SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Газтай ус, ундааны судалгаа
УУСЖА-2012 он
Хамгийн их нийлүүлэгдсэн усны тоо хэмжээ
/2010, 2011 он/
Нэр төрөл 2010 он Нэр төрөл 2011 оны 8 сар
Тн Хувь Тн Хувь
Үйлдвэр
Bonaqua 6,529.10 24.30% Bonaqua 7,257.50 32.94%
АПУ 6,273.25 23.35% Витафит 4,292.50 19.48%
Витафит цэвэр ус 5,974.70 22.24% Вояж 1,105.60 5.02%
Вояаж 1,158.90 4.31% АПУ 3,373.57 15.31%
Super 1152.9 4.29% Super 710.3 3.22%
Жанчивлан 807.17 3.00% æàí÷èâëàí 649.35 2.95%
Ариг 705.29 2.63% Хужирт 598.77 2.72%
Оргил 576.07 2.14% Цэвэр ус 519.95 2.36%
Монфреш цэвэр ус 287.88 1.07% Оргил 449.1 2.04%
Бусад 946.19 3.52% Бусад 1,567.83 7.12%
Нийт 24,411.45 90.86% Нийт 20,524.47 93.15%
Импорт
Кука Курортная 803.14 2.99% Schweppes 415.29 1.88%
Кука-7 606.68 2.26% Кука Курортная 376 1.71%
Schweppes 551.25 2.05% Кука-7 259.5 1.18%
Evervess 106.92 0.40% Mattoni 108.51 0.49%
Лечебно столовая мин 43 0.16% Perrier 48.57 0.22%
Сары-Агаш 40.14 0.15% Сары-Агаш 36.18 0.16%
Evian 38.47 0.14% Jinro Seoksu 30.59 0.14%
Perrier 30.98 0.12% EVAIN 30.26 0.14%
Pocali 26.39 0.10% V 12 20.69 0.09%
Бусад 209.28 0.78% Бусад 121.11 0.55%
Нийт 2,456.25 9.14% Нийт 1,508.25 6.85%
Нийт 26,867.70 100% Нийт 22,032.72 100%
Хамгийн их импортлогдсон уснууд
/2010, 2011 он/
Нэр төрөл
2010 он
Нэр төрөл
2011 он 8 сар
Сая.₮ Хувь Сая.₮ Хувь
Schweppes 530.49 30.88% Schweppes 394.64 35.39%
Кука Курортная 379.93 22.12% Кука Курортная 174.63 15.66%
Кука-7 274.79 16.00% Кука-7 122.89 11.02%
Evervess 136.91 7.97% Perrier 118.85 10.66%
Evain 83.56 4.86% Mattoni 81.23 7.29%
Perrier 49.57 2.89% Evain 54.02 4.85%
Лечебно столовая 18.03 1.05% V 12 19.21 1.72%
Сары-Агаш 14.79 0.86% Jinro Seoksu 16.97 1.52%
Pocali 12.83 0.75% Сары-Агаш 13.21 1.18%
Бусад 216.8 12.62% Бусад 119.31 10.70%
Нийт 1,717.70 100% Нийт 1,114.96 100%
Хамгийн их импортлогдсон уснууд
/2010, 2011 он/
Нэр төрөл
Хэмжэ
э
2010 он
Нэр төрөл
Хэмж
ээ
2011 он 8 сар
Тн Сая.₮ Тн Сая.₮
Кука
Курортная
0.5л 301.84 161.22
Schweppes
0.25л 0.16 1
1л 501.3 218.7 0.33л 415.13 393.64
Кука-7
0.5л 180.08 94.15 Кука
Курортная
0.5л 99.2 53.66
1л 426.6 180.63 1л 276.8 120.97
Schweppes 0.33л 551.25 530.49
Кука-7
