Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unionens branschbarometer dec 2010

692 views

Published on

Den svenska ekonomin går som tåget och vinstkurvorna pekar uppåt, det visar Unionens senaste Branschbarometer. Den pekar också på att jobben kommer att bli fler i många branscher. Satsningarna på kompetensutveckling är dock fortfarande för låga vilket kan leda till att många anställda får svårt att hänga med vid omorganisationer eller hitta nytt jobb vid neddragningar.

-Den svenska ekonomin går starkt och vinsterna i näringslivet växer. Företagen kommer att ha ökat utrymme för både höjda löner och investeringar, säger Daniel Lind, Unionens chefsekonom, i en kommntar till Branschbarometern. Investeringsplanerna borde dock vara mer ambitiösa med tanke på den konjunkturfas vi nu befinner oss i. Företagens ansvar är att omsätta det gynnsamma vinstläget i tillväxtfrämjande investeringar.

Barometern visar att investeringarna i forskning och utveckling kommer att ligga kvar på oförändrad nivå i de flesta branscher. Företag som idag har stort inslag av standardiserade arbetsuppgifter skulle behöva satsa mer på kompetensutveckling för att öka värdet på sina tjänster.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unionens branschbarometer dec 2010

 1. 1. Unionens branschbarometerDecember 2010
 2. 2. 2
 3. 3. Unionens branschbarometerDecember 2010
 4. 4. Sysselsättningen för tjänstemänökar, men administrativa hinderdämpar ökningstaktenDen positiva utveckling vi har sett i några branschbarometrar i följdhåller i sig. Den nu föreliggande barometern för första halvåret 2011avviker bara på några punkter från den branschbarometer som pre-senterades för ett halvt år sedan. Sett till helheten är det vinstutveck-lingen som pekar uppåt. Det finns också tydliga, om än fortsatt svaga,tecken på att sysselsättningen för tjänstemän åter är på väg uppåt. Detär dock bekymrande att klubbar i många branscher fortsatt pekar påsvårigheten för företagen att ta ut högre priser för sina varor ochtjänster. Likaså måste investeringsutvecklingen betraktas som svag irelation till den konjunkturfas vi befinner oss i.Konjunkturbilden i de branscher vi följer är splittrad. Mest positiv ärbilden av orderingång och försäljning som väntas öka i högre taktinom stål- och gruvindustrin, inom fordonsindustrin och inom ener-gibranschen, samt inom IT och bemanning. Den enda bransch därklubbarna inte tror på positiv försäljningsutveckling är försvarsindu-strin. Även inom telekomföretagen finns en återhållsam bild av dennärmaste framtiden.Denna gång har vi också frågat klubbarna om vilka personalgrupper(bland tjänstemännen) som är mer efterfrågade och vilka som harstörst risk för att bli utsatta för personalminskningar. Svaren visar påatt det finns en stor spridning mellan företag.En viktig synpunkt som framkommer är att företeelsen med ”headcount” blir allt vanligare. ”Head count” beslutas högre upp i företagenoch är sällan förknippade med arbetsuppgifterna. Chefer på mellan-nivå arbetar då med visstidsanställningar och med personal från be-manningsföretag. De kan på detta sätt rapportera ”rätt” siffror för4
 5. 5. egen personal, samtidigt som det finns tillräckligt med personal föratt genomföra de arbetsuppgifter som lagts på enheten/avdelningen.En annan tendens som framkommer är att arbetet inom företagenblir allt mer standardiserat, även för personer med högt kvalificeradearbetsuppgifter. Det gör i sin tur att de mer rutinmässiga arbetsupp-gifterna kräver mer av formell kompetens. Detta leder till att medar-betare som saknar formell kompetens är de som är mest hotade vidomorganisationer och dessutom är de som har svårast att komma in inya jobb. Medarbetare med hög formell kompetens är mest efterfrå-gade liksom vissa grupper med dokumenterad erfarenhet av t exprojektledning.Vi tvingas samtidigt konstatera att kompetensutveckling är ett efter-satt område i ett antal branscher där rutinmässiga arbetsuppgifterdominerar. Satsningar inom dessa branscher skulle leda till att företa-gen kan klättra i värdekedjan och ta bättre betalt för sina tjänster. Attinvesteringarna i kompetens då inte ökar är bekymmersamt, eftersomföretagen enligt