarisi ataupun diperoleh dan diaplikasi di dalam kehidupan. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa sekolah yang berpencapaiaan tinggi mempunyai tahap keceriaan yang lebih baik berbanding sekolah yang persekitarannya kurang ceria (Mohd Redzauddin, 2008).Oleh itu, kantin sekolah seharusnya mengamalkan budaya yang mementingkan keceriaan agar amalam tersebut kekal menjadi amalan hidup masyarakat sekolah.Min telah mencatat 2.76. Min tersebut menunjukkan bahawa keceriaan kantin pada tahap kurang memuaskan. Menurut hasil temu bual, informen bercadang pihak sekolah mengadakan program menceriakan sekolah seperti melukis mural sekolah, menanam pokok bunga sepanjang laluan utama. Manakala bagi pernyataan mereka berpuas hati dengan ruangan yang disediakan untuk pelajar beratur ketika membeli makanan, responden yang menjawab memuaskan ,setuju dan sangat setuju ialah 12 orang (24%),27 orang (54%) dan 11 orang (22%) masing-masing. Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Keadaaan ini menunjukkan bahawa pelajar ini bersetuju bahawa dengan rungan beratur yang disediakan adalah luas. Melalui pemerhatian pengkaji, kantin sekolah jarang berlaku tolak menolak antara pelajar yang boleh menyebabkan pengaduhan.Menurut hasil temu bual,kebanyakan pelajar bersabar ketika beratur membeli makanan.Min telah mencatat 3.92. Min tersebut menunjukkan ruangan yang disediakan pada tahap kurang memuaskan.
 27. 27. 27 Selain itu, sebanyak 12 orang yang berasa memuaskan (24%), 27 orang yang setuju (54%), 11 orang (22%) yang sangat setuju bahawa mereka berpuas hati dengan suasana persekitaran sekeliling kantin. Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Melalui pemerhatian pengkaji, kantin sekolah sentiasa menyediakan suasana yang aman dan tenteram. Menurut Shock dan Stefaneli (1992), persekitaran merupakan lokasi, luas ruang yang sedia ada, suasana persekitaran. Iklim dan persekitaran sekolah akan membawa pengaruh yang penting terhadap pembentukan tingkah laku, imej mental, aspirasi dan interaksi sosial bagi anggota-anggota di dalamnya (Abdullah Sani, 2007). Oleh itu, suasana dan iklim sekolah adalah amat penting dalam membantu pelajar dengan tenteram dan selesa.Min telah mencatat 3.98.Min tersebut menunjukkan bahawa suasana persekitaran sekeliling kantin pada tahap sederhana. Selain itu, sebanyak 9 orang (18%)berasa memuaskan ,25 orang (50%) setuju dan 16 orang (32%) sangat setuju bahawa mereka berpuas hati dengan kebersihan persekitaran sekeliling kantin. Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Kebersihan bangunan memberi maksud seluruh bangunan dan kawasan sekitarnya termasuklah lantai, longkang, dinding dan syiling perlu dibersihkan manakala tempat makan juga perlu sentiasa bersih, teratur dan selamat (Salleh et al, 2004). Lantai yang basah tidak selamat bagi laluan pengendali makanan kerana permukaan yang licin akan menyebabkan kemalangan.Oleh itu, lantai di premis jualan perlu sentiasa kering bagi mengelakkan kemalangan. Melalui pemerhatian pengkaji, didapati lantai di premis atau tempat penyediaan makanan adalah bersih dan kering.Keadaan ini menunjukkan amalan kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan diamalkan dan pekerja kantin mengambil berat tentang aspek ini bagi memastikan tiada sebarang pencemaran atau kemalangan berlaku semasa proses penyediaan dan penyajian makanan dilakukan. Jonathan (1995) menyatakan bahawa lantai yang dibersihkan perlu dibersihkan dengan cara yang betul dan sempurna. Pernyataan ini disokong oleh Betty (1993), menyatakan bahawa lantai yang basah tidak selamat bagi laluan pengendali makanan kerana permukaannya yang licin akan menyebabkan kemalangan.Min telah mencatat 4.14. Min tersebut menunjukkan bahawa kebersihan kantin dalam tahap tinggi.
 28. 28. 28 Sebanyak 15 orang yang berasa memuaskan (30%), 28 orang yang setuju (56%), 7 orang (14%) yang sangat setuju bahawa mereka berpuas hati dengan keselesaan yang wujud ketika membeli mahupun menjamu selera . Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Menurut hasil temu bual,informen menyatakan bahawa pelajar berasa selesa semasa menikmati makanan di kantin sekolah kerana kantin sekolah tidak berbau busuk dan aman. Menurut Rande (1996), jika restoran berbau pelanggan akan menganggap restoran tersebut tidak bersih. Menurut Kazarian (1998), tempat makan yang selesa dapat menanam sikap budaya makan yang baik. Min telah mencatat 3.84. Min tesebut menunjukan bahawa keselesaan yang wujud ketika membeli mahupun menjamu selera dalam tahap memuaskan.