0.5л 84 45.34
Evervess 0.325л 106.92 136.91 1л 175.5 77.55
Лечебно
столовая
0.5л 16 7.67
Mattoni
0.5л 101.17 73.86
1л 27 10.36 0.75л 4.32 4.09
Сары-Агаш
1.5л 23.94 7.99 1.5л 3.02 3.28
1л 16.2 6.81
Perrier
0.33л 39.42 101.36
Evain
0.33л 7.92 19.54 0.59л 0.34 0.65
0.5л 21.19 47.31 0.75л 8.81 16.84
1.5л 6.05 10.08
Сары-Агаш
1.5л 16.47 5.41
1л 3.31 6.63 1л 19.71 7.79
Perrier
0.33л 26.89 43.76
Jinro Seoksu
0.35л 3.39 2.83
0.75л 4.1 5.82 0.5л 8 5.15
Pocali 0.35л 26.39 12.83 2л 19.2 8.98
Бусад 209.28 216.8
Evain
0.25л 0.17 0.71
Нийт
2,456.2
5
1,717.70 0.33л 6.02 12.48
0.75л 0.76 3.05
1.5л 8.71 9.94
1л 11.71 20.59
V 12 0.34л 20.69 19.21
Бусад 121.11 119.31
Нийт 1,508.43 1,114.96
Импортын усны төрлүүд
Төрөл
2010 он 2011 оны 8 сар
Тн Хувь Тн Хувь
Рашаан 1,460.44 59.46% 597.21 39.15%
Ус 995.81 40.54% 911.23 60.85%
Нийт 2,456.25 100% 1,508.43 100%
Уснуудын үнийн судалгаа
№ Усны нэр
Хэмжээ
/гр/
Савлагаа
Хүнсний дэлгүүрийн
дундаж үнэ /төгрөг/
Супермаркетийн
дундаж үнэ
/төгрөг/
100 гр-д
ногдох үнэ
/төгрөг/
1 Ариг 1500 Хуванцар 419 27.9
2 Ариг 500 Хуванцар 330 66.0
3 АПУ 1500 Хуванцар 600-650 600 40.0
4 АПУ 500 Хуванцар 350 340 68.0
5 АПУ 330 Хуванцар 300 300 90.9
6 Bonaqua 500 Хуванцар 400 400 80.0
7 Bonaqua 1500 Хуванцар 700 700 46.7
8 Bonaqua /3+/ 500 Хуванцар 700 700 140.0
9 Витафит 1500 Хуванцар 500 400 26.7
10 Витафит 500 Хуванцар 350 350 70.0
11 Витсамо 1500 Хуванцар 600 600 40.0
12 Витсамо 500 Хуванцар 350 350 70.0
13 Вояж 1500 Хуванцар 500 400 26.7
14 Вояж 500 Хуванцар 350 280-290 56.0
15 Монфрэш 500 Хуванцар 350 300 60.0
16 Хужирт 1500 Хуванцар 1100 73.3
17 Хужирт 500 Хуванцар 700-720 700 140.0
18 Хужирт 330 Хуванцар 600 600 181.8
20 Үндэс 500 Хуванцар 320 64.0
21 Хатан туул 1000 Хуванцар 350 35.0
22 Хатан туул 500 Хуванцар 350 70.0
23 Галт ус 350 Хуванцар 270 77.1
24 Sport V 1000 Хуванцар 1000 100.0
25 Super Ус 500 Хуванцар 250 50.0
26 Passion 500 Хуванцар 600 120.0
27 Evian 500 Хуванцар 1500 300.0
28 Evian 330 Хуванцар 1000 303.0
29 Vittel 500 Хуванцар 2000 400.0
Цэвэр усны зах зээлд эзлэх хувь /0,5л/
20%
0%
7%
16%
14%
22%
1% 4%
1%
9%
3%
2%
1%
0%
2011 он /0,5л/
ÀÏÓ
Хатан туул
Õóæèðò
Âîÿæ
Âèòàôèò
Bonaqua
Pure Aqua
Супер
