SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
2022-2-17
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН
ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД
ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ
ТАЙЛАН
АГУУЛГА
1. Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалт;
2. Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх хуулийн этгээдийн төрөл, түүний төлөөлөл;
3. Хуулийн этгээдэд оногдуулах эрүүгийн хариуцлагын төрөл;
4. Эрүүгийн хариуцлага оногдуулах гэмт хэргийн төрөл
5. Гадаадын зарим орны туршлага;
6. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд тулгамдаж буй асуудал.
Эрүүгийн эрх зүйд хуулийн
этгээдийн эрүүгийн хариуцлага
гэдэг ойлголтыг тухайн хуулийн
этгээд нь түүнийг төлөөлөн өөрийн
ажилтны хийсэн үйлдэл, эс
үйлдэхүйн төлөө эрүүгийн
хариуцлага хүлээхийг хэлнэ гэж
тодорхойлдог.
Өөрөөр хэлбэл, хуулийн этгээдийг
төлөөлөх эрх бүхий албан
тушаалтан, ажилтан хуулийн
этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө
хуульд заасан гэмт хэрэг үйлдсэн
бол тухайн хуулийн этгээд эрүүгийн
хариуцлагын субъект болохыг хэлж
байгаа юм.
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Дэлхийн Эрүүгийн загвар
хуульд хуулийн этгээдэд
эрүүгийн хариуцлага
хүлээлгэх онолын
үндэслэлийг дараах байдлаар
тайлбарласан.
Хуулийн этгээдийн нэр
дээр, нэрийн өмнөөс эсвэл
түүний ашиг тусын төлөө
гэмт хэрэг үйлдэгдсэн.
Хуулийн этгээд болох
байгууллагын бүлэг хүн эсхүл
хувь хүнээр үйлдэгдсэн байх
бөгөөд тэрхүү этгээд нь тухайн
хуулийн этгээдийн хувьд
менежментийн болон хяналтын
байр суурьтай байх.
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх
эрх зүйн зохицуулалт
Монгол Улсын хувьд
2015 оны Эрүүгийн
хуулийн (шинэчилсэн
найруулга) Есдүгээр
бүлгээр хуулийн
этгээдэд эрүүгийн
хариуцлага хүлээлгэх
эрх зүйн
зохицуулалтыг иж
бүрэн хуульчилсан.
Үүнээс өмнө буюу 2002 оны
Эрүүгийн хуульд анх удаа
“Энэ хуулийн тусгай ангид
заасан тохиолдолд хуулийн
этгээдэд эрүүгийн хариуцлага
хүлээлгэнэ” гэсэн заалт
нэмэлтээр оруулж, мөнгө
угаах болон терроризмыг
санхүүжүүлэх гэсэн хоёр
зүйлд “Энэ гэмт хэргийг
хуулийн этгээд үйлдсэн бол
...торгох ял шийтгэнэ” гэж
хуульчилсан.
Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага
хүлээлгэх үндэслэл :
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн Есдүгээр бүлгийн 9.1 дүгээр зүйлд
зааснаар Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид хуулийн этгээдэд ял оногдуулахаар
заасан гэмт хэргийн шинжийг хуулийг этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий албан
тушаалтан дангаараа, эсхүл хамтран шийдвэр гаргаж, эсхүл хуулийн этгээдийн
ашиг сонирхлын төлөө үйлдсэн үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр хангасан нь хуулийн
этгээдэд ял оногдуулах үндэслэл болно гэж хуульчилсан.
01
03
хуулийн этгээдийн хөрөнгө,
орлогыг хураах албадлагын арга
хэмжээ.
02
татан буулгах албадлагын арга
хэмжээ;
2015 оны Эрүүгийн хууль батлагдан гарахдаа
гэмт хэрэг үйлдсэн хуулийн этгээдэд торгох, эрх
хасах, татан буулгах гэсэн гурван төрлийн ял
оногдуулахаар заасан байсныг 2017 оны 5 дугаар
сарын 11-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлтөөр
зөвхөн торгох ял оногдуулахаар өөрчилсөн.
Хуулийн этгээдэд 10,000,000- 400,000,000
төгрөгийн торгох ял оногдуулж байна.
Гэмт хэрэг үйлдсэн хуулийн этгээдэд
оногдуулсан ял дээр нэмж дараах албадлагын
арга хэмжээг хэрэглэж болно гэж заасан. /ЭХ-ийн
9.2 дугаар зүйлийн 1/
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Хуулийн этгээдэд оногдуулах эрүүгийн
хариуцлагын төрөл
эрх хасах албадлагын арга хэмжээ;
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Эдийн
засгийн
гэмт хэрэг
буюу
Эрүүгийн
хуулийн 1
8 дугаар
бүлэг-10;
Соёлын
өвийн эсрэг
гэмт хэрэг
буюу 25
дугаар
бүлэг -2;
Хүрээлэн
байгаа
орчны эсрэг
гэмт хэрэг
буюу
24 дүгээр
бүлэг-6;
Авлигын гэмт
хэрэг буюу 22
дугаар бүлэг-
1 ;
Олон нийтийн
аюулгүй
байдал, ашиг
сонирхлын
эсрэг гэмт
хэрэг буюу
20 дугаар
бүлэг -6;
Хөдөлгөөний
аюулгүй
байдлын
эсрэг гэмт
хэрэг-1.
Хүн
төрөлхтний
аюулгүй
байдал, энх
тайвны
эсрэг гэмт
хэрэг буюу
29 дүгээр
бүлэг -5;
Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж буй гэмт хэргийг Эрүүгийн
