Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТЫН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА

Ad

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН АШИГ
СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН
ОЙЛГОЛТ
Бэлтгэсэн: Б.Оюу
О.Билгүүн
2022-09-16

Ad

Агуулга
1. Хууль зүйн үндэслэл;
2. Ашиг сонирхлын зөрчил;
3. Анхаарах зүйлс;
4. Санхүүгийн ашиг сонирхлын зөрчил.

Ad

Нэг. Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх хууль зүйн үндэслэл
Монгол Улсын Их Хурлаас
2019 оны 10-р сарын 18-ны
өдөр батлан гар...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 10 Ad
1 of 10 Ad

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТЫН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА

Download to read offline

Өмгөөлөгчийн ашиг сонирхлын зөрчлийн ойлголтын талаарх танилцуулга


www.advocate.mn

Өмгөөлөгчийн ашиг сонирхлын зөрчлийн ойлголтын талаарх танилцуулга


www.advocate.mn

More Related Content

More from Umguullin Mongol Umguulugch (20)

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТЫН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА

  1. 1. ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ОЙЛГОЛТ Бэлтгэсэн: Б.Оюу О.Билгүүн 2022-09-16
  2. 2. Агуулга 1. Хууль зүйн үндэслэл; 2. Ашиг сонирхлын зөрчил; 3. Анхаарах зүйлс; 4. Санхүүгийн ашиг сонирхлын зөрчил.
  3. 3. Нэг. Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх хууль зүйн үндэслэл Монгол Улсын Их Хурлаас 2019 оны 10-р сарын 18-ны өдөр батлан гаргасан ӨМГӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 15 дугаар зүйл. Өмгөөлөгчид хориглох зүйл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 15.2.Өмгөөлөгч дараах тохиолдолд үйлчлүүлэгчид хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхийг хориглоно: 15.2.1.хэрэг, маргааны талаар үйлчлүүлэгчтэй ашиг сонирхлын зөрчилтэй;
  4. 4. Нэг. Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаарх хууль зүйн үндэслэл МӨХ-ны Их Хурлын 2020 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн №08 дугаар тогтоол ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Ашиг сонирхлын зөрчил Санхүүгийн ашиг сонирхлын зөрчил
  5. 5. Хоёр. Ашиг сонирхлын зөрчил 1. Нэг үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлэх нь тухайн өмгөөлөгчийн бусад үйлчлүүлэгчийнх нь шууд эсрэг байх; 2. Урьдын үйлчлүүлэгч, бусад үйлчлүүлэгч, гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээсэн өмгөөлөгчийн үүрэг, эсхүл өмгөөлөгчийн хувийн ашиг сонирхол нь түүний үйлчлүүлэгчид үзүүлэх үйлчилгээг хязгаарлах бодит эрсдэл бий болох. Ашиг сонирхлын зөрчил гэдэгт дараах тохиолдлын аль нэгийг ойлгоно. Үүнд:
  6. 6. Хоёр. Ашиг сонирхлын зөрчил 1. Тухайн үйлчилгээг хуулиар хориглоогүй; 2. Өмгөөлөгч нь тухайн үйлчлүүлэгч бүрд хангалттай мэдлэг, ур чадвар, хичээл зүтгэл гарган зохих үйлчилгээ үзүүлж чадна гэдэгт үндэслэлтэйгээр итгэж байгаа; 3. Өмгөөлөгчийн нэг үйлчлүүлэгч нөгөө үйлчлүүлэгчийн эсрэг гомдол, нэхэмжлэл гаргаж нэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцоогүй; 4. Ашиг сонирхол нь зөрчилдөж байгаа үйлчлүүлэгч бүр мэдээлэлтэй зөвшөөрөл бичгээр өгсөн. Өмгөөлөгч ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн ч дараах бүх нөхцөл хангагдсан бол үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлж болно. Үүнд:
  7. 7. Гурав. Анхаарах зүйлс  Хоёр буюу түүнээс дээш үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмгөөлөгч нь үйлчлүүлэгчдийн нэхэмжлэлүүдийг нийтэд нь эвлэрүүлэн шийдвэрлэхэд, эсхүл гэмт хэрэгт гэм буруугаа хүлээж байгаа тухай тайлбар нийтэд нь гаргахад үйлчлүүлэгч тус бүрийн мэдээлэлтэй зөвшөөрлийг бичгээр авна.  Өмгөөлөгч эвлэрүүлэн шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдын оролцоо, холбогдох нэхэмжлэл, тайлбарын агуулгыг үйлчлүүлэгч бүрд мэдэгдэнэ.
  8. 8. Дөрөв. Санхүүгийн ашиг сонирхлын зөрчил 1. Өмгөөлөгч нь үйлчлүүлэгчийн ашиг сонирхолд харш, эсхүл хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хамаарах эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг өөртөө, эсхүл өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдэд аливаа хэлбэрээр шилжүүлэн авах; 2. Өмгөөлөгч хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхдээ өмгөөллийн хөлсөнд хамаарахгүй мөнгө, бэлэг, шан харамж авах, өгөхийг шаардах, эсхүл өөрийн үйлчлүүлэгчийн эсрэг ашиг сонирхол бүхий хэрэг, маргааны оролцогч талаас шан харамж авах, авахыг зөвшөөрөх, өөртөө давуу байдал бий болгуулах.
  9. 9. Дөрөв. Санхүүгийн ашиг сонирхлын зөрчил 1. Хамааралт хөлс авахаар тохирсон бол өмгөөлөгч тухайн хянан шийдвэрлэх ажиллагааны болон бусад зардлыг урьдчилан төлөх; 2. Төлбөрийн чадваргүй үйлчлүүлэгчид хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмгөөлөгч тухайн үйлчлүүлэгчийнхээ нэрийн өмнөөс хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардлыг төлөх. Дор дурдсанаас бусад тохиолдолд өмгөөлөгч нь үйлчлүүлэгчид хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой санхүүгийн туслалцаа үзүүлж болохгүй. Үүнд:
  10. 10. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА Website www.advocate.mn Facebook Mongol-Advocates Law firm Email info@advocate.mn Phone +976 7011-9206, 7012-9206

×