Бусад
Bonaqua
3+
24%
0%
10%
9%
9%
24%
0%
1%
6%
0%
10%
4%
2%
1%
0%
2012 он /0.5 л/
ÀÏÓ
Хатан туул
Õóæèðò
Âîÿæ
Âèòàôèò
Bonaqua
Pure Aqua
Супер
Тэрэлж
Бусад
Bonaqua 3+
Очир-Эрдэнэ
Passion
Цэвэр усны зах зээлд эзлэх хувь /0,33л/
37%
3%27%
4%
5%
22%
2%
0%
2011 он /0,33 л/
ÀÏÓ
Õàòàí òóóë
Õóæèðò
Pure Aqua
Ãàëò
Bonaqua
Ариг
Талст
62%
3%
31%
1%
2%
0%
0%
1%
0%
2012 он /0.33 л/
ÀÏÓ
Õàòàí òóóë
Õóæèðò
Pure Aqua
Ãàëò
Bonaqua
Ариг
Тэрэлж
Талст
0,33 литр савлагаатай усны хувьд манай гол өрсөлдөгч болох Бонакуа ус 0,33 савлагаатай гарахаа
больсонтой холбоотойгоор зах зээлд эзлэх хувь огцом өсөлттэй харагдаж байна.
Хужирт усны зах зээлд эзлэх хувь мөн жил бүр өсөж байгаагаас харахад хүмүүсийн усны хэрэглээ илүү
эрүүл мэнд тал руугаа чиглэж байгааг харуулж байна.
Цэвэр усны зах зээлд эзлэх хувь /1,5л/
8%
10%
0%
30%
25%
23%
1%
0%
1%
1%
1% 0%
2011 он /1,5 л/
ÀÏÓ
Õóæèðò
Òýðýëæ
Âîÿæ
Âèòàôèò
Bonaqua
Pure Aqua
Ãàëò
Ариг
Õàòàí òóóë
Ìîíôðåø
Талст
13%
15%
5%
20%
22%
21%
0%
1%
0%
1%
2%
0%
2012 он /1.5 л/
ÀÏÓ
Õóæèðò
Òýðýëæ
Âîÿæ
Âèòàôèò
Bonaqua
Pure Aqua
Ãàëò
Ариг
Õàòàí òóóë
Ìîíôðåø
Талст
1,5 литр савлагаатай усны хувьд манай усны эзлэх хувь Вояж, Витафит, Бонакуа уснуудаас бага байгаа
хэдий ч жил ирэх тусам өсөж байгаа нь харагдаж байна.
Хужирт усны зах зээлд эзлэх хувь мөн жил бүр өсөж байгаа нь харагдаж байна.
Ундааны борлуулалтын хэмжээ
25%
1%
20%
14%
18%
2%
4%
7%
5%
1%
3%
2012 оны эхний 6 сар
Лаазтай кола
Кола зеро
Бидний ундаа
Түмний ундаа
Хүслийн ундаа
Шилтэй кола
Пепси лаазтай
Пепси 0.6l
Пепси 1.5l
Сэлэнгэ
Тэрэлж
95%
5%
Тоник усны борлуулалт
Schweppes
Evervess
1 литрээс дээш савлагаатай жүүсний хувьд нийт ундааны зах зээлийн 40 орчим хувийг эзлэж байгаа нь
дээрх графикаас харагдаж байна. Тиймээс шинээр гаргах ундааны савлагааг том, жижиг 2 янзаар гаргах
нь зүйтэй гэж үзэж байна.
Мөн лаазтай ундааны зах зээлд эзлэх хувь өндөр байгаа нь цаашид манай компаний үйлдвэрлэх
ундаануудыг лаазанд савласнаар зах зээлд эзлэх хувь хэмжээгээ нэмэгдүүлэх боломж байгаа нь харагдаж
байна.
Тоник усны хувьд импортоор орж ирж байгаа уснуудыг тэргүүлж байгаа бөгөөд хамгийн өндөр
борлуулалтыг Schweppes брэнд эзлэж байгаа нь харагдаж байна.
газтай усны судалгаа