хуулийн бүлэг, зүйл ангиар ангилан авч үзвэл:
Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж байгаа дэлхийн 50 гаруй улс байдаг.
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
БҮГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ ВЬЕТНАМ
Вьетнам Улсын 2015 оны Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлгийн 225 болон 226
дугаар зүйлд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар анх удаа зохицуулан,
энэхүү хуулийн заалт нь 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болж хэрэгжиж
эхэлжээ. Хуулийн заалт хэрэгжиж эхэлснээс хойш 2020 оны нэгдүгээр сард тус улсын шүүх
оюуны өмчийн гэмт хэрэгт анх удаа компанид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн байна. Тус
улсын Эрүүгийн хуулийн 74 дүгээр зүйлд гэмт хэрэг үйлдсэн хуулийн этгээдэд Эрүүгийн
хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх тухай заахын зэрэгцээ хуулийн этгээдэд эрүүгийн
хариуцлага хүлээлгэх нөхцөл нь дараах үндэслэл болно гэжээ. Үүнд:
• Гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэр дээр үйлдсэн;
• Гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын үүднээс үйлдсэн;
• Гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн зөвшөөрлөөр эсвэл зааварчилгааны дагуу үйлдсэн;
• Тус хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан хөөн хэлэлцэх хугацааны дотор үйлдсэн.
• Вьетнам Улсын Эрүүгийн хуулиар хуулийн этгээдэд торгох ялыг үндсэн болон нэмэгдэл
байдлаар оногдуулдаг. Торгуулийн хэмжээг тогтоохдоо гэмт хэргийн үндсэн шинж,
нийгмийн аюулын түвшнээс хамаарах төдийгүй хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадамж, үнэ
ханшны хэлбэлзлийг тооцоолдог байна.
Гадаад зарим орны туршлага
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
БҮГД НАЙРАМДАХ ЭСТОНИ УЛС
Гадаад зарим орны туршлага
Эстони Улсын Эрүүгийн хуулийн 14 дүгээр зүйлд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага
хүлээлгэх үндэслэлийг “Хуульд заасан тохиолдолд хуулийн этгээд нь хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын
төлөө хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд эсвэл ахлах ажилтан хамтран, ганцаараа хийсэн
үйлдлийн төлөө эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ” гэсэн нь мөн л манай улсад хуульчилсан гурван үндэслэлийг
агуулжээ. Эстонийн Эрүүгийн хуульд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн нь хувь хүнд
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд саад учруулахгүй хэмээн давхар хариуцлагын зарчмыг хүлээн зөвшөөрсөн.
Мөн Вьетнам Улсын Эрүүгийн хуульд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн нь хувь хүнийг
эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй гэж Азийн улсуудын нэгэн адил давхар хариуцлагын
тогтолцоог хуульчилсан байна.
Эстони Улсын Эрүүгийн хуулиар хуулийн этгээдэд мөнгөн торгууль болон албадан татан буулгах
гэсэн хоёр төрлийн ял оногдуулдаг. Торгох ял нь 50,000-аас 50 сая крон буюу 3,000-аас 16 сая еврогийн
хэмжээтэй.78 Торгохыг татан буулгах ял дээр нэмж нэмэгдэл ялын шинжтэй оногдуулж болдог.
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Эрүүгийн хариуцлага хүлээх субъектийг хэрхэн ойлгох ойлголт судалгаанд оролцсон
хуульчдын дунд харилцан адилгүй төдийгүй эрх зүйн зохицуулалт тодорхой бус байгааг
харуулж байна. Эрүүгийн хариуцлага хүлээх хуулийн этгээдийг тодорхойлохдоо судалгаанд
оролцогчдын 59.2 хувь буюу дийлэнх нь хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс гадна нийтийн
эрх зүйн хуулийн этгээдийг хамруулах нь зүйтэй гэж үзсэн бол 33 хувь нь зөвхөн Иргэний
хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагын
субъектээр тооцох саналтай байв. Энэ нь Энэ нь эрүүгийн хариуцлага хүлээх субъектийг
хэрхэн ойлгох ойлголт судалгаанд оролцсон хуульчдын дунд харилцан адилгүй байгаа
төдийгүй эрх зүйн зохицуулалт тодорхой бус байгааг харуулж байна.
Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд
тулгамдаж буй асуудал
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд
тулгамдаж буй асуудал
Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж байгаа гэмт хэрэг, түүний төрлийг нэмэгдүүлэх
шаардлагатай эсэх асуудлыг тодруулсан юм. Судалгаанд оролцогчдын хамгийн их хувь нь байгаль орчны