andra konjunkturundersökningar pekar på ”brist påpersonal med rätt kompetens”. ***Unionen genomför två gånger om året en enkätundersökning blandsina klubbar för att känna av konjunkturen och för att få klubbarnasbedömning av utvecklingen under det kommande halvåret. Dennabarometer baseras på bedömningar från 280 klubbar på lika mångaföretag i 19 branscher i det privata näringslivet. Svarsfrekvensen är 35procent, men de klubbar som svarat motsvarar 60 till 70 procent avantalet anställda i de företag som ingår i undersökningen.Unionens branschbarometer har denna gång tagits fram av CarinHallerström, Lena Georgsson Wirkkala, Gösta Karlsson, Daniel Lind,Anna Lövgren, Jon Tillegård och Elisabeth Åberg vid den Samhälls-politiska enheten. Stockholm i december 2010 Daniel Lind, chefsekonom 5
 6. 6. Konjunkturutvecklingen underförsta halvåret 2011Den bedömning som klubbarna gjorde för ett år sedan präglades aven spirande optimism om en ökad orderingång i ett antal branscher,vilken också skulle komma att medföra en ökad försäljning. I juni gavklubbarna en fortsatt bild som var försiktigt optimistisk. I den nu fö-religgande barometern finns den positiva bilden kvar. Ökningen iorderingång fortsätter om än i en något dämpad takt. Uppgångenkommer fortfarande både från exportmarknader och från hemma-marknader.I junibarometern noterade vi för första gången på länge en positivbild beträffande sysselsättningen. I december är denna bild något merpositiv. Nu skymtas en ökad efterfrågan totalt sett inte bara för arbe-tare utan också för tjänstemän. Då företagen har svårt att anpassa sinarbetsstyrka för tjänstemän till de arbetsuppgifter som är planeradehar företeelsen med ”head-count” brett ut sig över stora delar avnäringslivet.”Head-count” innebär att det från toppen av organisationerna angeshur många anställda som får finnas i organisationen vid givna tillfäl-len. Detta antal styr antalet anställda – inte arbetsbördan. För attkunna hantera förändringar i efterfrågan av tjänster visstidsanställerföretagen eller hyr in personal från bemanningsföretag, alternativtlägger ut verksamhet på andra bolag.Sammanfattning av branschbarometernSysselsättningen pekar ändå uppåt i betydligt fler branscher för detkommande halvåret än den pekar nedåt. De branscher där sysselsätt-ningen väntas minska kännetecknas antingen av att inte vara kon-junkturberoende, exempelvis försvarsindustrin, eller vara i ett skedeav stabilisering efter en kraftig expansion, som telekom.6
 7. 7. Orderingång och försäljning väntas öka i stort sett i alla branscher.Undantagen är främst försvarsindustrin där man inte räknar mednågon ökning vare sig vad avser order eller försäljning. Inom trans-portbranschen tror man på en ökad försäljning, medan orderingångenstabiliseras. Exporten bedöms allmänt öka i de branscher där denutgör en viktig del av den totala försäljningen.Försäljningspriserna väntas i ett antal viktiga branscher ligga relativtstilla. Detta gäller i synnerhet inom den brett definierade verkstads-industrin. Inom telekom väntar man sig fortsatt sjunkande priser. Iett antal branscher hoppas man dock kunna öka priserna, framför allti ett antal tjänstebranscher som är underleverantörer till industri-branscherna. På exportmarknaderna upplever emellertid företagenen ökad svårighet att höja priserna, då den svenska kronan är stark.När priserna sätts i en större valuta med svag utveckling gentemotkronan innebär detta att försäljningsbelopp som tas hem minskar isvenska kronor.Investeringarna i kapacitet och i nya marknader är på väg uppåt volym-mässigt. Detta sammanfaller väl med andra indikatorer om ett ökatkapacitetsutnyttjande. Nu finns det i flera branscher tydliga tecken påatt företagen börjar våga satsa något mer på en utbyggd kapacitet.Bilden omfattar varu- och tjänsteproducenter, även om de tjänste-branscher som planerar bygga ut är de som har varuproducerandeföretag som sina främsta kunder.Det viktigaste undantaget i denna utveckling är energibranschen somdels väntar sig både en kraftigt ökad orderingång och försäljning.Eftersom det är svårt att avsevärt öka kapaciteten via investeringarkommer vi istället att se kraftigt ökade priser, både till näringslivetoch till konsumenterna. Dessa högre priser leder också till ökadevinster för energiföretagen.Investeringarna i nya marknader väntas öka i de flesta branscherunder det kommande halvåret. Undantagen är bland annat energi-branschen som inte har kapacitet att leverera till nya marknader.Också inom skog och papper samt inom livsmedel och inom telekomligger marknadsinvesteringarna volymmässigt stilla. 7