More Related Content

What's hot

хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3
хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3
хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3Tserendulam Gan-Erdene
 
Э.Баатархуяг - УНДААНЫ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ
Э.Баатархуяг - УНДААНЫ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭЭ.Баатархуяг - УНДААНЫ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ
Э.Баатархуяг - УНДААНЫ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭbatnasanb
 
Сэтгэл ханамжийн судалгаа - SICA LLC
Сэтгэл ханамжийн судалгаа - SICA LLC Сэтгэл ханамжийн судалгаа - SICA LLC
Сэтгэл ханамжийн судалгаа - SICA LLC SICA LLC
 
Nbbism biydaalt 2 hevleh
Nbbism biydaalt 2 hevlehNbbism biydaalt 2 hevleh
Nbbism biydaalt 2 hevlehTengis Batsukh
 
Sanhuugiin undes L11.2019 - 2020
Sanhuugiin undes L11.2019 - 2020Sanhuugiin undes L11.2019 - 2020
Sanhuugiin undes L11.2019 - 2020hicheel2020
 
Н.Батбаяр - МАРКЕТИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГА
Н.Батбаяр - МАРКЕТИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГАН.Батбаяр - МАРКЕТИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГА
Н.Батбаяр - МАРКЕТИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГАbatnasanb
 
010 бизнесмт ийн шийдлүүдийг хөгжүүлэх
010 бизнесмт ийн шийдлүүдийг хөгжүүлэх010 бизнесмт ийн шийдлүүдийг хөгжүүлэх
010 бизнесмт ийн шийдлүүдийг хөгжүүлэхBobby Wang
 
С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...
С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...
С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...batnasanb
 
танилцуулга
танилцуулгатанилцуулга
танилцуулгаlove_ya
 
Хадгаламж Зээлийн Хоршоо үүсгэн байгуулах, ажиллуулах нь
Хадгаламж Зээлийн Хоршоо үүсгэн байгуулах, ажиллуулах ньХадгаламж Зээлийн Хоршоо үүсгэн байгуулах, ажиллуулах нь
Хадгаламж Зээлийн Хоршоо үүсгэн байгуулах, ажиллуулах ньGreengoldMongolia
 
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодолСүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодолUndram J
 
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМБ.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМbatnasanb
 
Хадгаламж зээлийн хоршоо /дампуурал/
Хадгаламж зээлийн хоршоо /дампуурал/Хадгаламж зээлийн хоршоо /дампуурал/
Хадгаламж зээлийн хоршоо /дампуурал/Adilbishiin Gelegjamts
 
апу трейдинг ххк
апу трейдинг ххкапу трейдинг ххк
апу трейдинг ххкIchko Ichinhorloo
 

What's hot (20)

хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3
хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3
хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3
 
Э.Баатархуяг - УНДААНЫ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ
Э.Баатархуяг - УНДААНЫ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭЭ.Баатархуяг - УНДААНЫ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ
Э.Баатархуяг - УНДААНЫ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ
 
Сэтгэл ханамжийн судалгаа - SICA LLC
Сэтгэл ханамжийн судалгаа - SICA LLC Сэтгэл ханамжийн судалгаа - SICA LLC
Сэтгэл ханамжийн судалгаа - SICA LLC
 
Nbbism biydaalt 2 hevleh
Nbbism biydaalt 2 hevlehNbbism biydaalt 2 hevleh
Nbbism biydaalt 2 hevleh
 
Sanhuugiin undes L11.2019 - 2020
Sanhuugiin undes L11.2019 - 2020Sanhuugiin undes L11.2019 - 2020
Sanhuugiin undes L11.2019 - 2020
 
Н.Батбаяр - МАРКЕТИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГА
Н.Батбаяр - МАРКЕТИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГАН.Батбаяр - МАРКЕТИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГА
Н.Батбаяр - МАРКЕТИНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ХАНДЛАГА
 
010 бизнесмт ийн шийдлүүдийг хөгжүүлэх
010 бизнесмт ийн шийдлүүдийг хөгжүүлэх010 бизнесмт ийн шийдлүүдийг хөгжүүлэх
010 бизнесмт ийн шийдлүүдийг хөгжүүлэх
 
Lec 8
Lec 8Lec 8
Lec 8
 
Бизнесийн стратегийн удирдлагын асуудал
Бизнесийн стратегийн удирдлагын асуудалБизнесийн стратегийн удирдлагын асуудал
Бизнесийн стратегийн удирдлагын асуудал
 
Бизнесийн стратегийн шинжилгээ
Бизнесийн стратегийн шинжилгээБизнесийн стратегийн шинжилгээ
Бизнесийн стратегийн шинжилгээ
 
С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...
С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...
С.Дашзэвэг Ч.Сосорбарам - ВАЛЮТЫН ХАНШЫГ ТААМАГЛАЖ, ТҮҮНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛЖ...
 
