Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН
СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ
ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА
2020-05-15
ЖУРАМ БАТЛАХ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ
Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай
хуулийн 46.20
Радио, телевизээр сонгуулийн суртал...
ЖУРМЫН БҮТЭЦ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
Хоёр. Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх радио,
телевизийг бүртгэх
Гурав. Сонгуулийн...
РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА
НЭВТРҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ
ТЕЛЕВИЗ
Нам, эсвэл, бие даан нэр
дэвшигчдэд тэгш х...
РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА
НЭВТРҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ
 Улс орны болон олон улсын цаг үеийн шинжтэй үйл
...
СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНД ХАМААРАХГҮЙ
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛЭГ
 Нам, эвсэл, нэр дэвшигчид болон сонгуулийн үйл явцын
т...
СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ ТЕЛЕВИЗ,
РАДИОГООР НЭВТРҮҮЛЭХ
• Сонгуулийн сурталчилгааны
нэвтрүүлгийг харилцаа
холбооны зохицуул...
СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНЫ БОЛОН
МЭДЭЭНИЙ ХОНОГТ ГАРАХ НИЙТ ХУГАЦАА
 радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгаан...
СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ
• Сонгуулийн тухай хуульд заасан хугацааг
баримталж байгаа эсэх /60 минут, 15 минут...
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

195 views

Published on

танилцуулга

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 1. 1. РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРМЫН ТАНИЛЦУУЛГА 2020-05-15
 2. 2. ЖУРАМ БАТЛАХ ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 46.20 Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журмыг Сонгуулийн ерөнхий хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран энэ хуульд нийцүүлэн баталж, мөрдүүлнэ. 2020-04-07-ны өдрийн 18/22 тоот хамтарсан тогтоолын хавсралтаар Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгааг нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам баталсан.
 3. 3. ЖУРМЫН БҮТЭЦ Нэг. Нийтлэг үндэслэл Хоёр. Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх радио, телевизийг бүртгэх Гурав. Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх Дөрөв. Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэгчийн хүлээх үүрэг Тав. Сонгуулийн сурталчилгаанд тавих хяналт
 4. 4. РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ ТЕЛЕВИЗ Нам, эсвэл, бие даан нэр дэвшигчдэд тэгш хандах Сонгуулийн сурталчилгааны үнэ тарифын саналыг нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдэд хүргүүлнэ. Нэг долоо хоногт нэг, нам, эвсэл, нэр дэвшигчийг дагнан нэвтрүүлэхгүй, жигд хуваарилах Зөвхөн нэг нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг, мэдээ, мэдээллийг дагнан нэвтрүүлэхгүй байх. РАДИО Эхлэл, төгсгөлд нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн нэрийг дурдана
 5. 5. РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА НЭВТРҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ  Улс орны болон олон улсын цаг үеийн шинжтэй үйл явдлын талаарх тогтмол мэдээ, мэдээллийн нэвтрүүлэг, сургалтын болон хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн дундуур сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхийг хориглоно  Хүүхэд, теле-худалдааны төрөлжсөн суваг болон төлбөрт сувгаар сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэхийг хориглоно.
 6. 6. СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНД ХАМААРАХГҮЙ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, НЭВТРҮҮЛЭГ  Нам, эвсэл, нэр дэвшигчид болон сонгуулийн үйл явцын тухай радио, телевизийн өөрийн редакцийн бэлтгэсэн мэдээ, сурвалжлага, тойм,  Сонгогчдын боловсролд зориулсан нэвтрүүлэг, сурталчилгаа  Улс төрийн мэтгэлцээний нэвтрүүлэг  Сонгуулийн хороодын албан ёсны мэдээлэл
 7. 7. СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ ТЕЛЕВИЗ, РАДИОГООР НЭВТРҮҮЛЭХ • Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийг харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос тогтоосон хуваарийн дагуу зөвхөн үнэ төлбөргүй гаргана. ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗ • Бусад радио, телевиз сурталчилгааны нэвтрүүлгийг гэрээний үндсэн дээр нэвтрүүлнэ. БУСАД РАДИО ТЕЛЕВИЗ
 8. 8. СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНЫ БОЛОН МЭДЭЭНИЙ ХОНОГТ ГАРАХ НИЙТ ХУГАЦАА  радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн нийт хугацаа нь хоногт 60 минутаас илүүгүй байна.  15 минут нь нэг нам, эвсэлд, түүнчлэн бие даан нэр дэвшигчид ногдоно.  Мэдээллийн хөтөлбөрөөр мэдээг хоногт 5 минутаас хэтрүүлэхгүйгээр гаргана. Радио, телевиз нь нэгээс илүү сувагтай бол сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийг зөвхөн үндсэн сувгаар нэвтрүүлнэ. Сонгуулийн сурталчилгааны аливаа материалын баруун доод хэсэгт сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн нэрийг тодорхой харагдахуйц байдлаар товчлохгүй бичнэ. Энэ нь телевизийн нэвтрүүлгийн нийт хугацаанд хамаарна.
 9. 9. СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ • Сонгуулийн тухай хуульд заасан хугацааг баримталж байгаа эсэх /60 минут, 15 минут, 5 минут/ • 1-ээс илүү сувагтай үндсэн сувгаар нэвтрүүлж байгаа эсэх • Сурталчилгааг хуульд заасан хугацаанд эхлүүлсэн, зогсоосон эсэх, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ХЯНАЛТ • Эхний удаад сануулна эсхүл Сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрхийг санал авах өдөр хүртэл цуцална. • Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрхгүй радио, телевиз сонгуулийн сурталчилгаа явуулсан тохиолдолд үйлчилгээ эрхлэгчийн зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно. • Сурталчилгаа зогсоох хугацаанаас өмнөх 48 цагт хоногт явуулах сонгуулийн сурталчилгааны хугацааг хэтрүүлсэн бол үйлчилгээ эрхлэгчийн зөвшөөрлийг хүчингүй болгоо. ХАРИУЦЛАГА
 10. 10. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

×