 29. 29. 29 5.3.2 KEMUDAHAN Bil. Pernyataan Sangat setuju Sutuju Memuaskan Tidak setuju Sangat tidak setuju (F) (%) (F) (%) (F) (%) (F) (%) (F) (%) 1. Saya berpuas hati terhadap kebersihan kerusi dan meja di kantin ini 7 14 27 54 16 32 0 0 0 0 2. Saya berpuas hati dengan sistem pengudaraan di kantin adalah baik 16 32 26 52 8 16 0 0 0 0 3. Saya berpuas hati dengan kawasan basuh tangan adalah sempurna 12 24 23 46 15 30 0 0 0 0 4. Saya berpuas hati dengan besen letak pinggan adalah mencukupi 12 24 27 54 11 22 0 0 0 0 5. Saya berpuas hati dengan sistem pengurusan sampah sarap di kantin adalah sempurna 17 34 21 42 12 24 0 0 0 0 Jadual 5: Tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016
 30. 30. 30 Pernyataan Min Min purata 1.Saya berpuas hati terhadap kebersihan kerusi dan meja di kantin ini 3.82 4.008 2.Saya berpuas hati dengan sistem pengudaraan di kantin adalah baik 4.16 3.Saya berpuas hati dengan kawasan basuh tangan adalah sempurna 3.94 4.Saya berpuas hati dengan besen letak pinggan adalah mencukupi 4.02 5.Saya berpuas hati dengan sistem pengurusan sampah sarap di kantin adalah baik 4.10 Jadual 6: Tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016 Graf 8: Tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016 Berdasarkan jadual 6, min purata bagi kelima-lima soalan ini ialah 4.008. Keadaan ini telah menunjukkan bahawa tahap kepuasan responden terhadap kemudahan adalah tinggi. Bagi soalan 1, 16 orang (32%) berasa memuaskan,27 orang (54%) setuju dan 7 orang (14%) sangat setuju bahawa mereka berpuas hati terhadap kebersihan kerusi 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Kemudahan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Memuaskan Setuju Sangat Setuju
 31. 31. 31 dan meja di kantin ini. Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Menurut hasil temu bual, pekerja kantin sering membersihkan meja dan kerusi dengan kain yang bersih. Menurut Shock dan Stefaneli (1992), perkhidmatan makanan yang berkualiti di kantin perlu mempunyai kebersihan meja dan kerusi, kemudahan membasuh tangan, sistem pembuangan sampah dan kebersihan peralatan.Min telah mencatat 3.82. Keadaan ini menunjukkan bahawa kebersihan meja dan kerusi kantin adalah pada tahap sederhana. Sebanyak 8 orang yang berasa memuaskan (16%), 26 orang yang setuju (52%), 16 orang (32%) yang sangat setuju bahawa mereka berpuas hati dengan sistem pengudaraan di kantin adalah baik. Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Melalui pemerhatian pengkaji, kantin telah menyediakan kipas yang mencukupi untuk menwujudkan sistem pengudaraan yang baik dalam kantin. Pengudaraan adalah penting mengikut kegunaan dan keperluan yang berbagai-bagai.Secara umum, tujuan pengudaraan adalah untuk mendapatakan penyejukan, pengeringan serta peredaran udara yang bersih. Manusia juga memerlukan pengudaraan untuk mendapatkan keselesaan, iaitu menghilangkan rasa panas serta mendapatkan udara bersih. Min telah mencatat 4.16. Min tersebut menunjukkan bahawa sistem pengudaraan kantin sekolah adalah pada tahap tinggi. Manakala bagi pernyataan mereka berpuas hati dengan kawasan basuh tangan adalah sempurna, responden yang menjawab memuaskan,setuju dan sangat setuju ialah 15 orang (30%) , 23 orang (46%) ,12 orang (24%) masing-masing. Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Melalui hasil temu bual, kawasan basuh tangan telah menyediakan sabun bagi pelajar untuk membersihkan tangan. Pelajar mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih selepas makan bagi menjaga kebersihan tangan supaya dapat mengelakkan berlakunya pencemaran. Kebiasaannya, tangan kita akan mengumpul kotoran dan habuk, termasuk kuman (bakteria dan virus), yis dan kulat (Kempen Hidup Sihat, 2002).Min telah mencatat 3.94.Min tersebut menunjukkan bahawa kawasan basuh tangan kantin adalah pada tahap sederhana.
 32. 32. 32 Selain itu, 11 orang (22%) berasa memuaskan , 27 orang (54%) setuju dan 12 orang (24%) sangat bersetuju bahawa mereka berpuas hati dengan besen letak pinggan adalah mencukupi. Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Menurut hasil temu bual, besen letak pinggan yang mencukupi telah disediakan untuk memudahkan pekerja kantin membersihkan pinggan mangkuk. Melalui pemerhatian pengkaji, pekerja kantin menyedari bahawa mereka sentiasa membasuh peralatan makanan seperti pinggan,mangkuk dan susdu yang digunakan dengan menggunakan sabun dan air yang bersih bagi memastikan kebersihan peralatan tersebut. Justeru, kebersihan peralatan perlu dititik beratkan dari segi pembersihan dan penjagaannya (Jamal, 1998).Min telah mencatat 4.02. Min tersebut menunjukkan besen letak pinggan di kantin sekolah adalah mencukupi. Bagi soalan 5,12 orang (24%) berasa memuaskan,21 orang (42%) setuju dan 17 orang (34%) sangat setuju bahawa mereka berpuas hati dengan sistem pengurusan sampah sarap di kantin adalah baik. Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka.Melalui pemerhatian pegkaji,bagi mengelakkan berlakunya pencemaran, sampah basah sentiasa dibungkus di dalam beg plastik dan disimpan di dalam tong sampah yang bertutup dan bersih untuk diangkat oleh pihak Majlis Perbandaran. Pembuangan sampah basah dan sampah kering secara bersaingan dan menjauhkan binatang daripada kawasan penyediaan makanan dapat menjaga kebersihan premis atau tempat penyediaan makanan. Hal ini demikian kerana tempat penyediaan makanan merupakan tempat yang memerlukan kepada tahap kebersihan yang berpanjangan. Kawasan pengendalian makanan yang bersih dan selamat boleh mengelakkan pencemaran makanan dari mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan makanan. Oleh itu, sampah basah perlu dibuang secara berasingan daripada sampah kering bagi mengelakkan berlakunya pencemaran makanan. Dapatan ini disokong oleh Aishah (2003), bahawa sampah basah merupakan tempat yang sesuai bagi pembiakan lalat dan tikus.Min telah mecatat 4.10.Min tersebut menunjukkan sistem pembuangan sampah sarap baik di kantin sekolah adalah pada tahap tinggi.
 33. 33. 33 5.3.3 MAKANAN Bil. Pernyataan Sangat setuju Sutuju Memuaskan Tidak setuju Sangat tidak setuju (F) (%) (F) (%) (F) (%) (F) (%) (F) (%) 1. Saya berpuas hati dengan saiz hidangan makanan yang disediakan 4 8 7 14 12 24 15 30 12 24 2. Saya berpuas hati dengan harga yang ditawarkan mengikut kesesuaian jenis makanan 22 44 11 22 17 34 0 0 0 0 3. Saya berpuas hati terhadap kepelbagaian menu makanan yang disediakan oleh pihak kantin 21 42 17 34 7 14 5 10 0 0 4. Saya berpuas hati dengan kandungan nutrisi dalam makanan yang disediakan adalah mencukupi 15 30 16 32 19 38 0 0 0 0 5. Saya berpuas hati dengan kebersihan makanan di kantin sekolah 18 36 7 14 22 44 0 0 0 0 Jadual 7: Tahap kepuasan pelajar terhadap makanan kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016
 34. 34. 34 Pernyataan Min Min purata 1.Saya berpuas hati dengan saiz hidangan makanan yang disediakan 2.52 3.540 2.Saya berpuas hati dengan harga yang ditawarkan mengikut kesesuaian jenis makanan 4.10 3.Saya berpuas hati terhadap kepelbagaian menu makanan yang disediakan oleh pihak kantin 4.08 4.Saya berpuas hati dengan kandungan nutrisi dalam makanan yang disediakan adalah mencukupi 3.92 5.Saya berpuas hati dengan kebersihan makanan di kantin sekolah 3.80 Jadual 8: Tahap kepuasan pelajar terhadap makanan kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016 Graf 9 : Tahap kepuasan pelajar terhadap makanan kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016 Berdasarkan jadual 8, min purata bagi kelima-lima soalan ini ialah 3.540. Keadaan ini telah menunjukkan bahawa tahap kepuasan responden terhadap makanan adalah sederhana sahaja. 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Makanan Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Memuaskan Setuju Sangat Setuju
