Advertisement

Workshop analysmodell 2

Impwell
Impwell
Nov. 4, 2010
Advertisement

More Related Content

Similar to Workshop analysmodell 2(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Workshop analysmodell 2

 1. Strategiworkshop
 2. Innehåll • Impwell genomför workshops med stöd av Blue Ocean ramverket. • Upplägget bygger på fyra steg: 1. Nuläge -> där vi skapar en gemensam uppfattning om nuläget och behovet av strategisk förändring 2. Yttre observationer -> där vi studerar vilka hinder icke kunder har att tillgodogöra sig våra produkter och tjänster, vilka möjligheter alternativa produkter och tjänster har för att möte våra kunders behov samt analyserar vilka faktorer vi konkurrerar om idag som kan reduceras, elimineras, förstärkas och/ eller läggas till. 3. Skapa strategin -> Utifrån steg två ta fram ett antal strategibilder för nuvarande kunder, icke kunder etc och utifrån dessa skapa en ny strategibild för företaget 4. Kommunikation -> tydlig kommunikation av nuvarande och framtida strategisk inriktning och de gap som finns dem emellan. Endast initiativ som stödjer den nya inriktningen får ledningens stöd
 3. Förberedelser workshop 1 • Inför workshoptillfälle 1 ska varje deltagare tänka igenom följande: – Bygger er strategi på benchmarking mot konkurrenter i branschen? Hur yttrar det sig? – Vilka faktorer konkurrerar ert företag och era närmast konkurrenter om? • Exempel: pris, sortiment, leveranstid, inspiration, guider, kundsupport etc – Försök att värdera hur mycket ni och era konkurrenter investerar i dessa faktorer på en skala 1-5 (var 100% objektiv!) – Försök att bedöma kundvärde i förhållande till kostnad (tid & pengar) för identifierade faktorer
 4. Steg 1: Nuläge • Nuläge gentemot konkurrenter i branschen – företagets och branschens strategiska profil Grad av investering i faktor Hög Låg Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 5. Steg 2: Värdera faktorer • Analys av konkurrensfaktorer – Vilka faktorer ger konkret kundvärde? – Vilka faktorer drar resurser (kostnad/tid) utan att ge konkret kundvärde? Kundvärde/ Kostnad Hög Låg Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 6. Steg 2: Kritisk analys av faktorer Eliminera-Reducera-Öka-Skapa Schema • Identifiera de delar i ett företags nuvarande strategi som bör elimineras, reduceras eller förstärkas Eliminera Öka Reducera (Skapa) Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 7. Steg 2: Faktorer som kan läggas till Värdeinnovation • Utifrån analysen av kundvärde hitta nya faktorer som kan läggas till för att differentiera företaget från sina konkurrenter – fokus på värdeinnovation, dvs kundvärde vs kostnad Värde innovation Kundvärde Kostnad Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 8. Steg 3: Ny strategisk profil • Sortera faktorer efter kundvärde • Den nya strategiska profilen ska ha följande karaktär: – Ha ett tydligt fokus på faktorer som driver konkret kundvärde – Vara tydligt differentierad från konkurrenternas strategiska profil Kundvärde/ Kostnad Hög Låg Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 9. Steg 4: Kommunikation • Kommunicera framtida och nuvarande strategibild och de gap som finns dem emellan. Stöd enbart de initiativ som baseras på den framtida strategiska profilen Kundvärde/ Kostnad Hög Låg Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 10. BACKUP SLIDES
 11. Stöd för steg 2 • Stöd i att analysera kundnyttan i faktorer • Hur kan tjänsten stödja kunden i dennes upplevelsecykel I vilka steg finns de största hindren för ökad kundproduktivitet? I vilka steg finns de största hindren för enkelhet? I vilka steg finns de största hindren för bekvämlighet? I vilket steg finns de största hindren för att minska riskerna? I vilka steg finns de största hindren för den totala kundupplevelsen? Inköp Leverans Användning Tillägg Eftermarknad Kund produktivitet Enkelhet Bekvämlighet Risk Upplevelse Nyttoparametrarsomentjänstkanha Kundens upplevelsecykel Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 12. Stöd för steg 2 Exempel konsumentens upplevelsecykel Inköp Leverens Användning Tillägg Eftermarknad Hur lång tid tar det att hitta den produkt du behöver? Hur lång tid tar det att få varan levererad? Hur enkelt är det att använda tjänsten? Finns det tilläggstjänster som ökar värdet av tjänsten för konsumenten? Vilka kanaler kan konsumenten använda för att få support? Är inköpsstället attraktivt och åtkomligt? Vad är kostnaden för leverans? Hur lång tid tar det för att få hjälp? Hur säker är transaktionsmiljön (betalningar)? Hur lång är den totala supportprocessen – från svar till korrigering av fel Hur snabbt går det att göra ett inköp? - process Vilket stöd får jag i inköpsprocessen? Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 13. Stöd för steg 4 • Studera alternativa branscher – Vilka alternativ, som erbjuder samma ändamål, finns det? Vad gör dessa branscher som går att applicera på din bransch? • Studera kedjan av köpare – Hur ser köpargrupperna ut i din bransch? Vilka köpargrupper fokuserar man i allmänhet på? Antag att du bytte köpargrupp, hur skulle du då kunna skapa nytt värde? • Studera kompletterande tjänster – I vilket sammanhang används din tjänst? Vad händer före, under och efter det att man använt tjänsten? Finns det något som ligger utanför din tjänst, men som påverkar din tjänst? Kan du identifiera dessa kompletterande tjänster – exempel dagligvarubranschen vad ska jag servera till middag idag? På vilket sätt kan du förenkla för konsumenten genom att erbjuda något ytterligare? • Studera funktionell kontra emotionell dragningskraft på köparna – Konkurrerar din bransch med funktionalitet eller emotionella budskap? Om du konkurrerar med emotionell påverkan, vilka element kan du ta bort så att funktionella överväger? Om du konkurrerar med funktionella värden, vilka element kan du lägga till för att göra tjänsten med emotionellt tilltalande? • Studera vad som händer över tid – Vilka varaktiga trender har stor sannolikhet att påverka din bransch? Hur kommer dessa trender att påverka din bransch? Hur kan du använda denna kunskap för att öppna upp för ny typ av kundnytta? Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne
 14. Ramverk för analys 4 Actions Framework • Vilka faktorer som branschen tar för givet kan elimineras? • Vilka faktorer bör reduceras långt under branschpraxis? • Vilka faktorer bör förstärkas långt över branschpraxis? • Vilka faktorer bör skapas som branschen aldrig tidigare erbjudit? Ny värdekurva Reducera Lägg till Förstärk Eliminera Source: Blue Ocean Strategy - Prof. Chan Kim och Renée Mauborgne

Editor's Notes

 1. Kundproduktivitet – hjälper kunden att göra saker snabbare eller bättre.
Advertisement