танилцуулга
танилцуулгатанилцуулга
танилцуулга
 
Mergejliin dadlaga 2017
Mergejliin dadlaga 2017Mergejliin dadlaga 2017
Mergejliin dadlaga 2017
 
Хадгаламж Зээлийн Хоршоо үүсгэн байгуулах, ажиллуулах нь
Хадгаламж Зээлийн Хоршоо үүсгэн байгуулах, ажиллуулах ньХадгаламж Зээлийн Хоршоо үүсгэн байгуулах, ажиллуулах нь
Хадгаламж Зээлийн Хоршоо үүсгэн байгуулах, ажиллуулах нь
 
лекц №3
лекц №3лекц №3
лекц №3
 
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодолСүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
Сүү сүүн бүтээгдэхүүний танилцуулга, сав баглаа боодол
 
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМБ.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
Б.Гансүх - НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭНИЙ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ
 
Хадгаламж зээлийн хоршоо /дампуурал/
Хадгаламж зээлийн хоршоо /дампуурал/Хадгаламж зээлийн хоршоо /дампуурал/
Хадгаламж зээлийн хоршоо /дампуурал/
 
апу трейдинг ххк
апу трейдинг ххкапу трейдинг ххк
апу трейдинг ххк
 
№13
№13№13
№13
 

More from Undram J

Дундаж цалинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
Дундаж цалинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Дундаж цалинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
Дундаж цалинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Undram J
 
АПУ ХК ажлын капиталын удирдлага
АПУ ХК ажлын капиталын удирдлагаАПУ ХК ажлын капиталын удирдлага
АПУ ХК ажлын капиталын удирдлагаUndram J
 
АПУ ХК-ний авлагын удирдлага
АПУ ХК-ний авлагын удирдлагаАПУ ХК-ний авлагын удирдлага
АПУ ХК-ний авлагын удирдлагаUndram J
 
Yummy delivery project presentation
Yummy delivery project presentationYummy delivery project presentation
Yummy delivery project presentationUndram J
 
Yummy delivery HR project
Yummy delivery HR projectYummy delivery HR project
Yummy delivery HR projectUndram J
 
SCRUM арга
SCRUM аргаSCRUM арга
SCRUM аргаUndram J
 
“DST системс”
“DST системс”“DST системс”
“DST системс”Undram J
 
Усны бүртгэл тооцооны систем
Усны бүртгэл тооцооны системУсны бүртгэл тооцооны систем
Усны бүртгэл тооцооны системUndram J
 
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмжUndram J
 
Apple компанийн засаглал
Apple компанийн засаглалApple компанийн засаглал
Apple компанийн засаглалUndram J
 
Google компанийн засаглал
Google компанийн засаглалGoogle компанийн засаглал
Google компанийн засаглалUndram J
 
Бүтээмж
БүтээмжБүтээмж
БүтээмжUndram J
 
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдалМакро эдийн засгийн тогтвортой байдал
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдалUndram J
 
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагналМалколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагналUndram J
 
Уул уурхайн салбарын бүтээмж
Уул уурхайн салбарын бүтээмжУул уурхайн салбарын бүтээмж
Уул уурхайн салбарын бүтээмжUndram J
 
World competitiveness report1
World competitiveness report1World competitiveness report1
World competitiveness report1Undram J
 
малколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
малколм балдриж үндэсний чанарын шагналмалколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
малколм балдриж үндэсний чанарын шагналUndram J
 
Perceived value in banking services of mongolia 2017
Perceived value in banking services of mongolia 2017Perceived value in banking services of mongolia 2017
Perceived value in banking services of mongolia 2017Undram J
 
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016Undram J
 
Mongolian dairy product competitors 2012
Mongolian dairy product competitors 2012Mongolian dairy product competitors 2012
Mongolian dairy product competitors 2012Undram J
 

More from Undram J (20)

Дундаж цалинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
Дундаж цалинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Дундаж цалинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
Дундаж цалинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
 
АПУ ХК ажлын капиталын удирдлага
АПУ ХК ажлын капиталын удирдлагаАПУ ХК ажлын капиталын удирдлага
АПУ ХК ажлын капиталын удирдлага
 
АПУ ХК-ний авлагын удирдлага
АПУ ХК-ний авлагын удирдлагаАПУ ХК-ний авлагын удирдлага
АПУ ХК-ний авлагын удирдлага
 
Yummy delivery project presentation
Yummy delivery project presentationYummy delivery project presentation
Yummy delivery project presentation
 
Yummy delivery HR project
Yummy delivery HR projectYummy delivery HR project
Yummy delivery HR project
 
SCRUM арга
SCRUM аргаSCRUM арга
SCRUM арга
 
“DST системс”
“DST системс”“DST системс”
“DST системс”
 
Усны бүртгэл тооцооны систем
Усны бүртгэл тооцооны системУсны бүртгэл тооцооны систем
Усны бүртгэл тооцооны систем
 