 35. 35. 35 Bagi pernyataan mereka berpuas hati dengan saiz hidangan makanan yang disediakan, responden yang menjawab sangant tidak setuju, tidak setuju, memuaskan, setuju dan sangat setuju ialah 12 orang (24%) , 15 orang (30%) ,12 orang (24%) 7 orang (14%) dan 4 orang (8%) masing-masing. Keadaan ini menunjukkan saiz hidangan makanan di kantin sekolah pada tahap kurang memuaskan.Menurut hasil temu bual, informen menyatakan bahawa makanan yang disediakan oleh pihak kantin bersaiz kecil dan tidak berpatutan dengan harga yang ditawarkan oleh pihak pengusaha kepada pelajar-pelajar. Pihak pengusaha seharusnya peka bahawa kebanyakan pelajar-pelajar tidak tergolong daripada kalangan keluarga yang senang dan kaya Oleh itu, pihak pengusaha perlu bertimbang rasa dan cuba memenuhi kepuasan pelajar. Menurut kirschaman dan kirschmann (1996), makanan bukan sahaja merupakan keperluan asas malah kekurangan makanan juga mempengaruhi sahsiah sesorang. Menurut teori maslow dalam hiraki keperluan manusia,makanan dan minuman merupakan makann keperluan yang paling asas. Oleh itu, saiz hidangan yang mencukupi dapat memastikan pertumbuhan badan pelajar yang seimbang.Min telah mencatat 2.52. Min tersebut menunjukkan bahawa saiz hidangan makanan di kantin sekolah adalah pada tahap kurang memuaskan. Sebanyak 17 orang yang berasa memuaskan (34%), 11 orang yang setuju (22%), 22 orang (44%) yang sangat setuju bahawa mereka berpuas hati dengan harga yang ditawarkan mengikut kesesuaian jenis makanan.Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Melalui pemerhatian pengkaji, harga makanan yang dikenakan adalah sama dengan harga yang dipaparkan dan harga yang dikenakan adalah lebih murah daripada restoran-restoran di luar sekolah. Keadaan ini menunjukkan harga makanan yang dijual tidak membebankan pelajar iaitu tidak terlalu mahal ataupun berpatutan. Hal ini demikin kerana pelajar terdiri daripada golongan kaya dan miskin. Oleh itu, pihak pengusaha perkhidmatan makanan di kantin sekolah perlu prihatin dan bertimbang rasa. Pelajar sekolah sememangnya memerlukan sokongan semangat dan bantuan daripada mereka. Pihak pentadbir sentiasa menyemak harga makanan untuk mengelakkan pengusaha mengambil kesempatan ke atas pelajar. Pihak pentadbiran boleh menjalankan penyelidikan untuk mendapatkan maklum balas, cadangan dan pendapat pelajar dan guru. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2010), harga ialah nilai sesuatu barang dengan kiraan wang manakala menurut Wikipedia pula, harga dalam konsep ekonomi
 36. 36. 36 adalah nilai sesuatu barang atau perkhidmatan dengan kiraan wang. Harga merupakan satu pembolehubah penting dalam teori pembahagian sumber atau teori harga. Selain itu, menurut Basu Swastha (2001), harga didefinisikan sebagai jumlah wang yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah gabungan barang beserta pelayannya. Min telah mencatat 4.10.Min tersebut menunjukkan bahawa pelajar berpuas hati dengan harga yang ditawarkan mengikut kesesuaian oleh pihak kantin. Bagi soalan 3, sebanyak 5 orang (10%) tidak setuju ,7 orang (14%)berasa memuaskan ,17 orang (34%) setuju dan 21 orang (42%) sangat setuju bahawa mereka berpuas hati terhadap kepelbagaian menu makanan yang disediakan oleh pihak kantin. Tiada responden yang memilih sangat tidak setuju sebagai jawapan mereka. Peratus bagi kategori positif adalah lebih tinggi daripada peratus bagi kategori negatif. Menurut hasil temu bual, informen menyatakan bahawa pelajar mempunyai banyak pilihan untuk membeli makanan setiap hari. Sebagai contoh, bilangan daripada yang disediakan sekarang seperti nasi lemak, bebola,bubur,Chee Cheong Fun dan sebagainya.”Penambahan makanan segera seperti nuget,bebola, kuih-muih dan sebagainya dapat menaikkan selera pelajar ketika makan di kantin. Oleh sebab kantin mempunyai menu yang sama setiap hari,pihak pengusaha harus melakukan penukaran menu sejurang-kurangnya setiap minggu agar pelajar tidak berasa jemu dengan penyediaan menu yang sama setiap hari.Menurut Kerstin Bergstrom (2005) menyatakan bahawa pembelian adalah kepada pertimbangan harga,mutu dan perkhidmatan.Pengusaha makanan perlu mempelbagaikan menu setiap hari untuk menarik minat pelajar menjamu selera di kantin sekolah.Min telah mencatat 4.08.Min tersebut menunjukkan pelajar masih berpuas hati dengan kepelbagaian menu di kantin sekolah. Selain itu, 19 orang (38%) berasa memuaskan ,16 orang (32%) setuju dan 15 orang (30%) sangat setuju bahawa mereka berpuas hati dengan kandungan nutrisi dalam makanan yang disediakan adalah mencukupi.Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Sesetengah pelajar juga mementingkan kandungan nutrien makanan daripada harga yang ditawarkan. Mereka sentiasa memastikan makanan yang dibeli mengandungi nutrien. Hal ini demikain kerana makanan yang berkhasiat diperlukan bagi memastikan proses pembelajaran mereka tidak terganggu.Pengambilan pelbagai jenis makanan merupakan makanan yang berbeza membekalkan kombinasi tenaga dan nutrien (seperti karbohidrat,
 37. 37. 37 protein , lemak , vitamin, mineral dan gentian) yang berbeza (Modul makan Secara Sihat, 2003). Peringkat remaja dan belia merupakan transisi daripada kanak-kanak ke peringkat dewasa.Peringkat ini melibatkan satu ciri perubahan fizikal pertumbuhan. Oleh itu,pengambilan makanan yang betul boleh meningkatakan kebolehan belajar dan memberi kesan kepada tahap pencapaian mereka.(Frankle,1993). Selain itu, pihak kantin sentiasa menyediakan makanan yang mempunyai nilai makanan yang lebih tinggi dari segi nutrien.Min telah mencatat 3.92.Min tersebut menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar berpuas hati dengan kandungan nutrisi makanan yang disediakan di kantin adalah mencukupi. Manakala bagi pernyataan mereka berpuas hati kebersihan makanan di kantin sekolah, responden yang menjawab memuaskan,setuju dan sangat setuju ialah 22 orang (44%) , 10 orang (20%) ,18 orang (36%) masing-masing. Tiada responden memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka.Hal ini demikian kerana pengendalian kantin sentiasa memastikan barangan yang tamat luput tidak dijual dan makanan yang dijual sentiasa ditutup.Dapatan ini bertepatan dengan penyataan Jamal (1993), di mana tahap pengetahuan yang mencukupi mengenai kebersihan makanan perlu ada bagi individu yang merancang untuk menceburi bidang pengendalian makanan.Pengetahuan pengendalian makanan adalah amat penting dalam menjamin mutu dan kebersihan makanan (Meftahuddin & Osman, 1996).Pekerja kantin sentiasa menyediakan makanan yang bersih, bermutu, berkhasiat serta selamat untuk dimakan. Bagi menjamin kesegaran dan mutu bahan-bahan tersebut, pekerja kantin mendapatkan bekalan bahan mentah pada setiap hari. Jamal (1998) juga berpendapat, bahawa pengendali kantin atau pengusaha makanan yang kurang pengetahuan biasanya kurang yakin dan tidak memikirkan kesan daripada tindakan dan amalan buruk. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa ilmu pengetahuan tentang kebersihan makanan adalah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesedaran serta keyakinan berkenaan bahaya yang boleh menyebabkan pencemaran dan kerosakan makanan.Melalui hasil temu bual,informen berasa selamat semasa menikmati makanan di kantin kerana makanan sentiasa ditutup dan kebersihan makanan terjamin.Min telah mencatat 3.80.Min tersebut menunjukkan kebanyakan pelajar bersetuju bahawa makanan yang disediakan di kantin adalah bersih.
