Unionen om konjunkturen oktober 2011

774 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
774
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unionen om konjunkturen oktober 2011

 1. 1. Unionen om konjunkturen Okt 2011Lugnare tillväxt men goda förutsättningarför reallöneökningar
 2. 2. systemet i euroområdet klarar av att på ettSammanfattning1 trovärdigt sätt lösa de uppkomna problemen med snabbt växande statskulder i många länder och om ett banksystem som är satt under press.Global ekonomisk utveckling Det politiska och ekonomiska priset av att inteDen globala ekonomin har utvecklats sämre än lyckas fatta beslut om tillräckliga åtgärdervad som förväntades för ett halvår sedan. skulle vara mycket högt. Därtill kämpar USAOrsaken till detta är, utöver en förväntad med både en kortsiktig konjunkturproblematiklugnare utveckling i spåren av den kraftiga och långsiktiga strukturella utmaningar. Medkonjunkturella rekylen efter finanskrisen 2008- begränsat utrymme för finanspolitik och med09, den ökade osäkerheten kring budget- och styrräntor nära noll riktas fokus på merstatsskuldsproblematiken i eurozonen samt okonventionella åtgärder för att stimulera enstarkare tvivel om konjunkturutvecklingen i konjunkturuppgång som går osedvanligt lång-USA. Finansiell turbulens, växande risk- samt trots att den tar avstamp från enpremier och ett försämrat stämningsläge hos osedvanligt låg nivå.företag och hushåll i stora delar av västvärldenhar blivit konsekvensen. Detta har fått När tillväxten i västvärlden revideras nedåtInternationella valutafonden (IMF) att revidera måste världen förlita sig än mer på Kinas ochned tillväxten i världen under kommande år, de andra tillväxtländernas gynnsamma utveck-men den beräknas trots detta uppgå till i ling. Dessa länder kommer emellertid inte attgenomsnitt fyra procent per år under kom- vara opåverkade av vad som händer imande år. Det är något lägre än genomsnittet västvärlden, men den gynnsamma tillväxten iför perioden 2000-07. denna del av världen kommer i allt väsentligt att bestå under prognosperioden. KinasI den första fasen av återhämtning efter ambition att bli mindre exportberoende och ifinanskrisen var det centralt att skilja på den stället förlita sig mer på den inhemskahöga tillväxttakten och den låga nivå den konsumtionen har etablerats och innebär attsnabba tillväxten utgick från. På samma sätt är turbulensen i västvärlden påverkar dendet nu avgörande att en lägre tillväxttakt inte kinesiska ekonomin mindre än vad som hadeinnebär att nivån sjunker, utan bara att den varit fallet bara för några år sedan. Denväxer något långsammare. Som en konsekvens starkare kinesiska valutan bidrar till detta skifteav det försvagade efterfrågeläget i världen och gynnar på sikt försöken att komma tillrättakommer också världshandeln att påverkas med de globala obalanserna – som alltjämtnegativt av den senaste tidens finansiella utgör en långsiktigt destabiliserande faktor.turbulens. Men inte heller i detta fall innebärIMFs nedrevidering något annat än atttillväxten i världshandeln under 2012-13 Svensk ekonomiförväntas ligga nära det senaste decenniets Svensk ekonomi återhämtade sig snabbt eftergenomsnitt. finanskrisen och under 2010 var BNP-till- växten positiv under årets samtliga kvartal.Det går dock inte att komma ifrån att riskerna Denna snabba uppgång kulminerade under slu-överväger på nedsidan och i allt väsentligt tet av 2010 och i inledningen av 2011, då till-handlar detta om, huruvida det politiska växten uppgick till 6-7 procent. Denna höga1 efterfrågan kom både från utlandet och från Prognosen har tagits fram av chefsekonom DanielLind samt förbundsekonomerna Lena Georgsson den inhemska ekonomin. Företagen mötte dettaWirkkala, Gösta Karlsson och Jon Tillegård vidUnionens Enhet för politik, opinion och påverkan. -1-