 8. 8. Investeringarna i forskning och utveckling ligger i de flesta branscherfortsatt på en oförändrad nivå. Dock förväntas ökade investerings-volymer i forskning och utveckling i sju branscher, jämfört med fembranscher för ett halvår sedan. Också resultatet för investeringarnai kompetens innebär en uppgång jämfört med förra mätningen. Idagär det hälften av branscherna som anger att de tror på en ökning avinvesteringarna i kompetens. Undantaget är försvarsindustrin därman väntar en rätt kraftig nedgång i investeringarna i kompetens.Internationell utblickDen svenska ekonomin går som tåget. Orostecknen kring konjunk-turutvecklingen finns därför utanför landets gränser, där obalansernabåde inom och mellan länder förtfarande utgör ett potentiellt hot.”Dragloket” Kina förefaller tuffa på i hög takt, trots att förväntning-arna skruvats ner. Tillväxtförutsättningarna i länder som Indien ochBrasilien är också viktiga för svensk industri och tjänsteproduktion.Krisen i Grekland fick en snabb lösning när det gäller möjligheternaatt lägga om och förnya landets lån. Modellen har åter behövt använ-das för att sanera den irländska ekonomin efter bankernas utlånings-fest. Fler länder i Europa har stora statsskulder och budgetunderskottoch några riskerar att få sin kreditvärdighet minskad. De europeiskaländerna måste få stabilitet i sina ekonomier innan kontinenten återkan bli ett draglok i världsekonomin.Den amerikanska ekonomin har fortsatt liknande problem som endel europeiska länder. Ett kraftigt budgetunderskott kopplat till engigantisk statsskuld är likaså oroande, i synnerhet som den politiskabalansen förändrats med risk för handlingsförlamning. Då den ame-rikanska statsskulden till mycket stor del finns hos utländska investe-rare och inte hos amerikanska banker kan den, om handlingsförlam-ningen blir utdragen, skapa turbulens på de finansiella marknaderna.8
 9. 9. BRANCHGENOMGÅNGVerkstadInom verkstadsindustrin förutspås en fortsatt lugn ökning av order-ingång och försäljning. Försäljningspriserna förväntas dock stå i detnärmaste stilla. Detta till trots väntas en fortsatt ökning i vinstnivåerfrämst beroende på volymökning. Den starka svenska kronan försvårardock expansionen på många exportmarknader. Stora delar av verk-stadsindustrin förefaller närma sig ett kapacitetstak och det finnsförväntningar om ökade investeringar i kapacitet och också i ökningav antalet anställda. Investeringarna i FoU och i kompetens väntasemellertid stå stilla. Förväntningen beträffande ökningen av tjänste-män är att denna i huvudsak består av visstidsanställningar. Dettatolkas av många klubbar som att det finns underliggande långsiktigaplaner på att minska personalstyrkan.FordonEfter en mycket kraftig nedgång av produktionen och exporten avfordon 2009 har marknaden definitivt vänt och de positiva förvänt-ningarna om utvecklingen håller i sig för det kommande halvåret.Även i USA är tillväxttakten stabil inom fordonsindustrin. Orderin-gång, försäljning och export väntas fortsätta öka. Ett par större företagutmärker sig genom förväntningar om en mycket stark utveckling.Försäljningspriserna har gått från oförändrade i våras till en förväntanom en svag ökning. I våras låg investeringsförväntningarna på enoförändrad nivå, men nu ser vi en ökning av investeringarna på allaområden utom för investeringar i kompetens som fortfarande liggeroförändrat. Företagen planerar att anställa personal framförallt påarbetarsidan. Vi ser dock nu, till skillnad från i våras, också en ökningpå tjänstemannasidan.Stål och gruvorDen positiva bilden som framkom i vår junibarometer kvarstår. Efter-frågan är fortsatt kraftigt positiv, även om det förefaller som ommöjligheten att höja försäljningspriserna dämpats. Det förväntas endämpad ökningstakt för den tidigare mycket heta exporten. Inom 9