 38. 38. 38 5.3.4 PEKERJA Bil. Pernyataan Sangat setuju Sutuju Memuaskan Tidak setuju Sangat tidak setuju (F) (%) (F) (%) (F) (%) (F) (%) (F) (%) 1. Saya berpuas hati dengan layanan yang diberi oleh pekerja kantin adalah cepat dan responsif 12 22 23 46 15 30 0 0 0 0 2. Saya berpuas hati dengan kebersihan diri setiap pekerja kantin 18 36 7 14 22 44 3 6 0 0 3. Saya berpuas hati dengan kemahiran pekerja kantin adalah cekap sama rata 21 42 12 24 13 26 4 8 0 0 4. Saya berpuas hati dengan bahasa yang digunakan oleh pekerja kantin sekolah adalah bersopan 16 32 26 52 8 16 0 0 0 0 5. Saya berpuas hati dengan penjelasan pekerja kantin adalah bersikap tepat 26 52 3 6 17 34 4 8 0 0 Jadual 9 : Tahap kepuasan pelajar terhadap pekerja kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016
 39. 39. 39 Pernyataan Min Min purata 1.Saya berpuas hati dengan layanan yang diberi oleh pekerja kantin adalah cepat dan responsif 3.94 3.984 2.Saya berpuas hati dengan kebersihan diri setiap pekerja kantin 3.80 3.Saya berpuas hati dengan kemahiran pekerja kantin adalah cekap sama rata 4.00 4.Saya berpuas hati dengan bahasa yang digunakan oleh pekerja kantin sekolah adalah bersopan 4.16 5.Saya berpuas hati dengan penjelasan pekerja kantin adalah bersikap tepat 4.02 Jadual 10: Tahap kepuasan pelajar terhadap pekerja kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016 Graf 10: Tahap kepuasan pelajar terhadap pekerja kantin SMJK Yu Hua Sumber: Kajian lapangan 2016 Berdasarkan jadual 10, min purata bagi kelima-lima soalan ini ialah 3.984. Keadaan ini telah menunjukkan bahawa tahap kepuasan responden terhadap pekerja adalah sederhana sahaja. Bagi pernyataan mereka berpuas hati dengan layanan yang diberi oleh pekerja kantin adalah responsif, responden yang menjawab memuaskan ,setuju dan sangat 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Pekerja Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Memuaskan Setuju Sangat Setuju
 40. 40. 40 setuju ialah 15 orang (30%) , 23 orang (46%) dan 12 orang (24%)masing-masing. Tiada responden yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Menurut hasil temu bual, pengurusan pemberian makanan dan pembayaran di kantin sekolah adalah cepat, kemas dan teratur. Hal ini demikian kerana terdapat pelajar yang mereka tidak perlu beratur dalam susunan yang panjang.Informen menyatakan bahawa pihak pengusaha seharusnya menambahkan lebih daripada satu kaunter pembayaran dengan membahagikan kaunter pembayaran bagi pelajar lelaki dan pelajar perempuan kerana pelajar perempuan merasa kurang selesa kerana terpaksa berdekatan dengan pelajar lelaki sewaktu pembayaran dilakukan. Min telah mencatat 3.94.Min tersebut menujukkan pelajar berpuas hati dengan layanan yang diberi oleh pekerja kantin yang cepat dan responsif. Manakala bagi pernyataan mereka berpuas hati dengan kebersihan diri setiap pekerja kantin, responden yang menjawab tidak setuju, memuaskan ,setuju dan sangat setuju ialah 3 orang (6%) , 22 orang (44%) ,7 orang (14%) dan 18 orang (36%) masing-masing. Tiada responden yang memilih sangat tidak setuju sebagai jawapan mereka. Keadaan ini menunjukkan bahawa pekerja memakai apron semasa proses pembelian.Menurut hasil temu bual ,informen menyatakan bahawa majoriti pekerja kantin telah mengamalkan kebersihan diri seperti menjaga kebersihan tangan dan kebersihan rambut semasa penyediaan makanan.John B. Knigth & Lendal (1989), menyatakan bahawa orang yang mengendalikan makanan perlu memegang nilai kebersihan diri yang tinggi supaya tidak mengotorkan makanan. Tambahan pula, kebersihan diri merupakan perkara penting dalam penyediaan makanan. Kebersihan diri meliputi pelbagai aspek penjagaan yang boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian seperti rambut, kulit, tangan, telinga, hidung, mulut dan juga pakaian (Zaharah, 1983). Hasil dapatan tersebut, menunjukkan mereka sedar bahawa potensi pengendali kantin untuk mencemar makanan boleh berlaku pada semua bahagian tubuh manusia dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Justeru itu, tangan yang bersih amat penting kerana ia dapat menjamin kebersihan semasa menyediakan makanan. Manakala rambut yang kemas dan bersih boleh menghindarkan kuman atau kutu rambut membiak di atas kepala. Shazmawati (2007), pula menyatakan bahawa orang yang berpenyakit seharusnya dilarang mengendalikan makanan. Min telah mencatat 3.80.Min tersebut menunjukkan kebanyakan pelajar berpuas hati dengan kebersihan pekerja.
