Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personel,Özlük İşleri ve Bordrolama-2

1,177 views

Published on

Son mevzuat değişiklikleri ışığında örnek uygulamaların da
yer aldığı söz konusu rehber, alışılagelmiş sosyal güvenlik
rehberlerinde rastlanan, daha ziyade mevzuatı özetleyen
klasik anlayışın dışına çıkarak, uygulamada karşılaşılabilecek
özel durumlara ilişkin açıklamalar içermektedir.
İşverenin mali yönden zor duruma düşmesi, afet durumu,
iş kazası meydana gelmesi gibi temenni etmediğimiz
olağandışı hallerde bilinmesi ve yapılması gereken işlemlerin
yanı sıra; olağan bildirimler, primler, teşvikler gibi günlük
işlemler de rehberde yer alan konular arasındadır.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Personel,Özlük İşleri ve Bordrolama-2

 1. 1. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com
 2. 2. univerist.com Puantajda Rapor, Ücretsiz ve Ücretli İzin Türleri Ücret Özlük İşleri ve Bordrolama Ay İçinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması Ay İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması Kanunen Bordroda Bulunması Gereken Bilgiler KONULAR
 3. 3. univerist.com Ücret ödenmeyen izinler • İşçinin SGK gününden ve ücretinden kesinti yapılan yalnızca 2 durum vardır. 1. SGK raporu (2 gün ve üstü) 2. Ücretsiz izin
 4. 4. univerist.com SGK Raporu • İşçi işyerinden aldığı vizite kağıdı ile ya da işvereni bilgilendirerek muayeneye gider ve hastaneden doktor raporu ile iş görmezlik belgesini iş yerine teslim eder. Bu durumda işçi istirahatlıdır. • İstirahatli olduğu günlerde işçi çalıştırılamaz ve (2 güne kadar istirahatlerde ücreti ödenir 2 günden fazla ise ücreti ve sgk günü kesilir.) • SGK raporu ile ilgili çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. İşçinin ücretini ve SSK gününü kesmeyip, rapor sonrasında işçinin SSK’ dan tahsil ettiği miktarı kendisinden tahsil etmek, SSK raporunu keserek bordrolayıp, İşçi SSK’ dan parasını alınca aradaki farkı ödemek gibi…
 5. 5. univerist.com Ücretsiz İzin • İş Kanununda ücretsiz izne ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. • Bu nedenle işçinin rızası olmadan işverenin onu ücretsiz izne çıkarması mümkün değildir. • Ancak işçinin yazılı rızası alınarak işçinin ücretsiz izne çıkarılması mümkündür. SGK ya bildirim yapılmalıdır. Yazılı dilekçeler Eksik gün raporuna eklenir.
 6. 6. univerist.com • Yıllık izin = İş kanunu md. 53-54-55-56-57-58-59-60 • Hafta tatili = İş kanunu md. 46 • Genel tatil = İş kanunu md. 47
 7. 7. univerist.com • Ayın ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
 8. 8. univerist.com • Ayın ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları ise, 30 gün olacaktır.
 9. 9. univerist.com • Örnek : (D) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 10/3/2013 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2013/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 22 gün olarak, işe başlama tarihi ise 10/03/2013 olarak sisteme girilecektir. • Kısa yol = Cari ay kaç gün çekiyor ise + 1 - işe giriş tarihi
 10. 10. univerist.com • Ayın son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
 11. 11. univerist.com • Ayın son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları ise 30 gün olacaktır.
 12. 12. univerist.com • Örnek : (K) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/02/2013 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2013/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 olacak ve işten çıkış tarihi olarak 19/02/2013 tarihi sisteme girilecektir.
 13. 13. univerist.com • İşe başladığı ay içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları (ayın ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.
 14. 14. univerist.com • Ayın ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılan ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise 30 gün olacaktır.
 15. 15. univerist.com • Örnek : (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 17/03/2013 tarihinde işe başlayıp 28/03/2013 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının işe başlama tarihi 17/03/2013 olarak, işten ayrılış tarihi 28/03/2013 olarak, 2012/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 olarak sisteme kaydedilecektir.
 16. 16. univerist.com • Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. • Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir.
 17. 17. univerist.com • 01/01/2009’ dan itibaren çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişiler, işçilerinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaklarını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. • (10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler yükümlüdür. Çalıştırılan işçi başına ve her ay için 134 TL İPC uygulanır)
 18. 18. univerist.com İşe iade tazminatı Eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatı Yıllık izin bakiyelerinin ödenmesi Kıdem tazminatı İhbar tazminatı Kötü niyet tazminatı Brüt ücret kullanılır Giydirilmiş ücret kullanılır
 19. 19. univerist.com • Ücretin dörtte birinden fazlası haczedilemez. • İcra takibi evrakla başlar, evrakla biter. Personel borcunun bittiğini size ifade etse de yazılı evrak gelmeden kesintiyi yapmaya devam etmelisiniz. • İcra takiplerinde personel bilgilendirilerek, muhakkak icrası kesilip icra dairesinin ilgili hesabına yatırılmalıdır. Aksi durumda işveren yükümlü olacaktır.
 20. 20. univerist.com Aylık ücret tediye bordrosunda; • İş yerinin sicil numarası, • Bordronun ilişkin olduğu ay, • Sigortalının adı ve soyadı, • Sigortalının TC kimlik numarası ya da SGK Sicil Numarası • Ücret ödenen gün sayısı, • Sigortalının ücreti, • Ödenen ücret tutarı, • Ücretin alındığına dair sigortalının imzası, hususlarının bulunması zorunludur
 21. 21. univerist.com
 22. 22. univerist.com • Ücretlilerin ve diğer ödemelerin makbuz mukabilinde veya banka aracılığıyla yapılması halinde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz. • Ücretlerin banka yolu ile ödenmesi zorunludur, eğer ödenmez ise idari para cezası işçi başına 134 TL’ dir.(İş K.md 102-a) (10 kişiden az işçi çalıştıran işverenler kapsam dışındadır.)
 23. 23. univerist.com • 1 Ocak 2009’ dan itibaren banka yolu ile ödenmeyen ücretler, mahkemelerce ödenmemiş gibi değerlendirilecektir işçinin iddiası üzerine tüm ücretlerin tekrar ödenmesi bile söz konusu olabilecektir. • Ücretin alındığına dair sigortalının imzasını ihtiva etmeyen (makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin her biri için aylık asgarî ücretin yarısı tutarında, idari para cezası uygulanır
 24. 24. univerist.com Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com Teşekkürler
 25. 25. univerist.com • https://www.peryon.org.tr/wp- content/uploads/2014/01/Ozluk_Isleri_Personeli_Seviye5.pdf • https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0C CMQFjABahUKEwiX1sv7_YnHAhUknnIKHYcwClM&url=http%3A%2F%2Fwww.ktu .edu.tr%2Fdosyalar%2F17_00_00_58064.pdf&ei=RNW9VZekGKS8ygOH4aiYBQ& usg=AFQjCNE36GbRSa9HC_Cd7DV6F- IVR580mA&sig2=12OYeCxO4czFvCfsLMBcdA&bvm=bv.99261572,d.bGQ&cad=rj a • http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/ozluk_dosyasi.pdf • http://www.ikkh.gov.tr/userfiles/files/5.pdf • http://www.asristanbul.com.tr/Files/PDF/27R6WWJF4CJ2.pdf • http://www.muhasebenet.net/2010_isci%20ozluk%20dosyasi.pdf

×