болон татварын гэмт хэрэгт хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага оногдуулах нь зүйтэй гэж үзсэн бол
эдгээрийн дараа авлигын гэмт хэрэг, үнэт цаас, хөрөнгийн зах зээлийн болон залилан мэхлэх гэмт хэрэг, цахим
гэмт хэрэг өндөр хувьтай санал авчээ. Эрүүгийн хуулиар оногдуулж буй 31 төрлийн гэмт хэрэгт дээрх гэмт
хэргүүд багтаж байгаа хэдий ч зарим төрлийн гэмт хэргийг хамруулах шаардлагатай нь судалгаагаар илэрсэн.
Тухайлбал, залилан мэхлэх болон татварын гэмт хэрэг, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт
хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх шаардлагатай болохыг хуульч, хууль сахиулагчид
илэрхийлжээ. Түүнчлэн хуульчид Зөрчлийн тухай хуулиар хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэвэл зохих
зөрчлүүдэд байгаль орчин, амьтан, ургамлыг хамгаалах журмын эсрэг зөрчил, татварын хууль болон авто
тээврийн тухай хууль зөрчих, аюулгүй ажиллагааны журам болон ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН
ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ 54 барилгын тухай хууль зөрчих гэсэн
зөрчлүүдийг нэрлэжээ. Дээрх судалгаа нь Монгол Улсад хуулийн этгээдийн зүгээс үйлдэж буй хамгийн
түгээмэл гэмт хэрэг, зөрчил бөгөөд эдгээр нь байгаль орчин, татвар, эдийн засгийн салбарт үйлдэгдэж байгааг
харуулж байна.
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хуулиар хүлээлгэж байгаа ялын төрөл, хэмжээ
оновчтой эсэхийг санал асуулгаар тодруулахад Эрүүгийн хуулиар оногдуулж байгаа
торгох ялын хэмжээг тохирч байна гэж 52 хувь, торгох ялын хэмжээг нэмэгдүүлэх
шаардлагатай гэж 30 хувь нь үзсэн бол зөрчилд оногдуулж буй торгуулийн
шийтгэлийн хэмжээг бага буюу үр нөлөөгүй гэж 54 хувь нь үзжээ. Эндээс хуулийн
этгээдэд оногдуулж байгаа торгуулийн шийтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх
шаардлагатай эсхүл тохирч байна гэж дийлэнх нь үзжээ. Мөн торгох ялаас гадна ялын
бусад төрлийг нэмэгдүүлэх, ялангуяа татан буулгах, үйл ажиллагааг хориглох, эрх
хасах гэсэн ялын төрлийг Эрүүгийн хуульд нэмж хуульчлах нь зүйтэй гэсэн саналыг
тэд дэвшүүлжээ.
Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд
тулгамдаж буй асуудал
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхдээ гэмт хэрэг үйлдсэн
хувь хүнд мөн давхар хариуцлага хүлээлгэх талаар хуульчид нэгдсэн ойлголт,
мэдээлэлгүй байгаа нь судалгаагаар илэрсэн. Тухайлбал, судалгаанд оролцсон
хуульчдын 26 хувь нь хуулийн этгээд, хувь хүнд давхар хариуцлага хүлээлгэнэ гэж
үзсэн бол нэг мөр ойлголт байхгүй гэж 14 хувь, аль нэгийг нь сонгож хүлээлгэнэ
гэж 12 хувь үзсэн нь онолын нэг мөр ойлголтгүй хуульч нэлээд байгааг харуулж
байна.
Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд
тулгамдаж буй асуудал
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Эрүүгийн хууль 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж
эхэлсэн хэдий ч шүүхээр шийдвэрлэсэн хэрэг маргаан цөөн байгаа учир
шалтгааныг тодруулахад хуульчдын туршлага дутмагтай холбоотой гэж 56 хүн,
хэрэгжүүлэх хүсэл зориг муутай байна гэж 42 хүн үзсэн ба бусад саналыг
дэлгэрүүлж үзэхэд авлига, нотлох баримт цуглуулах бэхжүүлэхэд хүндрэлтэй, эрх
зүйн зохицуулалт боловсронгуй бус, гэмт хэргийн төрлийг нэмэгдүүлэхгүй бол ял
завшиж байна зэрэг санал дэвшүүлжээ.
Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд
тулгамдаж буй асуудал;
Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж
буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
Эрүүгийн хуульд байгаа зарим нэр томьёог Улсын дээд шүүх тайлбарлах,
гадаад улсын туршлагаар тусгайлсан хууль батлах, эрүүгийн хариуцлага оногдуулах
гэмт хэргийн төрлийг нэмэгдүүлэх, хуулийн этгээдийг хувийн эрх зүйн хуулийн
этгээдээр хязгаарлахгүйгээр улс төрийн нам, шашны байгууллага зэрэг нийтийн эрх
зүйн хуулийн этгээдийг хамруулах, хуульчдыг сургах, тэдний мэдлэг чадварыг
нэмэгдүүлэх нь хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх заалтыг хэрэгжүүлэх хамгийн
чухал хүчин зүйл гэж үзсэн байна.
Дүгнэлт
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
Website
www.advocate.mn
Facebook
Mongol-Advocates Law firm
Email
info@advocate.mn
Phone
+976 7011-9206, 7012-9206