 41. 41. 41 Selain itu, sebanyak 4 orang (12%) tidak setuju , 13 orang (26%) berasa memuaskan,12 orang (24%) setuju dan 21 orang (42%) sangat setuju bahawa mereka berpuas hati dengan kemahiran pekerja kantin adalah cekap sama rata. Tiada responden yang memilih sangat tidak setuju sebagai jawapan mereka. Peratus bagi kategori positif adalah lebih tinggi daripada peratus bagi kategori negatif. Menurut pemerhantian pengkaji, pekerja kantin menyediakan makanan dengan cepat kerana kemahiran yang cekap sama rata.Min bagi pernyataan ini ialah 4.00.Min tersebut menunjukkan pekerja kantin mempunyai kemahiran yang cekap dan pengalaman yang lama dalam menyediakan makanan. Manakala bagi pernyataan mereka berpuas hati dengan bahasa yang digunakan oleh pekerja kantin sekolah adalah bersopan , responden yang menjawab memuaskan, setuju dan sangat setuju ialah 8 orang (16%) , 26 orang (52%) dan 16 orang (32%) masing-masing. Tiada responden yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju sebagai jawapan mereka. Menurut hasil temu bual,pekerja kantin sentiasa menghormati pelajar dalam urusan niaga dan menggunakan bahasa yang sopan kepada pelajar semasa dalam urus niaga.Layanan yang mesra dan penuh senyuman yang diberikan oleh pekerja terhadap pelajar semasa proses jual beli berlaku menyebabkan sesetengah pelajar tertarik untuk menggunakan perkhidmatan kantin sekolah. Min bagi pernyataan ini ialah 4.16.Min tersebut menunjukkan kebanyakan pelajar bersetuju bahawa bahasa yang digunakan oleh pekerja kantin adalah bersopan. Bagi soalan 5,4 orang yang tidak setuju (8%), 17 orang yang berasa memuaskan (34%), 3 orang (6%) yang setuju dan 26 orang (52%) sangat setuju bahawa mereka berpuas hati dengan layanan yang diberi oleh pekerja kantin adalah cepat dan responsif Tiada responden yang memilih sangat tidak setuju sebagai jawapan mereka. Menurut pemerhatian pengkaji, pekerja kantin menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Cina (bagi pelajar cina) supaya pelajar mudah memahami penjelasan pekerja kantin.Perkhidmatan makanan di kantin bukan sahaja untuk menari keuntungan semata-mata, tetapi pengendali kantin sentiasa peka dengan keperluan dan kehendak pelajar dari aspek layanan. Min bagi pernyataan ini ialah 3.94.Min tersebut menunjukkan kebanyakan pelajar berpuas hati dengan penjelasan pekerja adalah bersikap tepat.
 42. 42. 42 5.4 KAEDAH TEMU BUAL Seramai 3 orang informen terlibat dalam temu bual, iaitu 3 pelajar SMJK Yu Hua.Menurut hasil temu bual,terdapat 3 cadangan didapati adalah mengadakan program mencerikan kantin sekolah,menambahkan saiz hidangan makanan dan menambahkan lebih daripada satu kaunter pembayaran dengan membahagikan kaunter pembayaran bagi pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Tarikh Informen Ulasan informen 12 Februari 2016 Informen A Soalan 1: Adakah anda berpuas hati dengan aspek persekitaran dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Tidak, saya berasa kantin perlu diceriakan dengan bahan hiasan untuk mewujudkan kantin yang ceria ” Soalan 2: Adakah anda berpuas hati dengan aspek kemudahan dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Ya,meja kantin sentiasa bersih kerana pekerja kantin sering membersihkan meja dan kerusi dengan kain yang bersih.” Soalan 3: Adakah anda berpuas hati dengan aspek makanan dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Ya,saya berasa selamat semasa menikmati makanan di kantin kerana makanan sentiasa ditutup dan kebersihan makanan terjamin.” Soalan 4: Adakah anda berpuas hati dengan aspek pekerja dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Ya, saya berasa pengurusan pemberian makanan dan pembayaran di kantin sekolah adalah cepat, kemas dan teratur.” Soalan 5: Apakah candangan anda untuk meningkatkan taraf Ulasan: “Pihak sekolah harus mengadakan program menceriakan kantin sekolah seperti melukis mural sekolah,
 43. 43. 43 kantin SMJK Yu Hua? menanam pokok bunga sepanjang laluan utama.” Tarikh Informen Ulasan informen 15 Februari 2016 Informen B Soalan 1: Adakah anda berpuas hati dengan aspek persekitaran dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Ya, saya berasa selesa semasa menikmati makanan di kantin kerana kantin tidak berbau busuk dan aman.” Soalan 2: Adakah anda berpuas hati dengan aspek kemudahan dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Ya, besen letak pinggan yang mencukupi telah disediakan untuk memudahkan pekerja kantin membersihkan pinggan mangkuk.” Soalan 3: Adakah anda berpuas hati dengan aspek makanan dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Tidak, makanan yang disediakan adalah bersaiz kecil dan tidak berpatutan dengan harga yang ditawarkan oleh pihak pengusaha kepada pelajar-pelajar.” Soalan 4: Adakah anda berpuas hati dengan aspek pekerja dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Ya,mereka telah mengamalkan kebersihan diri seperti menjaga kebersihan tangan dan rambut semasa penyediaan makanan.” Soalan 5: Apakah candangan anda untuk meningkatkan taraf kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Pengusaha kantin harus menambahkan saiz hidangan makanan dan berpatutan dengan harga .”
 44. 44. 44 Tarikh Informen Ulasan informen 16 Februari 2016 Informen C Soalan 1: Adakah anda berpuas hati dengan aspek persekitaran dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Ya,kantin mempunyai ruangan beratur yang luas dan pelajar bersabar ketika beratur membeli makanan.” Soalan 2: Adakah anda berpuas hati dengan aspek kemudahan dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Ya, kawasan basuh tangan telah menyediakan sabun bagi pelajar untuk membersihkan tangan.” Soalan 3: Adakah anda berpuas hati dengan aspek makanan dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Ya, saya mempunyai banyak pilihan untuk membeli makanan setiap hari seperti nasi lemak, bebola, bubur , Chee Cheong Fun dan sebagainya.” Soalan 4: Adakah anda berpuas hati dengan aspek pekerja dalam kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Ya, sentiasa menghormati pelajar dalam urusan niaga dan menggunakan bahasa yang sopan kepada pelajar semasa dalam urus niaga.” Soalan 5: Apakah candangan anda untuk meningkatkan taraf kantin SMJK Yu Hua? Ulasan: “Pihak pengusaha seharusnya menambahkan lebih daripada satu kaunter pembayaran dengan membahagikan kaunter pembayaran bagi pelajar lelaki dan pelajar perempuan kerana pelajar perempuanmerasa kurang selesa kerana terpaksa berdekatan dengan pelajar lelaki sewaktu pembayaran
 45. 45. 45 dilakukan. 5.5 KAEDAH PEMERHATIAN Bahagian ini telah dijalankan dengan memerhati sendiri di kawasan kajian. Dengan ini, keadaan kantin SMJK Yu Hua telah dipemerhatikan. Pemerhatian ini telah menunjukkan keadaan kantin SMJK Yu Hua yang mempunyai kebersihan yang memuaskan . Selain itu, disiplin di kantin sekolah terkawal. Pengkaji telah mengamalkan kaedah pemerhatian pada 25 dan 26 februari 2016 daripada pukul 9.55 pagi hingga 10.30 pagi. Pengkaji mendapati pelajar yang memasuki kantin semakin bertambah selepas pukul 10.00 pagi, ini mungkin disebabkan pelajar akan pergi ke kantin untuk makan pagi sebelum berkunjung ke perpustakaan. Dari segi waktu pembukaan kantin ini ialah pada waktu rehat pelajar pagi iaitu selama 35 minit yang bermula dari pukul 9.55 hingga pukul 10.30 bagi pelajar tingkatan 3 dan 6 manakala dari pukul 10.15 hingga 10.50 bagi pelajar tingkatan 4 dan 5. Pengkaji mendapati kerusi dan meja yang disediakan di kantin cukup dan bersih kerana terdapat pekerja kantin membersihkan meja dan kerusi sepanjang tempoh pemerhatian pengkaji. Tandas yang disediakan di kantin mempunyai kebersihan yang memuaskan kerana jarang pelajar mengetahui kehadiran tandas tersebut. Lantai di premis atau tempat penyediaan makanan adalah bersih dan kering. Kantin telah menyediakan kipas yang mencukupi untuk menwujudkan sistem pengudaraan yang baik dalam kantin. harga makanan yang dikenakan adalah sama dengan harga yang di paparkan. Kebersihan diri pekerja adalah dalam tahap memuaskan kerana mereka memakai apron semasa proses pemberian makanan.Bahasa yang digunakan oleh pekerja kantin sekolah adalah bersopan.Walaupun setiap gerai menyediakan menu yang sama setiap hari,tetapi tedapat pelbagai pilihan dalam kantin sekolah seperti bubur,nasi ayam,nasi lemak,nasi goreng,bihun sup, Chee Cheong Fun dan sebagainya.Kantin sekolah juga menyediakan makanan segera seperti bebola,nugget dan sebagainya. Pengkaji telah mengambil gambar sebagai bukti pemerhatian (sila rujuk lampiran).
