Soalselidi

345 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Soalselidi

  1. 1. BORANG SOAL SELIDIK Kesedaran dan Kesediaan Pelaksanaan E-Pembelajaran Dalam Kalangan Staf Akademik Kolej Islam Darul Ridzuan BAHAGIAN I : Latar Belakang Responden. Ijazah Sarjana1. Jantina Lelaki 5. Tahap Pendidikan Muda Perempuan Tertinggi Ijazah Sarjana Ijazah Kedoktoran2. Agama Islam Lain-lain 6. Jabatan Usuluddin Syariah Teknologi3. Bangsa Melayu Maklumat Lain-lain Pengurusan Pusat Bahasa dan Pengajian Asasi Bahasa dan4. Umur Kesusasteraan Arab 1
  2. 2. ARAHAN. Bahagian II mengandungi 3 ( tiga ) aspek iaitu A, B dan C yang perlu dijawab iaitu bahagian A ialah aspek pembelajaran arahan kendiri, bahagian B ialah konsep e-pembelajaran manakala bahagian C ialah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-pembelajaran. Bagi setiap penyataan dalam aspek-aspek tersebut diiringi pilihan dengan menggunakan skala skor dari 1 hingga 5 seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah. Sila tandakan sejauh manakah anda bersetuju berdasarkan perasaan dan pendapat anda sendiri tanpa terpengaruh atau disuruh oleh individu lain. Nilai Skor Skala Skor Amat Tidak Setuju (ATS) 1 Tidak Setuju (TS) 2 Kurang Setuju (KS) 3 Setuju (S) 4 Amat Setuju (AS) 5 2
  3. 3. BAHAGIAN II : Kajian Yang Dibuat Kepada Responden Skala skorA. PEMBELAJARAN ARAHAN KENDIRI ATS TS KS S AS1. Saya tahu apa yang ingin saya pelajari 1 2 3 4 5 Jika ada sesuatu yang ingin saya pelajari, saya akan mencari2. 1 2 3 4 5 jalan untuk mendapatkannya Sekiranya saya perlukan maklumat yang saya tiada, saya3. 1 2 3 4 5 tahu bagaimana untuk mendapatkannya Saya akan menentukan kandungan dan kaedah mengikut4. 1 2 3 4 5 pengalaman, kesesuaian dan keperluan kursus Kesukaran dalam sesuatu bidang pembelajaran tidak5. 1 2 3 4 5 menghalang saya jika saya mengemari bidang tersebut Tiada orang lain yang lebih bertanggungjawab terhadap6. 1 2 3 4 5 pemerolehan pengetahuan saya melainkan diri saya sendiri Saya akan memperuntukkan masa untuk mempelajari7. 1 2 3 4 5 sesuatu yang baru walaupun dalam keadaan sibuk Saya bersetuju bahawa ahli akademik perlu mempelajari8. 1 2 3 4 5 perkara baru Saya boleh memikirkan banyak cara untuk mempelajari9. 1 2 3 4 5 bidang yang baru Saya cuba mencari hubungan antara apa yang saya pelajari10. 1 2 3 4 5 dan matlamat jangka panjang saya11. Saya selalu ingin mempelajari sesuatu yang baru 1 2 3 4 5 Saya tidak mempunyai masalah untuk menggunakan apa jua12. 1 2 3 4 5 kaedah pembelajaran Saya suka mencuba perkara baru walaupun saya tidak pasti13. 1 2 3 4 5 hasilnya Saya melihat sesuatu yang baru sebagai cabaran, bukan14. 1 2 3 4 5 halangan15. Saya suka membincangkan sesuatu idea 1 2 3 4 516. Saya suka cabaran dalam pembelajaran 1 2 3 4 5 Saya ingin belajar lebih banyak lagi untuk pembangunan17. 1 2 3 4 5 diri saya18. Sayalah yang bertanggungjawab terhadap pembelajaran saya 1 2 3 4 5 Umur tidak akan menghalang saya daripada mempelajari19. 1 2 3 4 5 perkara baru 3
  4. 4. Skala skorB. KONSEP E-PEMBELAJARAN ATS TS KS S AS1. Satu kaedah pembelajaran baru khusus untuk para pelajar 1 2 3 4 52. Salah satu usaha sejajar dengan perkembangan ICT 1 2 3 4 5 Memerlukan komitmen yang lebih dalam pengajaran dan3. 1 2 3 4 5 pembelajaran Pembelajaran yang dikendalikan menerusi komputer dan4. 1 2 3 4 5 internet atau rangkaian internet Membolehkan pembelajaran dilaksanakan dengan lebih mudah dan pencapaian ke atas lebih ramai pelajar tanpa5. 1 2 3 4 5 mengira jarak, di samping membolehkan pembelajaran berlangsung secara berterusan FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN Skala skorC. E-PEMBELAJARAN ATS TS KS S AS Saya suka mencuba sesuatu yang baru terutama berkaitan1. 1 2 3 4 5 dengan e-pembelajaran2. Saya mempunyai minat yang tinggi dalam ICT 1 2 3 4 5 Saya tidak mahu ketinggalan menggunakan kaedah baru3. 1 2 3 4 5 dalam pembelajaran Saya sentiasa positif terhadap penggunaan teknologi terkini4. 1 2 3 4 5 dalam pembelajaran5. Keperluan berhubung dengan rakan sekerja dan pelajar 1 2 3 4 5 Saya mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai6. 1 2 3 4 5 ICT dan perkomputeran7. Keperluan dalam pengajaran dan pembelajaran 1 2 3 4 58. Saya mempunyai kemudahan komputer peribadi 1 2 3 4 59. Arahan daripada pihak pentadbiran kolej 1 2 3 4 510. Arahan daripada pihak pusat pengajian/fakulti 1 2 3 4 5 SOAL SELIDIK TAMAT TERIMA KASIH. 4

×