 3. 3. både genom att öka produktiviteten och genom utsikterna i svensk ekonomi. Om den merytterligare bemanning. akuta oron över situationen i eurozonen lägger sig snabbare än vad som nu tycks vara falletNu befinner vi oss i ett lite annorlunda läge. finns det goda möjligheter att svensk ekonomiDet som låg i korten var att den positiva under 2012 kommer att växa snabbare än vadrekylen efter finanskrisen successivt skulle vi nu ser som vårt huvudscenario.mattas av och att konjunkturen skulle gå in i enmer långsiktigt hållbar tillväxtfas. Nu ser vi att I spåren av den finansiella turbulensen ärdenna återgång till mer normala tillväxttal har signalerna tydliga om att framför allt tillväxtenaccelererat av den senaste tidens finansiella i exporten av svenska industriprodukter är påturbulens och det råder i dag stor osäkerhet väg att mattas av. Samtidigt kommer import-kring hur omfattande och hur långvariga dessa tillväxten att minska. Det gör att vi bedömer attnegativa effekter blir på svensk ekonomi. Helt nettoexporten kommer att bidra positivt tillklart är emellertid att vi just nu befinner oss i BNP med en dryg halv procentenhet underen fas där förväntningarna om framtiden har 2012. Hushållen kommer under 2012 att hållaförsämrats och att tillväxten under andra tillbaka konsumtionstillväxten. Viktiga förkla-halvåret i år blir avsevärt lägre än vad som ringar till detta är en allmänt svagare optimismtidigare kunde förutses. Vår sammantagna be- om den ekonomiska utvecklingen och endömning är att svensk ekonomi i år växer med försämrad förmögenhetsställning. Samtidigt är4,2 procent. sparandet redan högt och sysselsättningen förväntas öka även under 2012. Detta gör attTabell 1 Försörjningsbalans hushållens konsumtion är den efterfråge- 2010 2011 2012 2013 komponent vars sannolikhet är störst att Hushållens 3,4 2,1 1,5 2,2 överraska positivt under 2012. När det gäller konsumtion investeringarna har näringslivet varit inne i en Offentlig 2,5 1,2 0,7 0,9 fas med stora investeringar, inte minst inom konsumtion industrin. När exporttillväxten tillfälligt tappar Fasta brutto- 7,1 8,0 6,3 6,5 fart kommer detta också att förskjuta en del investeringar investeringar framåt i tiden, trots ett i många Lagerinveste- 2,1 0,7 -0,5 0,2 fall redan högt kapacitetsutnyttjande. Samtidigt ringar, % av BNP tycks den snabba tillväxten i bostadsbyggande Export 11,0 8,5 5,0 7,2 i allt väsentligt att bestå. Sammantaget innebär Import 12,8 8,0 5,5 6,9 detta att vi för 2012 gör bedömningen att BNP 5,6 4,2 1,7 3,3 investeringarna växer med 6,3 procent. BNP, kalender- 5,4 4,2 2,0 3,3 justerad Vad som också talar för en positiv inves- teringstillväxt under 2012 (och 2013) är mark-Den profil på konjunkturförloppet vi ser nadens bedömning av börsbolagens vinstmar-framför oss är att vi får se några kvartal med ginaler under dessa år.lägre tillväxt under den senare delen av i år ochunder en första del av 2012. Den huvudsakliga De svenska börsbolagen är viktiga för hur dendrivkraften bakom detta är oron kring infö- svenska ekonomin utvecklas, inte minst därförrandet av trovärdiga åtgärder för att lösa att de utöver sina egna anställda sysselsätter ettproblemen i delar av eurozonen. Därefter kom- stort antal personer i underleverantörsleden.mer tillväxten återigen att ta fart, inte minst Därför följer vi dessa noga. Vad vi fokuserartack vare de goda underliggande tillväxt- på är omsättning och rörelsemarginaler. I dia- -2-