 46. 46. 46 5.6 DOKUMENTASI Terdapat beberapa kajian yang telah dibuat mengenai tahap kepuasan pelanggan terhadap kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di institusi masing-masing. Antara kajian yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut : 5.6.1 KAJIAN OLEH AMINUDDIN YUSOF SHAMSARIZAL & ABD AZIZ, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Kajian ini dijalankan oleh oleh Aminuddin Yusof Shamsarizal & Abd Aziz daripada Universiti Putra Malaysia. Tujuan utama kajian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kualiti perkhidmatan yangditawarkan, perbezaan yang wujud antara fakulti dan jangkaan pelajar serta persepsi mereka terhadap kualiti perkhidmatan yang ditawarkan. Subjek terdiri daripada 109 orang pelajar iaitu36 lelaki dan 73 perempuan daripada sebuah kolej matrikulasi. Subjek perlu menilai kualiti perkhidmatan kemudahan sukan yang terdapat di kolej tersebut serta kepuasan mereka ketika melakukanaktiviti sukan. Kepuasan dalam menjalankan aktiviti sukan diukur menggunakan soal selidik. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat hubunganyang signifikan di antara kualiti perkhidmatan dengan tahap kepuasan pengguna. Ini menunjukkan bahawa kualiti perkhidmatan bukan peramal kepada tahap kepuasan dalam melakukan aktiviti sukan dan rekreasi. 5.6.2 KAJIAN OLEH ABD RAHMAN BIN YAACOB DI POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN Kajian ini dibuat oleh Abd Rahman Bin Yaacob di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap kepuasan pelajar terhdap kemudahan dan perkhidmatan makanan di pusat sumber Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Kajian ini adalah berdasarkan kaedah persampelan “convenience” iaitu sampel dipilih berdasarkan semua pelajar PTSS yang menggunakan kemudahan danperkhidmatan yang disediakan oleh pusat sumber PTSS iaitu seramai 100 orang.
 47. 47. 47 Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar memberikan maklum balas pada tahap sederhana kepada tandas, koleksibahan, sistem peminjaman buku dan sumber media (internet). Manakala dapatan kajian kepada peralatan, lokerperkhidmatan pelanggan dan waktu operasi menunjukkan tahap maklumbalas pelajar adalah sangat setuju. 5.6.3 KAJIAN OLEH ALDRIDGE DANROWLEY (1998) DI UNITED KINGDOM Kajian ini dijalankan oleh Aldridge dan Rowley (1998) yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan dan kemudahan infrastruktur yang ditawarkan di universiti tersebut. Kajian ini terdiri daripada beberapa bahagian iaitu kajian soal selidik, kajian pandangan dan melalui prosedur membuat aduan di universiti. Responden kajian yang digunakan adalah seramai 391 orang pelajar. Hasil daripada kajian mendapati bahawa isu yang paling ketara dalam mendapatkan perhatian pelajar adalah “keberkesanan sistemtutor yang diamalkan” diikuti dengan “perkhidmatan makanan yang baik” serta“harga yang berpatutan”, kepentingan pelajar dengan persatuan” dan“peruntukan yang bersesuaian terhadap perkhidmatan yang ditawarkan di universiti”. 5.6.4 KAJIAN OLEH ADEE ATHIYAMAN(1997) Kajian yang telah dijalankan oleh Adee Athiyaman (1997) bertujuan untuk membuat perbandingan konsep tual antara kualiti yang dirasai dan kepuasan pelanggan dalam konteks pengajian di IPT. Instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik. Hasil kajian menunjukkan kualiti yang dirasai bergantung kepada kepuasan.Implikasi yang penting daripada kajian iniialah setiap perkhidmatan perludiuruskan dengan betul untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
 48. 48. 48 5.6.5 KESIMPULAN DOKUMENTASI Beberapa kajian yang telah diulas, terdapat persamaan di antara kajian-kajian tersebut dengan kajian yang akan dijalankan oleh penyelidik. Kajian-kajian lepas mempunyai matlamat dan objektif kajian yang hampir sama iaitu bagi menilai tahap kualiti dan kepuasan pelajar terhadap kemudahan dan perkhidmatan yang ditawarkan di institusi masing-masing. Oleh itu, kualiti perkhidmatan yang ditawarkan haruslah memenuhi kepuasan pelanggan serta persepsi pelanggan. Secara keseluruhan, kajian ini mendapati bahawa jika kualiti perkhidmatan baik, maka kepuasan pelanggan akan meningkat.Namun begitu, kebanyakan kajian yang telah dijalankan adalah di peringkat universiti dan politeknik. Justeru, keadaan ini telah mendorong penyelidik untuk membuat kajian seumpama di atas dengan mengkaji tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan makanan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua.