 10. 10. Sammanfattning av Unionens konjunkturbedöi förhållande till andra halvåret 2010 Verkstad Stål/ Fordon Skog/ Energi Kemi Life Livs- Bygg gruv papper science medel Orderingång Försäljning Export Försäljningspriser Vinstutveckling Investeringar I kapacitet I nya marknader I FoU I kompetens Sysselsättning Arbetare TjänstemänÖkning med mer än 10 % Ökning med 5 – 10 % Ökning medhögst 5 % Oförändrat10
 11. 11. ömning för första halvåret 2011 Försvar IT Telekom Teknik- Trans- Detalj- Parti- Call- Beman- Övriga TOTALT kon- port handel handel center ning företags- sulter tjänster i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. Minskning med högst 5 % Minskning med 5 – 10 % Minskning med mer än 10 % Ingen uppgift 11
 12. 12. hela branschen förväntas ökade investeringar på alla områden. Försysselsättningen innebär detta en förväntad uppgång i antalet arbetaremedan tjänstemannasidan är oförändrad. Företrädare för klubbarnainom branschen hävdar att det trots den positiva utvecklingen kännsosäkert beträffande ekonomin överlag.Skog och papperUtvecklingen inom skog och papper väntas fortsatt vara positiv.Särskilt stark är utvecklingen inom pappersindustrin. Klubbarnasbedömning för det kommande halvåret är att såväl orderingång, för-säljning som försäljningspriser kommer att öka. Bilden är docksplittrad då den starka kronan har en motsatt effekt inom de delar avbranschen som har en stor exportandel. Exporten väntas trots dettaöka något. Klubbarna gör en mer positiv bedömning av vinstutveck-lingen i jämförelse med för ett halvår sedan. De förväntar sig ocksåökade satsningar på kompetensutveckling och investeringar i ökadkapacitet och i forskning och utveckling. Investeringarna ger dockinte några effekter på sysselsättningen utan tvärtom väntas en minsk-ning både på arbetar- och tjänstemannasidan.EnergiInom energibranschen förväntar klubbarna sig en kraftig försälj-ningsuppgång under nästa halvår. Med detta följer också en mycketpositiv vinstutveckling. Däremot väntar man sig bara en modestuppgång i försäljningspriserna. Trots den positiva utvecklingen förbranschen i stort är investeringssidan i stort stillastående. En litenökning av investeringarna väntas dock för kompetensinvesteringarna.Beträffande sysselsättningen inom energibranschen bedöms behovetav främst arbetare minska något.KemiFörväntningarna för det närmaste halvåret inom kemiindustrin ärnågot dämpade i förhållande till vår förra mätning. Klubbarna för-väntar sig dock en fortsatt ökning i orderingång och försäljning, lik-som för försäljningspriser och vinstnivå. På investeringssidan trorklubbarna dock inte på några ökade insatser bortsett från investe-12
 13. 13. ringar i nya marknader. När det gäller sysselsättning väntas oföränd-rade nivåer för arbetare, men en liten ökning för tjänstemän.Life scienceLife science-branschen ser stark ut inför 2011. Klubbarna gör en merpositiv bedömning av läget jämfört med för ett halvår sedan. Order-ingång, försäljning och export väntas öka, medan försäljningsprisernaförväntas bli oförändrade. En viktig förklaring förefaller vara denökade konkurrensen från generikaprodukter. De flesta klubbar spåren förbättrad vinst för det kommande halvåret. Life science-branscheninvesterar allt mer i nya marknader. Ökad produktion gör att syssel-sättningen för arbetare väntas stiga, medan bilden för tjänstemän ärmer splittrad. Astra Zenecas beslutade flytt av forskningsverksamhetmed 900 anställda från Lund till Göteborg kommer att påverka syssel-sättningen kraftigt regionalt, med en bristsituation i Göteborg och ettöverskott i Lund.LivsmedelEfter att i förra barometern ha framstått som en bransch som inte sågnågon ökad efterfrågan, väntas livsmedelsbranschen nu vända uppåt.Både orderingång och försäljning väntas öka volymmässigt. Försälj-ningspriserna väntas dock vara oförändrade. Totalt ger detta förbätt-rade vinstnivåer. Detta beror på att investeringarna inte ökar och attsysselsättningen minskar något för tjänstemän och i större omfatt-ning för arbetare.ByggI vår förra branschbarometer framstod bygg som en av de mer uppåt-gående branscherna. Bedömningen kvarstår att byggindustrin fortsattär inne i ett expansivt skede, men ökningstakten förefaller dämpas.Dämpningen gäller inte minst orderingången. En skillnad från förrabarometern är att klubbarna bedömer att branschen kan börja ta utnågot högre priser. Både investeringar och sysselsättning bedöms ökanågot. Vinstutvecklingen bedöms kunna öka snabbare på grund avbåde positiv försäljning och prisökningar. 13
