Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА НЭМЖ ГАРГАХ, ХУВЬЦААНЫ НЭРЛЭСЭН ҮНИЙГ ӨСГӨХ

475 views

Published on

ялгаатай болон төсөөтэй тал, зорилго

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА НЭМЖ ГАРГАХ, ХУВЬЦААНЫ НЭРЛЭСЭН ҮНИЙГ ӨСГӨХ

 1. 1. КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА НЭМЖ ГАРГАХ, ХУВЬЦААНЫ НЭРЛЭСЭН ҮНИЙГ ӨСГӨХ /ялгаатай болон төсөөтэй тал, зорилго/ 1 Г.Сэлэнгээ Э.Мягмарнаран 2018.09.21
 2. 2. АГУУЛГА 1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, түүний хэмжээг өөрчлөх зорилго 2. Хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх хэлбэрүүд, түүний төсөөтэй болон ялгаатай тал 3. Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, Хувьцаа нэмж гаргах ажиллагааг хэрэгжүүлэх 2
 3. 3. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө  Хувьцаа эзэмшигчид эзэмшүүлсэн буюу гаргасан нийт энгийн болон давуу эрхийн хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүн (КтХ 30.1)
 4. 4. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх хэлбэрүүд Өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авч хүчингүй болгох замаар бууруулах Хувьцаа нэмж гаргах замаар өсгөх Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх эсхүл бууруулах
 5. 5. Хувьцаа нэмж гаргах болон нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өөрчлөх зорилго Санхүүжилт хийх Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Өр, төлбөр бууруулах
 6. 6. Хувьцаа нэмж гаргах, нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх /ялгаатай ба төсөөтэй тал/ № Хувьцаа нэмж гаргах Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх 1. Санхүүжилт хийх эрхтэй этгээдүүд Одоогийн хувьцаа эзэмшигчид, гуравдагч этгээдүүд Одоогийн хувьцаа эзэмшигчид Санхүүжилтийн эх үүсвэр Гадаад, дотоод Дотоод 2. ТУЗ, ГУ өөрчлөгдөх боломжтой эсэх Боломжтой Шаардлагагүй 3. Хувьцааны байршуулалт Захиалга /Нээлттэй эсхүл хаалттай/ Шилжүүлэх 4. Шийдвэр гаргах этгээд ХЭХ ХЭХ 5. Хувьцаа худалдан авах давуу эрх хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх Тийм Үгүй
 7. 7. Хувьцаа нэмж гаргах үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх ТУЗ /ГУ/-ийн шийдвэр (КтХ 60.1) ХЭХ-ийн тогтоол (КтХ 60.1) Нэмж гаргасан хувьцааг худалдах ХЭХ-ийн тогтоол (КтХ 60.1) УБЕГ, ХЭБГ-т бүртгүүлэх (КтХ 60.1) ХЭХ хуралдуулах Хүчин төгөлдөр болох + Тэмдэглэл Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах Одоогийн ХЭ, Гуравдагч этгээд
 8. 8. Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх хэлбэрийг хэрэгжүүлэх ТУЗ /Гүйцэтгэх Удирлага/-ийн шийдвэр (КтХ 60.1) Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал (КтХ 60.1) УБЕГ, ХЭБГ-т бүртгүүлэх (КтХ 60.1)
 9. 9. 1. ХЭХ хуралдуулах тухай ТУЗ /ГУ/-ийн шийдвэр (КтХ 60.1) “А” ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай  Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг  Хэлэлцэх асуудал /Хувьцаа нэмж гаргах тухай/  Хурал хуралдуулах тухай ХЭ-д мэдэгдэх өдөр, журам  Хуралд бэлтгэх явцад танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт  Хурлын дарга  Тооллогын комиссын дарга, гишүүд  ... ТУЗ-ИЙН ДАРГА Б. Б Хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх үүрэгтэй. (КтХ 65.1) 2018.09.21 Улаанбаатар хот
 10. 10. ХЭХ-ийн зарыг хүргэх “А” ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай зар  Хурал хийх өдөр, цаг, газар  Хуралд оролцох эрхтэй ХЭ-ийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр  Хурлаар хэлэлцэх асуудал  Гаргах шийдвэрийн төсөл  Холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам  Бусад ТУЗ-ИЙН ДАРГА Б. Б ХЭХ-ийн зарыг хүргэх журам, хугацааг Компанийн дүрмээр тогтоож болно (КтХ 65.2) 2018.09.21 Улаанбаатар хот
 11. 11. 2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 50 % ӨӨРИЙН БИЕЭР ТӨЛӨӨЛӨГЧӨӨР ДАМЖУУЛАН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР дүрэм