More Related Content

What's hot

Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lektsMongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
Altangerel Bilguun
 
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ажиллагаа
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ажиллагааЭрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ажиллагаа
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ажиллагаа
MaralMaa1
 

What's hot (20)

Захиргааны актыг шалгах дараалал
Захиргааны актыг шалгах дараалалЗахиргааны актыг шалгах дараалал
Захиргааны актыг шалгах дараалал
 
Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/
Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/
Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/
 
Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/
Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/
Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн найруулга/
 
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэгХүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
 
Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт 12
Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт 12Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт 12
Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт 12
 
Zahirgaanii geree, tuunii shinj
Zahirgaanii geree, tuunii shinj Zahirgaanii geree, tuunii shinj
Zahirgaanii geree, tuunii shinj
 
Компани хоорондын зээлийн гэрээтэй холбоотой практикын тухай
Компани хоорондын зээлийн гэрээтэй холбоотой практикын тухайКомпани хоорондын зээлийн гэрээтэй холбоотой практикын тухай
Компани хоорондын зээлийн гэрээтэй холбоотой практикын тухай
 
Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгӨмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
 
Uurgiin erh zui.pptx
Uurgiin erh zui.pptxUurgiin erh zui.pptx
Uurgiin erh zui.pptx
 
Turiin onol
Turiin onolTuriin onol
Turiin onol
 
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lektsMongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
Mongol ulsiin undsen huuliin erh zui.lekts
 
Эрүүгийн хуулийн зорилт, зарчим
Эрүүгийн хуулийн зорилт, зарчим Эрүүгийн хуулийн зорилт, зарчим
Эрүүгийн хуулийн зорилт, зарчим
 
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ажиллагаа
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ажиллагааЭрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ажиллагаа
Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ажиллагаа
 
Шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх арга зүй
Шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх арга зүйШүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх арга зүй
Шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх арга зүй
 
Hudulmuriin erkh zui.pptx
Hudulmuriin erkh zui.pptxHudulmuriin erkh zui.pptx
Hudulmuriin erkh zui.pptx
 
эрх зүйн үйлчлэл
эрх зүйн үйлчлэлэрх зүйн үйлчлэл
эрх зүйн үйлчлэл
 
нхх лекц №4
нхх лекц №4нхх лекц №4
нхх лекц №4
 
иргэний эрх зүй №1
иргэний эрх зүй №1иргэний эрх зүй №1
иргэний эрх зүй №1
 
2022 ОНЫ ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БОДЛОГО /ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГАА/-ЫН ША...
2022 ОНЫ ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БОДЛОГО /ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГАА/-ЫН ША...2022 ОНЫ ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БОДЛОГО /ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГАА/-ЫН ША...
2022 ОНЫ ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БОДЛОГО /ЭРҮҮ, ИРГЭН, ЗАХИРГАА/-ЫН ША...
 
"ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ"-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
"ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ"-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА"ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ"-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
"ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ КОМИССЫН ДҮРЭМ"-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 

Similar to ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
lbatochir
 
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
lbatochir
 
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
lbatochir
 
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptxAAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
Manibazar Amarnasaa
 
Sh shg kh-uzelbarimtlal
Sh shg kh-uzelbarimtlalSh shg kh-uzelbarimtlal
Sh shg kh-uzelbarimtlal
naranhuu
 

Similar to ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА (20)

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГАЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
 
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
 
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
1. mu iin eez-n tusgai angiin oilgolt, sudlah zuil, zorilt, togtolcoo, uchir ...
 
