Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Ad

Бэлтгэсэн: Б.Оюунтуул
М.Энхзул
2022-09-16

Ad

Агуулга

Ad

ӨМГӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
(2019-10-18)

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 16 Ad
1 of 16 Ad

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Download to read offline

Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын тухай танилцуулга


www.advocate.mn

Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын тухай танилцуулга


www.advocate.mn

More Related Content

More from Umguullin Mongol Umguulugch (20)

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

 1. 1. Бэлтгэсэн: Б.Оюунтуул М.Энхзул 2022-09-16
 2. 2. Агуулга
 3. 3. ӨМГӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2019-10-18)
 4. 4. ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (2004-04-30)
 5. 5. ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ (2002-01-10)
 6. 6. ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ (2002-01-10) ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ
 7. 7. ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ Иргэний хуулийн 431 дүгээр зүйлийн 431.4 дэх хэсэгт зааснаар ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНД дараах нөхцлийг тусгана. • Даатгалын зүйл • Даатгалын эрсдлийн төрөл • Даатгалын үнэлгээний хэмжээ • Даатгалын хугацаа, түүнийг дахин сунгах нөхцөл • Даатгалын хураамжийн хэмжээ, түүнийг төлөх хугацаа • Даатгагч, даатгуулагчийн эрх, үүрэг, хариуцлага • Гэрээг дүгнэх, цуцлах, түүнд өөрчлөлт оруулах нөхцөл
 8. 8. Өмгөөлөгч нь мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын улмаас хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргаж, үүний улмаас үйлчлүүлэгчид хохирол учруулахыг даатгалын тохиолдол гэнэ. • Эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл • Санаатай учруулсан хохирол • Захиргааны шийтгэл • Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны бус хохирол • Гэрээний хугацаанд хамаарахгүй хохирол • Бусдын амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохиролууд нь даатгалын тохиолдолд хамаарахгүй.
 9. 9. Даатгалын эрсдэлийн төрөл Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ гаргасан хүсэлтийг хуульд заасан журмын дагуу хангаж ажиллаагүйгээс учирсан хохирол, зардал Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчдээ эрх зүйн буруу зөвлөгөө өгсөний улмаас учирсан хохирол, зардал Өмгөөлөгч мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, өмгөөллийн үйл ажиллагаанд гаргасан алдааны улмаас, үйлчлүүлэгчид учруулсан хохирол, зардал
 10. 10. Даатгуулагч өмгөөлөгчийн хөлсөнд хамаарах нөхөн төлбөрийн 50 хувь, бусад нөхөн төлбөрийн 10 хувийг өөрөө хариуцна. Хэд хэдэн үйлчлүүлэгчид олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь энэ гэрээнд заасан хэмжээнээс хэтэрсэн бол үйлчлүүлэгч тус бүрт олгох нөхөн төлбөрийг хувь тэнцүүлэн олгоно. Даатгалын тохиолдлын улмаас үйлчлүүлэгчийн нэхэмжилсэн нэхэмжлэлийн нийт дүн нь хариуцлагын хэмжээнээс хэтэрсэн үед хариуцлагын хэмжээгээр нөхөн төлбөрийг хязгаарлана. Үйлчлүүлэгчийн эд хөрөнгөд хохирол учирсан нь тогтоогдсон тохиолдолд даатгалын гэрээний дагуу нөхөн төлбөрийн хэмжээг тогтоосноос хойш 1 сарын дотор нөхөн төлбөрийг үйлчлүүлэгчид олгоно. Даатгалын тохиолдлын улмаас үүссэн шүүхийн зардлыг шүүхийн шийдвэр, өмгөөллийн үйлчилгээ авахтай холбогдуулан гарсан бусад зардлыг холбогдох баримтыг тус тус үндэслэн даатгалын үнэлгээнд багтаан, Улсын тэмдэгтийн хураамжийг хуульд заасан хэмжээгээр даатгуулагчид олгоно.