 4. 4. gram 1 nedan redovisas den totala redovisade förbättras under innevarande och de tvåomsättningen för de bolag som noterats på närmaste åren. Under hela prognosperiodenOMX/Stockholm samtliga år under perioden ligger vinstmarginalerna högre än vad de2005-11. gjorde under åren före finanskrisen.De 180 börsbolagen har en årlig omsättning I övrigt gör vi bedömningen för 2013 att detmotsvarande knappt 3 000 miljarder kronor. finns goda skäl att anta att hushållens kon-Uppgifterna för andra halvåret 2011, 2012 och sumtion växer snabbare än under 2012. De2013 kommer från de prognoser som görs av återhållande krafter som nu driver hushållenanalytiker som bevakar bolagen. Prognoserna mot att vara förhållandevis försiktiga med sinutgör ett genomsnitt av dessa analytikers konsumtion ebbar ut och det utrymme som detbedömningar viktade efter hur träffsäkra deras höga sparandet, den högre sysselsättningen ochprognoser historiskt har varit. Dessa bedöm- disponibelinkomsterna ger kommer att tas iningar – i allt väsentligt baserade på infor- anspråk på ett lite annat sätt än under 2012.mation som har tagit hänsyn till sommarens Därför gör vi bedömningen att hushållensfinansiella turbulens – visar på en förväntan konsumtion växer med 2,2 procent under 2013.om ökad omsättning för börsbolagen2 de I takt med att den globala efterfrågan påkommande åren. industriprodukter tar fart igen kommer 2013 bli ett betydligt bättre år för exporten än 2012,Diagram 1 Omsättning och men exportens bidrag till BNP är så gott somrörelsemarginal oförändrad i förhållande till åren 2011-12. 3 500 000 20% 3 000 000 Tabell 2 Några nyckeltal 2 500 000 2010 2011 2012 2013 15% 2 000 000 Sysselsättning, 4546 4628 4684 4730 procent mkr 10% 1 500 000 1000-tal, 15-74 1 000 000 år 5% 500 000 Arbetslöshet, 416 376 364 350 Rörelsemarginal Omsättning 0% 0 1000-tal, 15-74 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 årKälla: Thomson Reuters databas Worldscope, egna Arbetslöshet, 8,4 7,4 7,2 6,9bearbetningar procent, 15-74 år I åtgärder, 1000- 185 177 182 172När det gäller prognoserna över tal, 16-64 årvinstmarginalerna gör analytikerna bedöm- I åtgärder, 3,8 3,6 3,7 3,5ningen att det kraftiga återtagandet av procent, 16-64 årlönsamhet 2010 kommer att fortsätta att Konsumentpriser, 1,2 3,0 1,7 2,1 förändring2 Jämförelser över tid är svåra att göra och för vår mellan årendel har det inneburit att vi i vår strävan att fåjämförbarhet över tiden valt att ta bort tre bolagsom kan handlas på Stockholmsbörsen, men som Den svagare efterfrågetillväxten under 2012 änhar sin hemvist på annat håll. Dessa bolag, Nokia, vad vi tidigare förutsåg innebär att denOld Mutual och Pfizer, hade en sammanlagd gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknadenomsättning på 976 miljarder SEK år 2008. Ijämförelse med de siffror som presenterades i vår går in i en lugnare fas. Företagens anställnings-förra prognos är detta en viktig förklaring till varför planer har dämpats, men varslen liggerde totala omsättningssiffrorna är lägre. fortfarande på låga nivåer och antalet -3-