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2023-05-17-НЫ ӨДРИЙН 03 ТООТ ДҮГНЭЛТИЙН ТО...
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2023-05-17-НЫ ӨДРИЙН 03 ТООТ ДҮГНЭЛТИЙН ТО...МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2023-05-17-НЫ ӨДРИЙН 03 ТООТ ДҮГНЭЛТИЙН ТО...
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2023-05-17-НЫ ӨДРИЙН 03 ТООТ ДҮГНЭЛТИЙН ТО...
 
Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төсөл
Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төсөлХууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төсөл
Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн төсөл
 
эрүүгийн хууль
эрүүгийн хуульэрүүгийн хууль
эрүүгийн хууль
 
ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ҮЙЛДЭЛД ХОЛБОГДУУЛАН ГОМ...
ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ҮЙЛДЭЛД ХОЛБОГДУУЛАН ГОМ...ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ҮЙЛДЭЛД ХОЛБОГДУУЛАН ГОМ...
ХҮНИЙ ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ҮЙЛДЭЛД ХОЛБОГДУУЛАН ГОМ...
 
Olon niitiin suljeend hunii erhiig hamgaalah
Olon niitiin suljeend hunii erhiig hamgaalahOlon niitiin suljeend hunii erhiig hamgaalah
Olon niitiin suljeend hunii erhiig hamgaalah
 
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptxAAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
AAEGemt hereg EBShAjillagaa - New law.pptx
 
авлигын эсрэг хууль
авлигын эсрэг хуульавлигын эсрэг хууль
авлигын эсрэг хууль
 
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГАЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 
Zurchiliin huuli
Zurchiliin huuliZurchiliin huuli
Zurchiliin huuli
 
14 deh iltgel_2015_04_08-10.56
14 deh iltgel_2015_04_08-10.5614 deh iltgel_2015_04_08-10.56
14 deh iltgel_2015_04_08-10.56
 
ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГАШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 
монгол улсын хуул1 (1)
монгол улсын хуул1 (1)монгол улсын хуул1 (1)
монгол улсын хуул1 (1)
 
Sh shg kh-uzelbarimtlal
Sh shg kh-uzelbarimtlalSh shg kh-uzelbarimtlal
Sh shg kh-uzelbarimtlal
 
Zurchliin huuli-20161121
Zurchliin huuli-20161121Zurchliin huuli-20161121
Zurchliin huuli-20161121
 
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГАЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 
Niigem sudlal 11
Niigem sudlal 11Niigem sudlal 11
Niigem sudlal 11
 

More from Umguullin Mongol Umguulugch

More from Umguullin Mongol Umguulugch (20)

Газрын тухай хуулийн 61-р зүйлийн хэрэглээ.pptx
Газрын тухай хуулийн 61-р зүйлийн хэрэглээ.pptxГазрын тухай хуулийн 61-р зүйлийн хэрэглээ.pptx
Газрын тухай хуулийн 61-р зүйлийн хэрэглээ.pptx
 
ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХУВИЙН ХЭВШЛИЙГ ЭРСДЛЭЭС ХАМ...
ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХУВИЙН ХЭВШЛИЙГ ЭРСДЛЭЭС ХАМ...ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХУВИЙН ХЭВШЛИЙГ ЭРСДЛЭЭС ХАМ...
ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХУВИЙН ХЭВШЛИЙГ ЭРСДЛЭЭС ХАМ...
 
НИЙГМИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ХЭРЭГЦЭЭГ ҮНДЭСЛЭН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ .pptx
НИЙГМИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ХЭРЭГЦЭЭГ ҮНДЭСЛЭН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ .pptxНИЙГМИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ХЭРЭГЦЭЭГ ҮНДЭСЛЭН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ .pptx
НИЙГМИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ХЭРЭГЦЭЭГ ҮНДЭСЛЭН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨХ ЖУРАМ .pptx
 
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ДЭХ "ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЗҮҮЛЭХ ...
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ДЭХ "ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЗҮҮЛЭХ ...ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ДЭХ "ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЗҮҮЛЭХ ...
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ДЭХ "ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ҮЗҮҮЛЭХ ...
 
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН Т...
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН Т...ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН Т...
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН Т...
 
ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ .pptx
ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ  .pptxГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ  .pptx
ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДЭД АШИГТАЙ ГЭРЭЭ .pptx
 
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХИЙГ ХАНГАЖ ШИЙДСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР УДШ-ИЙН ТО...
 
ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...
ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...
ТУСГАЙЛСАН ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА (ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙ...
 
НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГНИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ЭРХИЙН МАРГААН ТАСЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ
 
ДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ДААТГУУЛАГЧИД ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
 
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ (Сангийн сайдын 2023.12.2...
 
ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...
ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...
ХҮҮХДИЙН ХАДГАЛАМЖИЙН ХҮҮГИЙН ОРЛОГОД ТАТВАР НОГДУУЛАХ НЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ...
 
