Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aplikasi diseminasi informasi

contoh-contoh aplikasi diseminasi informasi

 • Login to see the comments

Aplikasi diseminasi informasi

 1. 1. AApplliikkaassii IITT uunnttuukk DDiisseemmiinnaassii IInnffoorrmmaassii BByy.. SSiittii UUmmmmii MMaassrruurroohh,, MM..SScc
 2. 2. OOuuttlliinnee :: ================ • PPeennggeennaallaann TTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii • PPeerrlluunnyyaa TTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii • SSiisstteemm IInnffoorrmmaassii • IInntteerrnneett ((iinntteerrccoonnnneeccttiioonn--nneettwwoorrkkiinngg)) • IInnffrraassttrruukkttuurr IInnffoorrmmaassii • AApplliikkaassii TTeelleekkoommuunniikkaassii • BBaaggaaiimmaannaa MMeennggaakksseess IInntteerrnneett • BBeerrbbaaggaaii CCaarraa AAkksseess IInntteerrnneett • WWeebbssiittee • MMaannffaaaatt IInntteerrnneett • SSoocciiaall MMeeddiiaa • PPeennyyiimmppaannaann // KKoollaabboorraassii OOnnlliinnee • BBlloogg • EEmmaaiill
 3. 3. TTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii
 4. 4. PPeennggeennaallaann TTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii ======================================================== • TTII aaddaallaahh iissttiillaahh tteerrhhaaddaapp bbeerrbbaaggaaii mmaaccaamm hhaall ddaann kkeemmaammppuuaann yyaanngg ddiigguunnaakkaann ddaallaamm ppeemmbbeennttuukkaann,, ppeennyyiimmppaannaann,, ddaann ppeennyyeebbaarraann iinnffoorrmmaassii..
 5. 5. PPeerrlluunnyyaa TTeekknnoollooggii IInnffoorrmmaassii ==================================================== • KKoommpplleekkssiittaass ttuuggaass mmaannaajjeemmeenn • PPeennggaarruuhh ggLLoobbaalliissaassii • PPeerrlluunnyyaa rreessppoonnssee ttiimmee cceeppaatt • TTeekkaannaann ppeerrssaaiinnggaann bbiissnniiss
 6. 6. SSiisstteemm IInnffoorrmmaassii ============================== • SSiisstteemm IInnffoorrmmaassii PPeennggeerrttiiaann :: ssiisstteemm yyaanngg mmeenngggguunnaakkaann tteekknnoollooggii kkoommppuutteerr uunnttuukk mmeenngguummppuullkkaann,,mmeemmpprroo sseess,, mmeennyyiimmppaann,, mmeennggaannaalliissiiss ddaann mmeennyyeebbaarrkkaann iinnffoorrmmaassii..
 7. 7. IInnffrraassttrruukkttuurr IInnffoorrmmaassii ========================================== Jaringan dan Komunikasi Perangkat Keras (Hardware) dan Perangkat Lunak (Software) Basis Data
 8. 8. Telekomunikasi dan Jaringan
 9. 9. AApplliikkaassii TTeelleekkoommuunniikkaassii ========================================== • PPeessaann EElleekkttrroonniikk • VViiddeeooccoonnffeerreenncciinngg • PPeerrttuukkaarraann DDaattaa EElleekkttrroonniikk ((EElleeccttrroonniicc DDaattaa IInntteerrcchhaannggee // EEDDII)) • TTrraannssffeerr DDaannaa EElleekkttrroonniikk ((EElleeccttrroonniicc FFuunndd TTrraannssffeerr// EEFFTT)) • FFaaccssiimmiilleess • TTeelleeccoommmmuuttiinngg • DDiissttaannccee LLeeaarrnniinngg
 10. 10. IInntteerrnneett ((iinntteerrccoonnnneeccttiioonn--nneettwwoorrkkiinngg)) ================================================================ INTERNET : Jaringan yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia/ global. Memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar-negara.
 11. 11. BBaaggaaiimmaannaa MMeennggaakksseess IInntteerrnneett ====================================================== • KKoommppuutteerr PPeerrssoonnaall CCoommppuutteerr,, LLaappttoopp,, HHaanndd PPhhoonnee • PPeennyyeeddiiaa llaayyaannaann ((IISSPP)) TTeellkkoomm,, JJaarriinnggaann GGSSMM// CCDDMMAA,, TTVV kkaabbeell • JJaarriinnggaann KKaabbeell tteellppoonn,, wwiirreelleessss ((mmoobbiillee)),, kkaabbeell TTVV • AApplliikkaassii ddii KKoommppuutteerr UUttaammaannyyaa ccuukkuupp ddeennggaann bbrroowwsseerr
 12. 12. BBeerrbbaaggaaii CCaarraa AAkksseess IInntteerrnneett ==================================================
 13. 13. MMaannffaaaatt IInntteerrnneett ============================== • MMeemmppeerroolleehh// mmeennccaarrii iinnffoorrmmaassii aappaappuunn.. • BBeerriittaa • AArrttiikkeell,, ddllll • BBeerrkkoommuunniikkaassii llaannggssuunngg// ttiiddaakk llaannggssuunngg.. • SSuurraatt eelleekkttrroonniikk ((eemmaaiill)) • PPeerrccaakkaappaann ((cchhaattttiinngg)) • VViiddeeoo ccoonnffeerreennccee,, ddllll • JJuuaall bbeellii bbaarraanngg// jjaassaa ((ee--ccoommmmeerrccee))..
 14. 14. WWeebbssiittee ============== • SSeebbuuaahh ssiisstteemm yyaanngg mmeennyyeeddiiaakkaann bbeerrbbaaggaaii iinnffoorrmmaassii.. • IInnffoorrmmaassii yyaanngg ddiisseeddiiaakkaann ppaaddaa wweebbssiittee ddaappaatt bbeerruuppaa tteekkss,, ggaammbbaarr,, ssuuaarraa,, vviieeddoo ddaann llaaiinn--llaaiinn.. • SSeemmuuaa iinnffoorrmmaassii yyaanngg tteerrsseeddiiaa ddii wweebbssiittee tteerrssiimmppaann ddii sseebbuuaahh iinntteerrnneett wweebbsseerrvveerr aattaauu ddiisseebbuutt wweebbsseerrvveerr ssaajjaa • BBrroowwsseerr aakkaann mmeemmbbaaccaa ddaann mmeennaammppiillkkaann hhaallaammaann wweebbssiittee yyaanngg tteerrssiimmppaann ddii wweebbsseerrvveerr ddeennggaann pprroottookkooll yyaanngg ddiisseebbuutt HHTTTTPP ((HHyyppeerrtteexxtt TTrraannssffeerr PPrroottooccooll)).. • TTeerrddaappaatt bbaannyyaakk bbrroowwsseerr yyaanngg tteerrsseeddiiaa ssaaaatt iinnii,, ccoonnttoohhnnyyaa :: IInntteerrnneett EExxpplloorreerr,, MMoozziillllaa FFiirreeffooxx,, OOppeerraa ddaann llaaiinnnnyyaa..
 15. 15. SSoocciiaall mmeeddiiaa ======================
 16. 16. PPeennyyiimmppaannaann// KKoollaabboorraassii OOnnlliinnee ====================================
 17. 17. BBlloogg ========
 18. 18. EEmmaaiill ==========
 19. 19. CCoonnttoohh AApplliikkaassii ee--ggoovveerrnnmmeenntt • EE--pprrooccuurreemmeenntt • EE--bbuuddggeettiinngg • EE--kkttpp • EE--aarrssiipp • EE--PPllaannnniinngg • EE--PPrrooppoossaall

×