 5. 5. nyanmälda lediga platser fortsätter att öka.Sammantaget innebär detta att arbetslösheten Det är fortfarande nödvändigt att klargöra denkommer att fortsätta minska och sysselsätt- elementära skillnaden mellan nivå och för-ningen öka under kommande år. I slutet av ändring. Den höga BNP-tillväxten under deprognosperioden gör vi bedömningen att senaste 18 månaderna har skett från en lågarbetslösheten uppgår till 6,9 procent. nivå. Denna konjunkturella rekyl har nu avtagit. Denna långsammare ökningstakt skerDet är självklart positivt att arbetslösheten från en högre nivå och innebär inte att nivånfortsätter att sjunka, men de långsiktiga sjunker, utan bara att den ökar långsammare änutmaningarna på arbetsmarknaden består och tidigare. I termer av produktivitet har tillriskerar att fördjupas om inte aktiva reformer exempel den rekordsnabba produktivitets-sjösätts. Många arbetslösa saknar de kvalifi- tillväxten under de senaste åren resulterat i attkationer arbetsgivarna efterfrågar. Långtidsar- produktivitetsnivån i industrin i dag ligger klartbetslösheten ligger fortfarande på historiskt högre än före finanskrisen.höga nivåer. 60 procent av de inskrivna hosArbetsförmedlingen tillhör en grupp med stora Diagram 2 Årlig BNP-förändring enligtsvårigheter att varaktigt etablera sig på arbets- kvartalsdata, kalenderjusterad 8marknaden. Detta bidrar till de tydliga tecknen 6på att matchningen på arbetsmarknaden har 4försämrats. Den arbetslöshetsnivå som är för- 2 procentenlig med en given nivå på antalet lediga 0platser tycks ha ökat och ligger i dag på en -2 -4nivå som signalerar en sämre fungerande -6arbetsmarknad. Därtill kommer svårigheterna -8att rekrytera rätt kompetens till de snabb- 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 -K -K -K -K -K -K -K -K -K -K -K -K -K 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20växande och kunskapsintensiva delarna av Källa: SCBtjänstesektorn. Behovet av ett nytt system fördet livslånga lärandet blir bara större. I punktform sammanfattar vi prognosen på föl- jande sätt:Den underliggande inflationen är låg även omRiksbankens räntehöjningar och energipriserna Den globala ekonomins utsikter hardrar upp KPI-inflationen. En viktig förklaring försämrats, men trots detta förväntastill det låga inflationstrycket är den snabba tillväxten i världen öka med fyra procentinbromsningen i löneökningarna under de per år under prognosperioden.senaste åren. Därtill har kronan förstärkts.Under nästa år kan den tillfälligt lägre Världshandeln har också reviderats ned,produktivitetstillväxten bidra till att öka det men kommer under prognosperioden attunderliggande inflationstrycket något, men växa i närheten av det historiska genom-inget talar för att den underliggande inflationen snittet.skulle röra sig uppåt mer än några tiondelar.Det finns ett utrymme för högre löneökningar Politikerna i euroområdet har ett stortutan att under prognosperioden hota ansvar att genomföra de åtgärder sominflationsmålet. Löneutrymmet, definierat som krävs för att återvinna förtroendet ochsumman av näringslivets produktivitetstillväxt lägga grunden för en stabil ekonomiskoch företagens prisutveckling, ligger under utveckling under kommande år.2011-13 nära det långsiktiga genomsnittet. -4-
 6. 6. Svensk ekonomi befinner sig nu i en fasdär återgången till ett mer normalt kon- Internationell översiktjunkturläge har förstärkts av den senastetidens osäkerheter. Den globala ekonomin har utvecklats sämre än vad som låg i korten för ett halvår sedan. EnEfter en period med svag tillväxt under den del i detta är en konjunkturell reaktion på densenare delen av 2011 och under den första snabba uppgången efter finanskrisen 2008-09.delen av 2012 kommer svensk ekonomi att Men utöver detta har den svaga utvecklingen iåterfå ny kraft tack vare den starka under- USA, inte minst kopplat till de politiskaliggande