 49. 49. 49 6.0 RUMUSAN DAN KESIMPULAN Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua. Borang soal selidik telah digunakan sebagai instrumen kajian ini. Kajian ini adalah meliputi objektif mengenal pasti kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua dan objektif mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap kantin SMJK Yu Hua. Penyelidik telah menjalankan kajian kepada 50 orang pelajar daripada Tingkatan 6 atas yang belajar di SMJK Yu Hua. Analisis data kajian di lakukan secara deskriptif dengan mengambil kira kekerapan, peratusan dan min.Pelajar dan guru perlu berani untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pengguna seperti hak untuk mendapatkan keperluan asas, hak untuk membuat pilihan , hak mementingkan kesihatan dan keselamatan dan sebagainya (Van Egmond, 1985).Oleh itu, pelajar perlulah memainkan peranan yang penting sebagai pengguna yang rasional demi kesihatan tubuh badan. Daripada aspek persekitaran, persekitaran kantin didapati berada pada tahap sederhana. Kajian juga mendapati bahawa kantin sekolah memerlukan lebih banyak bahan kecerian untuk mewujudkan iklim yang sihat. Pihak sekolah perlu mengadakan program menceriakan sekolah seperti melukis mural sekolah, menanam pokok bunga sepanjang laluan utama. Dari aspek kemudahan, tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan adalah tinggi. Pengusaha kantin harus sentiasa mengamalkan peraturan sanitasi yang terurus untuk memastikan kemudahan kantin dalam keadaan bersih dan sempurna. Dari aspek makanan, hasil kajian mendapati bahawa tahap kepuasan pelajar terhadap makanan adalah sederhana sahaja. Hasil kajian mendapati bahawa kebanyakan responden menyatakan kualiti makanan yang disediakan di kantin sekolah memenuhi citarasa mereka. Pengendalian kantin perlu memastikan barangan yang tamat luput tidak dijual dan makanan yang dijual mesti sentiasa ditutup. Selain itu, pihak kantin perlu menyediakan makanan yang mempunyai nilai makanan yang lebih tinggi dari segi nutrien.
 50. 50. 50 Dari aspek pekerja, hasil kajian mendapati bahawa kebanyakan responden menyatakan layanan yang diberikan oleh pekerja kantin adalah baik dan sentiasa bersilat mesra dengan pelajar-pelajar. Perkhidmatan makanan di kantin bukan sahaja untuk menari keuntungan semata-mata, tetapi pengendali kantin perlu peka dengan keperluan dan kehendak pelajar dari aspek layanan. Selain itu, pekerja kantin perlu menghormati, sentiasa senyum dalam urusan niaga, menggunakan bahasa yang sopan dan menggunakan nada yang rendah kepada pelajar semasa dalam urus niaga. Kesimpulannya, pengendali kantin sekolah mestilah memainkan peranan yang penting sekaligus meningkatkan lagi kualiti persekitaran, kemudahan , makanan dan layanan pekerja. Hal ini demikian kerana kantin tempat di mana pelajar membeli pelbagai juadah pada setiap hari persekolahan dan keuntungan bagi pengendali kantin juga boleh dicapai sekiranya menitikberatkan aspek-aspek tersebut pada masa akan datang.
 51. 51. 51 7.0 RUJUKAN KARYA PENULIS Abdullah Sani Yahaya , 2007.Mengurus Sekolah. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd Aishah Hamzah , 2003. Teknologi dan Perkhidmatan Katering. KL: Dewan Bahasa dan Pustaka. Betty, C.H and Diane, R. ,1993. Food Poisoning and Food Hygiene. 6th ed. London: Edward Arnold. Pp 311-388 Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. ,2003. Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Boston: Allyn & Bacon. Deal, T.E. and Peterson, K.D. ,1999. Shaping School Culture: The Heart Of Leadership. San Francisco: Jossey-Bass John B. Thompson, 2010.Merchant of Cultures. United Kingdom: Polity Press. Kazarian, E.A , 1989. Foodservice Facilities Planning. Third Edition. New York : International Thomson Publishing. Knigth, J.B & Katschevar, L.H. , 1989 .Quality Food Production, Planning and Management. Second Edition. New York: Van Nostrand Reihold Company Inc. Miles, M. B., & Huberman, M. A. , 1994. An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage. R. Kuberan , 2016. Teks efektif STPM Pengajian Am 900/2. (Penggal 2).Selangor : Penerbit Ilmu Bakti, 2015. Rande, W.L. , 1996. Introduction To Profesional Foodservice. New York: Van Nostrand Reinhold.
 52. 52. 52 Sabitha Marican. 2005. Kaedah penyelidikan sains sosial. Petaling Jaya, Selangor: Pearson Prentice Hall. Shock,P.J and Stefaneli, J.M, 1992 .Hotel Catering. Canada :John Wiley & Sons, Inc. Van Egmond, P.D, 1990. School Foodservice Management. New York: Van Nostrand Reinhold. William H.Roe, 1961. School Business Management. Boston: Allyn and Bacon. Zaharah Merican , 1983. Kebersihan dan Sanitasi Untuk Industri Makanan. Maklumat Teknologi Makanan. KAMUS DAN ENSAIKLOPEDIA Dictionary of Education, 1959.New York: MC Graw-Hill Education Noresah Baharom.(Ed.)., 2005 .Kamus Dewan(edisi ke-5).Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. KARYA YANG DIUSAHAKAN OLEH BADAN,INSTITUSI ATAU JAWATANKUASA Kementerian Pelajaran Malaysia,2004.Panduan Pengurusan Kantin Sekolah.Kuala Lumpur: Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia,1989.Garis Panduan Kantin Sekolah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia, 2003, Modul makan secara sihat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
 53. 53. 53 MAJALAH “Catatan perkembangan SMJK Yu Hua” dlm. Majalah SMJK Yu Hua 2014, hlm. 26- 32, Okt 2014 JURNAL Cleland et al , 2004. “What are grade 5 and 6 children buying from school canteens and what do parents and teachers think about it”. Dlm. Nutrition & Dietetics: The Journal of the Dieticians Association of Australia. Meftahuddin Tarip, and Osman Ali, (2006) A study on food handling behaviours and carrier status of bacterial food poisoning among food handlers in Dewan Bandaraya Ipoh Operational Area, Kinta District , Perak , 1996. Dlm. Jurnal Kesihatan Masyarakat, 12 (1). ISSN 1675-1663 SURAT KHABAR ATAU BULETIN “tangani isu makanan tidak selamat dan meragukan.” dlm. Berita Harian, 9 September 2007 BAHAN INTERNET Nor Aishah Binti Othman. Mengenalpasti Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Kemudahan Danperkhidmatan Yang Disediakan Di Kolej Komuniti Temerloh. http://www.scribd.com/doc/133128982/Mengenalpasti-Tahap-Kepuasan-Pelajar- Terhadap-Kemudahan-Dan-Perkhidmatan-Yang-Disediakan-Di-Kolej-Komuniti- Temerloh#scribd [diakses pada 17 Feb 2016] Mohd Rizal B. Mohd Said & Nor Aini Binti Mohd Noor. Amalan Kebersihan Makanan Dalam Kalangan Pengendalipengendali Kantin Di Sekolah Zon Skudai. http://eprints.utm.my/10299/2/Nor_Aini_Binti_Mohd_Noor.pdf [diakses pada 17 Feb 2016]