 14. 14. FörsvarFörsvarsindustrin sticker ut från den allmänna bilden av konjunktur-uppgång i branschbarometern. Den enda variabel som visar på enpositiv utveckling är vinstutvecklingen. Detta förefaller varken beropå volymökningar eller prishöjningar utan enbart på neddragningar iinvesteringarna. Framför allt förväntas kraftiga neddragningar ikompetensinvesteringar, men också inom FoU och kapacitet. Rättkraftiga neddragningar i sysselsättningen väntas också, både förtjänstemän och för arbetare.ITIT-branschen har på allvar tagit sig ur lågkonjunkturen. Förväntning-arna inför det kommande halvåret är tydligt optimistiska och harsammantaget inte legat på denna nivå sedan innan finanskrisen. Efter-frågan på branschens tjänster väntas öka relativt starkt. För förstagången på över två år väntas försäljningspriserna inom branschenstiga. Sammantaget antas därmed också vinsterna öka. Branschen ären av de branscher varifrån signaler om brist på personal med sär-skild kompetens redan kommit efter lågkonjunkturens våg av upp-sägningar. Möjligen är det detta som ger utslag i barometern där före-tagens investeringar i de anställdas kompetens väntas öka. Dettagäller även för övriga investeringar samt för sysselsättningen blandtjänstemännen.TelekomTelekomföretagen är en bransch där sviterna av lågkonjunkturenfortfarande sätter sin tydliga prägel. Prognosen för första halvåret2011 ligger i nivå med de förväntningar som fanns i förra barometern.Även om det väntas en svag förbättring av försäljningen är helhetsbildenavvaktande, till och med svagt pessimistisk. Sju av de elva indikato-rerna i undersökningen pekar mot oförändrat läge det kommandehalvåret jämfört med den nuvarande situationen, medan tre viktigaindikatorer pekar nedåt, om än svagt. Prispressen inom branschenväntas fortsätta och sysselsättningen för såväl arbetare som tjänste-män antas fortsätta den kräftgång som kännetecknat branschen de14
 15. 15. senaste åren. Investeringarna kommer enligt prognosen att ligga kvarpå nuvarande nivå, vilket tyder på att företagen sitter på outnyttjadkapacitet som räcker för att möta den ökade försäljningen somväntas.TeknikkonsulterTeknikkonsulterna kan ses som en konjunkturindikator på densvenska industrin, eftersom industrin utgör konsulternas kunder.Med den starka återhämtningen i svensk exportindustri som ägt rumunder 2010 är det inte förvånande att det spås goda tider för teknik-konsulterna även under det kommande halvåret. Tio av de elva indi-katorerna i branschbarometern pekar i en positiv riktning. Orderin-gången och försäljningen väntas öka, försäljningspriserna stiga svagtoch sammantaget antas därför vinstutvecklingen bli tydligt positiv.Fingervisningar om att teknikkonsulterna ser de goda tiderna sommer än temporära är att investeringarna i nya marknader och i kapa-citet väntas öka. Ytterligare tecken på detta är att sysselsättningenenligt prognosen stiger – teknikkonsultbranschen är personalintensivoch många av företagen har redan slagit i sitt kapacitetstak.TransportTransportbranschen har sammantaget neutrala förväntningar på detkommande halvåret. Försäljningen och försäljningspriserna väntasöka svagt under perioden, liksom investeringarna i nya marknaderoch i kompetens. Samtidigt förväntas de sammanlagda vinstnivåernasjunka något, vilket även gäller sysselsättningen både för tjänstemänoch för arbetare. En förklaring till denna splittrade bild är att det ären splittrad bransch. Medan den del av branschen som huvudsakligenhanterar gods överlag har positiva förväntningar med ökad försälj-ning och stigande vinstnivåer, tyngs de sammanlagda omdömena nedav persontransporten. Inte minst blir detta tydligt gällande förvänt-ningar om sysselsättningen, där den väntas minska både för tjänste-män och för arbetare inom persontransportföretagen medan situatio-nen är den omvända inom godstransporten. 15