tillväxtpotentialen. svårigheterna med att enas om finanspolitiken på kort och lång sikt, och den tilltagandeArbetsmarknaden kommer att förbättras statsskulds- och bankproblematiken i EUunder prognosperioden, men i en långsam- accentuerat den lägre tillväxttakten i främstmare takt än vad vi har sett under de senas- västvärlden. Till detta ska också läggas att dete åren. globala effekterna av jordbävningen och tsunamin som drabbade Japan har blivit störreLöneutrymmet under prognosperioden än väntat.ligger nära det långsiktiga genomsnittetoch det finns utrymme för högre löneök- Detta har sammantaget inneburit att IMF harningar utan att hota inflationsmålet. reviderat ned sin prognos över tillväxten i världen under 2011-13 med 0,3-0,5 procent- enheter per år. Men trots detta bedöms världsekonomin växa med fyra procent per år under den perioden. Eftersom den långsam- mare tillväxten främst kommer att drabba väst- världen kommer tillväxten i världen att vara ännu mer beroende av tillväxtländerna fram- över. Diagram 3 BNP-förändring 2009-13 12 10 8 6 procent 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 -2 -4 Världen Utvecklade länder Tillväxtländer Kina Indien -6 Källa: Internationella valutafonden Den lägre efterfrågetillväxten i världen har även inneburit att IMFs prognos över världs- handeln har reviderats ned. I detta fall med 0,7 - 0,9 procentenheter per år för innevarande år och för 2012. Det innebär att rekylen efter 2010 års starka återhämtning i världshandeln blir något större än vad som tidigare föreföll mest troligt. Men trots detta förväntas världs- -5-
 7. 7. handeln växa med 6-7 procent per år under kreditgivningen till näringsliv och hushåll.2011-13, vilket endast är något lägre än det Under finanskrisen 2008-09 handlade det i alltårliga genomsnittet för perioden 2000-07. väsentligt om likviditetsproblem i det finan- siella systemet och banker som systematisktVår bedömning är att IMFs prognoser känns hade tagit för stora risker. För att lindra devälbalanserade och vi tar dem därför som realekonomiska konsekvenserna av detta inne-utgångspunkt i vår egen prognos och i de inter- bar den expansiva finanspolitiken och direktanationella förutsättningarna. räddningsaktioner av systemviktiga verksam- heter att många länders budgetunderskott ochDet går dock inte att komma ifrån att riskerna därmed statsskulder steg kraftigt. Detta harfinns på nedsidan, även om lägre priser för sedan i somras fått de finansiella marknadernaenergi och vissa råvaror tillsammans med en att reagera negativt; bland annat har börseråterhämtning i Japan efter tsunamin kan bidra fallit, riskpremier ökat och guldpriset skjutit ipositivt till tillväxten under kommande kvartal. höjden. Flykten till ”trygga hamnar” pågår allt-Därtill finns det betydande möjligheter till jämt.högre tillväxt under kommande år – både ivästvärlden och i Sverige – än vad som nu lig- Diagram 5 Ränta på tioårigager i huvudscenariot om den finansiella turbu- statsobligationer, procent 25lensen lägger sig och stämningsläget förbättras. Grekland Italien Spanien Sverige Tyskland IrlandVinstläget i näringslivet är i många fall högt, 20det finns fortfarande gott om lediga resurser i 15spåren av finanskrisen 2008-09 och det under-liggande inflationstrycket är lågt. Mot detta 10står självklart de stora strukturella problemen i 5USA och statsskulds- och konkurrenskrafts-problemen i delar av Europa som tillsammans 0 2007-01-01 2007-04-01 2007-07-01 2007-10-01 2008-01-01 2008-04-01 2008-07-01 2008-10-01 2009-01-01 2009-04-01 2009-07-01 