“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА
“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА
“НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛСНӨӨР ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА
 
ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ
 
ГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
ГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
ГАРААНЫ КОМПАНИЙН ТАЛААРХ ЗОХИЦУУЛАЛТ
 
БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГАБИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
 
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГАЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
 
ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...
ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...
ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫГ АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ, АЛБАН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭ...
 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ
 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ (АЖИЛ ОЛГОГЧ ДААТГУУЛА...
 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 • 1. 2022-2-17 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
 • 2. АГУУЛГА 1. Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалт; 2. Эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх хуулийн этгээдийн төрөл, түүний төлөөлөл; 3. Хуулийн этгээдэд оногдуулах эрүүгийн хариуцлагын төрөл; 4. Эрүүгийн хариуцлага оногдуулах гэмт хэргийн төрөл 5. Гадаадын зарим орны туршлага; 6. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд тулгамдаж буй асуудал.
 • 3. Эрүүгийн эрх зүйд хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага гэдэг ойлголтыг тухайн хуулийн этгээд нь түүнийг төлөөлөн өөрийн ажилтны хийсэн үйлдэл, эс үйлдэхүйн төлөө эрүүгийн хариуцлага хүлээхийг хэлнэ гэж тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл, хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтан хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө хуульд заасан гэмт хэрэг үйлдсэн бол тухайн хуулийн этгээд эрүүгийн хариуцлагын субъект болохыг хэлж байгаа юм. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
 • 4. Дэлхийн Эрүүгийн загвар хуульд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх онолын үндэслэлийг дараах байдлаар тайлбарласан. Хуулийн этгээдийн нэр дээр, нэрийн өмнөөс эсвэл түүний ашиг тусын төлөө гэмт хэрэг үйлдэгдсэн. Хуулийн этгээд болох байгууллагын бүлэг хүн эсхүл хувь хүнээр үйлдэгдсэн байх бөгөөд тэрхүү этгээд нь тухайн хуулийн этгээдийн хувьд менежментийн болон хяналтын байр суурьтай байх. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан
 • 5. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалт Монгол Улсын хувьд 2015 оны Эрүүгийн хуулийн (шинэчилсэн найруулга) Есдүгээр бүлгээр хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалтыг иж бүрэн хуульчилсан. Үүнээс өмнө буюу 2002 оны Эрүүгийн хуульд анх удаа “Энэ хуулийн тусгай ангид заасан тохиолдолд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ” гэсэн заалт нэмэлтээр оруулж, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэсэн хоёр зүйлд “Энэ гэмт хэргийг хуулийн этгээд үйлдсэн бол ...торгох ял шийтгэнэ” гэж хуульчилсан.
 • 6. Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл : Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн Есдүгээр бүлгийн 9.1 дүгээр зүйлд зааснаар Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид хуулийн этгээдэд ял оногдуулахаар заасан гэмт хэргийн шинжийг хуулийг этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан дангаараа, эсхүл хамтран шийдвэр гаргаж, эсхүл хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө үйлдсэн үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр хангасан нь хуулийн этгээдэд ял оногдуулах үндэслэл болно гэж хуульчилсан.
 • 7. 01 03 хуулийн этгээдийн хөрөнгө, орлогыг хураах албадлагын арга хэмжээ. 02 татан буулгах албадлагын арга хэмжээ; 2015 оны Эрүүгийн хууль батлагдан гарахдаа гэмт хэрэг үйлдсэн хуулийн этгээдэд торгох, эрх хасах, татан буулгах гэсэн гурван төрлийн ял оногдуулахаар заасан байсныг 2017 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн нэмэлт өөрчлөлтөөр зөвхөн торгох ял оногдуулахаар өөрчилсөн. Хуулийн этгээдэд 10,000,000- 400,000,000 төгрөгийн торгох ял оногдуулж байна. Гэмт хэрэг үйлдсэн хуулийн этгээдэд оногдуулсан ял дээр нэмж дараах албадлагын арга хэмжээг хэрэглэж болно гэж заасан. /ЭХ-ийн 9.2 дугаар зүйлийн 1/ Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан Хуулийн этгээдэд оногдуулах эрүүгийн хариуцлагын төрөл эрх хасах албадлагын арга хэмжээ;