 54. 54. 54 8.0 LAMPIRAN SMJK YU HUA Soal Selidik Kerja Khusus Pengajian Am: 2016 Arahan: Sila tandakan  pada petak yang berkenaan. Bahagian A: Maklumat Peribadi 1. Jantina  Lelaki  Perempuan 2. Bangsa  Melayu  Cina  India  Lain-lain, sila nyatakan_______________ 3. Agama  Islam  Buddha  Hindu  Kristian  Lain-lain 4. Tingkatan  Tingkatan 3  Tingkatan 4  Tingkatan 5  Tingkatan 6
 55. 55. 55 Bahagian B: Mengenal pasti jenis-jenis kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua , Kajang Perkara Ya Tidak 1.Adakah kemudahan tandas disediakan? 2.Adakah kerusi dan meja disediakan ? 3.Adakah besen letak pinggan disediakan? 4.Adakah kipas disediakan? 5.Adakah tong kitar semula disediakan? 6.Adakah tong sampah disediakan? 7.Adakah kawasan membasuh tangan disediakan? 8.Adakah makanan segera disediakan? Bahagian C: Mengkaji tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua , Kajang Berdasarkan ukuran di bawah, tandakan tahap kepuasan anda terhadap kemudahan yang disediakan di kantin SMJK Yu Hua dengan menanda [ / ] dalam ruang yang disediakan. 1 2 3 4 5 Sangat tidak setuju Tidak setuju Memuaskan Setuju Sangat setuju
 56. 56. 56 I:PERSEKITARAN 1 2 3 4 5 1.Saya berpuas hati dengan keceriaan di kantin sekolah 2.Saya berpuas hati dengan ruangan yang disediakan untuk pelajar beratur ketika membeli makanan 3.Saya berpuas hati dengan suasana persekitaran sekeliling kantin 4.Saya berpuas hati dengan kebersihan persekitaran sekeliling kantin 5.Saya berpuas hati dengan keselesaan yang wujud ketika membeli mahupun menjamu selera II:KEMUDAHAN 1 2 3 4 5 1.Saya berpuas hati terhadap kebersihan kerusi dan meja di kantin ini 2.Saya berpuas hati dengan sistem pengudaraan di kantin adalah baik 3.Saya berpuas hati dengan kawasan basuh tangan adalah sempurna 4.Saya berpuas hati dengan besen letak pinggan adalah mencukupi 5.Saya berpuas hati dengan sistem pengurusan sampah sarap di kantin adalah sempurna III:MAKANAN 1 2 3 4 5 1.Saya berpuas hati dengan saiz hidangan makanan yang disediakan 2.Saya berpuas hati dengan harga yang ditawarkan mengikut kesesuaian jenis makanan 3.Saya berpuas hati terhadap kepelbagaian menu makanan yang disediakan oleh pihak kantin 4.Saya berpuas hati dengan kandungan nutrisi dalam makanan yang disediakan adalah mencukupi 5.Saya berpuas hati dengan kebersihan makanan di kantin sekolah
 57. 57. 57 IV:PEKERJA 1 2 3 4 5 1.Saya berpuas hati dengan layanan yang diberi oleh pekerja kantin adalah cepat dan responsif 2.Saya berpuas hati dengan kebersihan diri setiap pekerja kantin 3.Saya berpuas hati dengan kemahiran pekerja kantin adalah cekap sama rata 4.Saya berpuas hati dengan bahasa yang digunakan oleh pekerja kantin sekolah adalah bersopan 5.Saya berpuas hati dengan penjelasan pekerja kantin adalah bersikap tepat *Terima kasih atas sokongan anda*
 58. 58. 58 LAMPIRAN BORANG TEMUBUAL KERJA KURSUS PENGAJIAN AM KOD MATA PELAJARAN 900/4 Makluman kepada responden : Temu bual ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mata pelajaran Pengajian Am 900/4. Soal selidik ini bertujuan mengkaji kemudahan di kantin SMJK Yu Hua Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan ia akan hanya digunakan bagi kepentingan kajian sahaja. Arahan: MAKLUMAT AM dan SOALAN-SOALAN TEMUBUAL ini dikemukakan kepada responden secara lisan dan dirakam menggunakan digital recorder. MAKLUMAT AM PELAJAR SMJK YU HUA Nama Penyelidik : Nama Responden : Tarikh Temu Bual : Tempat Temu Bual :
 59. 59. 59 SOALAN TEMUBUAL 1. Adakah anda berpuas hati dengan aspek persekitaran dalam kantin SMJK Yu Hua? 2. Adakah anda berpuas hati dengan aspek kemudahan dalam kantin SMJK Yu Hua? 3. Adakah anda berpuas hati dengan aspek makanan dalam kantin SMJK Yu Hua? 4. Adakah anda berpuas hati dengan aspek pekerja dalam kantin SMJK Yu Hua? 5. Apakah candangan anda untuk meningkatkan taraf kantin SMJK Yu Hua?
 60. 60. 60 LAMPIRAN BORANG PEMERHATIAN KERJA KURSUS PENGAJIAN AM KOD MATA PELAJARAN 900/4 Nama Penyelidik : Tarikh : Masa : Lokasi : SMJK Yu Hua Item Pemerhatian Catatan Keadaan persekitaran di kantin SMJK Yu Hua Keadaan kemudahan di kantin SMJK Yu Hua Keadaan makanan di kantin SMJK Yu Hua Layanan pekerja di kantin SMJK Yu Hua **Pemerhatian terhadap item disertai dengan rakaman foto pegun. Tandatangan …………………………………… ( ) Tarikh :
 61. 61. 61 LAMPIRAN BUKTI PEMERHATIAN Foto 1: Pintu masuk kantin Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 2: Tong kitar semula di katin Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 3: Keadaan tandas di kantin Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 4: Keadaan tandas di kantin Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian
 62. 62. 62 Foto 5: Tempet mencuci tangan di hadapan tandas Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 6: Kedai penjual buah-buahan Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 7: Kedai penjual buah-buahan Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 8: Kedai Nasi Lemak Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian
 63. 63. 63 Foto 9: Kedai Chee Cheong Fun Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 10: Kedai Nasi Goreng dan Mee Sup Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 11: Kedai Makanan Vegetarian Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 12: Kedai Bubur dan Pau Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian
 64. 64. 64 Foto 13: Kedai Roti dan minuman Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 14: Pesekitaran Kantin Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 15: Tong Sampah di kantin SMJK Yu Hua Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 16: Besen letak pinggan mangkuk di kantin SMJK Yu Hua Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian
 65. 65. 65 Foto 17: Sabun basuh tangan disediakan di kantin SMJK Yu Hua Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 18: Kawasan basuh tangan di kantin SMJK Yu Hua Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 19: Kebersihan kawasan basuh tangan di kantin SMJK Yu Hua Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 20: Pelajar membeli makanan Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian
 66. 66. 66 Foto 21: Makanan di Kantin SMJK Yu Hua Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian Foto 22: Pelajar menjamu selera di Kantin SMJK Yu Hua Sumber: Diambil Oleh Pengkaji Sendiri di Kawasan Kajian

×