 11. 11. Хохиролын хэмжээг дараах журмын дагуу тодорхойлно: • Үйлчлүүлэгчид учирсан хохирлын хэмжээний талаар үйлчлүүлэгч, даатгуулагч, даатгагч талууд санал нэгдсэн бол тэдгээрийн харилцан тохиролцсон хэмжээгээр • Үйлчлүүлэгчийн учирсан хохирлын хэмжээний талаар үйлчлүүлэгч, даатгуулагч, даатгагч талуудын санал зөрсөн бол Иргэний хуулийн 510 дугаар зүйлд заасны дагуу. Нөхөн төлбөр авахдаа дараах баримтыг бүрдүүлнэ: • Даатгалын гэрээ • Даатгуулагчийн өргөдөл • Шаардлагатай тохиолдолд өмгөөлөгчийн мэргэжлийн хариуцлагын хороо болон мэргэжлийн даатгалтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх эрх бүхий Хуульчдын холбооны дэргэдэх хорооны тодорхойлолт буюу дүгнэлт • Гэрээнд заасан шаардлагатай бусад баримт бичиг.
 12. 12. Даатгалын хэлбэр Нийт үнэлгээ (төгрөг) Хураамжийн хувь Хураамжийн хэмжээ (төгрөг) Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал 10 000 000 төгрөг 0.5% 50 000 төгрөг
 13. 13. • Эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийн улмаас • Эрх мэдлээ урвуулан ашигласны улмаас • Даатгуулагчийн болон үйлчлүүлэгчийн санаатай зохион байгууллалттай үйлдлийн улмаас • Даатгуулагч даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн бол • Гэрээнд заасан хэмжээнээс илүү гарсан • Үйлчлүүлэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас • Даатгалын хураамжаа гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй байх үед үйлчлүүлэгчид учруулсан хохирол • Даатгуулагч болон үйлчлүүлэгчдэд учирсан эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хохирол • Даатгалын гэрээний хугацаа үйлчилж эхлэхээс өмнө үүссэн мэргэжлийн алдаа дутагдлаас үүдэлтэй • Ажил хаялт, нийгмийн эмх замбараагүй байдал, иргэний бослого, үймээн, гэмт халдлага, террорист болон улс төрийн шинж чанартай үйл ажиллагааны улмаас • Байлдааны зэвсэг хэрэглэх, атомын болон цөмийн дэлбэрэлт, цацраг идэвхит цэнэгийн нөлөөгөөр • Дайн, дайны шинжтэй тэмцэл, хувьсгал, маргаан, булаан эзлэх, барьцаалах, баривчлан саатуулах, мина хаях, бөмбөг дэлбэлэх зэрэг үйл ажиллагаанаас • Давагдашгүй хүчин зүйлсээс үүссэн хохирол, түүний үр дагавруудaaс үүдсэн хохирол
 14. 14. Үйлчлүүлэгчид хохирол учирсан нь даатгуулагчийн гэм буруутай холбогдолгүй болох нь хуульд заасан эрх бүхий этгээдийн дүгнэлт, шийдвэрээр тогтоогдвол буруутай этгээдээс Даатгуулагч нь согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн үедээ даатгалын тохиолдол гаргасан бол даатгуулагчаас Хуульд заасан бусад тохиолдолд буруутай этгээдээс
 15. 15. • Даатгуулагч нь даатгалын хураамжийг төлөх хугацааг хуанлийн 3 хоногоос дээш хугацаагаар хожимдуулсан тохиолдолд • Даатгуулагч даатгалын тохиолдол бий болох нөхцөлийг ихэсгэсэн, энэ талаар шаардлагатай арга хэмжээ аваагүй • Даатгалтай холбоотой баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн, хууль бус баримт бичиг бүрдүүлсэн • Нууцлалыг задруулснаас гэрээний аль нэг талын ашиг сонирхолд хохирол учирсан буюу учирч болох нөхцөл бүрдсэн • Даатгагчийн санхүүгийн чадавх илт буурсан нь эрх бүхий байгууллагын дүгнэлтээр тодорхойлогдсон. Гэрээ цуцлах нөхцөл /нэг талын санаачилгаар/ • Гэрээгээр тогтоосон хугацаа дуусгавар болсон • Даатгагч нь дампуурсан, татан буугдсан • .Даатгуулагчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх хүчингүй болсон • Даатгуулагч нь нас барсан • Даатгагч тал гэрээнд хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлсэн • Талууд харилцан тохиролцож гэрээг цуцалсан. Гэрээ дуусгавар болох нөхцөл
 16. 16. Website www.advocate.mn Facebook Mongol-Advocates Law firm Email info@advocate.mn Phone +976 7011-9206, 7012-9206

×