 12. 12. ХЭХ-ийн тогтоол,тэмдэглэл  ХУРАЛДСАН ГАЗАР  ХУРЛЫН ДАРГА  ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ  ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН САНАЛЫН ЭРХИЙН ТОО, ХУРЛЫН ИРЦ  ГАРГАСАН ШИЙДВЭРИЙН БҮРЭН ТОМЬЁОЛОЛ “А” ХХК-ийн ХЭХ-ийн тогтоол Хувьцаа нэмж гаргах, нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх тухай  ... ТӨГРӨГИЙН ҮНЭТЭЙ ... ШИРХЭГ ХУВЬЦААГ НЭМЖ ГАРГАСУГАЙ.  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ.  ... ХУВЬЦААНЫ НЭРЛЭСЭН ҮНИЙГ ... ТӨГРӨГӨӨР ӨСГӨСҮГЭЙ.  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ. 2018.09.21 Улаанбаатар хот “А” ХХК-ийн ХЭХ-ийн тэмдэглэл 2018.09.21 Улаанбаатар хот№ № Тэмдэглэлтэй танилцаж зөвшөөрсөн: Протокол хөтөлсөн: КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД • Хуралд саналын эрхтэй оролцож байгаа ХЭ-ийн олонхийн саналаар хүчин төгөлдөр болно. (КтХ ) • Дүрмээр дээгүүр хувь тогтоож болно.
 13. 13. 3. Хувьцаа нэмж гаргах түүнийг худалдах ажиллагаа Хувьцаа эзмшигч тэргүүн ээлжинд худалдаж авах эрхээ хэрэгжүүлэх “А ХХК” Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай 2018.09.21 Улаанбаатар хот  Хувьцааны тоо, үнэ  Хувьцаа эзэмшигч бүрийн худалдан авч болох хувьцааны тоо  Төлбөр хийх хугацаа, журам (КтХ 38.1) (ХЭХ-ын зар хүргэх журмаар хүргүүлнэ) ТУЗ-ИЙН ДАРГА Б. Б “А ХХК”-д Хувьцаа худалдан авах тухай 2018.09.21 Улаанбаатар хот  Оршин суугаа газрын хаяг  Худалдан авах хувьцааны тоо  Үнийг төлсөн баримт (КтХ 38.5) ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ Б. Т ХЭХ-ийн шийдвэр гарснаас хойш ажлын 30 хоног
 14. 14. o Хувьцаа эзэмшигч нь дурдсан хугацаанд хариу ирүүлээгүй o Эсхүл эрхээсээ татгалзсан тохиолдолд o Компани нэмж гаргасан хувьцааг гуравдагч этгээдэд санал болгоно. ХУВЬЦАА ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛНА. Хувьцаа нэмж гаргах түүнийг худалдах ажиллагаа
 15. 15. 4. ХЭХ-ийн тогтоол • Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах • Хэрэгжүүлэх журмыг тодорхойлох • Санхүүгийн тайланд өөрчлөлт оруулах • Санхүү төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулах
 16. 16. Санхүүгийн тайланд өөрчлөлт оруулах, Санхүү төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулах тухай Тайланд өөрчлөлт оруулах • Компани нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж, хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулна. Удирдлагад танилцуулах, хянах • Компанийн гүйцэтгэх удирдлага тухайн компанийн нягтлан бодох бүртгэл санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцна. Баталгаажуулах • Компани харъяа дүүргийн төрийн сангийн хэлтэсд баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг хариуцсан мэргэжилтнээр тамга, гарын үсэг зуруулан баталгаажуулна. Ажил гүйлгээ гарсныг нотолж бүрдүүлдэг гэрээ, нэхэмжлэх, шийдвэр бусад нотолгоог үндэслэн санхүүгийн 4 тайланг ерөнхий нягтлан бодогч бэлтгэнэ. Тухайлбал эздийн өмч, өр төлбөр, Өмчийн өөрчлөлтийн тайланд өөрчлөлт орно. Харилцагч санхүүгийн байгууллагад цахим хэлбэрээр хүргүүлж байгаа санхүүгийн тайланг аж ахуйн нэгж, байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, эсхүл ерөнхий нягтлан бодогч цахим гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Санхүүгийн тайланг хүлээн авсан төрийн сангийн хэлтэс эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор хугацаанд тайлагнаж байгаа эсэхийг хянах үүрэгтэй.
 17. 17. 5. УБЕГ, ХЭБГ-т бүртгүүлэх УБ-05 маягтыг бөглөх /тамгаа дарах, 1 хувь/ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл /1 хувь/ Харъяа Татварын хэлтэс болон дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн аль нэгээр баталгаажуулсан тайлан баланс /1хувь / Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/ Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /дотоодын хуулийн этгээд 10000, ГХОХХК бол 40000 төгрөг тушаах/ Өргөдөл гаргах эрх бүхий этгээд /үүсгэн байгуулагч эсхүл итгэмжлэгдсэн этгээд/
 18. 18. УБЕГазарт бүртгүүлэхтэй холбоотой зарим анхаарах зүйл ! Шийдвэрт хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хэрхэн өөрчилж буйг тусган, дүрмийг шинэчлэн баталж, хувьцаа эзэмшигчид гарын үсэг зурсан байна. ! Хурлын шийдвэрт бүх хувьцаа эзэмшигчид гарын үсгээ зураагүй тохиолдолд хурлын тэмдэглэл шаардлагатай. ! Тайлангийн улирал болоогүй тохиолдолд тухайн дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулна. ! ГХОХХК-ийн хувьд: хөрөнгөө бэлэн мөнгөөр нэмэгдүүлэх бол банкны тодорхойлолт, депозит хуулга, тоног төхөөрөмжөөр нэмэгдэж байгаа тохиолдолд гаалийн барааны мэдүүлэг ! 2 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчтэй ГХОХХК-ийн хувьд: Хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын шинэчилсэн гэрээ
 19. 19. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа 20

×