 • 8. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан Эдийн засгийн гэмт хэрэг буюу Эрүүгийн хуулийн 1 8 дугаар бүлэг-10; Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг буюу 25 дугаар бүлэг -2; Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг буюу 24 дүгээр бүлэг-6; Авлигын гэмт хэрэг буюу 22 дугаар бүлэг- 1 ; Олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг буюу 20 дугаар бүлэг -6; Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг-1. Хүн төрөлхтний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг буюу 29 дүгээр бүлэг -5; Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж буй гэмт хэргийг Эрүүгийн хуулийн бүлэг, зүйл ангиар ангилан авч үзвэл:
 • 9. Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж байгаа дэлхийн 50 гаруй улс байдаг. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан БҮГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ ВЬЕТНАМ Вьетнам Улсын 2015 оны Эрүүгийн хуулийн 11 дүгээр бүлгийн 225 болон 226 дугаар зүйлд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар анх удаа зохицуулан, энэхүү хуулийн заалт нь 2018 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болж хэрэгжиж эхэлжээ. Хуулийн заалт хэрэгжиж эхэлснээс хойш 2020 оны нэгдүгээр сард тус улсын шүүх оюуны өмчийн гэмт хэрэгт анх удаа компанид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн байна. Тус улсын Эрүүгийн хуулийн 74 дүгээр зүйлд гэмт хэрэг үйлдсэн хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх тухай заахын зэрэгцээ хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нөхцөл нь дараах үндэслэл болно гэжээ. Үүнд: • Гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн нэр дээр үйлдсэн; • Гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын үүднээс үйлдсэн; • Гэмт хэргийг хуулийн этгээдийн зөвшөөрлөөр эсвэл зааварчилгааны дагуу үйлдсэн; • Тус хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан хөөн хэлэлцэх хугацааны дотор үйлдсэн. • Вьетнам Улсын Эрүүгийн хуулиар хуулийн этгээдэд торгох ялыг үндсэн болон нэмэгдэл байдлаар оногдуулдаг. Торгуулийн хэмжээг тогтоохдоо гэмт хэргийн үндсэн шинж, нийгмийн аюулын түвшнээс хамаарах төдийгүй хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадамж, үнэ ханшны хэлбэлзлийг тооцоолдог байна. Гадаад зарим орны туршлага
 • 10. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан БҮГД НАЙРАМДАХ ЭСТОНИ УЛС Гадаад зарим орны туршлага Эстони Улсын Эрүүгийн хуулийн 14 дүгээр зүйлд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлийг “Хуульд заасан тохиолдолд хуулийн этгээд нь хуулийн этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө хуулийн этгээдийг төлөөлөх эрх бүхий этгээд эсвэл ахлах ажилтан хамтран, ганцаараа хийсэн үйлдлийн төлөө эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ” гэсэн нь мөн л манай улсад хуульчилсан гурван үндэслэлийг агуулжээ. Эстонийн Эрүүгийн хуульд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн нь хувь хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд саад учруулахгүй хэмээн давхар хариуцлагын зарчмыг хүлээн зөвшөөрсөн. Мөн Вьетнам Улсын Эрүүгийн хуульд хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн нь хувь хүнийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй гэж Азийн улсуудын нэгэн адил давхар хариуцлагын тогтолцоог хуульчилсан байна. Эстони Улсын Эрүүгийн хуулиар хуулийн этгээдэд мөнгөн торгууль болон албадан татан буулгах гэсэн хоёр төрлийн ял оногдуулдаг. Торгох ял нь 50,000-аас 50 сая крон буюу 3,000-аас 16 сая еврогийн хэмжээтэй.78 Торгохыг татан буулгах ял дээр нэмж нэмэгдэл ялын шинжтэй оногдуулж болдог.
 • 11. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан Эрүүгийн хариуцлага хүлээх субъектийг хэрхэн ойлгох ойлголт судалгаанд оролцсон хуульчдын дунд харилцан адилгүй төдийгүй эрх зүйн зохицуулалт тодорхой бус байгааг харуулж байна. Эрүүгийн хариуцлага хүлээх хуулийн этгээдийг тодорхойлохдоо судалгаанд оролцогчдын 59.2 хувь буюу дийлэнх нь хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс гадна нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдийг хамруулах нь зүйтэй гэж үзсэн бол 33 хувь нь зөвхөн Иргэний хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагын субъектээр тооцох саналтай байв. Энэ нь Энэ нь эрүүгийн хариуцлага хүлээх субъектийг хэрхэн ойлгох ойлголт судалгаанд оролцсон хуульчдын дунд харилцан адилгүй байгаа төдийгүй эрх зүйн зохицуулалт тодорхой бус байгааг харуулж байна. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд тулгамдаж буй асуудал