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
"Миний Монголын Сүү" брендийн маркетингийн зөвлөмж
 
Apple компанийн засаглал
Apple компанийн засаглалApple компанийн засаглал
Apple компанийн засаглал
 
Google компанийн засаглал
Google компанийн засаглалGoogle компанийн засаглал
Google компанийн засаглал
 
Бүтээмж
БүтээмжБүтээмж
Бүтээмж
 
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдалМакро эдийн засгийн тогтвортой байдал
Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал
 
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагналМалколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
Малколм Балдриж Үндэсний чанарын шагнал
 
Уул уурхайн салбарын бүтээмж
Уул уурхайн салбарын бүтээмжУул уурхайн салбарын бүтээмж
Уул уурхайн салбарын бүтээмж
 
World competitiveness report1
World competitiveness report1World competitiveness report1
World competitiveness report1
 
малколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
малколм балдриж үндэсний чанарын шагналмалколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
малколм балдриж үндэсний чанарын шагнал
 
Perceived value in banking services of mongolia 2017
Perceived value in banking services of mongolia 2017Perceived value in banking services of mongolia 2017
Perceived value in banking services of mongolia 2017
 
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
The impact of perceived risk on online buying behavior 2016
 
Mongolian dairy product competitors 2012
Mongolian dairy product competitors 2012Mongolian dairy product competitors 2012
Mongolian dairy product competitors 2012
 