2009-10-01 2010-01-01 2010-04-01 2010-07-01 2010-10-01 2011-01-01 2011-04-01 2011-07-01talar för att återhämtningen av tillväxten underkommande år blir långsammare än vad som Källa: Macrobondannars hade varit fallet. Marknadernas nervositet och risken för enDiagram 4 Världsmarknadstillväxt 2000-13 samt uppmätt genomsnitt 2000-07 repris på 2008-09 tvingar politikerna i EU att 15 agera och innebär att reformer som tros bidra 10 till ökad trovärdighet skyndas fram. Grekland 5 beslutade i slutet av september 2011 att införa den kontroversiella fastighetsskatten – en åt- procent 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 gärd som krävs för att ytterligare beslutade -5 men villkorade lån ska utbetalas från den så Världshandelstillväxt Genomsnitt 2000-07 -10 kallade trojkan bestående av IMF, EU och ECB. -15Källa: Internationella valutafonden På samma sätt försöker politikerna i USA enasI det mer kortsiktiga perspektivet domineras kring ytterligare stimulansåtgärder samtidigtriskbilden av hur EU-länderna hanterar stats- som de strukturella underskotten i de federalaskuldsproblematiken och de eventuella ytter- och delstatliga budgetarna måste hanteras.ligare effekter detta får på banksystemets Frågan är hur mycket som blir kvar avsolvens och dess möjligheter att fortsätta president Obamas nya förslag efter att det har -6-
 8. 8. processats i kongressen. Den amerikanska cen- är att viktiga efterfrågekomponenter redan ärtralbanken försöker pressa ned de långa nedpressade, till exempel byggsektorn ochräntorna genom att vikta upp andelen långa nybilsförsäljningen. Därtill är det svårt attstatspapper i sin skuldportfölj. Centralbanks- tänka sig att den låga investeringsandelen avchefen Bernanke har tydligt deklarerat att styr- BNP kan bestå någon längre tid. Det här literäntan kommer att förbli låg åtminstone till mer positiva scenariot har dock förskjutitsmitten av 2013. Ytterligare kvantitativa lättna- framåt i tiden. Amerikanska industriföretag harder kan inte uteslutas, men kan om de genom- överlag starka balansräkningar och när efter-förs bidra till att lägga grunden för nya obalan- frågan hittar tillbaka finns det goda möjligheterser. att hushållens konsumtion och företagens investeringar tar fart under 2013, om än från enDen amerikanska ekonomin har överraskat låg nivå.negativt under den senaste tiden. Ny statistikhar visat att konjunkturen inte har utvecklats i När tillväxten i västvärlden revideras nedåtenlighet med förväntningarna. Detta innebär att måste världen förlita sig mer på Kina ochUSAs BNP-nivå fortfarande ligger lägre än övriga tillväxtländer under kommande år.före finanskrisen och reviderad statistik visar Detta förstärker den trend vi har sett under enockså att nedgången under dessa år var djupare ganska lång period. Kina och andra tillväxt-än vad tidigare statistik visat. Dock har inte länder kommer emellertid inte att vara opå-börserna fallit lika mycket som i till exempel verkade av den lägre tillväxten i västvärlden,Sverige under den senaste finansiella turbu- men den kinesiska tillväxten beräknas liggalensen, men återhämtningen efter finanskrisen mellan 9,0-9,5 procent under 2011-13. En min-är långsam, inte minst beroende på samspelet skad exportefterfrågan från västvärlden kom-mellan de kortsiktiga konjunkturproblemen penseras i allt väsentligt genom en ökadoch de långsiktiga utmaningarna. inhemsk konsumtion – det mål som har be- slutats och tydliggjorts ytterligare i den nyaDiagram 6 Konsumentförtroendeindex och femårsplanen – och utvecklingen mot ett min-inköpschefsindex för industrin i USA skat exportberoende förstärks. Trots detta visar 120 Konsumentförtroende statistiken att landets handelsöverskott i juli 100 Inköpschefsindex, industrin 2011 var det största sedan inledningen av 80 2009. 