 • 12. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд тулгамдаж буй асуудал Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж байгаа гэмт хэрэг, түүний төрлийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай эсэх асуудлыг тодруулсан юм. Судалгаанд оролцогчдын хамгийн их хувь нь байгаль орчны болон татварын гэмт хэрэгт хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага оногдуулах нь зүйтэй гэж үзсэн бол эдгээрийн дараа авлигын гэмт хэрэг, үнэт цаас, хөрөнгийн зах зээлийн болон залилан мэхлэх гэмт хэрэг, цахим гэмт хэрэг өндөр хувьтай санал авчээ. Эрүүгийн хуулиар оногдуулж буй 31 төрлийн гэмт хэрэгт дээрх гэмт хэргүүд багтаж байгаа хэдий ч зарим төрлийн гэмт хэргийг хамруулах шаардлагатай нь судалгаагаар илэрсэн. Тухайлбал, залилан мэхлэх болон татварын гэмт хэрэг, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх шаардлагатай болохыг хуульч, хууль сахиулагчид илэрхийлжээ. Түүнчлэн хуульчид Зөрчлийн тухай хуулиар хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэвэл зохих зөрчлүүдэд байгаль орчин, амьтан, ургамлыг хамгаалах журмын эсрэг зөрчил, татварын хууль болон авто тээврийн тухай хууль зөрчих, аюулгүй ажиллагааны журам болон ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ЭРҮҮГИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ 54 барилгын тухай хууль зөрчих гэсэн зөрчлүүдийг нэрлэжээ. Дээрх судалгаа нь Монгол Улсад хуулийн этгээдийн зүгээс үйлдэж буй хамгийн түгээмэл гэмт хэрэг, зөрчил бөгөөд эдгээр нь байгаль орчин, татвар, эдийн засгийн салбарт үйлдэгдэж байгааг харуулж байна.
 • 13. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан Хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хуулиар хүлээлгэж байгаа ялын төрөл, хэмжээ оновчтой эсэхийг санал асуулгаар тодруулахад Эрүүгийн хуулиар оногдуулж байгаа торгох ялын хэмжээг тохирч байна гэж 52 хувь, торгох ялын хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж 30 хувь нь үзсэн бол зөрчилд оногдуулж буй торгуулийн шийтгэлийн хэмжээг бага буюу үр нөлөөгүй гэж 54 хувь нь үзжээ. Эндээс хуулийн этгээдэд оногдуулж байгаа торгуулийн шийтгэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай эсхүл тохирч байна гэж дийлэнх нь үзжээ. Мөн торгох ялаас гадна ялын бусад төрлийг нэмэгдүүлэх, ялангуяа татан буулгах, үйл ажиллагааг хориглох, эрх хасах гэсэн ялын төрлийг Эрүүгийн хуульд нэмж хуульчлах нь зүйтэй гэсэн саналыг тэд дэвшүүлжээ. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд тулгамдаж буй асуудал
 • 14. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхдээ гэмт хэрэг үйлдсэн хувь хүнд мөн давхар хариуцлага хүлээлгэх талаар хуульчид нэгдсэн ойлголт, мэдээлэлгүй байгаа нь судалгаагаар илэрсэн. Тухайлбал, судалгаанд оролцсон хуульчдын 26 хувь нь хуулийн этгээд, хувь хүнд давхар хариуцлага хүлээлгэнэ гэж үзсэн бол нэг мөр ойлголт байхгүй гэж 14 хувь, аль нэгийг нь сонгож хүлээлгэнэ гэж 12 хувь үзсэн нь онолын нэг мөр ойлголтгүй хуульч нэлээд байгааг харуулж байна. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд тулгамдаж буй асуудал
 • 15. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан Эрүүгийн хууль 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн хэдий ч шүүхээр шийдвэрлэсэн хэрэг маргаан цөөн байгаа учир шалтгааныг тодруулахад хуульчдын туршлага дутмагтай холбоотой гэж 56 хүн, хэрэгжүүлэх хүсэл зориг муутай байна гэж 42 хүн үзсэн ба бусад саналыг дэлгэрүүлж үзэхэд авлига, нотлох баримт цуглуулах бэхжүүлэхэд хүндрэлтэй, эрх зүйн зохицуулалт боловсронгуй бус, гэмт хэргийн төрлийг нэмэгдүүлэхгүй бол ял завшиж байна зэрэг санал дэвшүүлжээ. Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд тулгамдаж буй асуудал;
 • 16. Хуулийнэтгээдэдэрүүгийнхариуцлагахүлээлгэхэдтулгамдаж буйасуудалбодлогынсудалгаанытайлан Эрүүгийн хуульд байгаа зарим нэр томьёог Улсын дээд шүүх тайлбарлах, гадаад улсын туршлагаар тусгайлсан хууль батлах, эрүүгийн хариуцлага оногдуулах гэмт хэргийн төрлийг нэмэгдүүлэх, хуулийн этгээдийг хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдээр хязгаарлахгүйгээр улс төрийн нам, шашны байгууллага зэрэг нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдийг хамруулах, хуульчдыг сургах, тэдний мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэх нь хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх заалтыг хэрэгжүүлэх хамгийн чухал хүчин зүйл гэж үзсэн байна. Дүгнэлт