газтай усны судалгаа

 • 1. Газтай ус, ундааны судалгаа УУСЖА-2012 он
 • 2. Хамгийн их нийлүүлэгдсэн усны тоо хэмжээ /2010, 2011 он/ Нэр төрөл 2010 он Нэр төрөл 2011 оны 8 сар Тн Хувь Тн Хувь Үйлдвэр Bonaqua 6,529.10 24.30% Bonaqua 7,257.50 32.94% АПУ 6,273.25 23.35% Витафит 4,292.50 19.48% Витафит цэвэр ус 5,974.70 22.24% Вояж 1,105.60 5.02% Вояаж 1,158.90 4.31% АПУ 3,373.57 15.31% Super 1152.9 4.29% Super 710.3 3.22% Жанчивлан 807.17 3.00% æàí÷èâëàí 649.35 2.95% Ариг 705.29 2.63% Хужирт 598.77 2.72% Оргил 576.07 2.14% Цэвэр ус 519.95 2.36% Монфреш цэвэр ус 287.88 1.07% Оргил 449.1 2.04% Бусад 946.19 3.52% Бусад 1,567.83 7.12% Нийт 24,411.45 90.86% Нийт 20,524.47 93.15% Импорт Кука Курортная 803.14 2.99% Schweppes 415.29 1.88% Кука-7 606.68 2.26% Кука Курортная 376 1.71% Schweppes 551.25 2.05% Кука-7 259.5 1.18% Evervess 106.92 0.40% Mattoni 108.51 0.49% Лечебно столовая мин 43 0.16% Perrier 48.57 0.22% Сары-Агаш 40.14 0.15% Сары-Агаш 36.18 0.16% Evian 38.47 0.14% Jinro Seoksu 30.59 0.14% Perrier 30.98 0.12% EVAIN 30.26 0.14% Pocali 26.39 0.10% V 12 20.69 0.09% Бусад 209.28 0.78% Бусад 121.11 0.55% Нийт 2,456.25 9.14% Нийт 1,508.25 6.85% Нийт 26,867.70 100% Нийт 22,032.72 100%
 • 3. Хамгийн их импортлогдсон уснууд /2010, 2011 он/ Нэр төрөл 2010 он Нэр төрөл 2011 он 8 сар Сая.₮ Хувь Сая.₮ Хувь Schweppes 530.49 30.88% Schweppes 394.64 35.39% Кука Курортная 379.93 22.12% Кука Курортная 174.63 15.66% Кука-7 274.79 16.00% Кука-7 122.89 11.02% Evervess 136.91 7.97% Perrier 118.85 10.66% Evain 83.56 4.86% Mattoni 81.23 7.29% Perrier 49.57 2.89% Evain 54.02 4.85% Лечебно столовая 18.03 1.05% V 12 19.21 1.72% Сары-Агаш 14.79 0.86% Jinro Seoksu 16.97 1.52% Pocali 12.83 0.75% Сары-Агаш 13.21 1.18% Бусад 216.8 12.62% Бусад 119.31 10.70% Нийт 1,717.70 100% Нийт 1,114.96 100%
 • 4. Хамгийн их импортлогдсон уснууд /2010, 2011 он/ Нэр төрөл Хэмжэ э 2010 он Нэр төрөл Хэмж ээ 2011 он 8 сар Тн Сая.₮ Тн Сая.₮ Кука Курортная 0.5л 301.84 161.22 Schweppes 0.25л 0.16 1 1л 501.3 218.7 0.33л 415.13 393.64 Кука-7 0.5л 180.08 94.15 Кука Курортная 0.5л 99.2 53.66 1л 426.6 180.63 1л 276.8 120.97 Schweppes 0.33л 551.25 530.49 Кука-7 0.5л 84 45.34 Evervess 0.325л 106.92 136.91 1л 175.5 77.55 Лечебно столовая 0.5л 16 7.67 Mattoni 0.5л 101.17 73.86 1л 27 10.36 0.75л 4.32 4.09 Сары-Агаш 1.5л 23.94 7.99 1.5л 3.02 3.28 1л 16.2 6.81 Perrier 0.33л 39.42 101.36 Evain 0.33л 7.92 19.54 0.59л 0.34 0.65 0.5л 21.19 47.31 0.75л 8.81 16.84 1.5л 6.05 10.08 Сары-Агаш 1.5л 16.47 5.41 1л 3.31 6.63 1л 19.71 7.79 Perrier 0.33л 26.89 43.76 Jinro Seoksu 0.35л 3.39 2.83 0.75л 4.1 5.82 0.5л 8 5.15 Pocali 0.35л 26.39 12.83 2л 19.2 8.98 Бусад 209.28 216.8 Evain 0.25л 0.17 0.71 Нийт 2,456.2 5 1,717.70 0.33л 6.02 12.48 0.75л 0.76 3.05 1.5л 8.71 9.94 1л 11.71 20.59 V 12 0.34л 20.69 19.21 Бусад 121.11 119.31 Нийт 1,508.43 1,114.96
 • 5. Импортын усны төрлүүд Төрөл 2010 он 2011 оны 8 сар Тн Хувь Тн Хувь Рашаан 1,460.44 59.46% 597.21 39.15% Ус 995.81 40.54% 911.23 60.85% Нийт 2,456.25 100% 1,508.43 100%