60 40 20 0 jul-07 jul-08 jul-09 jul-10 jul-11 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 apr-07 okt-07 apr-08 okt-08 apr-09 okt-09 apr-10 okt-10 apr-11Källa: MacrobondI takt med att de amerikanska hushållensframtidstro har försämrats har också konsum-tionstillväxten stannat av och arbetslöshetenökat. Även inom industrin har utsikternaförsämrats under senare tid. Detta innebär attutsikterna under kommande kvartal är för-hållandevis mörka i USA och det som talaremot en mycket sämre utveckling på kort sikt -7-
 9. 9. Diagram 7 Prognoser för Kina ningsfonden EFSF och Grekland har tagit små 25 steg mot att tillmötesgå långivarnas krav på 20 motprestation. Till detta kommer frågan om 15 euroobligationerna – en andra krishanterings- 10 5 mekanism – och hur dessa bör utformas och i 0 vilken utsträckning dessa förutsätter en ökad -5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 överstatlighet vad gäller skatter och finans- -10 KPI, Kina Tillväxt varuexport politik. Tillväxt varuimport -15Källa: Internationella valutafonden Diagram 9 Ekonomisk tillväxt och IFO- index över förväntningarna kommande sex månaderDen inhemska konsumtionen utvecklas också 8väl, men inflationen har tagit fart. Som ett svar 6på detta har centralbanken successivt höjt 4 Nettotal (blå), procent (röd)räntan under 2011. Därutöver stramas ekono- 2min åt genom högre krav på bankreserver och 0regler om att banker kan bestraffas om de är -2alltför vidlyftiga i sin kreditgivning. En annan -4 IFO-index BNP-tillväxt -6återhållande kraft är yuanens ökade värde. -8 7 8 9 0 1 ap 7 7 ja 7 08 ok 8 8 09 9 ja 9 10 ok 0 0 11 1 r-0 r-0 r-0 r-1 r-1 0 t-0 t-0 t-0 t-1 l-0 l-0 l-0 l-1 l-1 n- n- n- n- n- ju ap ju ap ju ap ju ap ju ok ok ja ja jaEn avgörande skillnad i förhållande till väst- Källa: Macrobondvärlden är att det finns verktyg kvar i denkinesiska verktygslådan i form av aktiv finans- De kortsiktiga och mer akuta problemen tar sinoch penningpolitik att använda, om tillväxten utgångspunkt i att en grekisk statsbankruttskulle tappa fart mer än vad som nu förefaller riskerar att dra med sig delar av det europeiskamest sannolikt. banksystemet. Detta skulle i sig skapa en mycket allvarlig situation samtidigt som detDiagram 8 Kinesiska yuan per dollar 8 skulle begränsa bankernas möjligheter att 7,8 7,6 upprätthålla kreditgivningen till näringslivet. 7,4 Av den anledningen byggs dessa krishan- 7,2 7 teringsmekanismer upp och frågan är hur 6,8 6,6 många länder som sist och slutligen tvingas 6,4 söka hjälp från EFSF. 6,2 6 2007-01-01 2007-04-01 2007-07-01 2007-10-01 2008-01-01 2008-04-01 2008-07-01 2008-10-01 2009-01-01 2009-04-01 2009-07-01 2009-10-01 2010-01-01 2010-04-01 2010-07-01 2010-10-01 2011-01-01 2011-04-01 2011-07-01 De olika uppfattningarna om lösningarna på problemen i eurozonen har till och medKälla: Macrobond resulterat i att den tyska representanten i ECBs direktion har hoppat av i protest mot bankensTurbulensen inom euroområdet är stor och köp av krisländers skuldsedlar.åsikterna går brett isär om vad som behövergöras, hur valutasamarbetet i framtiden bör seut och hur konkurrenskraften långsiktigt börstärkas för framför allt de länder som i dag ärhårdast drabbade av de finansiella markna-dernas reaktioner. Nu har tyska parlamentetröstat igenom ytterligare resurser till rädd- -8-

×