 16. 16. DetaljhandelKonsumenterna fortsätter att spendera. Detaljhandeln spår en positivförsäljningsutveckling det närmaste halvåret. Försäljningspriser ochvinstutveckling väntas dock ligga kvar på en oförändrad nivå. Dehögre volymerna får således ingen positiv effekt på resultatet. Inves-teringarna i kapacitet beräknas öka, främst inom specialvaruhandeln.Det närmaste halvåret kommer också satsningar i nya marknader ochkompetensutveckling av medarbetarna att bli större, medan sats-ningar på konceptutveckling bedöms vara oförändrade. Sysselsätt-ningen för handelsanställda kommer att öka för att kunna hantera dehögre försäljningsvolymerna, medan antalet tjänstemän inom han-deln väntas bli oförändrat.PartihandelVolymerna i partihandeln väntas öka det närmaste halvåret, med enmycket positiv utveckling för byggrossisterna till följd av ROT-avdra-get. Försäljningspriserna kommer också att gå upp, vilket ger en po-sitiv vinstutveckling. Investeringarna i ny kapacitet, marknads-satsningar, konceptutveckling och kompetensutveckling spås varaoförändrade under de kommande sex månaderna. Sysselsättningenför handelsanställda väntas öka, medan antalet tjänstemän beräknasvara oförändrat.CallcenterVolymen för externa callcentertjänster beräknas öka det kommandehalvåret. Callcenterföretagen har svårt att få igenom prishöjningaroch försäljningspriserna väntas därför vara oförändrade. Högre volymerfår dock genomslag på resultatet och vinstnivån väntas därför öka.Callcenterföretagens investeringar i kapacitet och utveckling av nyamarknader bedöms öka. Det planeras däremot inga utökade sats-ningar på produktutveckling och kompetensutveckling. Större voly-mer och kapacitetsinvesteringar gör att antalet anställda i branschenkommer att öka under perioden.16
 17. 17. BemanningUtvecklingen inom bemanningsbranschen är en tydlig konjunkturin-dikator. Bemanningsföretagen har under året visat ökande volymer.Denna utveckling väntas fortsätta under nästkommande sex månadermed en mycket positiv order- och försäljningsutveckling för beman-ningstjänster. Tillväxten i branschen har fått positivt genomslag påprisnivån i uppdragen. Både priser och vinstnivå för bemanningsföre-tagen beräknas därför öka det närmaste halvåret. Investeringarna ikapacitet och nya marknader väntas öka, medan konceptutvecklingoch kompetensutvecklingen för anställda kommer att ligga kvar på enoförändrad nivå. Både antalet kollektivanställda och tjänstemän i be-manningsföretagen kommer att öka till följd av de högre volymerna.Övriga företagstjänsterUnder rubriken övriga företagstjänster ryms företag med sinsemellanmycket olika serviceerbjudanden till sina kunder, exempelvis säker-het, administration, ekonomisk och juridisk rådgivning, informa-tionshantering och facility management. Verksamhetsmässigt skiljerde sig från varandra men delar den generella affärsidén att göra sinakunders stödfunktioner till sin egen kärnverksamhet. Till skillnadfrån de tekniska konsulterna med sin tyngdpunkt mot industrin ärdetta företag som har sina kunder spridda över näringslivets allasektorer. I likhet med teknikkonsulterna har de i mångt och mycketen positiv syn på det kommande halvåret. På samtliga elva områdenväntas en positiv utveckling jämfört med nuläget. Ökad orderingångoch stigande försäljningspriser, ökade investeringar i kompetens ochi kapacitet. Liksom i flera andra tjänstebranscher väntas sysselsätt-ningen öka det kommande halvåret. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. Tnr: 1420:1 ISBN: 978-91-7391-237-2 December 2010. 2000 ex. Produktion: Unionen. Illustrationer: Klas Fahlén. Unionens branschbarometer görs två gånger om året för att läsa av kon- junkturutvecklingen. Den bygger på information som rapporteras från Unionenklubbar runt om i landet. Den här bedömningen grundas på svar från 280 klubbar i 19 branscher. Undersökningen genomfördes un- der november-december 2010. Unionen är Sveriges största fackförbund inom den privata delen av svensk arbetsmarknad. Tillsammans skapar vi framgång genom utveck- ling, trygghet och glädje.Olof Palmes Gata 17105 32 StockholmTel +46 8 504 15 000www.unionen.se

×