 • 6. Уснуудын үнийн судалгаа № Усны нэр Хэмжээ /гр/ Савлагаа Хүнсний дэлгүүрийн дундаж үнэ /төгрөг/ Супермаркетийн дундаж үнэ /төгрөг/ 100 гр-д ногдох үнэ /төгрөг/ 1 Ариг 1500 Хуванцар 419 27.9 2 Ариг 500 Хуванцар 330 66.0 3 АПУ 1500 Хуванцар 600-650 600 40.0 4 АПУ 500 Хуванцар 350 340 68.0 5 АПУ 330 Хуванцар 300 300 90.9 6 Bonaqua 500 Хуванцар 400 400 80.0 7 Bonaqua 1500 Хуванцар 700 700 46.7 8 Bonaqua /3+/ 500 Хуванцар 700 700 140.0 9 Витафит 1500 Хуванцар 500 400 26.7 10 Витафит 500 Хуванцар 350 350 70.0 11 Витсамо 1500 Хуванцар 600 600 40.0 12 Витсамо 500 Хуванцар 350 350 70.0 13 Вояж 1500 Хуванцар 500 400 26.7 14 Вояж 500 Хуванцар 350 280-290 56.0 15 Монфрэш 500 Хуванцар 350 300 60.0 16 Хужирт 1500 Хуванцар 1100 73.3 17 Хужирт 500 Хуванцар 700-720 700 140.0 18 Хужирт 330 Хуванцар 600 600 181.8 20 Үндэс 500 Хуванцар 320 64.0 21 Хатан туул 1000 Хуванцар 350 35.0 22 Хатан туул 500 Хуванцар 350 70.0 23 Галт ус 350 Хуванцар 270 77.1 24 Sport V 1000 Хуванцар 1000 100.0 25 Super Ус 500 Хуванцар 250 50.0 26 Passion 500 Хуванцар 600 120.0 27 Evian 500 Хуванцар 1500 300.0 28 Evian 330 Хуванцар 1000 303.0 29 Vittel 500 Хуванцар 2000 400.0
 • 7. Цэвэр усны зах зээлд эзлэх хувь /0,5л/ 20% 0% 7% 16% 14% 22% 1% 4% 1% 9% 3% 2% 1% 0% 2011 он /0,5л/ ÀÏÓ Хатан туул Õóæèðò Âîÿæ Âèòàôèò Bonaqua Pure Aqua Супер Бусад Bonaqua 3+ 24% 0% 10% 9% 9% 24% 0% 1% 6% 0% 10% 4% 2% 1% 0% 2012 он /0.5 л/ ÀÏÓ Хатан туул Õóæèðò Âîÿæ Âèòàôèò Bonaqua Pure Aqua Супер Тэрэлж Бусад Bonaqua 3+ Очир-Эрдэнэ Passion
 • 8. Цэвэр усны зах зээлд эзлэх хувь /0,33л/ 37% 3%27% 4% 5% 22% 2% 0% 2011 он /0,33 л/ ÀÏÓ Õàòàí òóóë Õóæèðò Pure Aqua Ãàëò Bonaqua Ариг Талст 62% 3% 31% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 2012 он /0.33 л/ ÀÏÓ Õàòàí òóóë Õóæèðò Pure Aqua Ãàëò Bonaqua Ариг Тэрэлж Талст 0,33 литр савлагаатай усны хувьд манай гол өрсөлдөгч болох Бонакуа ус 0,33 савлагаатай гарахаа больсонтой холбоотойгоор зах зээлд эзлэх хувь огцом өсөлттэй харагдаж байна. Хужирт усны зах зээлд эзлэх хувь мөн жил бүр өсөж байгаагаас харахад хүмүүсийн усны хэрэглээ илүү эрүүл мэнд тал руугаа чиглэж байгааг харуулж байна.
 • 9. Цэвэр усны зах зээлд эзлэх хувь /1,5л/ 8% 10% 0% 30% 25% 23% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 2011 он /1,5 л/ ÀÏÓ Õóæèðò Òýðýëæ Âîÿæ Âèòàôèò Bonaqua Pure Aqua Ãàëò Ариг Õàòàí òóóë Ìîíôðåø Талст 13% 15% 5% 20% 22% 21% 0% 1% 0% 1% 2% 0% 2012 он /1.5 л/ ÀÏÓ Õóæèðò Òýðýëæ Âîÿæ Âèòàôèò Bonaqua Pure Aqua Ãàëò Ариг Õàòàí òóóë Ìîíôðåø Талст 1,5 литр савлагаатай усны хувьд манай усны эзлэх хувь Вояж, Витафит, Бонакуа уснуудаас бага байгаа хэдий ч жил ирэх тусам өсөж байгаа нь харагдаж байна. Хужирт усны зах зээлд эзлэх хувь мөн жил бүр өсөж байгаа нь харагдаж байна.
 • 10. Ундааны борлуулалтын хэмжээ 25% 1% 20% 14% 18% 2% 4% 7% 5% 1% 3% 2012 оны эхний 6 сар Лаазтай кола Кола зеро Бидний ундаа Түмний ундаа Хүслийн ундаа Шилтэй кола Пепси лаазтай Пепси 0.6l Пепси 1.5l Сэлэнгэ Тэрэлж 95% 5% Тоник усны борлуулалт Schweppes Evervess 1 литрээс дээш савлагаатай жүүсний хувьд нийт ундааны зах зээлийн 40 орчим хувийг эзлэж байгаа нь дээрх графикаас харагдаж байна. Тиймээс шинээр гаргах ундааны савлагааг том, жижиг 2 янзаар гаргах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Мөн лаазтай ундааны зах зээлд эзлэх хувь өндөр байгаа нь цаашид манай компаний үйлдвэрлэх ундаануудыг лаазанд савласнаар зах зээлд эзлэх хувь хэмжээгээ нэмэгдүүлэх боломж байгаа нь харагдаж байна. Тоник усны хувьд импортоор орж ирж байгаа уснуудыг тэргүүлж байгаа бөгөөд хамгийн өндөр борлуулалтыг Schweppes брэнд эзлэж байгаа нь харагдаж байна.